Pravda přichází z Galaxie Andromedy (1)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

19.10.2006 Exkluzivně

        Když jsem na počátku devadesátých let byl svými učiteli připravován pro svou budoucí činnost byl jeden z mnoha oborů studia zaměřen na oblast mimozemského života a globálně evoluční anatomii forem Vědomí v naší Galaxii. Velmi zajímavou tématickou látku v tomto oboru byly informace od badatele a kontaktéra Alexe Colliera. V našich podmínkách není doposud jeho dílo v širší povědomosti, a pokud si dobře uvědomuji jediným spisovatelem alternativního pojetí filozofie, který jeho jméno zmínil byl svého času pan Ivo Wiesner. Dovolil bych si tedy čtenář v několika následujících reportážích předestřít několik zajímavých sekvencí z jeho materiálu, který byl alespoň pro mne velmi zajímavou studijní látkou. Alex Collier byl kontaktován již od svého mládí a během oněch 31 magických let shromáždil velmi mnoho unikátních skutečností. Po celou tu dobu udržoval spojení se dvěmi vysoce vyspělými jedinci humanoidního původu z prostředí sousedící galaxie Andromedy. Jejich jména jsou pro naše smysly nepřeložitelná, a tak se pokusil jejich frekvenci alespoň trochu přiblížit náhradním pojmenováním Morenae a Vissaeus. K prvnímu kontaktu došlo na michiganském poloostrově v roce 1964 a k poslednímu pak v roce 1995. Jsem přesvědčen, že následující skutečnosti budou pro hloubavé čtenáře velmi podnětné a inspirativní.

       Andromedánská humanoidní rasa je velmi starou formou Inteligence. Lidský humanoidní rod pochází z ústředního evolučního bodu, který se nachází v prostředí systému Lyry. Lze konstatovat, že toto hvězdné prostředí je primárním semeništěm velmi specifického druhu humanoidních bytostí, které se v toku času a evoluce postupně vysemenili do celého prostředí naší Galaxie. Ovšem skutečná pravda je podstatně hlubší povahy. Lidská bytost totiž vůbec nepochází z této Galaxie. Jde o primární příběh celého lidského druhu ( a tím nemám na mysli pouze obyvatelstvo Země), který tvoří základní a ústřední schéma kořenové psychiky na té nejjemnější buňkové úrovni. Původním domovem ryzí humanoidní lidské bytosti je právě sousední Galaxie Andromedy.

      Jaký mechanismus přiměl přeskupit lidskou bytost z jedné galaxie do druhé. Toto jak se postupně ukazuje je velmi citlivé téma. Je jisté, že nejsme schopni v současné doby pochopit a zcela určitě přijmout scénář, který vedl k takovému aktu. Ve hře jsou podstatně jiné síly, které nemají s naší realitou mnoho společného. Morenae i Vissaeus na otázky kladené v tomto tématu odpověděli, že nepřímo s tím, že jistém bodu naší vlastní evoluce budeme s touto skutečností konfrontování, ale nyní ještě není ten správný čas. Zmínili však, že "vliv Vyšší Vůle a Záměru" byl režisérem tohoto přeskupení, které mělo obnovit polaritní rovnováhu v Galaxii ve které se nacházíme.

       Morenae i Vissaeus opakovaně zdůrazňovali, že pro nás je budoucnost extrémně důležitá.  Os současného okamžiku jde zhruba o 357 let. Jmenovaní sdělili, že toto období je v podstatě nejkritičtějším předělem v tom nejširším kontextu našeho duchovního i fyzikálního vývoje. Naznačili další extrémně důležitou myšlenku. Cituji:

       "Vaše civilizace je v současné době duchovně i energeticky velmi rozštěpená. Je to výsledek mnohých cizorodých aktivit, které zhruba před 11 000 lety využili kritického okamžiku planetárního kataklyzma, aby vstoupili se svými zájmy do oslabené civilizace. Dramatické a rozsáhlé vynucené změny v oblasti vaší kolektivní mentality a citově emočního rámce zmodifikovali vaše schopnosti ryzího uvažování a rozhodování. Toto by se mělo ovšem změnit a to díky zcela zásadním a nepředvídatelným energetickým změnám, které započaly v jádru vaší galaxie zhruba před deseti lety a které se budou postupně šířit celou galaktickou tělesností až k její periferii. Tyto změny vám mohou umožnit jednou pro vždy se zbavit starých vzorců uvažování a myšlenkových schémat, které jsou produktem cizorodého zájmu.

       Na panoramatu vašeho kalendářního systému v toku času existují jistá paradigmata řešení, které jsou produkcí nadčasových a galakticky mimoúrovňových zájmů a usilování. Tyto časové a energetické ganglie tedy mohou nabídnout důležité změny. K těm konce konců nastane tak jako tak, ale jejich projev z hlediska bytostných zájmů vaší civilizace a planety můžete v mnohém ovlivnit sami. Jak jsme již zmínili následujících 357 let je "prubířských kamenem" toho zda se jako civilizace vydáte cestou Osvobození a Lásky a nebo spadnete ještě hlouběji do temných koutů Destrukce a Manipulace, Lži a Ignorance.

     Prvním časovým uzlem je rok 2008. Nikoliv rok 2012. Průběhové paradigma roku 2012 je odvislé od události v roce 2008. Jde v podstatě o spojené nádoby. Bude velmi důležité v kontextu k vnějším událostem a jevům jaký postoj zaujme vaše civilizace a jaký postoj zaujme každý z vás jako fragment či pixela takové civilizace. Bude velmi důležité jakou strategii zvolíte na kolektivní i individuální mentální a citově emoční úrovni. Můžeme konstatovat, že průběh a forma jevů energeticky spojených s rokem 2012 bude vyplývat z příčinné úrovně vašeho postoje a zvládnutí sebe sama v roce 2008. Po dobu mnoha a mnoha tisíců let bylo vytvořeno nezměrné úsilí k tomu, aby jste měli možnost čerpat z konkrétních studnic poznání a byli tak dostatečně  dobře připraveni ke své vlastní "Zkoušce z Dospělosti", kterou budete procházet. Jde o soubor teoretických informací, ale i praktických dovedností, které byly přineseny sem na vaší planetu skrze mnohé vyvolené národy a civilizace, aby jste jich právě v tomto období mohli přijmout a využít.

       (V současné době se dokončuje komplexní platforma výuky pro všechny zájemce, kteří se cítí být výše uvedenými skutečnostmi osloveni. Půjde o rozsáhlý projekt v mnoha oblastech studia, tak aby si každý podle koncepce své osobnosti a filozofické inklinace mohl dostatečně dobře vybrat. Je mnoho forem, které vedou ke stejnému cíly. Je důležité si vybrat tu správnou formu. Studijní projekt Modré Světlo je v podstatě sám o sobě průvodcem k roku 2012, ale mnohým z různých důvodů jeho koncepce nemusí vyhovovat. Proto v součinnosti se svým učitelem toltéckým nagualem Osxo připravujeme další model iniciačních aktivit, který by měl začít fungovat od druhého pololetí roku 2007. Zájemci se mohou již nyní hlásit o podrobnější informace).

      Druhým časovým uzlem je rok 2012. Ve vašich filozofických a asociačních sběrnicích se nachází mnoho představ, ale také předsudků vázaných na toto období. Paradigma 2012 není konec, nýbrž začátek. Teprve v tomto okamžiku se rozvinou dlouho spící pravidla, která lidskou bytost prověří ve všech směrnicích duchovního vývoje tak, aby se aktuálně nastavily nové modely vaší evoluční cesty. V podstatě nemá smysl být v těchto chvílích konkrétní. To bude možné až po roce 2008 kdy budete obohaceni o velmi zásadní zkušenosti. Chtěli bychom také naznačit, že lidská civilizace, ale i sama lidská bytost je unikátním nástrojem a spouštěčem celé řady různých druhů vůle nelidské povahy. Tento fakt by měl být brán velmi váženě na zřetel a měl by být zároveň východiskem pro celou řadu vašich rozhodnutí v blízké době.

      Snažte se prosím o to, abyste v kterémkoliv okamžiku byli schopni si uvědomit, že jste to jen a pouze vy, kteří si určují formu a povahu toho co bude. Tak tomu bylo vždy a jistě se na tom v brzké době nic nezmění. Jakýkoliv vnější či cizí vliv není vnějších a cizím vlivem, ale je to odraz vaše osobního a nebo kolektivního usilování. Žádná jiná vůle není schopná skrze vás konat do té chvíle dokud vy sami nedáte k takovému aktu souhlas. Vědomí jakékoliv povahy skrze hlubinu vlastní nevědomosti je však velmi náchylné souhlasit".

      Galaxie ve které žijete je podle Vissaeuse a Morenaua fragmentem většího shluku galaxií (celkem sedm). Takovou galaktickou ganglii můžeme nazvat Metagalaxií. Je mnoho souborů Metagalixií, které tvoří vyšší útvar jak po stránce evoluční, tak i energetické. Takový útvar můžeme nazvat - Kosmos. Je mnoho Kosmů. Kosmos ve kterém se společně nacházíme je starý asi 16 miliard let. Jak jsem již naznačil, existuje mnoho Kosmických útvarů a ty společně tvoří to co můžete nazvat - Vesmír. Vesmír nejsme schopni pochopit, ale můžeme ho přijmout. Vesmír je enigmatická existence v podobě 21 trilionů let starého hologramu. Tyto skutečnosti jsou výsledkem bádání  velmi staré civilizace, která se nachází v prostředí Galaxie Andromedy a ze které Vissaeus a Moreanu pochází.

- pokračování -


(c) 2006 Jaroslav Chvátal

Další díly

Vydavatel:
Jaroslav Chvátal
Matrix Consulting s.r.o.
Švabinského 1700/4
Ostrava, Moravská Ostrava
e-mail: chvatal@matrix-2001.cz

Spoluvydavatel:
Gaia Inc.
833 W So. Boulder Rd. Louisville
Co. 80027, USA

"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu". (Listina základních práv a svobod České republiky).

Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce. Přebírání písemného či obrazového materiálu je možné pouze se souhlasem vydavatele. Platí pro materiály podléhající čtenářskému poplatku.