Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost Matrix Consulting s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Švabinského 1700/4, PSČ 70200, IČO: 28575296, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 32768, (dále jen „Matrix 2001“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

Provozování informačního a edukativního portálu www.matrix-2001.cz („Portál“)

Účel zpracování:

Registrace do členské sekce Portálu, platby členských příspěvků či jiných nabízených produktů na Portálu, naplnění zákonných požadavků, zejména předpisů o účetnictví.

Popis účelu zpracování:

Osobní údaje využíváme k tomu, abychom Vám mohli zřídit a udržovat Vaše členství v klubu registrovaných uživatelů Portálu, dále abychom mohli přijímat a zprocesovat Vaše platby za členské příspěvky (předplatná), nebo platby za jiné produkty, či služby nabízené na Portálu. Vaše osobní údaje dále uchováváme ze zákonných důvodů, abychom mohli řádně vést naše účetnictví.

Oprávnění ke zpracování:

Zpracování Vašich osobních údajů je založeno jednak na plnění ze smlouvy o poskytování služby, kterou s námi uzavíráte zřízením svého členského účtu a dále pak na základě zákona.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Základní Identifikační údaje (jako je jméno a příjmení), kontaktní údaje (jako je emailová adresa, poštovní adresa, případně telefonní číslo), IP adresu a číslo bankovního účtu.

Doba zpracování a archivace:

Vaše údaje uchováváme po dobru trvání vašeho registrovaného členství na Portálu a nejpozději 1 rok po ukončení Vašeho členství budou smazány, ledaže se jedná o údaje, které nám právní předpisy ukládají uchovávat po delší dobu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Vaše osobní údaje neposkytujeme obecně za žádným ne/komerčním účelem jiným společnostem nebo osobám, kromě níže uvedených výjimek:

  • Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.
  • Vaše osobní údaje jsou v nezbytném rozsahu zpřístupněny ke zpracování pověřeným osobám zpracovatelům, kteří pro správce zajišťují provoz a administraci Portálu a účetnictví Správce.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

  • Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.
  • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  • Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.
  • Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.
  • Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.
  • Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.
  • Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.
  • Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci s námi ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

V souvislosti s uplatněním Vašich práv můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Možnost podání stížnosti

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost na výše uvedené adrese, nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111
www.uoou.cz