Yes, we can (Ano, můžeme)

         Jako název článku jsem si vypůjčil heslo politika, které se stalo velmi známým a populárním. Sice v jeho případě nejsem tak zcela přesvědčen, že je míněno, tak jak se ho snaží většina chápat, protože mě napadají i jiné výklady. Jako například reakce na otázku: "To přece nemůžete udělat (a za "to" si můžete dosadit cokoliv)." "Ano, my můžeme (všechno)". Jsem si vědom toho, že si mnoho čtenářů může říct, že se opakuji, ale říká se, že opakování je matka moudrosti (i když mě zrovna tento výrok moudrý nepřipadá, spíše bych řekl, že opakování je matka našeho vzdělávacího systému). Kromě toho je určitě více nových čtenářů, nebo čtenáři, kteří mé předchozí články či článek nečetli nebo si je částečně či úplně nepamatují. Jakožto bezbřehý optimista jsem byl překvapen, když mi bylo řečeno, že můj poslední článek "Jedna z pravděpodobných plánovaných budoucností" působí poměrně pesimisticky. Proto se to pokusím napravit následujícími řádky.

 

        Články zabývající se současnou světovou situací a možnými budoucnostmi se dělí v zásadě na tři druhy podle toho, co popisují.

 • Všechno je špatně a také to špatně dopadne.
 • Všechno nebo téměř vše je špatné, ale dobře to dopadne,
 •  Co dělat, aby to dopadlo dobře.
 •        Zvláštní je, že nejčtenější a nejlépe hodnocené bývají články pod bodem 1. Zřejmě je pesimismus bez naděje oblíbeným životním postojem.

         Velká většina lidí je nespokojena se světem, který je obklopuje, a to i ti, kteří zdánlivě mají všechno. To znamená i příslušníci globálních elit nejsou spokojeni se situací na Zemi. Všichni mají určité představy, jak by se situace mohla změnit tak, aby byli spokojeni.

         Z tohoto pohledu jsou tři kategorie lidí a každá kategorie má ještě tři podkategorie. Počet příslušníků k určité kategorii a podkategorii je rozložen velmi nerovnoměrně.

   

 • Příslušníci této kategorii mají představu, že by někdo jiný měl změnit svět k jejich obrazu.
 • a)  Bůh, andělé, případně jiné vysoké nadpřirozené inteligence

  b)  Mimozemšťané

  c)  Jiní lidé

   

 • Příslušníci této kategorii sami chtějí změnit svět
 • a)   Klasickými způsoby používanými v takzvané demokratické společnosti jako jsou volby a změna či vylepšení systému

  b)   Odporem proti "matrixu" (určitě ne Matrixu-2001)

  c)    Zvyšováním frekvence vibrací (jak vlastních, tak i působením na zvyšování frekvence vibrací okolí)

   

 • Příslušníci této kategorii sami chtějí změnit sebe tak, aby jim okolní svět "nevadil" a tak přestali být nespokojeni
 • a)   Východním systémem nic nechtít

  b)   Nebýt závislí na výsledku realizace svých tužeb

  c)   Co největší izolovaností (není míněna pouze fyzická odloučenost) od "civilizace"

   

         Tento článek je určen pro příslušníky 2. kategorie, kam doufám patří většina čtenářů Matrixu.

         Doba je kritická a proto je potřeba činit mnohem více než dříve. Je možné upozornit své okolí na zajímavé články na některých webových adresách, zejména z pohledu toho, co se děje a proč se to děje, což zajímá dnes kdekoho. Proč by měli lidé získávat informace pouze z oficiálních médií.

        Já osobně bych považoval za významné a velmi přínosné, aby Matrix týdně nenavštěvovalo 45 tisíc, ale 450 tisíc čtenářů, což by ale již každý aktivní čtenář Matrixu mohl ovlivnit. Musíme mít pouze odvahu a chuť nabízet jiným, že v článcích Matrixu jsou zajímavé informace a nenechat se odradit negativními reakcemi některých oslovených.  

        V tomto článku bych rád zdůraznil, některé věci, které jsem zmínil již dříve a nedával jsem jim takový důraz a souvislost s dnešní situací.

        Principálně není špatná myšlenka sjednocené Evropy, není špatná idea jediné celosvětové vlády, ale podstatné je, jaký těmto formám bude dán konkrétní obsah, čemu a komu budou sloužit. A to, jaký budou mít obsah (a zase se opakuji) záleží jen na nás.

        Nikdo nerozhoduje za nás a bez nás. To jsou jenom nám vnucována určitá klišé, nám vnucované postoje pasivity a nevíry ve vlastní síly a možnosti různými náboženskými a politickými ideologiemi a jejich hlasateli. Bohužel tato klišé jsou součástí i mnoha pro-lidsky se tvářících konspiračních teorií (tím nemyslím záměrně manipulující konspirační teorie, které jsou nástroji náboženských a politických ideologií).

        My sami svoji vlastní tvůrčí představivostí si tvoříme budoucnost. Proto si neustále představujme to, co chceme, aby bylo, tak jako to dělají ty síly, které my považujeme za negativní.

        Světová krize nemusí skončit špatně (co je špatně a co je dobře je velmi relativní a názory na to se budou velmi lišit). Přijdou změny a tyto změny mohou být velmi rozsáhlé a pro mnoho lidí i s velmi nepříznivými důsledky, ale celkový výsledek z pohledu zájmů většiny obyvatel Země (a pohledu zájmů samotné Země) může být pozitivní. A to vše záleží jen na nás. Jen a jen naše mysl stváří denně naši přítomnost a budoucnost.

        Mocné jsou egregory, jakožto speciální astrální bytosti, které my živíme svými myšlenkami a které zpětně ovládají naše myšlení.

        Egregor je pojem vyjadřující existenci zvláštních astrálních útvarů, které jsou vytvářeny skupinovými představami, idejemi a pocity jako jsou např. náboženské a politické ideje, ale i hromadné všeobecné sklony a názory.

        Egregor je tedy astrální reprezentace kolektivní mysli a funguje jako více méně silná astrální bytost, není jen pasivním odrazem toho, co je společné lidským myslím, ale též aktivním činitelem. V tomto smyslu každý jedinec vyznávající nějakou náboženskou, politickou či jinou ideu, je spojen s příslušným egregorem, přičemž toto spojení je oboustranné: jedinec posiluje svou vírou a svými činy tento egregor a naopak je egregorem posilován v této víře a činech.

         Vytvářejme si ergegor šťastné budoucnosti, egregor daleko lepší společnosti a lepších lidí. Soustřeďme na to svoji mysl, stvářejme tuto budoucnost ve své mysli, chovejme se tak, jako by ta budoucnost již byla. Chovejme se tak sami k sobě, ke svým dětem, k rodinným příslušníkům přátelům i nepřátelům. Jestliže si děti hrají na Jágra nebo Maradonu a napodobují je, aby dosáhli jejich dokonalosti, tak i my si taky můžeme hrát na Ježíše Krista nebo na Buddhu. Děti také nedosahují sportovních kvalit Jágra či Maradony, ale snaží se o to tím, že je napodobují, hrají si na ně. To samé můžeme činit i my, ale musíme si to uvědomit, chtít to a snažit se o to.

         A tak jako budeme vytvářet svou myslí egregory lepší společnosti, nevyživujme svými negativními myšlenkami a emocemi egregory systémů založených na strachu, nesvobodě a nedostatku poznání. Ano jsou to mocné egregory, které byly uměle stvořeny k tomu, aby lidstvo udržovaly v nevědomosti a nesvobodě. Většina velkých náboženských systémů jsou takovýmito egregory, které jsou neustále zásobovány ohromnými množstvími energií od manipulovaných lidí. I egregor kapitalismus volného trhu k tomu patří. Tyto egregory se tváří jako věčné, pevné a nezničitelné a tak i působí na ty, kteří je na sebe působit nechají. 

         Jsou to však jen egregory, které jsme si "sami" (za nenápadné pomoci určitých sil) stvořili a když je přestaneme vyživovat našimi energiemi, postupně odumřou. Mezi tyto egregory patří i egregor konzumní společnosti s deformovaným výchovným a vzdělávacím systémem a s deformovaným systémem zdravotnictví, jehož hlavním cílem je zisk a ne zdraví.

         Lepší společnost je možno stvořit teď hned (není tím míněn časový údaj v hodinách). Záleží jen na nás. To není jen přehnaný optimismus, to je skutečnost, kterou je možno si uvědomit a přijmout za svou a podle toho i jednat.             

         Určitým předpokladem, i když ne zcela nezbytným, je pochopení, že to, co se děje, není důsledkem neschopnosti vlád, ale skrytým záměrem.

         Nedostatek poznání, nedostatek informací neumožňuje svobodnou volbu, protože omezuje výběr možností, které si můžeme zvolit. To je systém, kterým je lidstvo drženo v nevědomosti a tím i v nesvobodě. Mnoho informací a nejen z mainstreamových médií se nám snaží podsunout myšlenku, že už nemáme volbu. Proto je nutné šířit mezi lidmi poznání alternativních výkladů světa a možných pozitivních budoucností.

         Na druhé straně i mediální a jiné manipulace lidstvem jsou ovlivňovány strachem, a to strachem ze ztráty moci. A i tento strach, jakožto nedostatek poznání zužuje možnost volby. Proto i čitelnost příštích kroků (ne)mocných a je pro nás "obyčejné" lidi vyšší a umožňuje tyto kroky do jisté míry předvídat a připravovat se na ně.

         Každá entita, každý soubor entit, je polaritní. Nikdy nic nemůže být jen černé nebo bílé. Princip duality stvořeného světa to prostě neumožňuje. Vše má svůj "kladný" a "záporný" pól. Mezi všemi národy a rasami světa, mezi příslušníky všech ideologií, všech náboženství (promineme-li extrémní zanedbatelné výjimky) a dokonce všech povolání ("u politiků jsem trochu na pochybách") najdete "dobré" a "špatné" (v uvozovkách jsou tato slova z důvodu relativnosti jejich významu) lidi. Proto je reálný předpoklad, že i mezi příslušníky globálních elit jsou "dobří" lidé. Dokonce myslím, že větší než mezi politiky. Oni se stávají příslušníky globálních elit většinou inkarnací na rozdíl od politiků, kteří se nahoru dostávají politickým bojem, který deformuje i to malé množství lidí, kteří vstoupili do politiky ještě nedeformováni touhou po moci či penězích. Abych nebyl ihned kamenován, tak upřesňuji, že předchozí slova nejsou vztahována na významnou část komunálních politiků zejména menších obcí.   

        Odložení či zrušení akce radar nemusí mít vůbec ty důvody, které jsou oficiálně uváděny. Protože vývoj současné situace již tak pokročil, že skutečné účely radaru po jeho dostavbě by již ztratily svůj význam, bylo od stavby radaru upuštěno, i když zdůvodňování musí být pochopitelně zcela jiné. Ruská strana věděla o hlavním účelu, a proto se proti němu tolik bránila. Oficiální zdůvodnění odmítání radaru bylo zase pouze zamlžující.

        Zdá se podle určitých náznaků, že jedna z připravovaných variant - model plánu s přivítáním jisté mimozemské civilizace, je momentálně méně pravděpodobná. Plán předpokládal přivítání mimozemšťanů s tím, že se jedná o "bohy", kteří nás stvořili a kteří se vrací, aby nám pomohli a ve skutečnosti se opět ujali i oficiálně vlády na Zemi.  Jedním z možných důvodů nerealizace tohoto plánu je důrazný (a zřejmě i mocenskými prostředky podložený) nesouhlas jiných mimozemských civilizací s touto pro většinu lidí nepříliš příznivou variantou.

        Média s podporou materialistické vědy a materialistických náboženství (judaismus, křesťanství, islám) se nás neustále snaží přesvědčit, že mysl není ten tvůrčí prvek naší reality, že není tím, co tvoří naší přítomnost a budoucnost. Cílem je nás přesvědčit, že vše je jen hmota a že na naši realitu můžeme působit pouze hmotnými prostředky. Naše mysl je ale mocný nástroj, který v podstatě tvoří naší realitu, což je před námi úmyslně utajováno a maskováno. Jsme neustále manipulováni k tomu, abychom věřili, že hmota se dá ovlivňovat pouze hmotnými prostředky.

         Je důležité si uvědomit jednu velmi podstatnou skutečnost. Ve hře jsou daleko mocnější inteligence a energie, než jsou globální elity a mimozemšťané z naší 3D reality, a to i včetně těch pro nás negativních (např. reptiloidních). Tyto mocné inteligence a energie jsou v souladu se zákonem duality pro nás jak negativní tak i pozitivní. Ale vše nasvědčuje tomu, že v současné době a nejbližší budoucnosti ty pozitivní převažují a převažovat budou. A velmi podstatné je, že záleží na nás na lidech, jaké energie si stáhneme do naší reality, do našeho života.

         Kdyby většina lidí na Zemi uvěřila tomu, že mohou svou myslí změnit společnost k lepšímu, tak by se tato společnost okamžitě k lepšímu změnila.

         Svět je neměnný ve své rozmanitosti a proměnnosti a bezčasovosti. Proto nemůžeme svět změnit, ale můžeme si vybrat pro nás vhodnou variantu obrazu světa existující paralelně s naší přítomností jako svou budoucnost.

         Můžeme změnit svůj pohled na svět. A jako v kvantové fyzice pozorovatel experimentu svým pozorováním mění výsledek experimentu, tak i v tomto případě změna pohledu na svět tento svět mění.

        Ano, my můžeme.


  (c)2009 Miroslav Zelenka