Tajemství základny v Dulce: Stvořili jsme podsvětí, které i ty nejhorší představy překračuje (1)

Walton Allan

Walton Allan

autor

06.11.2009 Tajné projekty

„Ohlédni se na smlouvu; nebo plní jsou i nejtmavější koutové země peleší ukrutnosti.“
Žalmy 74, 20.

 • - Co se děje okolo městečka Dulce v Novém Mexiku?

 • - Černé vojenské projekty, ještě utajenější než ty nejvíce utajené?

 • - Bavorskem podporovaná základna Nového světového řádu?

 • - Předvoj mimozemské infiltrace či invaze?

 • - Masivní dezinformace ze strany výzvědných služeb?

 • - Kolektivní kontrola mysli či masové halucinace?

 • - Kombinace všech výše vyjmenovaných věcí?

Po desetiletí se výzkumníci v oblasti „paranormálních jevů“ hroužili do studia „krajních mezí“ specializovaných odvětví. Některé z těchto oblastí „hraničního“ vědeckého výzkumu – které se díky tomu začaly zviditelňovat, protože dokumentovaly nebo se pokoušely vysvětlit široké spektrum různých fenoménu – zahrnovaly následující aspekty:

 • - fenomény létajících objektů a UFO

 • - psychotroniku a parapsychologii

 • - zohavování dobytka a jiných zvířat

 • - upírství

 • - Muže v černém

 • - konspirace a atentáty

 • - tajné spolky a společnosti

 • - podzemní anomálie

 • - legendy a mytologie

 • - starověké civilizace

 • - „Můří muže“ (Mothmen) a další setkání s „kryptozoologií“

 • - energetické mřížky a jiné geomagnetické anomálie

 • - biogenetiku a klonování

 • - kybernetiku a umělou inteligenci

 • - únosy a ztráty paměti

 • - hypnoterapii a kontrolu mysli

 • - pohřešované osoby

A bezpochyby i celou řadu dalších, které jsem nezmínil.

V padesátých letech 20. století se k expertům v jednotlivých oblastech začaly dostávat první nejasné zprávy, že se „něco“ děje v oblasti amerického jihozápadu, poblíž oblasti Spojených států známé jako „Čtyři rohy“ („Four Corners“). Nejprve šlo o zkazky a stručné zvěsti, které byly zmatené a nejasné, přesto se jim během následujících let podařilo podnítit dostatek zvědavosti a podrobnější vyšetřování.

Zprvu to bylo tak, že vědcům, pohybujícím se na hraně vědy a zabývajícím se záhadami a anomáliemi v tomto regionu, vyvstávaly spíše další a další otázky než odpovědi, ale s pokračujícím zájmem o enigmatickou oblast jim vykrystalizovala specifická lokalita malého pouštního městečka obklopeného stolovými horami na severozápadě Nového Mexika.

Na konci sedmdesátých a počátkem osmdesátých let se mystérium – a následně i zájem – prohloubily díky tomu, jak se z tohoto místa postupně dostávaly na světlo nové zprávy, jež naznačovaly, že se tam děje cosi zvláštního a strašlivého. Městečko nese název Dulce [vyslovuj dulsí] a nachází se v americkém státě Nové Mexiko. Zdá se, že řada z výše zmíněných fenoménu se jakýmsi podivným způsobem koncentruje právě sem a vytváří tak spleť prapodivných výjevů, které se točí právě kolem malého a zdánlivě bezvýznamného novomexického městečka.

Badatelé začali analyzovat a kategorizovat jevy, o něž se ve svém oboru hlavně zajímali, hledali opakující se vzory a jejich nahromadění a nakonec dospěli k závěru, že řada z nich se očividně objevuje na americkém jihozápadě… tabulky do těch míst kladly mimo jiné i nejvíce případů pozorování UFO a epicentrum jevu známého jako zohavování dobytka – oboje severozápad Nového Mexika. Do této oblasti se ale začaly upírat i zraky dalších expertů, protože všechny nitky, i na první pohled neprůhledné spojitosti, vedly právě sem.

Výzkumníci v oblastech jako jsou konspirační teorie, tajné společnosti a vlastně všech odvětví, která jsou uvedena ve výčtu výše, zaměřili svoji pozornost na malé městečko uprostřed pouště. Tato podivná spojitost vyvolala, jak jinak, ještě intenzivnější zájem a ještě důkladnější pátrání a výzkum.

Od této chvíle jako by byla rozlomena prastará pečeť, jako by se v důsledku pronikavého světla lidské vnímavosti a chápání začal hroutit oblak pradávné temnoty. Neustálé trpělivé sondování a pečlivý průzkum, které prováděly odvážné duše, nakonec přinesly své ovoce.

Tito jedinci vycítili, že se tu děje něco velice špatného a nepřirozeného, že tu působí staré a zlé síly, proti kterým je třeba vytáhnout do boje a utkat se s nimi v první linii o to, zda bude nebo nebude zachováno jejich tajemství. Některé z těchto badatelských duší se nadchly natolik, že se pro ně tato bitva stala osobní záležitostí a posedlostí… což mělo v několika případech za následek to, že docela ztratily rozum, a v několika případech přišly dokonce o život.

Když začaly tyto statečné duše umdlévat pod intenzitou psychologického vypětí, v jehož rámci se snažily odhalit a porazit onu „zlotřilou záhadu,“ začalo se z jejich řad ozývat zoufalé volání po „posilách“. Mnozí jejich volání vyslyšeli a prastarý, donedávna ještě neviditelný „netvor“, kterému se dařilo skrývat pod pouštěmi amerického jihozápadu jako drak ve své sluji, se nyní začal v hněvu a hrůze divoce zmítat. Rozčílily ho nové objevy a nová odhalení, takže neváhal a svým nově se objevivším nepřátelům začal vzdorovat. Důsledky tohoto začaly být cítit po celé zemi, po níž se drakovi podařilo rozprostřít svá smrtící chapadla – ta byla spolu se samotným drakovým černým „srdcem“ postupně rozkrývána také.

Zdi letité pevnosti, v nichž se „příšera“ čili „záhada“ ukrývala, se začaly hroutit a s rachotem řítit v prach. Z kalné temnoty za nimi se „ozývalo“ kolektivní volání a výkřiky, znějící jako z jiného světa – byly to hlasy mnoha těch, kteří zoufale volali o pomoc ze strany těch, kteří je jako jediní mohli slyšet – těch, kteří už začali „vidět“ věci tak, jak jsou, ale kteří se ještě nestaly otroky oné „záhady“.

Mnozí z „nás“, kteří neustávali v boji, muselo Záhadě obětovat osobní pohodlí, společenské i ekonomické blaho a v některých případech dokonce i život, protože jsme na malou chvíli spatřili obraz potenciální hrozby, kterou „vnitřní nepřítel“ představuje pro budoucnost svobody velkého amerického národa.

Co si přečtete na dalších řádcích jsou kolektivní výsledky našeho snažení a nestydím se říci, že také výsledky něčeho většího než jen nepatrného zásahu shůry. Mnozí z nás byli záhadou pronásledováni po větší část našeho života, a tak jsme se rozhodli, že jediným možným způsobem, jak se vymanit z jejich tenat, je použít v praxi staré vojenské pravidlo: „Nejlepší obrana je útok…“

Takže tady to máte. Stejně jako ti před námi, i my předkládáme tuto práci jako varování a volání do zbraně pro ostatní, kteří si cení pravdy a svobody. Vyzývám ty, jež se budou něčemu z následujícího textu zdráhat uvěřit, aby se do věci vložili osobně [ovšem s přiměřenou dávkou opatrnosti, pokud by se ukázalo, že naše kolektivní zpráva skutečně je pravdivá] a tvrzení zde uvedená si sami ověřili, krok za krokem, jakýmkoliv způsobem, který budou mít k dispozici.

Toto je výzva, kterou vám ti z nás, kteří jsme přiložili ruku k dílu, předkládají.

„Branton“


Věnování:

Ženě mých „snů,“ jejíž vzdálené nářky ke mně v noci doléhají. Ať jste kdokoliv a kdekoliv, tato „kniha“ je pro vás.Úvod

Poznámka:

Musím se přiznat, že jsem velice dlouho a velice důkladně přemýšlel o možnosti publikovat tento text v knižní podobě, abych ulevil svému finančnímu břemenu, které bylo výsledkem celoživotního duševního a emocionálního utrpení, jež způsobila moje osobní zainteresovanost v této „záhadě“.

Rozčilen osobní ztrátou jsem si ospravedlnil touhu vydělat na tom, že prodám ta nejniternější tajemství sil a vnitřních mocností pracujících na pozadí záhady (enigmy). Bude se jednat o obohacení na těchto absolutních vládcích, takže na tom nebude nic špatného.

Domnívám se to dodnes. Když jsem si ale začal všímat, jak události na tomto světě rychle směřují ke konečné krizi apokalyptických rozměrů, současně jsem chápal bolest milionů „unesených,“ kterou pocítili a pociťují, a slyšel „vzdálené volání“ těch, kteří se ztratili v hlubinách labyrintu Záhady samotné, rozhodl jsem se, že bude jedině správná věc předložit tyto informace veřejnosti zdarma – tedy o mnoho levněji než jakou cenu za ně zaplatili ti, jež je pro vás původně získali.

Považujte to za moji „vlasteneckou“ povinnost. Vše, co žádám na oplátku, jsou vaše modlitby: za těch mnoho unesených, kterým se vysmál cynický a nevěřící svět; za mě a za ty, kteří se na této práci jakkoliv podíleli – aby naše oběť nebyla zbytečná; a hlavně za ty, kteří jsou z nás ze všech nejzoufalejší… tedy ti, kteří se ztratili ve spletitých podzemních chodbách samotné Záhady.

Modlete se za jejich záchranu i uprostřed strašlivé beznaděje a zoufalství, kterým čelí, aby mohli zase někdy v budoucnu spatřit denní světlo.Zřeknutí se odpovědnosti

Mnoho informací na následujících řádcích je úchvatných, a jak by mnozí mohli říci, jejich podstata je neuvěřitelná.

Rozhodl jsem se nezadržovat ohledně záhady z Dulce žádné informace ani přidružené zprávy, protože podzemní anomálie i ty, co se objevují na povrchu, jsou tu pro všechny, kdo se o ně zajímají, a jsou dostatečně troufalí, aby je prozkoumali sami.

UFO se často objevují a zase mizí (a spolu s nimi i důkazy). Podzemní anomálie nebo ty na povrchu ale naproti tomu jen tak podle libosti mizet nemohou, a proto je mnohem snazší je odhalit – jako skutečné či podvržené.

V tomto textu nicméně nabízím své vlastní „názory“ a „perspektivy“ založené na podrobných důkazech (tj. většinou na dvou nebo více nezávislých zprávách, které se týkají stejné události, a podobně). To jsou, přiznávám, názory z mé vlastní hlavy, a čtenář je může přijmout nebo odmítnout podle toho, jak danou problematiku bude vnímat on sám, s přihlédnutím k povaze reality. Své názory jsem si vytvořil na základě vlastního pohledu na data v jejich celistvosti – nejsou samozřejmě neomylné, lze je podrobit změnám nebo přehodnocením ve světle nových informací a skutečností. Čtenář tak má možnost dospět k závěrům a názorům vlastním, na základě dat, jež má k dispozici sám, přesně jako jsem to učinil já.

Ať už tedy budete následující informace považovat za vědecký fakt, vědecko-fantastickou literaturu nebo od obojího trochu (něco jako „vědeckou-faktografii“), nemělo by vás to odvést od skutečnosti, že tyto zprávy – které se ke mně dostaly ze stovek různých zdrojů a byly zhuštěny do jediné publikace – jsou fascinujícím čtivem, ať už ho člověk považuje za cokoliv z výše uvedených možností.

Takže nyní už není o co se podělit v rámci úvodu – pouze o toto…

Pohodlně se usaďte a užijte si to!

Branton (Allan Walton)

-pokračování-

Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.

Další díly