REGENERACE PLEMEN A PŘÍPRAVA NA ROK 2017 - STUDENTSKÉ POZNÁMKY Z ESOTERICKÉ ŠKOLY "MODRÉ SVĚTLO" JAROSLAVA CHVÁTALA (69)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

12.01.2019 Esoterika

V poslední době se hodně od insiderů dozvídáme o inteligentních vodních bytostech. Dokonce byly přítomny na jednáních Superfederace, která proběhla v únoru (rok 2018) v rámci našeho slunečního systému, protože se to týkalo nás jako civilizace. V souvislosti s projektem Odhalení a přípravou lidí na určité informace je potřeba upozornit na film, který probíhal v kinech ve stejnou dobu. Jmenuje se "Tvář vody", v hlavní roli figuruje vodní bytost inteligentního charakteru, která si vytvořila úzký vztah k člověku jako k humanoidovi. GMS není světový prediktor. Globální mocenský systém (GMS) alias Deep State (DS) stojí na jedné straně a globální prediktor (GP) na straně druhé. Mezi oběma probíhá napětí, oba systémy disponují dvěmi úrovněmi existence:

ryze spirituální

ryze geopolitická (světská)

Logogeneze poznání je nastavena do tří úrovní:

Schopnost rozlišovat mezi záměry GP a DS na obecné úrovni.

Umění rozlišovat charakteristiku typu GP a DS na spirituální úrovni a na úrovni ryze geopolitické.

Pochopení mechanizmu, účelu a charakteru napětí a konfliktů mezi GP a DS.

Jedná se o dvě samostatná těžiště, která se nedají slučovat, protože jsou to opozitní antipolatitní prvky. Konkrétní popis je věcí názoru a nacítění, např. ruský politolog Valerij Pjakin tyto pojmy zaměňuje. Světonázor konkrétního člověka zabarví ryzí podstatu do nějakého spektra (uspořádání). U Globálního Prediktora převažuje spíše ten ryze spirituální charakter, lze v něm spatřovat dominantně určitý komplex zákonů a principů ryze duchovního charakteru. Jsou součástí božského řízení makrokosmu a mikrokosmu a v rámci specifikace naší planety se určitým způsobem promítají do jednotlivých dimenzionálních úrovní, včetně té naší. Vše co existuje je v pohybu a základním pohybem (pohybový faktor) v existenci je vývoj. Tento vývoj systémů vědomí projevujících se skrze těla musí být nějakým způsobem řízen. Těla nejsou v tomto případě podstatná z hlediska konstitučního (tělesná stavba) ale evolučního, protože nám umožňují dynamicky se projevovat, vytvářet za sebou kreativní stopu a z jiných zhmotněných kreativních stop (těla, objekty) získávat poznatky, dovednosti a zkušenosti.

Globální Prediktor je management složený z principů a přírodních zákonů, které dohlíží na řádný vývoj všeho živého na planetě. V případě náznaku odchýlení od evolučních parametrů (pokud se nejedná o tématicky zaměřené aktivity ve formě krize nebo nějaké celoplanetární zkoušky, které jsou součástí vývoje) principy a zákony mají schopnost vytvářet aktivní korelace v jednotlivých systémech vědomí, které podléhají komplexní planetární evoluci a dílčí evoluci konkrétního typu vědomí. Zde patří i vědomí lidské. Na minoritní úrovni se GMS určitě musí nějakým způsobem projevovat ve 3D na hmotné úrovni. Děje se to prostřednictvím okultní skryté skupiny extrémně vyspělých zasvěcenců, kteří v určitých seskupeních cyklicky vstupují do inkarnace. Tito jedinci stojí za tzv. parametry evolučních impulzů v oblasti kultury, vědy, náboženství a sociologie. Jsou vlastně přemostěním skrytých principů a zákonů, tak aby se mohly tyto impulzy objektivně projevit na hmotné úrovni.

Nejlepší pojednání, které deklaruje a na vědecké úrovni potvrzuje existenci GP jsou knihy docenta Emila Páleše (pravděpodobně inkarnovaná bytost velmi vysokého formátu, která má za úkol přinést ucelený pohled na fungování GP v rámci vývoje lidské civilizace.) –  "Angelologie dějin" (materiál pro celoživotní studium). Jednotlivé kulturní impulzy jsou zde v podstatě popsány jako projevy GP, který nimi usměrňuje evoluci celé civilizace i jednotlivých národů. V Rusku vzniklo nadčasové učení KOP (internetové stránky Levanet), které je ale bez objasňujícího výkladu dosti složité na pochopení. Vyžaduje totiž jinou strukturu uvažování (přenastavení mozkových synapsí). Ryze spirituální charakteristika Deep State spočívá v extrémně dlouhodobě projevovaných a objektivizovaných rituálech a obřadech, mnohdy velice dramatického obsahu a s dramatickým výsledkem (krvavé rituály, dětské rituály apod.). 

DS si uvědomuje, že tento svět je v podstatě apendixem podstatně mohutnější entity, kterou lze nazvat spirituální svět (prostředí). Aby DS obstál ve svých záměrech a splnil své cíle (velké dílo věků), zákonitě musí čerpat energii, posilovat se a mít dostatečně kvalitní vědomosti o fungování spirituálního (neviditelného) světa. Potíž je v záměrech, v tom k čemu DS tyto energie využívá. Metodologie záměru je nesmírně důležitá. Záměr posvěcuje účel. Účel a záměr jsou mechanizmy, které spolu úzce souvisí. Charakter účelu nemůže být odlišný od záměru. Pokud pochopíme povahu nějakého cizího záměru, měli bychom pochopit i jeho účel. Většinou se relativně lépe a rychleji odhaluje záměr, skrze který se následně dostáváme k povaze účelu, která má více okultní podstatu. U DS potenciálově převažuje ryze geopolitická (hmotná) formace.

Co se týče fungování DS a GP na geopolitické (fyzické) úrovni, je pro laika hodně dobrý ruský politolog Starikov. Jeho knihy jsou vždy zaměřené na určitou oblast. Například jedna z nich detailně analyzuje problematiku carské rodiny v roce 1917 a její aktivity během 1. světové války. Sdělovací prostředky to popisují zcela jinak. Pasují se do role mentora, což nikdy nebyl jejich úkol. Mají informovat a ne vychovávat. Tato tendence z 70. let minulého století se nyní bohužel vrací. Média mají snahu vychovávat společnost v paradigmatu, který se aktuálně nosí. Smutné je, že se společnost na první pohled nepoučila a jsme zpět, akorát pomyslná lávka se překlopila na druhou stranu a forma je trochu jiná.

Hierarchická posloupnost

GALAKTICKÁ SUPERFEDERACE je tvořena zástupci 52 civilizací, které se  nachází a vyvíjí uvnitř tzv. „lokálního stelárního klastru“ – LSC. Jedná se o kupu hvězd uvnitř prostorové bubliny o průměru 35 světelných let. Do LSC patří i naše sluneční soustava. Superfederace má za úkol vystupovat v roli koordinátora a managera ve vztahu ke všemu uvnitř tohoto klastru a je přímo podřízena managementu Galaktické Federace. Zástupci Galaktické Superfederace jsou vybíráni z civilizací 3D a částečně z 4D, tvoří ji vyspělé čistě humanoidní civilizace tohoto klastru. Toto jádro ale spolupracuje s nehumanoidními civilizacemi, z nichž některé jsou ze 4D. Tyto entity mají status externích spolupracovníků. Do této skupiny patří:

plazovci

► hmyzí bytosti

vysoce inteligentní vodní bytosti

Pravidlo: Spolupráce s nehumanoidy probíhá pouze v rámci 22 genetických experimentů.  "22 GENETICKÝCH EXPERIMENTŮ" - Jednou ze stěžejních dlouhodobých aktivit Galaktické Superfederace, je projekt 22 genetických experimentů, který trvá již několik desítek tisíc let. Na straně experimentátorů se nachází nejvíce vyspělé humanoidní civilizace lokálního hvězdného klastru. V pozici „pokusných králíků“ jsou humanoidní civilizace nacházející se uvnitř lokálního hvězdného klastru tzv. embryonálního (zárodečného) vývojového charakteru. Tyto civilizace nebyly a nejsou přijaty za právoplatné členy Galaktické Superfederace.

Bohužel po velkém kataklyzmatu před 12 000 lety byla z důvodu civilizačního kolapsu pozemská lidská civilizace ze skupiny aktivních zástupců Galaktické Superfederace vyřazena. Navíc byla zhruba před 8 000 lety začleněna do skupiny „pokusných králíků“. Původní záměry Galaktické Superfederace nebyly špatné, chtěla hlavně vytvořit podstatně sofistikovanější a odolnější (vůči vnějším neblahým vlivům) upgrade humanoidní DNA. Již před zhruba 60 000 lety začala Superfederace (ověřeno přes Galaktickou Federaci) registrovat energetické strukturální změny uvnitř našeho galaktického jádra. Do nitra lokálního hvězdného klastru začaly pronikat velmi silné cizorodé energie, které počaly vytvářet nežádoucí mutace uvnitř humanoidní DNA. Zároveň se zjistilo, že galaktická ramena fungují jako tzv. „energetické proudnice“ s extrémně vysokým tokem exotických energetických částic. Úplně nejmasivnější toky začaly probíhat v rameni Orionu, ve kterém se nachází i náš lokální hvězdný klastr.

Na základě těchto zjištění požádala Galaktická Superfederace Galaktickou Federaci o schválení nadčasového genetického projektu, jehož dominantní součástí bylo 22 dílčích genetických experimentů. Z toho plyne, že každý jeden z těchto 22 genetických experimentů se na něco specializoval. Galaktická Federace posoudila potenciální vážnost situace a tento projekt schválila. Ovšem to, co nebylo vůbec v pořádku, byl způsob provádění výzkumu a pokusů, který se postupně dostal do přímého rozporu nejen s univerzálními kosmickými zákony ale i s původní etickou doktrínou Galaktické Superfederace a Galaktické Federace. Bohužel výraznou měrou k tomuto stavu přispěla korupce uvnitř Galaktické Superfederace i Galaktické Federace a dlouhodobý nezájem o to, co se děje v našem „lokálním výběžku“.

O tomto mohutném a rozsáhlém projektu se pochopitelně dozvěděli i mnozí zástupci nehumanoidních forem civilizací, nacházejících se mimo lokální hvězdný klastr. Tušili, že by jim z toho mohlo také něco „kápnout“ a proto oficiálními cestami požádali radu Galaktické Superfederace o externí spolupráci. Pro radu Galaktické Superfederace byly především lákavé nabízené technologie, které mohly být aktivně využity během průběhu 22 genetických projektu a které GS neměla k dispozici. Tím pádem si plazoidi, hmyzovci a vodní bytosti začali naplňovat své vlastní zájmy a cíle parazitováním na výše uvedených 22 genetických experimentech.

-pokračování-

Další díly