PSYCHOLOGIE ČAKER (2)

Brennan Barbara

Brennan Barbara

autor

18.11.2014 Esoterika

Čakra solárního plexu (čakra 3A) je spojena s hlubokou radostí, která pramení z poznání jednoty a spojení s universem. Osoba s otevřenou čakrou 3A se dívá v noci na hvězdné nebe a cítí, že tam patří. Je pevně zabydlena na svém místě v Universu. Je středem svého vlastního jedinečného aspektu vyjádření zjeveného vesmíru a z něj odvozuje svou spirituální moudrost.

Ačkoliv čakra solárního plexu náleží k mentální úrovni, její zdravé fungování přímo souvisí s emocionálním životem, protože mysl a mentální procesy slouží k regulaci emocionálního života. Mentální pochopení emocí začleňuje emoce do rámce řádu a pomáhá přijatelně vysvětlit realitu. Jestliže je toto centrum otevřené a harmonicky funguje, prožíváme hluboce naplněný emocionální život, ale naše city nám nepřerůstají přes hlavu. Pokud je však centrum otevřeno, ale ochranná membrána čakry je roztržena, zažíváme obrovské nekontrolovatelné výkyvy emocí. Může to být ovlivněno z vnějších zdrojů - z astrálu - a to by nás mohlo uvést do vnitřního zmatku. Mohli bychom se ztratit ve vesmíru a ve hvězdách. Nadměrné užívání této čakry může dokonce vyústit v onemocnění, jako např. adrenalinové vyčerpání.

Pokud je centrum zavřeno, budeme blokovat svoje pocity, možná dokonce nebudeme cítit vůbec nic. Nebudeme si vědomi hlubokého významu emocí, které nám nabízejí další dimenzi existence. Nebudeme spojeni se svou vlastní jedinečností ve vesmíru a jeho vyšším záměru. Často toto centrum slouží jako blok mezi láskou a sexualitou. Jestliže jsou obě příslušné čakry otevřeny, ale solární plexus je zablokován, budou fungovat odděleně - to znamená, že sex nebude spojen s láskou a naopak. Spojení vyšší lásky se sexualitou je pro člověka velmi příznivé, protože nesmíme nikdy podceňovat to, jak velmi fyzické bytosti jsme.

Čakra solárního plexu je také velmi důležitým centrem z hlediska lidské pospolitosti a spojení jednotlivce s ostatními lidmi. Po narození dítěte zůstává éterická pupeční šňůra mezi matkou a dítětem, podobně kdykoliv někdo vytvoří vztah s jinou lidskou bytostí, objeví se energetické provázky mezi jejich 3A čakrami - tyto provázky zobrazují toto jejich vzájemné spojení. Čím pevnější vztahy jsou mezi nimi, tím víc a silnějších provázků se vytvoří. Když vztah končí, provázky se pomalu rozpojují.

Provázky se tvoří také mezi ostatními čakrami, ale provázky třetí čakry jsou tím, že jsou vlastně opětovným zopakováním bazálního vztahu „závislé dítě - matka“, velmi důležité při transakční analýze v terapeutickém procesu. Transakční analýza je metoda, která zkoumá podstatu vztahů, které máte s ostatními lidmi. Chováte se k nim jako dítě k rodičům (vztah dítě - rodič) ? Nebo jednáte, jako kdyby oni byli děti a vy dospělí (vztah dospělý - dítě) ? Nebo jednáte jako dospělý s dospělým ? Tento typ analýzy vám může prozradit mnoho o vašich reakcích na ostatní lidi.

Charakter čakrových provázků, které budujete ve své původní rodině, se bude opakovat ve vztazích, které vytvoříte později. V dospělosti pravděpodobně vytvoříte provázky typu „dítě - matka“ se svým partnerem. Jak život pokračuje, a vy dozráváte, postupně se proměňuje vztah „dítě - matka“ na „dospělý - dospělý“.


Čakra 3B (diafragmatické centrum) je umístěna za solárním plexem a je sdružena s vědomou péčí o zdraví. Jestliže někdo pečuje o své tělo a snaží se udržet si zdraví, pak je toto centrum otevřené. Je také známé jako centrum léčitelské a souvisí se spirituálním léčením. Říká se, že někteří léčitelé mají toto centrum velmi velké a rozvinuté. Je to také centrum vůle, právě tak jako to, které je umístěno mezi lopatkami a je obvykle menší než ostatní centra vůle - s výjimkou lidí, kteří mají léčitelské schopnosti. Diafragmatické centrum je sdruženo s přední čakrou solárního plexu a v případě, že přední centrum je otevřené, obvykle bývá otevřené také.

Jestliže má někdo třetí čakru otevřenou, a je tudíž spojen se svým místem ve vesmíru, akceptuje, že je přesně tam, kde má být, stejně jako každé stéblo trávy a „polní lilie“. Toto sebepřijetí bude pak manifestováno na fyzické úrovni tělesným zdravím. Celkové zdraví - mentální, emocionální a spirituální - vyžaduje, aby všechna centra byla otevřena a v rovnováze.

Jak budeme postupovat v popisu čaker, uvidíte, že přední a zadní aspekty každé čakry pracují spolu v páru a rovnováha mezi nimi je důležitější než sebevětší otevření jedné poloviny.


Srdeční čakra (4A) je centrem, skrze něž milujeme - přes něj proudí energie vzájemného spojení s veškerým životem. Čím je toto centrum více otevřené, tím větší okruh života dokážeme zahrnout do své lásky. Když toto centrum funguje, milujeme sebe, svoje děti, partnera, svoji rodinu, zvířecí kamarády, přátele, sousedy, spoluobčany, všechny lidské bytosti a všechna stvoření na této planetě.

Z tohoto centra vysíláme provázky k srdečním čakrám těch, které milujeme, a to včetně dětí a rodičů, stejně jako milenců a partnerů. Jistě znáte výraz „srdeční pouta“ - mluví“ o těchto provázcích. City lásky, které proudí touto čakrou, nám často vhánějí slzy do očí. Když zažíváme tento otevřený stav lásky, uvědomujeme si, o co jsme byli předtím ochuzeni, a pláčeme. Když je čakra otevřena, můžeme přijímat celou individualitu svých bližních. Vidíme jedinečnost a vnitřní krásu a světlo v každém z nich, stejně tak jako jejich negativní a nerozvinuté stránky.

Pokud je čakra zavřena, lidé mají problémy s dáváním lásky bez očekávání, že za to něco dostanou.

Tato čakra je nejdůležitější při léčení. Všechny energie, metabolizované přes čakry, stoupají ve vertikálním silovém proudu přes kořeny čaker do srdeční čakry, než se dostanou do rukou nebo očí léčitele. Během léčebného procesu transformuje srdce energie zemského plánu na energie spirituální a energie spirituálního plánu na energie zemské, ty pak léčitel využívá při léčbě pacienta.

Čakra ležící uprostřed mezi lopatkami (4B) je sdružena s vůlí ega neboli vnější vůlí člověka. Toto je centrum, ze kterého konáme ve fyzickém světě - jdeme za tím, co chceme. Jestliže je otevřené a rotuje ve směru hodinových ručiček, máme pozitivní postoj k dosahování svých cílů v životě a zdá se nám, že i ostatní podporují tyto cíle, což se nám většinou potvrdí - protože my to tak prožíváme. Vidíme vůli svých přátel připojenou ke své vůli. Například jestliže chcete napsat knihu, představujete si v duchu, jak vám přátelé pomáhají a jak vám vydavatel říká: „To je přesně to, co jsme hledali.“

Na druhou stranu, když toto centrum rotuje proti směru hodinových ručiček, je tomu právě naopak. Máte mylnou představu, že Boží vůle a vůle ostatních jsou proti vám. Vidíte lidi jako překážky na cestě k tomu, abyste dostali, co chcete, nebo dosáhli svého cíle. Spíše je musíte obejít či předběhnout, než aby vám pomáhali. Věříte tvrzením typu „moje vůle nad vaší“ a „moje vůle nad Boží“. Hluboce zakořeněná přesvědčení o tom, jak vesmír funguje, se týkají právě výše popsaného problému. Obraz vesmíru jako principiálně nepřátelského prostoru, kde přežijí pouze ti nejsilnější, se někdy smrskne na konstatování: „pokud to nepůjde podle mě, můj další život je v sázce“. Osoba funguje na principu moci a snaží se udělat svět bezpečný tím, že ovládá ostatní. Pro tuto osobu je nutné, aby si uvědomila, že svou agresivitou sama vytváří nepřátelské prostředí, a přistoupila na to, že život je možný i bez toho, aby vše řídila a kontrolovala. Pokud tuto šanci využije, nakonec ji to přivede k prožitku laskavého, hojného a bezpečného vesmíru, ve kterém je její osobní existence vším okolo podporována.

V jiném případě může být zadní aspekt čakry hyperaktivní, rotující ve směru hodinových ručiček a hodně otevřený, ale přední zavřený nebo obráceně rotující. V tomto případě nemusí mít vůle tak silně negativní projev, nicméně je používaná k tomu, aby suplovala funkci srdeční čakry. Namísto toho, abychom byli schopni všemu nechat volný průběh, věřili a milovali, tj. nechali srdeční čakrou proudit víc energie, kompenzujeme to vůlí. Fungujeme spíše na základě vůle než lásky, spíše vnější silou než vnitřní. Chceme svého partnera „vlastnit“ místo toho, abychom ho brali jako rovnocenného.


Krční čakra (5A) je umístěna na přední straně hrdla a souvisí s přijímáním zodpovědnosti za potřeby své a druhých. Novorozeně je přiloženo k prsu, ale musí samo sát, aby se nasytilo. Stejný princip platí pro celý život. Jak osoba dozrává, naplnění jejích potřeb záleží víc a víc na ní samotné. Zralosti je dosaženo a čakra funguje správně, když upustíme od obviňování ostatních a sami se snažíme zajistit si všechno, co potřebujeme a po čem toužíme.

Stav této čakry také ukazuje, jak je to s přijímáním toho, co k člověku přichází. Pokud centrum rotuje proti směru hodinových ručiček, člověk to nechce plně přijmout. Vidí svět jako negativní, nepřátelské místo a bude opatrný. Spíše než lásku a podporu bude očekávat nepřátelství, násilí, ponižování. Tím vytvoří negativní silové pole. To znamená, že jestliže očekává násilí, má uvnitř sebe násilí, a tak ho k sobě také přitáhne - na základě principu „podobné přitahuje podobné“.  Tento člověk umožní negativní informaci přístup k sobě. Když se otevře krční centrum, postupně bude přitahovat více podpory. Nakonec jí bude tolik, že centrum zůstane většinu času otevřené. V meziobdobí může ovšem přitáhnout i něco negativního, pokud se toho obává. Jestliže najde v sobě sílu přiznat si, že příčina je v něm, dostane se přes tuto zkušenost a najde opět vnitřní důvěru. Jeho krční centrum se potom znovu otevře. Tento proces otevírání a zavírání pokračuje až do chvíle, kdy všechny mylné představy jsou proměněny v důvěru v dobrotivou podporu vesmíru.


Čakra 5B se nazývá také „profesionální centrum“, což bývá spojováno s tím, jak přijímáme svou roli ve společnosti a ve své profesi. Naše nejistota a pocit nedostatečnosti v této oblasti může být maskovaná pýchou, která nám slouží k tomu, abychom kompenzovali nedostatek sebeúcty.

Jestliže je někdo úspěšný, dobře se hodí pro svou práci, je s ní spokojen a považuje ji za svůj životní úkol, obvykle to znamená, že jeho zadní aspekt krční čakry je otevřen. Pokud člověk zvolil profesi, která ho naplňuje, přináší mu radost a do které vkládá to nejlepší, co v něm je, pak toto centrum pokvete a on si bude jistý podporou Univerza.

V opačném případě nevěnujeme práci dostatečné úsilí, a svůj neúspěch budeme zakrývat pýchou. Ve skrytu duše cítíme, že kdybychom pracovali naplno nebo dostali práci, která by nás víc motivovala, mohli bychom být lepší. Obrníme se pýchou, abychom se vyhnuli opravdovému zoufalství z toho, že jsme v životě neuspěli, které je pod ní ukryto. Pravděpodobně budeme hrát roli oběti, stěžujíce si na život, který nám nedal příležitost rozvinout svůj velký talent. Teprve až se vzdáme falešné pýchy a procítíme svou bolest a zoufalství nad neúspěšným životem, budeme vysvobozeni. K tomuto centru také patří strach z chyby, který nám nedovolí sáhnout po šanci a dostat to, po čem tak velmi toužíme.

Je v něm i pravda o našich osobních přátelstvích a sociálním životě jako takovém, Tím, že se člověk vyhýbá kontaktu, vyhýbá se vyzrazení svého tajemství. Na jedné straně je v něm strach z toho, že nebude přijat, a na druhé straně pýcha - „Já jsem lepší než ty, ty nejsi pro mě dost dobrý“. Pocity odmítání si vytváříme v sobě a promítáme je na ostatní ve vnějším světě. Jinak řečeno, odmítáme ostatní, protože se bojíme jejich odmítnutí.

Mohu vám dát radu: chopte se šance a běžte dělat profesi, po které toužíte, navažte kontakty s lidmi, kteří vás zajímají, a neskrývejte svoje pocity. Tato cesta vede k vysvobození z vězení odmítání, a tudíž k otevření této čakry.


Čakra třetího oka - energetické centrum uprostřed čela (čakra 6A). Patří k ní schopnost vizualizovat a porozumět mentálním pojmům. Souvisí také s osobním pojetím reality a universa, s tím, jak kdo z nás vidí svět a jak předpokládá, že svět bude na jeho podněty reagovat. Jestliže se toto centrum otáčí proti směru hodinových ručiček, mentální pojmy jsou zmatené, představy o realitě nejsou pravdivé a jsou obvykle negativní. Člověk se jich drží, promítá je do vnějšího světa a vytváří si s jejich pomocí vlastní svět. Jestliže je centrum přeplněno zadrženou energií a oslabeno, bývá tvořivé myšlení zablokováno, protože množství energie proudící přes toto centrum je malé.

Jestliže se toto centrum velmi výrazně otáčí proti směru hodinových ručiček, vyvolává to schopnost vytvářet silné myšlenky, které jsou ovšem zase negativní. Pokud je tato porucha kombinována se silným, dobře fungujícím exekutivním centrem, umístěným vzadu na hlavě (čakra 6B), může to způsobit v životě člověka úplnou spoušť. Během terapeutického procesu se při pročišťování a oddělování negativních představ - jak pronikají do energetického systému a ovlivňují dominantně jeho fungování - bude s největší pravděpodobností toto centrum otáčet proti směru hodinových ručiček, dokonce i tehdy, když se předtím otáčelo správně. Až pacient za pomoci terapeuta porozumí, proč tomu tak je, směr otáčení se změní a centrum začne rotovat ve směru pohybu hodinových ručiček. Zkušený terapeut obvykle nesprávný směr otáčení čakry pozná podle nevyrovnanosti pocitů, která s ním souvisí.

Někdy může čakra vykazovat naprosto chaotický pohyb. To terapeutovi signalizuje, že problém nesprávného pojetí reality prudce otřásá klientovou osobností.

Vzadu na hlavě je umístěno mentální výkonné (exekutivní) centrum (čakra 6B), které souvisí s realizací tvořivých myšlenek formulovaných čelní čakrou. Jestliže je toto centrum výkonné vůle otevřeno, myšlenky jsou následovány příslušnou akcí, která jim umožní materializovat se ve fyzickém světě. Jestliže otevřeno není, stojí hodně námahy dosáhnout toho, aby myšlenka přinesla ovoce.

Obzvláště frustrující je situace, kdy je přední centrum (6A) otevřené a zadní (6B) uzavřené. Pak má člověk sice mnoho tvůrčích nápadů, ale nikdy je neuskuteční a svaluje za to vinu na vnější svět. Zde je třeba procvičovat postup, jak dosáhnout plánovaného cíle, a to postupně, krok za krokem. Přitom se často vynoří spousta pocitů: nelíbí se mi, že to trvá tak dlouho, nechci za to nést zodpovědnost, nechci svou myšlenku prověřovat v praxi, chci, aby to bylo teď hned a bez námahy - ať to udělá někdo jiný, stačí, že já jsem to vymyslel. Tomu, kdo takto uvažuje, zřejmě schází zkušenost s procesem realizace vytčeného cíle a pravděpodobně se také brání roli začátečníka.

Ještě větší problém nastává, když toto centrum (6B) funguje správně, zatímco centrum myšlenkové se točí obráceně. Přestože základní koncepty jsou deformované, dokáže člověk své myšlenky uskutečnit. Když například věří, že svět je ošklivé místo, kde se každý stará jenom o sebe a je nutné urvat, co se dá, může se snadno stát zločincem. (V tomto případě pravděpodobně nefunguje dobře ani srdeční čakra.) Člověk s podobnou poruchou se může také třeba pokoušet udělat něco, co je ve fyzickém světě nemožné. Případně může realizovat myšlenky druhých, a to ať jsou jakékoliv.


Korunní čakra (čakra 7) souvisí s osobním vztahem ke spiritualitě a s integrací celé bytosti - její fyzické, emocionální, mentální a spirituální stránky. Pokud je toto centrum zavřené, člověk nemůže plně prožívat svou spiritualitu. Pravděpodobně nezná „kosmický pociť', o kterém lidé mluví, a nechápe jejich duchovní zážitky. Pokud je otevřené, provází ho spirituální zkušenosti, a to často ve velmi osobní formě. Takováto duchovnost přesahuje jakékoliv dogma a nelze ji lehce vyjádřit slovy. Spíše je to stav bytí, stav transcendence nad pozemskou realitu do nekonečna, který vyvolává pocit celistvosti, míru a víry a dává smysl lidské existenci.

-konec-
Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.

Další díly