Podmínky využívání portálu www.matrix-2001.cz

Podmínky členství

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem služeb je společnost Matrix Consulting s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Švabinského 1700/4, PSČ 70200, IČO: 28575296, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 32768, („Provozovatel“).

1.2. Služby a produkty Provozovatele portálu www.matrix-2001.cz ("Portál") jsou poskytovány uživatelům bez registrace („Návstěvník“) a dále uživatelům, kteří se na těchto webových stránkách zaregistrují a uhradí předplatné („Člen“) (Návštěvníci a členové společně pak jako „Uživatelé“) za podmínek níže uvedených ("Podmínky") pro vstup do členské sekce klubu Matrix-2001.cz ( „Klub“).

1.3. Využití jakékoli služby Portálu Návštěvníkem nebo Členem dochází ke vzniku smluvního závazkového vztahu s Provozovatelem, který se plně řídí těmito Podmínkami a považuje se za závazné projevení souhlasu Návštěvníka nebo Člena s těmito Podmínkami.

2. Registrace Člena Klubu

2.1. Podmínkou pro plný přístup do členské knihovny článků, textů a dalších materiálů a nárok na pravidelné informace o uživatelem zvolených oborech je řádná registrace uživatele jako Člena do Klubu. Poplatky za členství v Klubu (dále jen “předplatné”) hradí Člen v měsíčních nebo půlročních platbách. V případě, že Členovi vyprší doba kryta předplatným, bude Provozovatelem vyzván k případnému prodloužení.

2.2. Členem Klubu se může stát jakákoliv osoba starší 15 let po registraci a úhradě členského příspěvku ve stanovené výši.

2.3. Provozovatel po registraci informuje prostřednictvím zadaného e-mailu nového Člena o přidělených přístupových údajích. Členovi aktivuje členství v momentě, kdy od něj obdrží na svůj účet či adresu první platbu předplatného specifikovanou variabilním symbolem žádosti o registraci. Od té doby tak umožňuje členovi využívat produkty Provozovatele v rozsahu níže uvedeném.

2.4. Při platbě předplatného prostřednictvím platební karty je Členovi aktivováno automatické prodloužení předplatného z použité platební karty a dle vybraného tarifu předplatného. Automatické prodloužení předplatného proběhne v poslední den předplaceného období a Člen je následně informován e-mailem. Automatické prodloužení předplatného může Člen kdykoliv vypnout v nastavení svého uživatelského účtu. Informace o platební kartě Člena nejsou ukládány na straně Provozovatele.

3. Autorská práva

Obsah Portálu podléhá autorským právům Provozovatele, případně dalších osob, které Provozovateli udělili licenci k užití příslušných děl na Portále.

3.1. Uživatel není dále bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele oprávněn stahovat, kopírovat, nebo dále šířit obsah Portálu pro jinou než výhradně osobní potřebu. Porušením tohoto ustanovení, zejména pak nedovolenou elektronickou či jinou publikací obsahu Portálu je dán důvod pro okamžité ukončení smluvního vztahu ze strany Provozovatele. Tímto není dotčeno právo Provozovatele uplatňovat náhradu vzniklé škody.

4. Povinnosti Členů Klubu

4.1. Členové mají právo využívat diskusních prostředků pod články. Na právo diskutovat však nelze vyžadovat automatický nárok a Provozovatel může na základě vlastního rozhodnutí tuto možnost členovi znemožnit. V diskusních fórech není dovoleno používat vulgarismy a urážet jiné členy klubu, či autory článků, případně jiné osoby. Diskuze pod články bude členem vedena k tématu příslušného článku. Diskuze po uplynutí sedmi dnů od zveřejnění příslušného článku bude automaticky pozastavena. Členovi, který poruší výše uvedené podmínky, může být Provozovatelem na dobu 3 měsíců znemožněna účast v diskusních fórech. Při opakovaném porušení může Provozovatel přistoupit k blokaci přístupového hesla až na celé období uhrazené členskými příspěvky, se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

4.2. Člen nese odpovědnost za své jednání spojené s jeho členstvím v Klubu, zejména pak za své diskuzní příspěvky a bere na vědomí, že nevhodnými příspěvky může porušit normy civilního i trestního práva. V případě příspěvků porušujících platné právní normy si Provozovatel vyhrazuje právo zpřístupnit přihlašovací logy diskutujících příslušným orgánům činným v trestním řízení.

4.3. Člen nesmí umožnit, ať již přímo či nepřímo, přístup k obsahu Klubu těm osobám, které produkty Provozovatele jinak nemohou (tj. nečlenové) využívat. Porušením tohoto ustanovení vzniká důvod pro zablokování přístupového hesla až na celé období uhrazené předplatným nebo okamžité ukončení smluvního vztahu ze strany provozovatele.

4.4. Při okamžitém ukončení smluvního vztahu ze strany Provozovatele dle bodu 3.1 nebo 4.3 ztrácí dotyčný Člen nárok na kompenzaci za členský příspěvek uhrazený na dobu po datu ukončení smluvního vztahu.

5. Služby Provozovatele

5.1. Provozovatel umožňuje Návštěvníkům přístup do volně přístupné sekce Portálu, Členům pak navíc přístup do neveřejné knihovny Klubu. Zároveň návštěvníkům těchto stránek zprostředkovává přístup do Chrámu Modrého Světla za účelem přihlášení se na studijní kurzy. Případné přihlašování na tyto kurzy se pak řídí zvláštními obchodními podmínkami.

6. Reklamace

6.1. V případě jakékoliv reklamace kvality poskytovaných služeb nebo reklamace ohledně plateb za služby je Uživatel povinen obrátit se přímo na Provozovatele prostřednictvím elektronické pošty na adresu: chvatal@matrix-2001.cz a to bez zbytečného odkladu.

7. Ukončení činnosti klubu

7.1. V případě, že dojde z důvodů přímo zapříčiněných stranou Provozovatele k ukončení provozu Portálu a tím i k zániku Klubu, mají Členové nárok na vrácení předplatného uhrazeného na období po ukončení činnosti Klubu. Toto navrácení je Provozovatel povinen provést do 60 dnů od ukončení činnosti Klubu, tzn. od zveřejnění zprávy o ukončení provozu Klubu na webových stránkách Provozovatele. Člen se zavazuje uvést na e-mailovou výzvu Provozovatele údaje nutné k provedení transakce, aby bylo možno provést navrácení úměrné zbývající části předplatného. Provozovatel použije takto získaných údajů výhradně k vyrovnání svých závazků vůči Členům Klubu. Jestliže Člen Klubu neposkytne do 45 dnů od obdržení výzvy potřebné údaje k provedení transakce, ztrácí nárok na vrácení výše uvedeného předplatného.

8. Ostatní ujednání

8.1. Jednostranné ukončení smluvního vztahu ze strany Člena je možné pouze uplynutím doby předplaceného členství. Členství může být ukončeno rovněž dohodou mezi Provozovatelem a členem klubu, zejména v souvislosti s bodem 8.2., přičemž součástí dohody bude i míra a způsob kompenzace uhrazených členských příspěvků pro období po datu uzavření této dohody.

8.2. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky v závislosti na potřebě jednostranně doplňovat či jinak měnit s tím, že na Portále vždy zveřejní informaci o takového změně Podmínek.

8.3. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah zveřejňovaných textů či diskusních příspěvků nad rámec svých zákonných povinností. Provozovatel se výslovně a jednoznačně distancuje od veškerých totalitních, fašistických, komunistických, rasistických, teroristických či jiných aktivit zaměřených na potlačování svobod skupin či jednotlivce, nebo ohrožení jejich zdraví či života.

8.4. Smluvní vztahy i právní důsledky provozování Portálu podléhají příslušným normám právního řádu České republiky.

9. Webináře

9.1. Provozovatelem služby je společnost Matrix Consulting Slovakia s.r.o. se sídlem Palárikova 76, Čadca, PSČ 022 01, IČO: 45 955 921, zbierka listín Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 53836/L-Zbl

Dne 1.2.2022
Matrix Consulting s.r.o.
Provozovatel portálu www.matrix-2001.cz