TAJEMNÉ POSLÁNÍ ROBOTICKÉ SONDY "CURIOSITY" - JAKÝ JE SKUTEČNÝ CÍL JEJÍ EXISTENCE NA POVRCHU MARSU? (4)

Níže jsou uvedeny fotografie o poměrně vyšším rozlišení, které pocházejí z "Mars Reconnaissance Orbiter" (MRO). Konkrétně jde o fotografie inventarizované pod čísly: "PSP_3896_1740" a "PSP_002841_1740". Jejich fotokopie jsem získal na počátku roku 2007. Po jejich detailním prozkoumání se mi potvrdily domněnky, které jsem nabyl z fotografií, které pořídil "Mars Surveyor". Na těchto detailnějších snímcích byl zřetelněji patrný důkaz o poměrně významné erozi včetně skutečnosti, že severní strana této fascinující struktury se zhroutila a "stavební materiál" se sesunul po svahu dolů.

Na dalších fotografiích níže můžeme zřetelněji porovnat těžké poškození severní strany "čtyřbokého artefaktu". Také můžeme spatřit částečné poškození v místech hrany, která spojuje severozápadní linii základny s jihozápadní linií základny (obr. dole vlevo). Na (obr. dole vpravo) je znázorněn základní geometrický obrys tohoto útvaru zvaný "Reuleaux Tetrahedron" v případě, že by byl v nepoškozeném stavu.

Na dalších obrázcích uvedených níže máme možnost dalšího porovnání. Na snímku vlevo se nachází původní čtyřstěnná pyramidální formace a vpravo 3D fyzikální model stejné čtyřboké geometrie se zrcadlově zakřiveným vrcholem, jež odpovídá "Reuleaux Tetrahedronové" pyramidě (viz černobílá verze "PSP_002841_1740RGB") na levé straně.

V tomto kontextu je potřeba poznamenat, že nejspolehlivější způsob formování takové exotické 3D geometrie spočívá ve velmi pečlivě formované vertikální struktuře s klesajícím průměrem jednotlivých vrstev. V podstatě se jedná o klíčový konstrukční detail, který bude záhy potvrzen i u oné marťanské čtyřboké "Candor Pyramidy".


A právě na níže uvedeném obrázku (dole vpravo) je ve velkém rozlišení fotografie z "MRO" patrný ohromující objev, který je pro lepší přehlednost zdůrazněn bílou obdélníkovou výsečí. Tato výseč je pak ještě více zvětšená na obr. vlevo dole. Vidíme poměrně pěkně zřetelnou kaskádovou vrstevnatou strukturu, která je s největší pravděpodobností složená z jednotlivých velkých kamenných bloků.

Tato fotografie odhaluje skutečně celou řadu pozoruhodných konstrukčních prvků včetně zhroucené celé jedné strany tohoto čtyřbokého útvaru. Fotografie, na které jsou patrné takto ostré detaily, poměrně přesvědčivým způsobem naznačuje, že se díváme na uměle vybudovaný pravěký objekt, a nikoliv na klasický přírodní útvar.

Vzhledem ke zhroucení severní až severozápadní stěny našeho útvaru jsem schopni alespoň do určité míry nahlédnout do nitra tohoto objektu. Je evidentní, že některé interiérové prvky se obnažily a my jsme tak schopni vidět klíčové strukturální detaily, které by jinak zůstaly skryty za nepoškozenou stěnou tohoto čtyřstěnu (viz obr. níže). Mimoto můžeme sledovat jeden skutečně pozoruhodný prvek o velmi přesné geometrické funkci, který se nachází na severozápadní straně "čtyřbokého vrcholu".

Na světlejším kontrastním pozadí v místě, kam ukazuje červená šipka, můžeme vidět tmavý vstup nebo otvor čtvercového charakteru (úhel, pod kterým je na fotografii z "MRO" tato anomálie patrná, způsobuje mírné zkreslení/zkosení tvaru). Podle mého názoru i tato záležitost potvrzuje výjimečnost celého objektu a jeho umělý původ. Tato další přesná geometrická forma nemůže být čistě náhodným geologickým produktem. Nemluvě o zcela rozpoznatelné čtyřboké symetrii celého objektu (s přihlédnutím k jedné poškozené straně). Celkově lze konstatovat, že tento unikátní geometrický prvek je užitím hyperdimenzionální/torzní fyziky v praxi.

-pokračování-
Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.