UFOlklor: I. PSYCHOMYTOLOGIE (3)

San

San

autor

22.11.2017 Ufo
The X-Files: Fallen Angel

Svědci nadporučík Joseph McHenry, rotný Ruvolo, četař Nauman a slečna Janette Scotteová sledovali o půl desáté ráno 8. července 1947 na základně Muroc v Kalifornii po delší dobu dva diskovité či sférické objekty – stříbřité a zjevně metalického charakteru –, jak letěly v široké kruhovité formaci, a pak jeden z nich později uzavřel přesný kruh.[50]

„Padlého anděla“ pojednává také desátá episoda první série Akt X,[51] v níž se líčí havárie UFO v lesích poblíž Townsendu ve Wisconsinu. Než dojde k regeneraci UFO, pohybuje se v regionu mimozemská entita, která unese Maxe Feniga, později zabitého neviditelnou postavou obklopenou jasným bílým světlem.

Představte si civilizaci, kdy vedle sebe koexistují dva světy – ten nám známý a druhý tajně uvnitř toho prvního s přístupem k nejpokročilejším technologiím, které jakoby právě vyšly z rýsovacích prken produkčních společností a umělců pro zvláštní efekty v Hollywoodu, civilizace s téměř bezednými finančními zdroji, inscenujících události pro lehkověrné, mučící druhé a dohánějící je k duševním poruchám a emocionálním kolapsům, a angažující se v tajné válce se svými vlastními členy pomocí „apokalyptických technologií,” a maskující tuto válku dokonalým a hodnověrným popřením: matkou přírodou. Existuje tedy možnost toho, co se dá nazvat „civilizační průlom.“

Ten by zapříčinil situaci, kdy by supertajný svět vědy a technologie dosáhl dostatečné úrovně mimo „oficiální“ svět, v němž jsou základní oblasti znalostí tak odlišné (chápání mimozemských inteligencí, časoprostor, dimensionalita, atd.), že by se mohl klidně označit za separátní civilizací.

Dobře známý a akademicky vzdělaný ufolog Richard M. Dolan jasně naznačuje, že v rámci tohoto „civilizačního průlomu“ by rovněž šlo o rozvinutí naprosto odlišné fyziky – a technologie z ní odvozené – než u veřejné civilizace se známými fyzikálními modely a technologiemi. Zmiňuje se pak o případu nazývaném "Alien Reproduction Vehicle" (ARV), o vehikulu, které bylo na základě svědectví oznamovatele vytvořeno reverzním inženýrstvím podle údajně ukořistěného mimozemského létajícího talíře.

Alien Reproduction Vehicle

Demonstrace zařízení ARV v roce 1988 opravdu poukazuje na existenci takového zásadního průlomu. Objekt údajně vícekrát vstoupil do kosmického prostoru a dokonce prozkoumal sluneční systém. Osoba, která jej pečlivě pozorovala a popsala jej přátelům, si povšimla, že vypadal, jako by byl v provozu delší dobu. Příběh byl poprvé zveřejněn Markem McCandlishem roku 1988. Podle něj byl 12. listopadu 1988 na letecké základně v Nortonu pořádán den otevřených dveří a letecká přehlídka, a v nedalekém Palmdale, ve slavném zařízení firmy Lockheed zvaném Skunk Works, byly k vidění hned tři exempláře ARV. McCandlish, který pracoval v letectví jako konceptuální umělec, měl několik bezpečnostních prověrek, takže měl v úmyslu akci navštívit, ale neuspěl.

Příběh a popis ARV mu byl zprostředkován jeho přítelem Bradem Sorensonem, který přehlídku navštívil a viděl tato ARV v hangáru u Lockheedu ve Skunk Works, protože doprovázel vysoce postavenou důležitou osobu z ministerstva obrany, pravděpodobně náměstka ministra. McCandlish byl následně schopen ověřit popis těchto ARV z dalších nezávislých zdrojů, které udávaly podobný popis vehikula. Sorensen, který viděl tři tyto exempláře vznášet se nad zemí, slyšel rovněž generála – hodnost a služební zařazení známa není, předpokládá se však, že šlo o generála letectva – hovořit se skupinou lidí.

Ronald Feghali: Devotion

Podle toho, co Sorensen vyprávěl McCandlishovi, generál o těchto referoval o těchto vehikulech jako o Alien Reproduction Vehicles („Mimozemské reprodukční vehikulum“), jinak také Flux Liner (protože využívaly elektřinu o vysokém napětí). Zmínil několik fascinujících rysů těchto ARV. Jedním z nich byl výkon „o rychlosti světla nebo ještě lepším.“ Dále to, že mohou získávat energii z vakua – pravděpodobně energii nulového pole, vědecky přesnější popis zní „kvantově nulové fluktuace vakua.“ Měly zcela mimořádnou akceleraci a manévrovatelnost, schopnost vystoupat při vznášení se nad zemí do výšky 24 kilometrů během 2,5 sekundy. Podle všeho také tvrdil, že ARV tou dobou provedlo základní průzkum všech planet našeho slunečního systému při hledání životních forem, ale žádný život nalezen nebyl. Sorensen si povšiml, že ARV vypadají „omšele,“ jako kdyby byla často využívána.

Dolan poznamenává, že pokud je tato historka pravdivá, pak představuje jisté důsledky pro hypotézu civilizačního průlomu, neboť by to znamenalo, že „utajený »černý svět« vědy dosáhl v této záležitosti podstatného a revolučního průlomu, který je na hony vzdálen klasickému »bílému světu« vědy.“ V tom má pravdu, jenže tento příběh skrývá ještě další aspekty. Prvně, že vědecký základ domnělého stroje využívajícího vakuový proud nebo energii nulového pole jako svůj zdroj energie – je cele pozemský, jinými slovy, nejde o to, že by tento koncept byl tak pokročilý, poněvadž idea energie nulového pole vychází z teoretických prací fyziků z třicátých let dvacátého století.

Tento koncept byl ústřední oblastí zkoumání poválečného nacistického výzkumného projektu zabývajícího se fúzí, který vedl Dr. Ronald Richter a probíhal v Argentiněpadesátých letech. Máme tedy co dělat s určitou mírou desinformace nebo zmatku v pojmech, protože tou dobou slovo „alien“ znamenalo v širších souvislostech „mimozemský,“ zatímco jeho původní význam, tj. „cizozemský,“ se někde úplně vytratil. A co je ještě důležitější, že je třeba si všimnout dvou věcí, jež jsou tu naznačovány, jak Dolan správně poznamenává, a totiž že pokud je tento příběh pravdivý, pak by znamenal hned dvojí průlom:

1. že byl překonán „relativistický rychlostní limit“ rychlosti světla

2. že stroj, pokud měl lidskou posádku (jak to jasně dokládají McCandlishovy nákresy), musel by generovat své vlastní gravitační pole, jinak by byla rozdrcena výše popsanou silnou akcelerací. Jinak řečeno, příběh je v souladu s ukazateli civilizačního průlomu, jak jej popsal Dolan, ať už byl onen původní zdroj technologie lidský nebo mimozemský

A konečně je třeba si také všimnout toho, že dotčená technologie byla využívána ke skrytým účelům, hlavně tedy šlo o tajný průzkum vesmíru s lidskou posádkou. Pokud tomu tak je, pak by to docela dobře vysvětlovalo, proč se USA nedávno dušovaly, že každý příští výzkum vesmíru bude uskutečňován prostřednictvím konvenční raketové techniky; kdyby totiž některé americké složky vlastnily takovou technologii, pak by byly rakety právě tak zastaralé jako Pony Express.[52]

C. G. Jung se zaobíral představou, že v některých případech pozorování UFO se projevil i prvek fyzické reality, ale bylo zřejmé, že se do tohoto procesu promítalo především vědomí (psychorealita) člověka.

 „Jsou to psychické fenomény proměny, které vystupují pokaždé na konci jednoho a začátku následujícího platónského měsíce. Jsou to, jak se zdá, změny v konstelaci psychických dominant, archetypů, »bohů«, které způsobují anebo doprovázejí sekulární proměny kolektivní psyché.“[53]

Další náznaky toho, co se mělo teprve stát, bylo možné vycítit ze zcela odlišných projevů u další zajímavé postavy. Meade Layne se v širokém záběru pohroužil do okultních věd odvozených z kabaly a teosofie. Byl žákem jednoho z nejdůležitějších a nejkontroverznějších následovníků Aleistera Crowleyho, jímž byl Charles Stansfield Jones, známější pod svým magickým jménem fráter Achad. Layne měl rovněž kontakty se skupinou Vnitřní světlo britské okultistky a spisovatelky Dion Fortune (Violet Mary Firthová). V roce 1946 pracoval s médiem jménem Mark Probert, jenž byl zjevně ve spojení se skupinou netělesných entit, které jí zprostředkovávaly různá učení. Nejimpozantnější byl půl milionu let starý himálajský adept Yada Di Shi-ite. Předávané nauky vedly Laynea k víře, že bezprostředně hrozí návštěvy z jiných světů. To jej předem připravilo věnovat pozornost věcem, o něž se jiní vůbec nestarali.

UFO představují jistý druh alchymické psychotronické technologie, totiž technologie navržené k tomu, aby působila nejen fyzikálně, nýbrž také na vědomí člověka.

říjnu byl na nebi nad San Diegem, kde měl Layne právě sídlo, vidět černý torpédovitý objekt. Považoval to za něco hodně zvláštního, protože se odvážil zeptat Probertových učitelů na jejich názor. Byl to zřetelný počátek toho, co lze označit za první okultní pátrání po záhadě UFO. První odpovědi nebyly nijak ohromující:

Tato loď přiletěla ze západního směru od Měsíce. … Naše Země nyní vysílá silný paprsek nebo sloup světla, což usnadňuje příchod z jiných planet. … Jsou mnohem pokročilejší než vy. Jejich těla se podobají vašim, jsou však daleko lehčí.“

Připomeňme si však, že v té době pojem „létající talíř“, těsně následovaný celonárodní posedlostí, která ještě narostla v období po události v Roswellu, nebyl ještě vymyšlen. Layne zareagoval na četné náznaky toho, co teprve mělo přijít a velmi rychle rozvinul úplně odlišné stanovisko. Nakonec své teorie vydal roku 1950 v knize The Ether Ship Mystery and its Solution:

„Tyto létající předměty jsou výtvorem mysli, myšlenkové konstrukty. Jako takové jsou ve skutečnosti vehikulem aktuální entity, která je stvořila. Tvary, vehikula a entita ovládající je tvoří jedinou bytost zrovna tak, jako je lidská bytost psychofyzickou jednotou těla a mysli.“[54]

Nacházíme tu spojitost s rozpoložením mysli a pozorováním Nicholase Roericha. Layne mluvil o Etheria jakožto výchozím bodu celého fenoménu. Tento pojem pochází z pozoruhodného spiritistického textu z konce devatenáctého století nazývaného Oahspe, který sepsal na psacím stroji americký dentista John Newbrough v dlouhé řadě stavů transu, jehož vědomí bylo zastíněno andělskými bytostmi.

Jacques Vallee se domnívá, že UFO představují jistý druh alchymické psychotronické technologie, totiž technologie navržené k tomu, aby působila nejen fyzikálně, nýbrž také na vědomí člověka.[55]

„Technologie se stala novým Bohem a novým ďáblem. Touha po spáse se snadno může projevit prostřednictvím nové technologické mytologie. V tom případě má UFOlogie jakýsi smysl, jsou tu však daleko hlubší a podivnější spodní proudy plynoucí z tohoto archetypálního matrixu, který se zapne, když přichází střídání věků.“[56]

-konec prvního bloku-

 

REFERENCE

[50] Project Blue Book Unknown Case Files, Complete List. http://www.theblackvault.com/casefiles/project-blue-book-unknown-case-files-complete-list/.

[51] The X-Files: Fallen Angel (s01e10). https://en.wikipedia.org/wiki/Fallen_Angel_(The_X-Files).

[52] Joseph P. Farrell: Saucers, Swastikas and Psyops. A History of a Breakaway Civilization: Hidden Aerospace Technologies and Psychological Operations. Adventures Unlimited Press 2011. Srv. kap. The 1988 Affair of the „Alien Reproduction Vehicle“. Pony Express byla kurýrní služba, která v letech 1860-61 přepravovala poštovní zásilky z východního pobřeží USA na západní.

[53] C. G. Jung: Tajemno na obzoru, str. 10.

[54] Paul Weston: Aleister Crowley and the Aeon of Horus, str. 199n.

[55] Jacques Vallee: Messengers of Deception: UFO Contacts and Cults. Daily Grail Publishing 2008, str. 45.

[56] Paul Weston: Aleister Crowley and the Aeon of Horus, str. 190.

Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.

Další díly