Registrace a podmínky členství klubu Matrix-2001.cz

Podmínky členství

Podmínky využívání služeb portálu Matrix-2001.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Služby a produkty Provozovatele portálu Matrix-2001.cz (dále jen "Provozovatel") jsou poskytovány pouze těm uživatelům, kteří se na těchto webových stránkách zaregistrují za podmínek níže uvedených (dále jen "Podmínky") jako registrovaný člen soukromého archívu klubu Matrix-2001.cz (dále jen "Klub").

1.2. Odsouhlasením Podmínek uživatelem a následnou registrací jeho členství ze strany Provozovatele postupem dále uvedeným vzniká mezi těmito účastníky smluvní závazkový vztah, který se plně řídí těmito Podmínkami.

2. Registrace člena (uzavření smluvního vztahu)

2.1. Podmínkou pro plný přístup do knihovny článků, textů a dalších materiálů a nárok na pravidelné informace o uživatelem zvolených oborech je řádná registrace uživatele do Klubu. Poplatky za členství v Klubu (dále jen “předplatné”) hradí uživatel v měsíčních nebo půlročních platbách. V případě, že uživateli vyprší doba kryta předplatným, bude provozovatelem vyzván k případnému prodloužení.

2.2. Registrovaným členem klubu (dále jen “člen“) se může stát jakákoliv osoba, a to za předpokladu, že kvalifikovaným způsobem projeví souhlas s těmito Podmínkami a uhradí členský příspěvek ve výši stanovené na vstupním registračním formuláři, případně splní podmínky udělení bonusového členství v případě nákupu v elektronickém obchodě.

2.3. Provozovatel ihned po registraci informuje prostřednictvím zadaného e-mailu nového člena o přidělených přístupových údajích. Členovi aktivuje členství v momentě, kdy od něj obdrží na svůj účet či adresu první platbu předplatného specifikovanou variabilním symbolem žádosti o registraci. Od té doby tak umožňuje členovi využívat produkty Provozovatele v rozsahu níže uvedeném.

2.4. Odsouhlasením těchto Podmínek spolu s provedením platby dle předchozího ustanovení ze strany člena se pro účely těchto Podmínek považuje za závazné projevení souhlasu člena se všemi ustanoveními těchto Podmínek.

2.5. Aktivace limitovaného bonusového členství ze strany Provozovatele se pro účely těchto Podmínek považuje za okamžik uzavření závazného smluvního vztahu s tím, že účastníci takto vzniklého vztahu jsou od tohoto okamžiku oprávněni a zároveň povinni postupovat dle ustanovení Podmínek, které upravují vlastní předmět závazkového vztahu (tj. využívání produktů a služeb provozovatele).

2.6. Člen si je vědom případných právních důsledků, způsobených jeho vystupováním v klubu, zejména pak vyzněním některých diskusních příspěvků ve smyslu porušení právních předpisů České republiky, zejména příslušných norem občanského zákoníku a trestního zákona v platném znění. V případě příspěvků porušujících platné právní normy si Provozovatel vyhrazuje právo zpřístupnit přihlašovací logy diskutujících orgánům činným v trestním řízení České republiky.

2.7. Členové mají právo využívat diskusních prostředků pod články. Na právo diskutovat však nelze vyžadovat automatický nárok a Provozovatel může na základě vlastního rozhodnutí tuto možnost členovi znemožnit. V diskusních fórech není dovoleno používat vulgarismy a urážet jiné členy klubu, či autory článků, případně jiné osoby. Diskuze pod články bude členem vedena k tématu příslušného článku. Diskuze po uplynutí sedmi dnů od zveřejnění příslušného článku bude automaticky pozastavena. Členovi, který poruší výše uvedené podmínky, může být provozovatelem na dobu 3 měsíců znemožněna účast v diskusních fórech. Při opakovaném porušení může poskytovatel přistoupit k blokaci přístupového hesla až na celé období uhrazené členskými příspěvky, se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

2.8. Poskytnutím své e-mailové adresy člen souhlasí s tím, že mu budou příležitostně zasílány informace o novinkách a nabídkách klubu. Kdykoliv v budoucnu se lze písemným zažádáním na adresu chvatal@matrix-2001.cz z tohoto programu odhlásit.

3. Produkty provozovatele

3.1. Provozovatel prostřednictvím těchto stránek zprostředkovává registrovanému členovi přístup do neveřejné knihovny textů a informací, zřízené na stránkách Matrix-2001.cz. Zároveň registrovaným i neregistrovaným návštěvníkům těchto stránek zprostředkovává přístup do elektronického obchodu a Chrámu Modrého Světla do sekcí umožňující nákup studijních projektů.

4. Reklamace

4.1. V případě jakékoliv reklamace kvality poskytovaných produktů nebo reklamace ohledně provedené platby je registrovaný člen povinen obrátit se přímo na Provozovatele prostřednictvím elektronické pošty na adresu: chvatal@matrix-2001.cz a to bez zbytečného odkladu.

4.2. V případě, že dojde z důvodů přímo zapříčiněných stranou poskytovatele k ukončení provozu Matrix-2001.cz a tím i k zániku klubu, mají členové nárok na vrácení předplatného uhrazeného na období po ukončení činnosti klubu. Toto navrácení je poskytovatel povinen provést do 60 dnů od ukončení činnosti klubu, tzn. od zveřejnění zprávy o ukončení provozu klubu na webových stránkách provozovatele. Člen se zavazuje uvést na e-mailovou výzvu poskytovatele údaje nutné k provedení transakce, aby bylo možno provést navrácení úměrné zbývající části předplatného. Provozovatel použije takto získaných údajů výhradně k vyrovnání svých závazků vůči členům klubu. Jestliže člen klubu neposkytne do 45 dnů od obdržení výzvy potřebné údaje k provedení transakce, ztrácí nárok na vrácení výše uvedeného předplatného.

5. Ostatní ujednání

5.1. Člen nesmí umožnit, ať již přímo či nepřímo, přístup k produktům Provozovatele těm osobám, které produkty Provozovatele jinak nemohou (tj. nečlenové) využívat. Porušením tohoto ustanovení vzniká důvod pro zablokování přístupového hesla až na celé období uhrazené předplatným nebo okamžité ukončení smluvního vztahu ze strany provozovatele.

5.2. Registrovaný člen není dále bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele oprávněn stahovat, kopírovat, či jinak pořizovat duplikáty jeho produktů pro jinou než výhradně osobní potřebu. Porušením tohoto ustanovení, zejména pak nedovolenou elektronickou či jinou publikací materiálů podléhajících členství je dán důvod pro okamžité ukončení smluvního vztahu ze strany Provozovatele.

5.3. Při okamžitém ukončení smluvního vztahu ze strany Provozovatele dle bodu 5.1 a 5.2. ztrácí dotyčný člen klubu nárok na kompenzaci za členský příspěvek uhrazený na dobu po datu ukončení smluvního vztahu.

5.4. Jednostranné ukončení smluvního vztahu ze strany člena je možné pouze uplynutím doby předplaceného členství. Členství může být ukončeno rovněž dohodou mezi provozovatelem a členem klubu, zejména v souvislosti s bodem 5.5., přičemž součástí dohody bude i míra a způsob kompenzace uhrazených členských příspěvků pro období po datu uzavření této dohody.

5.5. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky v závislosti na jeho potřebě jednostranně doplňovat či jinak měnit s tím, že již registrovaný člen je při každém novém vstupu na tyto stránky oprávněn seznámit se s aktuálním zněním Podmínek. Při podstatné úpravě podmínek Provozovatel seznámí členy s jejich aktualizací vždy v členské sekci klubu.

5.6. Poskytnutím požadovaných údajů nezbytných pro registraci nového člena klubu dává člen provozovateli souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci poskytnutých údajů o členovi, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Provozovatel se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých mu členem, využívá k tomu všech dostupných možných technických prostředků. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu Provozovatele a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Člen souhlasí s tím, aby Provozovatel tyto údaje zpracovával pro své marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je zpřístupnil i třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V případě ukončení členství v klubu (ukončení registrace), popř. na žádost člena, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu, budou tato data z archivu Provozovatele odstraněna (vymazána).

5.7. Členům klubu je k dispozici technická podpora na adrese chvatal@matrix-2001.cz

5.8. Provozovatel klubu nenese odpovědnost za obsah zveřejňovaných textů či diskusních příspěvků, které nemusí vždy odpovídat stanovisku redakce Provozovatele Matrix-2001.cz. Provozovatel klubu neodpovídá za případné škody způsobené publikací informací a materiálu v klubu Matrix-2001.cz. Veškerá práva duševního vlastnictví vlastníků či autorů textů, článků a ostatních materiálů zůstávají zachována a vyhrazena.

5.9. Smluvní vztahy i právní důsledky provozování klubu Matrix-2001.cz podléhají příslušným normám právního řádu České republiky.

5.10. Provozovatel klubu se výslovně a jednoznačně distancuje od veškerých totalitních, fašistických, komunistických, rasistických, teroristických či jiných aktivit zaměřených na potlačování svobod skupin či jednotlivce, nebo ohrožení jejich zdraví či života.

Dne 11. 12. 2017
Matrix Consulting s.r.o., Provozovatel internetových stránek Matrix-2001.cz