Schumannova frekvence planety Země stále záhadná a neznámá (1)

       Po dlouhé epochy se rytmus života vyvíjel ve specifickém rovnoměrném tempu. Žijeme v matričním poli různorodých vibračních polí. I ty nejmenší fluktuace v jednom takovém spojitém poli vytváří odchylky v jiných vibračních systémech. Mnohokrát za sekundu procestují takové pulsy kolem našeho světa, mezi povrchem planety a ionosférou posílající koordinační signály všem organismům. Tyto signály nás spojují s globálním elektrostatickém polem, které se jmenuje podle jeho objevitele "Schumann Resonances" (SR). V podstatě je globálním poskytovatelem pulsů důležitých pro život na naší planetě. Každý z nás tak v každé vteřině svého života pochoduje pod rytmem tohoto "kosmického bubeníka" - našeho planetárního tepu. Bohužel v současné době musíme konstatovat jednu velmi alarmující skutečnost. Díky technologickému pokroku naší lidské společnosti se stává toto přirozené planetární pole ohrožené ve své přirozenosti. Ve skupině nástrojů, které stojí ve velké opozici vůči planetární přirozenosti jsou aktivity spojené s ideou tzv. "Hvězdných válek", raketové obrany a především pak tu energetická stimulace vrchních vrstev atmosféry v rámci "Projektu HAARP".

 

       Záležitost ohledně problematiky HAARP je skutečně vážná. Tento systém vytváří silné destruktivní účinky především v oblasti tzv. "ionosféry". Tato oblast naší zemské atmosféry nás chrání před smrtelnou radiací ze slunce a vzdáleného kosmického prostoru. Jakákoliv porucha v tomto atmosferickém nástroji by s největší pravděpodobností následně způsobila zřejmě fatální dopady nejen na lidskou bytost, ale život v oné nejglobálnější podobě. Z dosavadních analýz týkající se činnosti člověka na této planetě vyplývá, že jakýkoliv umělý zásah silnější kadence do oblasti ionosféry ( a HAARP je takovým ukázkovým příkladem) by způsobil rozsáhlou ekologickou katastrofu.

        Byl to vědec Lawis B. Hainworth, který mezi prvními naznačil, že globální povaha zdraví lidské bytosti je úzce spojena s geofyzikálními parametry planety kde hraje velkou roli právě Schumanova frekvence (jde o extrémně nízký kmitočet). Jeho hypotéza ovšem jde ještě dále. Je přesvědčen o tom, že přirozený náboj inspirace může být v mnoha ohledech podmíněn tímto frekvenčním spektrem. Inspirace je v podstatě proud individuálních přísně specifikovatelných mentálních reakcí jako odpověď na tyto signály. Pakliže je tato hypotéza správná, pak může vést k dalekosáhlým závěrům.

      Jaké je podstata Hainworthovi hypotézy? Frekvence jsou přirozenou součástí elektromagnetických signálů, které se šíří v elektrické rezonanční sféře mezí zemí a ionosférou. Tyto specifické frekvence by měly být generátorem inspirativních aktivit na mentální úrovni a zároveň činitelem specifického mentálního "alfa rytmu" a právě tato mozková frekvence je svým způsobem oknem pro přítok masivních inspirativních energií. Samozřejmě v tomto procesu hraje roli ještě mnoho dalších faktorů, ale toto je základ.

       Celá řada vědců se domnívá, že destruktivní změny v tomto doslova unikátním planetárním rezonančním předivu by mohlo způsobit katastrofické změny v prostředí lidského zdraví. Jmenované vlnění pravděpodobně také stojí za činností faktoru, kterému říkáme "vnitřní hodiny našich těl" a hluboce ovlivňuje spánkové struktury, které se ve zkratce nazývají (Rem) včetně hormonální sekrece. Lidstvo nemá zatím dostatečné prostředky k tomu, abychom získali všechny potřebné odpovědi týkající se výše uvedeného fenoménu. Dlouhodobým pozorováním se ovšem zjistilo, že přirozenou frekvenční alfa hladinu neruší pouze vnější činitelé (HAARP, celá řada umělých technických frekvencí a magnetických polí elektronických a jiných zařízení), ale člověk samotný svým vnitřním rozpoložením. Jde především o celou řadu stresových situací, včetně takových psychických kvalit jako jsou různé druhy strachů neovlivněné přímo pudovým mechanismem (sociální typy strachů atp.) včetně masivního destruktivního vlivu médií (TV, rozhlas, tisk atd.). Výsledkem toho je poté výrazný vzestup různých psychotických poruch, včetně prohlubování protispolečenského jednání, psychosomatických a nebo přímo neurologických poruch. Dnes je již zjištěno, že některé fenomény spojené s aktivitou různých elektrických polí souvisí s výskytem abnormálních buněk a poklesem tzv. "immuno - kompetence".

       Bohužel prognóza není vůbec v tomto ohledu uspokojivá. Předpokládá se, že všechny tyto faktory mohly vést ke vzniku nových nemocí s pravděpodobným doprovodným efektem poklesu přirozené imunity především vůči mnohým "lehkým onemocněním". Mnohé studie, ale naznačují pokračující trend  vzniku abnormálních buněk i s potencionální rakovinovou náloží. Měla by s tím souviset i neustále narůstající neplodnost včetně rozšiřujících se psychologických poruch včetně drogové závislosti a sebevražd. Nejsou to jistě pozitivní faktory, ale mělo by nás to přinutit hluboce se zamyslet nad existujícími psycho biologickými problémy, které jsou jednoznačně na vzestupu. Ty s největší pravděpodobností souvisí s potencionálními odchylkami od přirozeného kmitočtu tzv. "alfa cyklů" na frekvenci 10.4 Hz.

       Hausword toto tušil a proto se snažil iniciovat výzkum právě touto cestou, která přirozeně souvisí i s výzkumem Schumannovi frekvence a jejího vlivu na lidský organismus. Do výzkumu zapojil i celou řadu frekvenčních změn a změn týkající se globálního silového pole a to v souvislosti s četností výskytu infarktů, pokusů o sebevraždu, dopravních nehod, sociálního násilí, zločinů obecně atd. Některé výzkumy byly rozšířené i o tzv. "přidružené planetární interferenční cesty" (viz. studie Krippnera a nebo Persingera v roce 1989), kde se hledají vztažné korelace mezi různorodými světelnými jevy a tektonickým napětím či zprávami o sledování fenoménu UFOs, "únosu" a nebo psychosociálními zážitky.

       V současné době je korelace širokých změn v modulacích Schumannovi resonance studována také ve vztahu k mikrovlnné radiaci a především činnosti HAARP se zaměřením na krátkodobé a dlouhodobé důsledky. K jiným pozoruhodným závěrům dochází celá řada jiných zainteresovaných společností. Byly studovány různé formy relaxace, které mají k popsaným frekvencím nějaký vztah. Jde především o speciální mentální kompozici, která se odborně nazývá "Tělo diamantu". Toto speciální cvičení spatřilo světlo světa v roce 1981 jako praktický výsledek dlouhodobého studia lidského vědomí ve zvláštních relaxačních stavech.

       Když je osoba hluboce uvolněná , mohou být velmi zřetelně zaregistrovány pomalé rytmické sinusové vlnové charakteristiky v diagnostickém systému EEG. Je-li tělo v tomto mentálním rozpoložení začne srdeční aorta fungovat jako rezonující oscilátor na frekvenčním rozsahu 6 - 8 Hz. Tato rezonance nastane ve chvíli, kdy je sympaticky sladěná přirozená vibrační frekvence těla s přidruženou mentální koncepcí. Tyto oscilující tělesné koncepce jsou schopné vytvářet unikátní povzbudivé periodicky se opakující změny v okolním prostředí. Za jistých okolností byla zaznamenána přítomnost i unikátního "skalárního typu vlnění", který o poměrně vysoké intenzitě bylo schopné lidské tělo vyzařovat. Během rozjímání či relaxace se tyto frekvenční průběhy umocňují a mají tendenci se sympaticky spojovat analogicky shodným oscilačním obvodům. Tato hierarchie frekvencí pak spojuje naší individuální i skupinovou psychofyzickou koncepci s harmonickými frekvencemi elektrického náboje Země. Toto je fyzikální základ mnohých tradičně mystických aktivit, které zná lidstvo snad od nepaměti. Každopádně jsou však u každého z nás tyto aktivity ukotvené a uložené na té nejhlubší buňkové úrovni.

       Jak jsem se již zmínil na počátku, naše planeta Země je obklopena vrstvou elektricky nabitých částeček. Tato vrstva se nazývá "ionosféra". Nižší vrstva ionosféry se nachází zhruba 80 km od povrchu planety. Tato nabitá vrstva je známá jako oblast reflektující radiové vlny. Je-li tato část naší atmosféry bombardována systémem "HAARP" vznikají právě v této vrstvě silné tendence měnit její přirozený pulsující rytmus. Přirozené fluktuace v této frekvenci vznikají dnes a denně vlivem působení Luny a nebo slunečních erupcí. Jenže tyto vlivy (až na jisté vyjimečné stavy) nejsou zdaleka tak intenzivní a silné oproti takovému vlivu "HAARP" a nebo jiných silných umělých nástrojů vyzařujících radiové frekvence (radar) atp.

        Ionosféra je skutečně velmi sině nabitou atmosférickou vrstvou Země. Vytváří se zde tzv. "capacitor" se Zemí. Jde o činnost dvou extrémně silných elektrických potenciálů. Země bývá nabitá negativně a ionosféra pozitivně. Tento potenciál se mírně mění, ale jeho středová intenzita probíhá na linii zhruba 200V/m. A toto je základní druh elektrického generátoru. Sluneční větry které se vzájemně ovlivňují s rotací vrchních vrstev atmosféry tvoří charakteristiku jakýchsi "kartáčů" onoho generátoru. Nižší vrstva atmosféry pak může být vnímána jako akumulátor  pro tento druh potenciálu.

      Toto elektromagnetické pole kolem Země může být vnímáno jako tuhé želé. Když se naše těla pohybují a vibrují, přenáší se tyto činnosti do okolního prostředí. Takže toto pole nejenže ovlivňuje naše těla, ale působí také na mnohé z pochopů a vnitřních aktivit našeho těla. Když za normálních podmínek stojíme na země - jsme uzemněni. Naše těla se pak chová jako "výlevka" pro elektrostatické pole přičemž má své vlastní autochtoní elektrostatické pole. Toto individuální pole je výslednicí je výslednicí různých biochemických reakcí v těle a tato výsledná biografie nás jednoznačně spojuje s isoelektrickým polem planety Země.

- pokračování -


(c)2007 Jaroslav Chvátal

(c)1983 L.B. Hainworth

Další díly