V ohních Hory osudu II., část 7. - Řád vznikající z chaosu - Ordo ab Chao

Křivanec Jan

Křivanec Jan

autor

28.01.2010 Exkluzivně

Pokusme se dané informace určitým způsobem sumarizovat. Máme tu tedy různé informační zdroje, z různých tradic či magických systémů a samozřejmě z různého času a zcela různých geografických oblastí, které zcela evidentně hovoří o jedné a té samé věci s takovou vnitřní logikou a vzájemnou provázanosti, až doslova tuhne krev v žilách. Když do celého rámce naší analýzy připojíme i diskutovaný evoluční vztah mezi stromem života s jeho zrcadlícím se protějškem v podobě stromu smrti, jak předkládá tradiční kabala či moderní magie chaosu, pak do samého důsledku pochopíme vztah jednotlivých silových polí či sefirot ve struktuře lidské duchovní matrice jako daných „kristovských“ energetických struktur nacházejících se v již popsaném vztahu s tzv. parazitickými poli stromu smrti či klifotu.

V krátkosti tak lze uzavřít, že potenciální projev gnostických archontů – dravců – či démonů z odvrácené strany stromu života byl realizován postupnou a jistě zcela fatální implementací sítě jakýchsi miniaturních trans-dimenzionálních bran, jenž zprostředkovávají spojení mezi lidskou duchovní matricí a strukturou stromu smrti v rámci lidské multi-dimenzionální anatomie, což způsobuje vytváření vysoce devastujících účinků ve sféře lidského mentálního projevu.

Můžeme tedy alespoň rámcově uzavřít téma trans-dimenzionální komunikace v souvislosti se vzájemným projevem stromu života a smrti na úrovní makro-kosmické i personální:

  • Na úrovni makrokosmické resp. globální můžeme hovořit o specifickém systému starověkých stargates, které mimo jiné sloužily k vzájemné trans-dimenzionální komunikaci mezi strukturou stromu života a smrti.Celý tento princip byl zahrnut do velice rozšířeného historicko-mytologického vzoru o „těch, jenž přicházejí branami“ apod.Potenciální komunikační portály mezi naším světem a dalšími dimenzemi pak byly zřejmě iniciovány na základě přímého - fyzického tak rovněž nepřímého zprostředkovaného projevu.

  • Na úrovni personální lze hovořit o bezpochyby umělé struktuře implementované a rozpolcené lidské mysli sloužící k napojení přirozené duchovní matrice na zrcadlově orientovanou struktur stromu smrti prostřednictvím sítě miniaturních trans-dimenzionálních portů či bran.( Dále např. Carlos Castaneda:“Parazit miluje strach a drama, hněv, žárlivost, závist. Stáváme se jeho snadnou kořistí. Je to šelma, která nás požírá zaživa ( naše citové tělo ), které trpí a trpí a trpí.“ Zřejmě se jedná o postupnou duchovní a samozřejmě i fyzikální transmutaci entity do stavu mysli, jenž je kompatibilní se systémem klifotu.V krátkosti řečeno – mutací člověka v démona)

V globálním úhlu pohledu je celá situace projevena v prakticky nikdy nekončící myriádě větších či menších lidských konfliktů směřujících k finálnímu odpojení lidské duchovní matrice mimo strukturu stromu života jako konečný záměr zavedení Nového řádu světa (viz. např. David Icke a princip reaction – solution apod.), bude tak iniciován „Řád vznikající z chaosu“„Ordo ab Chao“ přesně dle významu zednářského hesla odkazující na skutečný dějinný záměr této organizace.

Daný záměr tak může být analyzován v pohledu globálním ve formě proklamované totalitní doktríny či v pohledu personálním, jenž vychází z výše popisované skutečnosti vytržení individuální duchovní matrice mimo přirozenou strukturu kristovského universa.Jinak řečeno, Nový světový řád není jen otázkou zavedení tolik diskutované globální světovlády, ale především otázkou iniciace příslušného stavu mysli/ducha u jedinců, kteří vstoupí do bran Nového řádu lidského společenství….

Ještě si stále myslíte….že se vás Nový světový řád netýká????

Příchozí řád nového světa je tedy zřejmě finální destrukcí samotné lidské přirozenosti a její duchovní matrice, kdy nově stvořená archontická mysl započne nové obdobní lidských dějin. Již stará gnose ve své nesmírné prozřetelnosti uchovávala vědomosti o zamýšleném a dlouhodobě realizovaném plánu uhasit lidskou touhu po návratu ke své přirozené multi-dimenzionální identitě postupnou separací a devastací lidské duchovní matrice. Gnostická tradice rovněž v souladu s předchozí interpretací poukazovala na archontické – klifotické projevy jako integrované součásti naší evoluční historie a nikoliv jako jakési izolované projevy cizích inteligencí.

Ono povědomí o samotné existenci archontických sil z prostředí dimenzionálních polí stromu smrti společně s vědomostmi o jejich skutečném a prorokovaném záměru - strhnout lidskou kolektivní entitu z přirozené cesty vlastní evoluce - bylo vždy primárním nástrojem, jak tento proklamovaný cíl zvrátit či nejlépe zastavit. Tato zjištění lze informačně rozšířit na určité základní způsoby infiltrace mocnostmi klifotických zón přibližně takto:

  • Skrze náboženskou ideologii (V tomto kontextu je velmi inspirativní pohled staré gnose na příslušné náboženské systémy, které byly považovány za hlavní úspěšně aplikované technologie sloužící k postupné infiltraci způsobu lidského myšlení a jeho následnému nahrazení nově implantovanými náboženskými strukturami.Někteří zástupci staré gnose tak pochopitelně kritizovali tragickou a v daném slova smyslu absurdní víru Mojžíše či Abraháma, která akceptovala archontické projevy v podobě božských bytostí a uctívala falešný energetický egregor tzv.boha Jahve.Židokřesťanský mýtus o bouřném a žárlivém božstvu starých Izraelitů tak lze vcelku bezpečně identifikovat jako ústřední výtvor archontických sil v podobě jakéhosi myšlenkového implantátu, který nejen že nadále upevňoval náboženský patriarchální vliv, ale rovněž inicioval novou strukturu rapidně blokující jakékoliv lidské - přirozené tendence znovu dosáhnout a realizovat svůj ztracený multi-dimenzionální projev.Gnostická tradice tudíž identifikovala vliv archontů – mocností ve všech autoritativních strukturách a systémech, jenž popírají skutečný či autentický projev lidské bytosti.Byla to právě gnose, která rozpoznala manipulativní či destruktivní vliv všech lidských systémů či institucí v podobě státních zřízení, náboženství, ras, národů, vnímání času, historie apod.)

  •  

     

  • • Skrze mentální projev lidského organismu (Zde se samozřejmě jedná o již zmíněný fenomén rozpolcení duchovní matrice lidské bytosti, jenž s průběhem své vlastní evoluce získávala stále nové „stínové porty“ v rámci jejího vlastního evolučního projevu, což jednak postupným způsobem zvyšovalo kompatibilitu lidské mysli na projevy archontických sil, zároveň snižovalo duchovní potenciál lidské bytosti ve struktuře její původní kristovské matrice a v neposlední řadě tak napomáhalo ve vytvoření „nové mysli“, jenž byla stále více loajální již popisované protikladné působnosti daných náboženských či jiných mocenských struktur.Nutno podotknout, že výše zmiňované navyšování kompatibility lidského organismu na možný vliv odvrácené strany byl realizován s největší pravděpodobností i přímými fyzickými resp. genetickými vstupy do struktury lidské multi-dimenzionální anatomie.)


  • Silami sugesce (plus příbuzné techniky astrální manipulace apod.)

  • • Přímo tajnými dohodami (V tomto případě hovoříme o přímém projevu archnotických sil, který byl zřejmě iniciován prostřednictvím jakéhosi „inkarnačního vstupu“ do prostředí naší projevené reality nebo prostřednictvím přímého prostupu použitím trans-dimenzionální portálové technologie.Oba způsoby pak pochopitelně vedly k realizaci potenciálních dohod prohlubujících příslušné záměry a vzájemnou komunikaci mezi realitními zónami světla a stínu.)


Všechny výše uvedené principy archontické manipulace pak souhrnně sloužily a slouží k vytváření nepřeberného množství rozličných dotačních koridorů mezi přivrácenou a odvrácenou stranou stromu života z důvodu iniciace náhradních energetických stimulů pro devolučně orientovanou strukturu silových zón stromu smrti.Daná strategie tudíž ve svých různých projevech stimuluje průběh duchovního a samozřejmě i bio-energetického zmrzačení lidstva, které je realizováno podvědomou akceptací mentálních programů archontů, následnou adopcí cizí inteligence a zavedením těchto programů do společenských zřízení všeho druhu.

Opět se zde dostáváme k průběhu fatálního přeprogramování celého operačního systému projevené reality za účelem aplikace nového řádu, jenž se zrodí z chaosu vzniklého z destrukce předchozí energetické struktury a finálního kolapsu „živého systému“ či řádu tohoto světa.Vše doprovázeno v převážné míře nevědomou transmutací lidské duchovní instance do systému, který je již plně konfigurován na evoluční matrici stromu smrti. (Veškeré tzv. „nepříznivé dopady“ ve vývoje moderní společnosti v podobě exploatace planety a následné destrukce životního prostředí či postupného vytváření stále se navyšující energetického zátěže lidského organismu jsou zcela bezpochyby ZÁMĚRNĚ iniciovanými programy, jenž napomáhají evoluční smrti živého systému jak na rovině globální tak individuální).

Postupný evoluční pád lidské bytosti ve své práci neobyčejně výstižně charakterizuje Jake Horsley, jenž popisuje lidskou bytost – humatona jako kompletně ovládanou a mentálně zotročenou existenci nacházející se již zcela mimo jakýkoliv směr přirozené cesty evoluce a tvořící součást kolektivní projekce lidské mysli v područí vnější inteligence cizorodých entit:

„Humatoni jsou předem naprogramované bytosti. Jsou to informační jednotky, oběživo, s kterým matrix nakládá podle přesně stanoveného plánu, jako světoví bankéři zacházejí s měnami.Války, epidemie, hladomor, migrace atak dále jsou prostředky, jimiž matrix neustále mění a upravuje kolektivní ekonomiku lidských jednotek, tj. světové populace…Humaton nemá žádné já či identitu, které by stály za řeč, je tvořen soustavou myšlenek, přesvědčení a návyků (předem naprogramovaných reakcí), informačních jednotek, které se neustále přeskupují, aby zůstaly stabilní a vytvářely pocit jednoty a účelu.

Humaton je v zásadě soubor tvořený „tiky“, reflexy na stálé bombardování podněty vycházejícími z programu matrixu. Humatoni nemyslí sami za sebe.Jejich takzvané „mysli“ jsou ve skutečnosti složité, nekonečně se opakující nahrávky. Zdá se, že existuje bezpočet variací, takže většina humatonů nikdy nezíská podezření, že jejich myšlenky jsou pouhé kopie či recyklace myšlenek dřívějších, z nichž většina ani není jejich vlastní. Jelikož nemají možnost srovnání, nikdy si neuvědomí, že jejich tolik ceněná individualita je pouhý výtvor kolektivního matrixu a že veškeré konstrukce sestávají ze stejných skladebných prvků. (Humaton je tak pouhou obnovitelnou jednotkou v rámci globálního egregoru sloužící k energetické dotaci celého operačního systému a přeneseně i parazitických systémů odvrácené strany stromu života)."

Avšak úsvit kolektivní duše humatonstva v průběhu dvacátého stolení je již pouze jakýmsi výsledným produktem aplikace náhradních mentálních programů do vybraných struktur lidské společnosti. Například již v 17.století zveřejnil anglický filosof, politolog a teoretik společnosti – Thomas Hobbes svoji práci pod názvem "Leviathan neboli O podstatě, zřízení a moci státu církevního a občanského", kde na základě vlastních analýz vytvořil určitý teoretický rámec poznání o původu společnosti a státní moci samotné.

Dle závěrů Thomase Hobbse je stát suverénní vládní strukturou, jejíž kontrole a moci se musí jakákoliv identita podrobit na základě určité společenské smlouvy. Státní zřízení je tak tvořeno jakýmsi globálním egregorem, jenž potírá jakoukoliv potenciální suverenitu svých členů představujících bezejmenné a ve své podstatě anonymní a jednoduše nahraditelné jednotky. Hobbes dále předkládá své názory na člověka jako ve své přirozenosti egoisticky řízenou bytost mimo společenské zřízení, jenž má být zřízeno na základě společenské smlouvy přenesením vládních povinností na jednotlivce či příslušnou elitní skupinu reprezentující skutečný nástroj společenské moci.

Lze identifikovat dva základní rysy Hobbsovy teorie státu, která jednak předkládá vzájemné sjednocení daných jednotlivců, v rámci čehož se neorganizovaná společnost změní v kompaktní a kontrolovatelný státní útvar a zadruhé předkládá „tolik potřebné“ podrobení a předání veškerých individuálních pravomocí do rukou vládnoucího jednotlivce či všemocné elitní skupiny. Tímto způsobem je bez jakékoliv pochybnosti iniciována suverénní moc státu v podobě elitou kontrolovaného egregoru celého společenství jménem Leviatan, jenž je zrozen ze střípků individualit a povstává jako neochvějná autorita a záštita celé společnosti.
 

Vskutku bizardní představa anglického filozofa ze 17.století se postupem času stává poněkud více reálnou při vzpomínce na kolektivní projev lidského společenství na úsvitu „demokratické“ éry humatonů, kráčejících do věku Nového řádu světa či lépe řečeno Nové Atlantidy, jak by řekl Hobbesův předchůdce a inspirátor Francis Bacon. Když se podíváme na titulní stránku prvního vydání Hobbsova Leviatana, spatříme jakousi postavu obří velikosti, jejíž trup je tvořen nespočtem anonymních a stejných jedinců, kteří tak skládají kompaktní organismus státní moci Leviatana.Ten drží v pravé ruce meč a v levé ruce berlici jako primární odznaky vlastní moci, prostřednictvím nichž řídí celý mocenský aparát a ovládá energetický egregor vlastního organismu.

Jistě je zajímavá i skutečnost, proč Hobbes zmíněný egregor státní moci nazval Leviatanem….oné mořské bestie, jenž má v době prorokovaného konce času vystoupit na mořský břeh a ujmout se vlády nad světem.Jakoby se v samotném názvu Leviatana skrývala jakási neurčitá avšak zcela definitivní osudovost ovlivňující chod lidských dějin po věky věků. Vždyť i rajský had ve spirále se proplétající stromem poznání nese stejný titul prokleté mořské bestie……nachází se snad právě zde ono osudové tajemství počátku a finálního příchodu Nového řádu světa???.... kdy se Alfa a Omega spojí v jedno….v jakémsi novém věku prorokovaného nadčlověka….ve chvíli kdy všemocný egregor Leviatana roztáhne křídla nad celým světem???....

-pokračování-

Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.

Další díly