Rozhovor s Jaroslavem Chvátalem, autorem "Metody pozitivní stimulace bioenergetických torzních polí" (2)

Debogorski Boris

Debogorski Boris

autor

26.04.2015 Rozhovory

Boris Debogorski: Osm let je poměrně dlouhá doba. Nicméně můžeš čtenářům přiblížit ve stručnosti základní mechanismy, o které se „Metoda pozitivní stimulace bioenergetických torzních polí“ opírá?

Jaroslav Chvátal: Dobře, ale ještě dříve pár informací k těm osmi rokům vývoje. V tomto ohledu musím zdůraznit, že pracuji tzv. „singl“. Nemám po ruce žádnou skupinu výzkumníků nebo pomocníků. Navíc pracuji s alternativními metodami výzkumu. To znamená, že každý ortodoxní vědec by je prostě jednou rukou okamžitě smetl ze stolu s označením jako „nevědecký paskvil“.

Tento přístup jsem ve svém životě již mnohokrát zažil a je to velmi smutné. Již naši předci věděli, že k cíli vždy směřuje mnoho různých cest a tyto cesty mohou být postavené na zcela jiných principech poznávání a ověřování. Žádná z těchto cest si tedy nemůže přisvojovat pečeť – „nenahraditelná“ či „jediná možná“ atp.

A nyní k druhé části otázky. Již během vývoje „Techniky Lorean“ jsem narazil na železně se opakující zkušenost, kterou jem později nazval pravidlem „čisté nádoby“.  Zároveň jsem se musel hluboce uklonit našim předkům, před jejich moudrostí, která vyvěrala z hlubokých praktických zkušeností. Víte, jsou jisté principy, které lze označit i v oblasti alternativní za zcela zřejmé „axiomy“, tedy jakási pevná a neměnná pravidla, která prostě nelze obejít. Aby člověk, výzkumník, hledající či adept mohl dojít úspěšně do konce, prostě musí tato pravidla respektovat. A pravidlo „čisté nádoby“ patří přesně do této kategorie.

Můžete mít k dispozici sebelepší nektar poznání, vědění, techniky či praktiky. Můžete mít tedy sebečistší, ba doslova křišťálově čistou tekutinu připravenou přijmout jí svými žíznivými doušky do svého těla, ale tato esence velmi rychle ztratí svůj potenciál ve chvíli, když jí nalijete do špinavého poháru, resp, znečištění nádoby. Pod touto znečištěnou nádobou je potřeba si představit nejen své fyzické tělo, ale také svou psychiku čili osobní citově – emoční svět a mentální oblast svého vědomí, uvažování či harmonické úrovně tvorby slohu svých myšlenek.

Během finálního testování „Techniky Lorean“, kdy jsem spolupracoval s vybranou skupinou respondentů, se nádherně ukázal drtivě destruktivní účinek symptomu „znečištěné nádoby“. Křišťálově čistá esence takto připravená pro žíznivého studenta se velmi rychle znečistila uvnitř „nádoby“, a tím pádem se stala prakticky zcela nepoužitelnou pouhou teoretickou platformou.

V tu chvíli mi bylo jasné, že zcela na počátku praktické báze „Techniky Lorean“ bude muset student projít speciální praktickou čistící přípravou, než bude moci pokračovat dále ve studiu. Po několika měsících se mi podařilo připravit poměrně jednoduchý a účinný systém dvou praktických metod, které pracují se sedmi, resp. osmi rezonančními pásmovými úrovněmi fyzického, emočního a mentálního těla a které se jako čistící nástroje „poháru“ či „nádoby“ velmi dobře osvědčily. Šlo ovšem o vysoce specificky nastavené nástroje, které jsou funkční pouze v návaznosti na úspěšné absolvování „Techniky Lorean“.

Nicméně již v této době jsem začal stále častěji uvažovat nad situací, kdy byla  „Technika Lorean“ nahrazena prvkem, kterému říkáme „Život“. Uvědomoval jsem si, že kvalitativní úroveň Života každého jednoho lidského jednotlivce extrémně závisí na intenzitě a charakteru datového znečištění energetických hluboko úrovňových bioenergetických systémů člověka. V podstatě by se taková situace dala tak trochu přirovnat k počítači, který má své důležité systémy zahlcené „smetím“, a navíc ještě ovládané vnesenými virovými bázemi.

U takového počítače klesá výkon, jeho procesy jsou zpomaleny, dochází ke zmatečnému chování atp. s tím, že to vše může vyústit až ke komplexnímu zhroucení. A bohužel je to podobné i u člověka, kde jsou ale mnohé skutečnosti mnohem složitější. Po osmi letech intenzivního výzkumu se mi podařilo objevit komplexní systémový mechanismus, prostřednictvím kterého je proškolený jedinec schopen sám se základními vědomostmi na sobě i na druhém člověku provést komplexní diagnostickou platformu s následným spuštěním čistících procesů.

Zní to neuvěřitelně, ale již po 48 hodinách dochází k tomu, že specifický čistící a rekonfigurační proces zasáhne 70% všech bioenergetických systémů v horizontálním i vertikálním vektoru Bytí (vysvětlím později). Po 14-ti dnech již podobný efekt zasahuje zbylých 20% systémů a do jednoho měsíce je prostoupeno zbylých 10% bioenergetických systémů lidského jedince. I z tohoto důvodu je potřeba provádět korekční zpětnovazební měření ve třech etapách: po 48 hodinách, po 14-ti dnech a po jednom měsíci.


Boris Debogorski: Jaroslave, to co říkáš je velmi zajímavé, ale mohl bys být konkrétnější?

Jaroslav Chvátal: Samozřejmě, ale zcela určitě nebudu schopen reprodukovat praktické know-how. Za tímto účelem zájemce odkazuji navštívit patřičné školení. Spíše se soustředím na jednotlivé důležité principiální prvky této metody.

Dva základní systémy energetické a datové fluktuace: Během výzkumu se mi mnohokrát potvrdila důležitost onoho starého známého pravidla, že všechno je spojeno se vším. Lidská bytost je systémově spojená s obrovským množstvím neustále aktivních rezonujících soustav. Pro celkovou kvalitu, úspěšnost a harmonickou eleganci našeho života jsou však dva systémy zcela rozhodující. První z nich nazývám horizontální datově energetickou osou života. Tato osa je definována permanentní interakcí individuální formy lidského fyzického vědomí a podvědomí s aktuálně probíhající relací vnější reality.

Anatomie dané interakce probíhá na jednoduché bázi cyklicky probíhající akce a reakce čili na jakoukoliv akci našeho vědomí buďto v přímé rovině citově emoční, mentální nebo ve zprostředkované rovině skrze fyzický akt reaguje vnější realitní projekce. Reakce této vnější realitní projekce se zase stává akcí pro naše vědomí s jeho následnou reakcí. Vzniká tak aktivní smyčka obohacená o kreativní výboje našeho Vědomí. Během spánku tento cyklus probíhá také, ale vnější realitní projekci nahrazuje „zrcadlová snová báze“.

A pak tu je v pozadí ještě třetí faktor, který nazývám „Univerzální božský programovací jazyk“, který je základním tvůrčím mechanismem kosmických principů a zákonů, jež v moři reality té které dimenze (i té naší třetí) na jedné straně a v esenciálním tvůrčím prostředí lidského vědomí na straně druhé tvoří jakýsi středový korekční receptor. Toto je poměrně náročná záležitost pro jednoduché vysvětlení. Ale pokusil bych se to vysvětlit takto.

Čím více se v kreativním výkonu své akce na reakce realitní projekce lidské vědomí blíží praktickému potenciálu výše uvedené množiny kosmických principů a zákonů, tím více lidské vědomí vyzařuje kreativní energie v permanentně běžícím tvůrčím aktu, tím větší harmonický kreativní otisk v realitním poli zanechává a tím více naděje a příležitostí, úspěšnosti a hojnosti od realitního pole Života takový jedinec dostává, neboť se nachází v synergickém vztahu vůči Bohu.

A toto vše má i logicky svou druhou stranu. Čím více se v kreativním výkonu své akce na reakce realitní projekce lidské vědomí vzdaluje praktické náplni výše uvedené množiny kosmických principů a zákonů, tím více se v ohnisku interakce mezilidských vědomí a realitním poli Života generují tzv. „entropické energie“, která se obrací proti jejich působci.

Ve skutečnosti je tato entropická energie již důsledkem činnosti velmi zvláštních a výrazně specifických podprogramů „Univerzálního božského programovacího jazyka“, které se v uzavřeném Životním Poli daného konkrétního člověka začínají velmi rychle generovat. V podstatě jde o jakousi ochrannou a imunitní reakci Multiverza na akce vědomí daného lidského jedince, který takto vesměs nevědomě vytváří výrazná entropická pole, která působí destruktivně vůči pravidlům „komplexního božského programu tvoření“.

Výše uvedené datové podprogramy jsou v podstatě vysoce sofistikovanou „datovou virovou náloží“, která je cíleným způsobem a „VŽDY“ (to je axiomatické pravidlo) uložena do systému bioenergetických torzních polí daného lidského jedince, kde takto vnesený program počne vytvářet mnohočetné entropické vlivy s dopadem na činnost a strukturální integritu každého jednoho tozního pole zvlášť avšak s konečným fatálním synergickým efektem. Účel takového aktu ze strany Multiverza je zřejmý. Snížit energetický potenciál nežádoucího entropického činitele v systému Božské Matrice a tím i jeho tvůrčí potenciál v božském realitním prostředí. Tento proces není útok, ale ochrana před nežádoucím vlivem. Je to jako reakce tělesného imunitního systému vůči ataku vnitřní entropie, ale v našem případě jde o proces v rovině makrokosmické. Analogie „jak nahoře, tak dole“ je zde velmi aktivní.

Snažil jsem se celý proces vysvětlit co nejkratším a nejjednodušším způsobem, ale je to bohužel na úkor kvality výkladu. Studenti na mém školení však musí celý proces dostatečně dobře pochopit a proto mu během školení věnují několik hodin. Takže prvotní diagnostikou si student sám na sobě v průběhu školení zjistí široké spektrum tzv. „primárních entropických činitelů“ aktivních na výše analyzované „horizontální i vertikální (viz níže) datově energetické ose života“. Je třeba dodat, že "horizontální datově energetická osa života" se vždy dotýká realitní projekce pouze aktuálně prožívaného života na rozdíl od "vertikální datově energetické osy života. (viz níže).

„Primárně entropické činitele“ aktivní specificky na „primární datově energetické ose života“ může lidské vědomí produkovat ve třech systémech: mentálním, citově-emočním a fyzickém. Pro názornost uvedu ke každému systému dva příklady: na mentální úrovni je to vždy způsob uvažování ovlivňovaný pocitem méněcennosti, zbytnělým egem, nízkým sebevědomím atp., na citově – emoční úrovni je to třeba celá různorodá škála strachů a psychických závislostí a fyzická rovina zase především závisí na charakteru životního stylu – tj. kvalita životosprávy, míra fyzické aktivity, elektrosmog, úroveň minerálních látek v těle atp. Je toho skutečně hodně. Pro kvalitnější charakter zpracování a přijetí diagnostických informací mají mí studenti k dispozici již vypracované tabulky s charakteristikami desítek příčinných entropií, jež se mohou vyskytovat na mentální, citově emoční nebo fyzické úrovni.

Po kvalitní diagnostikaci je uveden do aktivity mechanismus, který ve třech výše uvedených etapách zcela odstraní „virovou nálož“, která se nachází v energetickém prostředí systému bioenergetických polí. Aby nedocházelo k virové recidivě, je třeba změnit příčinné datové pole ve vědomí daného jedince ve všech třech aktivních rovinách (nebo podle toho, kde se diagnosticky ukazuje nejvyšší emise příčinné entropie), a tím zrcadlově odstranit vnášení datového viru do realitního prostředí Božského Matrixu. Toho jedinec dosáhne skrze aktivovaný proces uvědomění – pochopení – přijetí za pomoci aktivního čistícího mechanismu, který zde nebudu popisovat, neboť je know-how daného školení.

Nyní bych obrátil pozornost na procesy, které se odehrávají na „vertikální datově energetické ose života“. Tato osa je definována permanentní interakcí individuální formy lidského fyzického vědomí a podvědomí s aktuálně probíhající relací vnější reality uvnitř aktivního „holopole“ posledních devíti prožitých životů v návaznosti na tzv. „strukturu rodového stromu“, ve kterém je osudově daný jedinec aktivní v časové vertikální ose posledních devíti životů. „Metoda pozitivní stimulace bioenergetických torzních polí“ (Method of Bioenergy Torsion Fields Positive Stimulation) dokáže být stejně efektivní i v tomto prostředí. Když jsem tuto skutečnost během vývoje této techniky zjistil a prakticky opakovaně ověřil, bylo to tak silné pozitivní překvapení, že jsem si sedl doslova na zem ...

Nyní se čtenářům a potencionálním studentům uvedené metody  pokusím co nejlépe osvětlit procesy, ke kterým dochází na již zmíněné „vertikální datově energetické ose života“. Je to velmi zajímavé.

-pokračování-
Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.

Další díly