RUSKÉ VĚDECKÉ INSTITUCE POTVRZUJÍ POZITIVNÍ ÚČINKY PYRAMIDÁLNÍHO ZÁŘENÍ - POKRAČOVÁNÍ

       Včera jsem zvěřejnil na Matrixu část informací týkající se poměrně unikátního výzkumu ruských vědců v oblasti pyramidálního záření se soustředěním na známou Velkou Pyramidu v Gize. Pro velký ohlas čtenářů jsem se rozhodli uvolnit daší část těchto skutečností. Soustředíme se nyní na přínos Ukrajiny. Na konci je uveden seznam ruských a ukrajinských vědců, kteří tvoří velmi homogenní studijní skupinu. Jak sami zjistíte jde o velmi špičkové pracovníky na poli vědy. Dokládá to je to co je mezi zasvěcenými badateli amatéry všeobecně známé - Ruská Akademie Věd se stává unikátním příkladem toho jak by mohla fungovat věda v budoucnosti. věda, která by se byla schopna otevřít alternativním možnostem výzkumu. A mne se na tomto místě nedá nezeptat: "A co na to čeští kolegové akademici?" Mnoho lidí věří, že pyramida emituje neznámé pole či sílu, která vyvolává mnoho pozitivních fenoménů. Velké pozornost se v současné době věnuje oblasti konzervace potravin uvnitř pyramidální struktury. Věnuje se jí teoretický fyzik z Ukrajiny dr. Volodomyr Krasnoholovets. Výzkum se provádí pod dohledem Institutu fyziky již od roku 2000. Tento institut je jedním ze špičkových zařízení bývalého Sovětského Svazu a mnozí vědci z tohoto pracoviště se podíleli na vývoji celé řady technologií pro kosmickou stanici MIR.

     V rámci prováděných experimentů umístil dr. Krasnoholovets žiletky čtyř různých společností do rezonátoru ve tvaru Velké Pyramidy. Žiletky se zde nacházely po dobu 30 dní. Před tím než porovnal výsledky experimentu s kontrolní skupinou žiletek, která nebyla umístěna v pyramidě, použil rozkládací elektronový mikroskop. Výsledky byly překvapující. Ukázalo se, že došlo k významným změnám v morfické struktuře testovaných ostří žiletek. U skupiny, která byla umístěna do pyramidy došlo k evidentnímu zaostření ostří.

      Následuje krátký popis experimentu, tak jak nám ho podal dr. Krasnoholovets:

      "Náš výzkum je zaměřen na fyzikální změny v ostří testovaných žiletek. Před tím než jsme vložily vybrané vzorky do přesné kopie Velké Pyramidy v jistém poměru, provedli jsme malý referenční vzorek ostrostí ostří předmětných nástrojů. Studovali jsme žiletky čtyř různých společností. Ke zkoumání případných změn ve struktuře ostří jsme použili elektronový mikroskop "JSM". Doba působení faktoru "X" na specifickou skupinu žiletek uvnitř pyramidální struktury byla 30 dní. Poté byla provedena analýza ostří s kontrolním vzorkem. Bylo evidentně zjištěno a zadokumentováno, že došlo k výraznému zostření čepele žiletek, které byly vystaveny působení neznámé typu síly uvnitř pyramidální struktury. K tomuto zjištění docházíme i po libovolně opakovaném pokusu. Během experimentu se potvrdilo, že jisté částí pyramidy musí být synchronizovány s planetárními meridiány elektromagnetického toku energie".

     Tým dr. Krasnoholvetse vědecky dokázal, že pyramidální síla může ovlivňovat strukturu kovu - v tomto případě u žiletky. Otázkou pochopitelně zůstalo co je to za sílu, která tak hmatatelně působí na organické i anorganické materiály.

     Za tímto účelem bylo vyvinuté speciální zařízení k mapování tohoto neznámého energetického pole. Zařízení bylo sestrojeno v Institutu fyziky na Ukrajině a první prototyp dostal název "Tessy". Později došlo k jeho vylepšení a tak se na svět dostal "Démon" a "Urga". To jsou novější verze původního zařízení. Mapování pole bylo vedeno pomocí postupného prokazování poměrné hodnoty toku této energie. Výzkumníci zosnovali energii uvnitř a v jistých bodech na povrchu pyramidy. Následuje hrnutí výsledků tohoto experimentu:

    

     Oficiální fakta:

a)      Zóny s intenzitou až 3 decibely jsou považované za kladně působící pro většinu osob

b)       Zóny s intenzitou 3 až 5 decibelů způsobují neklid a lidé by neměli zůstávat v této oblasti více jak 5 hodin (jinak hrozí problémy kardiovaskulárního rázu a zažívacího traktu)

c)       Zóny s intenzitou mezi 5 až 7 decibelů jsou velmi nepříjemně působící a lidé by v této zóně neměli setrvávat déle jak 1 hodinu (jinak by mohly nastávat změny v biochemii krve)

d)       Zóny s intenzitou mezi 7 až 9 decibely jsou nebezpečné. Experimenty vykonané na myších a krysách naznačují podobnost s tzv. geopatogenními vlivy

 

     Nyní přejdeme k distribuci těchto polí v pyramidě, tak jak byly zjištěné experimenty:

a)      V centr pyramidy se nachází pole o hodnotě 9 decibelů, stejně tak jako u vrcholu pyramidy

b)       Uvnitř pyramidy v její horní třetině se nachází pole o hodnotách 7 - 11 decibelů

c)       Vně pyramidálních stěn v linii "východ - západ" byla naměřena radiace o hodnotě kolem 3 decibelů a stejně tak i v linii "sever - jih"

d)       Pod pyramidou bylo zjištěno pole o intenzitě 5 decibelů

     Naměřené hodnoty ale neplatí pro pyramidy do výšky 2 metrů. V těchto případech je uvnitř pyramidy stejně tak jako na povrchu naměřena hodnota od 2 do 4 decibelů. Jde tedy o zcela bezpečné pozitivně vyzařující prostředí. Vzhledem k tomu, že tu máme ale obrovské pyramidální komplexy kde evidentně vyzařuje pole o vysoké intenzitě decibelů je zřejmé, že musí existovat nějaký mechanismus, který je schopen modulovat toto vyzařování tak, aby nebylo nebezpečné okolnímu prostředí. Odpověď na tuto otázku je předmětem soudobého výzkumu.

     Dr. Krasnoholvetse říká:

     " I když před námi leží velmi mnoho nejasností, již dnes máme k dispozici velmi zásadní fakta která naznačují, že minimálně Velká Pyramida byla vybudována ne jako hrobka ( nebo přinejmenším nejen jako hrobka), ale jako velmi silné zařízení, které mělo za úlohu zesilovat základní energetická pole Země na subatomické kvantové úrovni. Útvar pyramidy produkuje tzv. inertní pole či vlny, které jsme v současné době schopni měřit. Toto inertní pole je tvořeno třením pohybujících se elementárních částic v prostoru.

    Předpokládáme, že atomy  Země vibrují a ovlivňují se s etherem za přítomnosti inertního vlnění. Jsme přesvědčeni o existenci etheru.Velká Pyramida koncentruje tyto vlny a plní se jimi. Toto vlnění pak způsobuje změny v materiálech. Otázkou je zda stavitelé pyramid o těchto záležitostech věděli. I to je předmětem současného výzkumu."

 

Důsledky výzkumu

           V oblasti zdravotnictví by měly mít výsledky našeho experimentu velmi zásadní význam. Mít možnost unikátním způsobem posilovat imunitní systém proti různorodým nemocím by byl velký pokrok v preventivní medicíně. To by nejen dovolilo průměrně zdravému člověku posílit index zdraví, ale umožnilo by nám to učeněji bojovat proti nemocem na které jsme zatím příliš slabí. Také starší lidé by jistě uvítali tento pozitivní efekt.

     Další jistě využitelnou oblastí je veterinární lékařství a péče o zvířata.  Zde je možné počítat s analogickými efekty jako v lidské medicíně.  Existuje zde celá řada dílčích specifických možností jako např. pozitivní ovlivnění kvality mléka a nebo jiných živočišných produktů.

     Účinky pyramidální síly se nesoustřeďují pouze na fyzikální oblast, ale zasahují i do duševních oblastí lidského jedince. Hovoříme zde o možnosti vysoce pozitivní rehabilitace osobnosti např. u zločinců a nebo osob s různorodými poruchami osobnosti. Do této kategorie spadají i drogově závislí jedinci a nebo alkoholici. V těchto oblastech musíme být ale velmi opatrní jelikož nutně zasahujeme do etických oblastí. Jde tu o to kdo může určit způsob chování u toho či onoho jedince?.

     Velmi zásadním faktorem na který vědecký tým přišel je fakt, že léčená osoba se vůbec nemusí nacházet v prostředí pyramidy. Využíváme tu absorpčních schopností vody a glukózy. Tyto látky jsou schopné vynikajícím způsobem jímat pyramidální sílu. Následně lze orálně a nebo intravenózně tuto energii přenášet do organismu.

     Stejně tak jsou možné i environmentální aplikace. Je známý a dobře zadokumentovaný experiment s regenerací ozonové díry a nebo zemětřesných jevů.  V současné době jsou vědecké týmy soustředěné na  výzkum stimulace supravodivosti kovů v souvislostí s působením pyramidální síly. I zde jsou již evidovány vynikající výsledky.

     Samostatnou kapitolou je oblast zemědělství. Opakovaně bylo prokázáno, že pyramidální energie stimuluje výnosy plodin v závislosti na druhu.

     Na závěr můžeme vyjmenovat všechny účastníky mnohaletého výzkumu pyramidálních anomálií. Jde o tým vědců, kteří svým přístupem, otevřeným duchem posouvají kvalitu soudobé vědy o mnoho mil dopředu:

 

Dr. Volodomyr Krasnoholovets: vědec z oddělení teoretické fyziky při Institutu fyziky v Kyjevě, Ukrajina.

Dr. Valery Byckov: vědec  oddělení fyzické elektroniky Institutu fyziky. Je zapojen do výzkumu senzorů umístěných na nano strukturálních úrovní v rámci infračerveného záření, teploty a mechanické pevnosti. Je expertem v oblasti mikroanalýzy, nanomateriálů a nanostruktur v rámci vývoje elektronové mikroskopie.

Dr. Olexander Strokach: vědec z oblasti výzkumu přijmu radiace z Institutu fyziky. Podílí se na vývoji pyroelektrických přijímačů, které úspěšně fungují v spektroradiometrii u armády a nebo na kosmických lodích.

Dr. Jurij Bogdanov: inženýr kybernetik. Přes 20 let pracoval v moskevském  "RD" institutu vzduchových systémů a pak v návrhářském centru řízených střel a raket. Vyvijí nové přístroje určené pro kosmický výzkum a výzkum planety Země především v rámci geologických analýz.

Dr. Olexander Sokolov: geolog z "TTR Instiutu". Je specialista na měření a diagnostiku geometrie povrchu Země a počítačových analýz v této oblasti.

Dr. Oleh Kramarenko: geolog z ukrajinské firmy "Energostav" v Charkově.. Vyvinul nové zařízení na diagnostiku hlubin Země. Je specialistou výzkumu energetických anomálií pod Velkou Pyramidou.

Prof. Klimenko a prof. Nosik: vědci z Ivanovského institutu virologie, který je součástí Ruské lékařské Akademie Věd

Dr. N.B. Jegorov: vědec z Mechnikovova vakcínového výzkumného ústavu, který je součástí Ruské lékařské Akademie Věd

Prof. A.G.Antonov: vědec z Institutu pediatrie, porodnictví a gynekologie.


(c) Akademie Bezpečnosti Ruské republiky