REGENERACE PLEMEN A PŘÍPRAVA NA ROK 2017 - STUDENTSKÉ POZNÁMKY Z ESOTERICKÉ ŠKOLY "MODRÉ SVĚTLO" JAROSLAVA CHVÁTALA (28)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

12.06.2017 Esoterika

Rychlost evoluce planety je přímo spojena s rychlostí vývoje životních forem, které se na ní vyskytují. V projektu "zónového přemostění" budeme přesouvat Zemi, ze současného 3D časového cyklu. To představuje zvýšení rychlosti pulsace částic a posun v jejich úhlové rotaci o 22,5° (tento posun přesně odpovídá úhlové výchylce zemské osy). Aby tento manévr proběhl úspěšně, musí alespoň 8 % populace plnohodnotným způsobem sestavit 5. vlákno DNA, 144 000 jedinců 6. vlákno DNA a zbytek by měl rychle dobudovat 4. vlákno DNA.

Je třeba pamatovat na to, že lidské vědomí bude vnímat jako klasicky hmotné takové pásmo dimenze, které je vždy o jeden rozměr pod aktuálním zaměřením jazylky vyšší úrovně fyzického vědomí. S aktuální montáží 4. řetězce DNA, se obecně řečeno, kolektivní vědomí lidské bytosti pohybuje někde kolem 3,5-té dimenze, tedy na rozhraní 3D a 4D. Rychlost sestavování příslušného vlákna DNA do určité míry ovlivňuje rychlost posunu lidského vědomí v dimenzionálním prostředí. Tyto dvě aktivity spolu vždy úzce souvisí.

(V důsledku působení celé řady kosmických vlivů ale i vlivů ryze pozemského charakteru, může docházet k dočasným změnám v rychlosti jak ve zhmotňování příslušných vláknech DNA, tak v posouvání vědomí v rámci příslušných subpásem uvnitř jednotlivých dimenzí.)

Lidstvo představuje část zemského (planetárního) těla. Tak jak bude stoupat frekvence lidské rasy, bude zemská mřížka frekvenčně klesat směrem dolů. V pásmu zónového přemostění bude úroveň vzestupu Země navýšena ze současné hodnoty 2,5 na 3,5 (index procesu vzestupu). Aby zemská mřížka byla schopna ustát poměrně masivní vzestup vědomí u pozemského obyvatelstva, byl v druhé polovině roku 2012 započat "Proces zónového přemostění". V tomto ohledu většina lidské populace bude muset dosáhnout minimálně 4,5 akrečního stupně.

V opačném případě mohou lidé očekávat aktivizaci (vznik) různorodých chorob neurologického charakteru. V jednoduchosti lze říci, že ti, kteří objektivně trpí nebo budou trpět nějakým druhem sklerotizace nervového systému jsou ti, kteří na své individuální úrovni nedosáhli 4,5 akrečního stupně vzestupu. Pakliže alespoň 8 % obyvatelstva nedosáhne do konce roku 2016 uvedeného stupně akrece, dojde k přirozenému blokování celého planetárního vzestupu. (K této blokaci by došlo z bezpečnostního hlediska. V takovém případě by Země nedokázala včas vstoupit do časového kontinua zónového přemostění, což by samozřejmě byl velký průšvih.)

Co se týče planet zařazených do jiného časového kontinua (tyto planety existují), míra pulsace částic v rámci tří úrovní planetárního těla (fyzické, emoční a mentální) se u nich výrazně zvyšuje. Jejich úhlové natočení částicové rotace je posunuté trochu jiným způsobem než tomu je u Země. Všechny tyto úpravy představují posun planetárních těles do rychlejších časových cyklů (podstatné zrychlení vývojového proudu vědomí všech entit, které se na dané planetě nachází). V případě lidstva by po vstupu do sféry zónového přemostění 1 rok života civilizace představoval zhruba 4 500 let dosavadního vývoje. Není to o čase ale o kvalitativním rozvoji. Pokud by v roce 2022 došlo ke kontaktu s bytostmi Anunnaki Elohim, lidstvo by bylo ve srovnání se současným stavem vyspělejší o řádově 22 000 let. (5 x 4 500 = 22 500).

Zmiňovaných 8% platí pouze pro lidstvo na povrchu, na Agarťany se nevztahuje. Planeta přistupuje ke každému bloku života zvlášť (pozemšťané, Agarťané, zvířata), podle toho jak si daná část zaslouží. Lze si to představit tak, že z planety jsou nataženy nitky do každého bloku života. Po každé nitce běží nezávisle kvalitativní energie různého charakteru. Je to u úhlu pohledu. My lidé nejvíce ničíme sami sebe a ne planetu, vyhynulá zvířata se jen přesunula do jiného frekvenčního pásma. Planeta k tomu přistupuje s nadhledem, na uprázdněné místo vždy přijde něco jiného. Ve vesmíru je všechno nahraditelné, i lidé a planety (rozpad Maldeku na pás asteroidů).

Statika (setrvávání na jednom místě, rovná čára = exitus) v tomto ohledu není dobrá, přirozený je pohyb jako jeden ze základních principů existence. Lidstvo dělá chyby a ničí přírodu. Kdyby je nedělalo, najde se něco jiného co bude tyto změny v přírodě iniciovat. I my jsme v pohybu (Duch, vyšší a nižší část fyzického vědomí, druhá projekce v paralelní Zemi,…). Otisk lidské bytosti také nesetrvává na jednom místě. To, že lidstvo už konečně zmoudřelo se projeví tehdy, když přestane zachraňovat planetu a začne zachraňovat sebe.

Máme tendence planetu podceňovat ale ona vlastní ohromný potenciál (román Zanoni - Edward Bulwer-Lytton - mysticky laděný příběh o lásce, o hledání smyslu života, boji dobra a zla v člověku – z člověka se stal brouk). Kontinuita vývoje není pouze jednosměrná, jelikož existuje vyšší princip, který v duálním světě preferuje dvojsměrnost. V rámci této dvojsměrnosti, když se dopustíme na individuální úrovni nějakého fau paux, člověk se může vtělit do ptáka či květiny. Duše člověka se smí vtělit do zvířete nebo rostliny a vrátit se do předchozí rodiny, pokud si to vyžádá příslušný Duch.

Z nám neznámého důvodu existuje snaha urychlovat vývoj lidstva na Zemi (Projekt zónového přemostění). Tento důvod možná vyjde najevo později. Je třeba zamyslet se nad tím, že jakýkoliv zásah do něčeho sebou nese karmické vazby. Když se planeta přesouvá do jiného časového kontinua, ve skutečnosti se odehrává to, že rychlost kmitání částic v rámci tří úrovní planetárních těl se zvyšuje a spinální úhlové natočení částic se posouvá. Tyto změny vytváří posun planetárního tělesa, které tak odráží rychleji se pohybující časové cykly. V praxi to potom znamená jakoby zrychlování událostí jakéhokoliv druhu. Tím pádem z pohledu lidské bytosti fyzické vědomí člověka za jednu časovou jednotku přijímá a absorbuje podstatně větší množství informací, které musí být náležitým způsobem zpracovány a uloženy. Vědomí takové planety musí také zajistit, aby zrychlování pulsace částic a celkový posun probíhal synchronně, to znamená vyváženým způsobem, mezi planetou a všemi živými organismy, včetně lidské bytosti.

Toto  platí také pro změnu úhlové rotace částic a některé další prvky. Znamená to, že musí být zabezpečena plnohodnotná synchronizace mezi planetou a všemi životními formami vyvíjejícími se v prostředí jejího těla. Za normálních okolností, když planeta dosáhne poloviny funkčního posunu v rámci jejího druhého vzestupného cyklu, dojde k tomu, že nárůst elektrického náboje částic dosáhne 2,5násobku. To stačí k tomu, aby se Merkaba planetárního pole spojila s jeho antičásticovým protějškem. Když k tomu dojde, vytvoří se morfogenetická vlna, která planetu přenese do dalšího HU v rámci 6-dimenzionálního frekvenčního pásma.

PROCES POSUNU
(přenos planety do dalšího Harmonického Univerza)

Za normálních okolností se naše planeta nachází ve třech frekvenčních pásmech (HU1, dimenze 1, 2 a 3). Částicové Merkaba pole má platformu částicovou = zelená a antičásticové = modrou o vektoru 90° posunutou. Při vzestupu planety dochází zároveň k tomu, že antičásticová Merkaba, se začíná posouvat z vektoru 90° až obě struktury splynou. Při kopírování obou Merkab vzájemně, dochází k vzestupnému aktu do HU2 a těleso je tu zafixováno. Při sestupu dochází k analogickému pohybu, natáčí se částicová Merkaba a antičásticová zůstává stabilní.

Ona evokovaná morfogenetická vlna v sobě obsahuje tzv. vnější tóny elektrických částic 1D, 2D a 3D v rámci energetického pole Merkaby. Elektrické pole svrchních částic 1D se při vzestupu transformuje do svrchního tónu elektrických částic 4D a svrchní tóny elektrických částic 2D se transformují do 5D, svrchní tóny elektrických částic 3D se transformují do 6D. Potenciál svrchních tónů se transformuje vždy s pravotočivou rotací. Technický pohled rozdělující planetu na Zemi, Taru, Gaiu a Aramathenu a jejich rozdělení do jednotlivých dimenzí vlastně neexistuje. Ve skutečnosti existuje pouze jedna planeta, která se v rámci svého vývoje postupně přesouvá do vyšších dimenzí, z jednoho Harmonického Univerza do dalšího. Toto jediné těleso, jako lodička, pluje jednotlivými dimenzemi a ve vzdálené budoucnosti se v dalším HU přejmenuje.

V srpnu 2012, se nastartoval proces Vzestupu, kdy naše planeta započala do sebe pumpovat obrovské množství energie. Čerpá ji především ze Slunce, Jupitera a SaturnuZemě započala proces obrody, v HU2 se zafixuje v roce 2022. My žijeme unikátní fyzické inkarnaci, protože jsme svědky tohoto procesu.. Jsme svědky toho, že ZeměHU1 přestává být Zemí a stává se Tarou HU2. Od druhé poloviny roku 2018 se vše tady stává součástí 5D,  tedy Tarou. Nový název bychom měli používat, protože na akustické úrovni vytváří určité rezonanční pole, odpovídající rezonančním podmínkám na dané planetě. Proto nyní dochází na Zemi k tolika čistkám a zbavování se všeho starého. Základní proces se děje na solární úrovni, proto podprostorové otřesy napomáhají na sekundární vlně podporovat proces Vzestupu. Z hlediska vizuálního (hmotného) se nic nezmění. Toto období se jmenuje  "Deset let svátosti".

-pokračování-

Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.

Další díly