"PROJEKT ODHALENÍ": POZADÍ UDÁLOSTÍ A SKRYTÉ SOUVISLOSTI (5)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

08.02.2024 Exkluzivně

Steven Greer shrnul na své domovské stránce www.siriusdisclosure.com mnoho relevantních údajů, které v současné době zveřejnila oficiální vláda USA o fenoménu UFO. V nich se skutečně uvádí, že některá z pozorovaných UFO jsou kosmické lodě pilotované mimozemskými biologickými entitami (EBE). Ty pravděpodobně pocházejí z jiné planety a jiné hvězdné soustavy. Na planetě Zemi v současné době působí více než jedna mimozemská civilizace. Různé mimozemské civilizace organizovaně spolupracují a nepůsobí proti sobě, i když se tyto různé skupiny specializují na určité funkce a činnosti. Tyto bytosti mají základny v naší sluneční soustavě a provozují také dočasné základny na Zemi, zejména pod vodou. Existují různé zprávy a spekulace o tom, z jakých hvězdných systémů nebo planet tyto civilizace pocházejí, ale jakékoliv konkrétní informace na toto téma jsou s největší pravděpodobností nesprávné, protože tyto bytosti mají velké obavy o svou bezpečnost.

Je to nepochybně proto, že již dlouho pozorují válečnické, agresivní a násilnické zvyky lidstva. Prozrazení polohy jejich planet by tyto mimozemské civilizace vystavilo potenciálnímu riziku, protože lidská armáda již nyní kopíruje pohonné a energetické systémy jejich plavidel. To by pak mohlo odstartovat meziplanetární konflikt. Náhlému a otevřenému kontaktu s lidskou civilizací se tyto bytosti nadále vyhýbají, a to z několika důvodů. Prvním z nich je potřeba vyhnout se nevhodnému narušení pozemské civilizace z kulturního, ekonomického, náboženského, technologického, politického, geopolitického a vojenského hlediska. Podle odborníků by otevřený kontakt mohl způsobit náhlá povstání, paniku a chaos. To navíc souvisí s obavami mimozemšťanů a jejich národů z vrozené xenofobie lidí, kteří mají tendenci při setkání s mimozemskými bytostmi reagovat násilně a se zbraní v ruce.

Za třetí, otevřený kontakt ve velkém měřítku není pro mimozemšťany nezbytný, protože jejich dlouhodobé mise a aktivity to nepředpokládají, protože jejich přítomnost není zaměřena na narušení pozemské civilizace a nezahrnuje dobývání. Pozemské vlády již vypracovaly plány na širší a hlubší kontakt lidské společnosti s mimozemšťany, aby byli pozemšťané připraveni na realitu jiných inteligencí ve Vesmíru. Na obou stranách pak může probíhat výzkum a pozorování a v dohledné budoucnosti se plánuje omezený a oboustranný kontakt, který se bude postupně rozšiřovat. K náhlému a rozsáhlému kontaktu dojde pouze v případě globální mimořádné události vyvolané lidmi nebo přírodou. Pozorování pozemské civilizace bytostmi z Vesmíru není, jak bylo vysvětleno výše, moderním jevem, ale je známo již od starověku. Zvýšená aktivita UFO během II. světové války souvisí s počátkem jaderného věku a svědčí o tom, že mimozemské inteligence jsou touto společenskou změnou pozemské civilizace velmi znepokojeny.

Největší obavy mají z pozemských jaderných zbraní a technologií, protože mohou způsobit globální zkázu. Tyto zbraně navíc představují potenciální hrozbu pro mimozemšťany. Mimozemské technologie jsou přísně střeženy jak mimozemšťany, tak pozemskými zpravodajskými službami, protože mají potenciál pro vojenské využití, které by ohrozilo globální bezpečnost. Takové technologie by neměly být uvolněny pro veřejnost, dokud nebude nastolen mezinárodní mír a nebude existovat účinná světová vláda. Dr. Greer potvrzuje, že americká vláda si je vědoma reality UFO a mimozemšťanů přinejmenším od roku 1947, a to na nejvyšších úrovních nadstandardně tajných skupin.

Rozhodnutí zavést přísné utajení a iniciovat globální spiknutí bylo učiněno kvůli obavám z paniky veřejnosti a rozpadu společnosti bezprostředně po skončení II.  světové války. Kromě závodů v jaderném zbrojení během studené války byla dalším důvodem utajení nejistota, zda lze motivům a konečným záměrům mimozemšťanů věřit. Chtěli také zabránit tomu, aby si svět uvědomil, že pozemská armáda není schopna chránit vzdušný prostor před těmito invazními UFO. Dalším důvodem, proč všechny tyto informace dosud nebyly zveřejněny v hromadných sdělovacích prostředcích, je to, že by v případě jejich zveřejnění došlo k odhalení "šedé globální vlády". V obyvatelstvu by to vyvolalo nedůvěru, protože by se společnost dozvěděla, jak se s problematikou UFO vypořádala. Pronásledování, šikana a zesměšňování občanů, kteří pravdivě informovali o svých zážitcích, by se setkalo s nepochopením. Výhrůžky a útoky na nevinné civilisty, politiky a vojenský personál spolu se zatajováním informací o UFO před veřejností by jistě měly vážné následky.

Vláda USA má k dispozici několik zachovalých těl EBE (mimozemských biologických entit). Není přesně známo, nakolik reverzní inženýrství mimozemských plavidel bylo úspěšné. Tento výzkum přinesl různé výsledky, které vedly k údajným novým vynálezům ve veřejném sektoru. Povahu či realitu těchto UFO a těchto bytostí někteří údajně charakterizovali jako příslušnost k jiné dimenzi či realitě. Taková tvrzení jsou bohužel pronášena, aniž by bylo plně zváženo, co "tato realita" je. Správnější chápání je takové, že celé spektrum reality je jediné, integrované spektrum, které lze vnímat v jeho celistvosti nebo v jeho různých aspektech, přičemž toto vnímání je zcela závislé na úrovni vědomí vnímajícího. Různé aspekty či "dimenze" této reality, jejichž počet je neomezený, nejsou omezeny časem a prostorem, jak se obecně domníváme. Tyto bytosti a jejich technologie patří do stejné reality jako my lidé, ale jejich pokrok v oblasti fyzikální vědy a vědy o vědomí jim dal větší odbornost v širším aspektu celého spektra reality, než jakou běžně zažívají lidé.

Rozdíl je tedy ve stupni přístupu, nikoli v základní realitě, protože lidé mají rovněž přístup ke všem aspektům celého spektra reality, stejně jako mimozemské bytosti. Tyto rozdíly nejsou nepřekonatelné ani skutečně zásadní, ve skutečnosti jsou relativní a pouze dočasné. Zatímco tyto bytosti využívají a prožívají širší aspekt celého spektra reality, lidé mohou a také to dělají, protože jsme ve své podstatě stejně "interdimenzionální" jako tyto vyspělé bytosti! Energetické a pohonné systémy mimozemšťanů, které lze rovněž považovat za technologii přenosu do Vesmíru, uplatňují principy a zákony fyzikálního Vesmíru, které lidská věda dosud nepochopila. Patří sem gravitační a antigravitační technologie, elektromagnetická gravitační technologie, kosmická energie a takzvané hyperdimenzionální energetické systémy, stejně jako technologie výměny hmoty a energie, technologie s podporou vědomí a technologie s podporou vědomí.

Mnozí, ne-li všichni, EBE mají pokročilé mentální schopnosti, které zahrnují telepatii, prekognici, dálkový pohled a další. To naznačuje, že vyvinuli vědu o vědomí na úrovni, která se vyrovná jejich pokročilým fyzickým technologiím nebo je předčí. Lidé mají tyto schopnosti také, ale u většiny jedinců zůstávají do značné míry nerozvinuté. EBE jsou tedy v mnoha ohledech rozvinutější a pokročilejší než lidé, nicméně jako biologické bytosti nejsou nutně nadřazeny lidem. Naše jednota a rovnost s EBE spočívá v naší společné existenci jako inteligentních bytostí ve Vesmíru. I když různé druhy EBE mohou mít hodnoty a priority, které se velmi liší od hodnot a priorit lidí 21. století, jejich motivy a konečné záměry nejsou nepřátelské a nezahrnují získání nebo podmanění Země a jejích národů. Proto je pro dlouhodobý vztah mezi EBE a lidmi nezbytné nastolení trvalého světového míru a účinné globální správy. V souhrnu doktor Greer sestavuje z jemu svěřených informací odpovědi na otázku různých důvodů přítomnosti mimozemských inteligencí na planetě Zemi.

Jejich primární záměry, při nichž postupují rozhodně přátelsky, se točí kolem všeobecného pozorování Země a jejích společností. Hlavní roli zde hraje vojensko-jaderné pozorování a vyhodnocování. Následuje sociální a psychologické studium a pozorování lidstva, stejně jako lidsko-medicínský, psychologický a genetický výzkum a pozorování. Důležitou roli hraje také hodnocení duševního a duchovního vývoje lidí. Dále EBE vykonávají činnosti spojené s ekologickým výzkumem a dokumentací života planety Země, jejích nerostných surovin a rostlinných a živočišných druhů. Mimozemšťané také monitorují lidskou techniku a náš technologický vývoj. Aktivně sledují a v případě potřeby omezují také lidské kosmické programy, zejména ty, které jsou orientovány na nacionalistickou kolonizaci Vesmíru. Aktivně se monitorují také mezinárodní konflikty a mezinárodní vztahy. Probíhá také opatrná interakce s vybranými lidmi s cílem předat jim určité informace a zprávy a aklimatizovat je na přítomnost pozorovatelů. Podle hodnocení americké vlády a armády, proč EBE v tomto období pozorují Zemi, existuje několik motivů.

Za prvé, mimozemští průzkumníci studují a zkoumají rychle se vyvíjející lidský druh v době přechodu ke světovému společenství. Jde o nezbytné rozšíření znalostí ET o světových společnostech a lidské povaze, které je přípravou na budoucí významné interakce, jež budou vzájemné a nakonec vyvrcholí zapojením pozemské civilizace do meziplanetární sítě civilizací. Tento proces může trvat několik století. Probíhají přípravné činnosti pro další přípravu a pro případ, že by byl nutný zásah mimozemšťanů během závažné globální mimořádné události, jako je například velká jaderná válka. Takové zásahy by probíhaly v ochranné formě. Došlo by k zachycení a zničení mezikontinentálních balistických raket spolu s manipulací se souřadnicemi raket a jejich připraveností. V současné době dochází také k nouzovým aktivitám na Zemi, kdy a kde se to mimozemšťanům jeví jako opodstatněné. Minimální nezbytné zásahy by pak mimozemšťané prováděli se záměrem zachovat Zemi jako obyvatelnou planetu s dostatečnými lidskými zdroji pro udržení inteligentního života.

K nouzovým zásahům by docházelo také v případě ekologické katastrofy nebo přírodní katastrofy globálních rozměrů. Určitou roli by hrálo i zachování pozemské biologické rozmanitosti, včetně genetického zachování nebo zvětšení počtu lidí jako preventivního opatření v případě takové globální katastrofy. Mimozemšťané navíc stále sledují záměr vlastní ochrany, protože lidé v průběhu své historie vždy spojovali svou agresivitu s rychlým technologickým rozvojem. V tomto scénáři jde mimozemšťanům o dohled a omezení lidských schopností v zájmu vlastní bezpečnosti. Proto sledují cíl, aby se pozemské lidstvo vyvíjelo směrem ke světovému míru. Neútočení a sjednocené světové společenství by převážilo nad tímto motivem a několika dalšími motivy na tomto seznamu. Krátkodobé i dlouhodobé cíle mimozemšťanů související s dosažením významné změny lidského paradigmatu se týkají přechodu od vědomí oddělenosti k vědomí jednoty, včetně jednoty vědy a náboženství, světové politické a duchovní jednoty a univerzální jednoty.

Tato změna paradigmatu závisí na rozvoji lidského vědomí, které je pro mimozemšťany obzvláště zajímavé! V konečném důsledku proto sledují cíl zachovat a rozvíjet inteligentní život ve Vesmíru. V průběhu let 2021 a 2022 se objevily další vysoce aktuální a vzrušující dokumenty o fenoménu UFO. Tyto objekty byly často zachyceny kamerou a dokonce i Pentagon připustil, že UFO jsou skutečná, přičemž tato inteligentně řízená plavidla cestují v naší atmosféře, oceánech a na oběžné dráze. Létají hypersonickou rychlostí a provádějí manévry, kterých není schopna žádná pozemská technologie. Otázka konspirace je nyní definitivně mimo mísu, protože UFO se stalo nejžhavějším tématem na světě. Jejich přítomnost a oznámení přítomnosti mimozemských inteligencí změní běh dějin, protože o nich informuje stále více vysoce postavených lidí z armády, zpravodajských služeb a výzkumu.

Od května 2022 se situace opět vyhrotila a objevují se zprávy o skutečné válce mezi americkými vládními úředníky. Děj se točí kolem otázky, kolik informací o UFO lze Kongresu a veřejnosti prozradit, protože novináři v současnosti uvádějí, že v centru utajování UFO existuje spiknutí mocných tajnůstkářů. Vládní úředníci uvedli, že v Pentagonu pracují lidé, kteří veřejnosti nadále zatajují velmi zajímavé informace. A to do té míry, že jeden z představitelů zpravodajských služeb v rozhovoru pro portál Politico uvedl, že tato UFO kabala představuje tajnou společnost, která je pod vlivem Skull & Bones! Skull & Bones, známá také jako Řád 322 nebo Bratrstvo smrti, je vlivná studentská organizace na Yaleově univerzitě v New Havenu ve státě Connecticut, jejíž absolventi zastávají řadu vedoucích funkcí.

Tato tajná skupina Pentagonu údajně disponuje velkým množstvím podrobných informací o UFO, které zatím nejsou z bezpečnostních důvodů zveřejňovány. Při slyšení před americkým Kongresem další představitelé Ministerstva obrany prohlásili, že je třeba použít něco jako donucovací mechanismy, aby se tito strážci mohli podělit alespoň o část svých přísně střežených tajemství. Ostatní kruhy se tomu brání, a tak vzniká konflikt uvnitř byrokratických frakcí Americké národní bezpečnosti, který Kongresu ztěžuje prolomení dlouholetého utajování a stigmatizace, jež problematiku UFO tak dlouho obklopovaly. Přes veškerou snahu se odvážní představitelé nadále starají o to, aby byly zveřejňovány nebo unikaly nové informace a dokumenty. Z tohoto důvodu bychom měli zůstat přesvědčeni, že veřejnost může v blízké budoucnosti očekávat další odhalení, aby se konečně objasnil skutečný rozsah utajování a vzrušující pravda o mimozemských návštěvnících mohla být konečně zveřejněna. Děláme proto obrovské kroky směrem k úplnému odhalení.

-konec-

Další díly