PŘÍBĚHY TITANOVÉ PYRAMIDY (2) - TITANOVÁ PYRAMIDA JAKO UNIKÁTNÍ ALTERNATIVNÍ PROSTŘEDEK 21. STOLETÍ - TVOŘENÍ SYNERGICKÉHO ENERGETICKÉ POLE S ŠUNGITEM A KŘÍŠŤÁLEM

Titanová pyramida a křišťál

Čistý titán jako kov má vskutku jedinečné nejen vlastnosti metalurgického charakteru. Jeho originalita, se projevuje i na jemnější energetické úrovni. Z alternativních forem měření vyplývá, že již 10 dkg tohoto kovu, je schopno emitovat kolem sebe až do vzdálenosti půl metru velmi silné pulzující energetické pole, které je schopné spontánně vstupovat do interakce s energetickými poli anorganického, ale i organického charakteru.

Provedenými experimenty se zjistilo, že intenzita tohoto energetického pole se podstatným způsobem zvyšuje v případě, že titanový kov o maximální možné čistotě je formován do tvaru některého z tzv. "platónových těles". Jednoznačně nejlepších výsledků bylo dosaženo v případě tvaru klasické pyramidy.

Na tomto místě je vhodné připomenout, že titán je jedním z mála (ne-li dokonce jediný) kovový prvek, vůči kterému lidský organismus nevytváří prakticky žádné imunitní reakce, jinými slovy řečeno, molekulární struktura tohoto prvku je organickou hmotou velmi dobře přijímána. Proto jistě nikoho nepřekvapí, že elektronový obal atomového jádra tohoto prvku je schopen úžasným způsobem komunikovat s buňkovým systémem nejen lidské těla, ale i těla zvířete, případně i rostliny.

Zdá se, že pulzující energetické pole titanu je úzce provázáno s účinky a vlivy planetárního gravitačního pole, neboť velmi citlivě reaguje na jakékoliv, byť sebemenší odchylky gravitace. K těmto otázkách bychom se chtěli podrobněji vrátit v některém z dalších pokračování tohoto seriálu. Nyní bychom se chtěli věnovat především jedinečným synergickým vlastnostem tohoto prvku, a to především ve vztahu ke křišťálu a šungitu.

Průběh dosavadních experimentů poměrně jasně ukázal, že titán (ovšem pouze je-li formován ve tvaru pyramidy) vytváří velmi silné synergické reakce s molekulární strukturou křišťálu (SiO2) a šungitu (uhlíkové fullerenové formace). Lze konstatovat, že tyto tři anorganické útvary vytváří extrémně efektivní a účinnou "Energetickou triádu" s vynikajícími účinky při řešení problematiky lidského zdraví, životního prostředí, duchovního vývoje, nebo dokonce určité úspory pohonných hmot (např. u dopravních prostředků).

Abychom náležitým způsobem pochopili vznik synergického efektu mezi "titanovou pyramidou" a křišťálem, bude potřeba podívat se nekonvenčním způsobem na atomovou strukturu titanu a křemíku (křišťál je oxid křemičitý), který obsahuje dominantní množství prvku zvaného křemík (v další části budeme podobným způsobem studovat vazbu titanové pyramidy na šungit). Je potřeba si uvědomit, že plejádští metalurgové disponují mnohonásobně pokročilejší úrovní poznání skrytých tajemství anorganické chemie, než je tomu u pozemské vědy.

Plejáďané zjistili, že atomy křemíku ve spojení s kyslíkem jsou schopny vykazovat nejen i nám dobře známý "piezoelektrický efekt", ale i tzv. "elektro-gravitační efekt". Tento jev vzniká na mikromolekulární úrovni jakékoliv látky, která je v dosahu "titanové pyramidy", jež aktivně (alespoň nelokálním způsobem na dálku) komunikuje s dostatečně energeticky silnou atomovou formací křemíku (je zapotřebí alespoň 25 dkg surového křišťálu).

"Elektro-gravitační efekt" vzniká ve chvíli, kdy se uvolní kritické množství elektronu (záporných iontů) v ovzduší v důsledku nelokální interakce energetických polí "titanové pyramidy" a křemíku. Tento elektronový oblak se akumuluje do axiomaticky stanovené vzdálenosti od titanové pyramidy a na molekulární úrovni organické i anorganické hmoty vzniká souběžně mírný pokles gravitační síly.

To v samém důsledku dále způsobuje velmi zajímavé změny v poměru potřebné energie na vstup do "systému" (např. pohonné jednotky) a výstup (vydávané energie). Tento pozoruhodný jev jsme byli schopni registrovat v nižší spotřebě paliva (benzín i nafta) u motorových vozidel. Detailní informace na toto téma zazněly během semináře ("INICIACE ENERGETICKÉHO A DATOVÉ NASTAVENÍ TITÁNOVÉ PYRAMIDY"), který byl zaměřen na praktické užívání "titanové pyramidy". K dispozici je ještě jeden termín a to: 13. - 15. 2. 2015 v Horní Lomné u Jablunkova.

Na obrázcích uvedených níže je detailním způsobem rozebrána atomová struktura křemíku a titanu:

Plejáďané velmi rozhodným způsobem upozorňují na skutečnost, že "titanová pyramida" funguje především na principu změn rezonančních polí jednotlivých elektronů, jež se nacházejí na pevně stanovených orbitálních drahách kolem atomového jádra, nebo na rezonančních změnách elektronového obalu jako celku.

V tomto ohledu upozorňují na skutečnost, že elektron není klasická částice, nýbrž vlna, čili energetický ekvivalent s kruhovou vlnovou charakteristikou. V tomto smyslu nás nesmí poplést, že na výše uvedeném obrázku je elektron vyznačen ve formě bílého bodu či kuličky. Ve skutečnosti tomu tak není, jde o vlnu kruhového charakteru se svou vlastní pulzací/vibrací, která je určena tím, na jaké orbitě se ten či onen elektron nachází. Velmi specifickou pozici pak zaujímají tzv. "valenční elektrony" nacházející se na nejvzdálenější orbitě směrem od atomového jádra.

Povšimněte si, že energo-informační pole křemíku kmitá v referenci čísla "14" (14 protonů, 14 neutronů a 14 elektronů) v rezidiu (2 - 8 - 4). Rozložení počtu elektronů dle jednotlivých orbitálních drah je také velmi důležitý faktor, a to především pro správné nastavení procesu vnitřní rezonanční transmutace. Z ryze okultního hlediska je křemík signifikován kvalitou "Mírnost" (čtrnáctá tarotová karta), což samo o sobě naznačuje obdivuhodné empatické a asimilačně-konvergentní vlastnosti tohoto prvku na jemné energetické úrovni.

Unikátní vlastnosti titanu jsou okamžitě patrné ve struktuře jeho atomového jádra. Všimněte si, že na rozdíl od křemíku disponuje tento prvek čtyřmi orbitálními drahami elektronů. Energo-informační pole titanu kmitá v referenci čísla "22" (22 protonů, 26 neutronů a 22 elektronů) a v rezidiu (2 - 8 - 10 - 2). První a poslední orbitální dráha je zastoupena stejný počtem elektronů, resp. první a poslední orbita vykazuje zrcadlově stejnou vlnovou funkci. Tato skutečnost sama o sobě poukazuje na velmi vysoké schopnosti absorbovat, přenášet a ukládat datové prvky (vysoké komunikační schopnosti).

Číslo "22" odpovídá plné potenci tarotového systému, anebo hodnotě kvality "poslední" karty "Blázen". To samo o sobě naznačuje, že tento prvek disponuje takovými kvalitami, které sahají daleko za standardní možnosti třetí dimenze. Tolik k některým základním aspektům "titanová pyramida" - křemík, resp. křišťál. Informací a praktických doporučení je mnohem více, ale to už je nad rámec tohoto článku. Více informací bude předáno formou kurzu.

-pokračování-