Poslední tajemství Velké Pečetě odhaleno - prorocká šifra, utajená před světem po více než 200 let americkou vládou, je zde (3)

JAKÉ PRVNÍ SYMBOLY BYLY SDĚLENY A KOMU

V roce 1992 bývalý MI6 britský důstojník zpravodajské služby dr. John Coleman napsal knihu o “Výboru 300/The Committee of 300”, v které se zaručoval za informace z vnitřního prostředí, jež se týkaly celosvětové manipulace okultní iluminátskou elitou. Podle Colemana, “Moria vítězící nad větrem/Moriah Conquering Wind” je jedním z moderních jmen společnosti, kterou tak nazývají její členové. Uvedl:

"Do členství jsou zahrnuty staré rody evropské černé šlechty, Liberální organizace amerického východu/the American Eastern Liberal Establishment (zahrnuta do hierarchie Svobodných zednářů a Řád lebky a kostí / the Order of Skull and Bone), Ilumináti nebo jak je zná Výbor pod názvem, “MORIA VÍTĚZÍCÍ NAD VĚTREM”…. Ve Výboru 300, který má 150-tiletou historii, došlo ke shromáždění nejoslnivějších intelektů, aby vytvořili zcela totalitní, naprosto kontrolovanou “novou” společnost – není to ale nic nového, většinu svých nápadů získali z Klubů Cultus Diabolicus. Usilují o jedinou celosvětovou vládu, což je velice dobře popsáno jedním z jejich pozdějších členů, H. G. Wellsem v jeho práci, zadané Výborem, kterou Wells směle nazval: “OTEVŘENÁ KONSPIRACE – PLÁNY PRO SVĚTOVOU REVOLUCI/THE OPEN CONSPIRACY-- PLANS FOR A WORLD REVOLUTION.” [1]

Dr. Coleman dále varuje, že okultní oligarchové zavádějí celosvětový řád prostřednictvím nově vznikajících jednotných kodexů a zákonů, podle nichž bude každý na planetě zotročen podle přání vládnoucí elity.

Pro naše účely je význačné spojení mezi zednářstvím, Řádem Lebky a Kostí (jehož členem je také George W. Bush) a vědomost, že “Moria vítězící nad větrem” je název, kterým sami sebe okultní zasvěcenci identifikují. Mórija je starodávný název a jeho spojitost s “božským větrem” jako nástrojem pro Boha a andělskou válku je důležitá jednak v rámci židovské Apokalypsy a mystické literatury, a také pro tradičně nábožensky a ezotericky smýšlející lidi z rozdílných důvodů.

Povrchně je Mórija známá jako posvátná hora, na které Abraham málem obětoval svého syna Izáka předtím, než na něj z nebes zavolal Boží anděl a zastavil ho. Mórija je také, podle některých učenců, místem původního skalního chrámu v Jeruzalémě. Základní kámen v srdci chrámové hory je v novodobém Jeruzalémě považován za označení přesného umístění humna Aravny Jebúsejského “na hoře Mórija”, na kterém byl postaven Šalamounův chrám (viz 2 Chron. 3:1). Nadto ještě geografická významnost hory Mórija (hebrejsky Mowriyah, “Vyvolená Jahvem”) hraje svoji roli ve vztahu mezi Bohem a člověkem, nebem a Zemí.

Andělologie má hlubší význam, než většina lidí dokáže pochopit. Byly vedeny midrašické debaty ohledně příběhu Abraháma/Izáka, v kterých je úhel pohledu na horu Móriju z Genesis změněn na jiný význam, a to nebesa, odkud Bůh pozoruje a nakonec přikazuje andělovi, aby zastavil obětování Izáka. Pseudegrafická Kniha Jubileí je používána k takové interpretaci, kdy vyprávění z Jubileí nabízí příběh z pohledu anděla jako první bytosti z nebes.

Další informace o andělu, který mluvil k Abrahamovi, jsou obsaženy v knihách Zohar, Kabala, Babylonský Talmud, pseudepigrafech a také v klasických textech některých vyznavačů křesťanství a islámu, kteří ho identifikují jako “Metatrona”, nejmocnějšího ze všech andělů, podle těchto nekanonických studií. Pro Ilumináty je mezi mystickou literaturou nejdůležitější Třetí Kniha Enochova, protože předkládá genezi Metatrona tvrzením, že samotný Enoch je ten, kdo vstoupil na nebe, aby byl přeměněn do podoby Metatrona.

Výňatek z Třetí Knihy Enochovy zní:

“Tento Enoch, jehož maso bylo přeměněno v plamen, jeho žíly v oheň, jeho řasy v záblesky blesků, jeho oči v hořící pochodně, a jehož Bůh umístil na trůn vedle trůnu slávy, dostal po své nebeské přeměně jméno Metatron.” [2]

Jako Metatron se Enoch stává Andělem ve Vichřici a pánem nad ostatními anděly větru a vichřice (včetně Ruhiela, Ra’miela, Ra’shiela a dalších).

Jiskry z něho vyzařovaly a bouře, vichřice a hromy obklopovaly jeho podobu. Andělé ho oblékli do nádherného roucha, včetně koruny a vyzdobili jeho trůn. Nebeský zvěstovatel prohlásil, že od nynějška již nebude jeho jméno Enoch, ale Metatron a všichni andělé ho musí poslouchat jako druhého hned po Bohu. [3]

Enoch je tedy “zásadní postavou v zednářství a také postavou často těsně spojovanou s magickými rituály a Kabalou na základě jeho souvislosti s — lépe řečeno transformace do— Metatrona,” píše Mark Stavish ve své knize Svobodné zednářství: Rituály, Symboly a Dějiny Tajné Společnosti. [4]Legenda, jež není uvedena v Bibli, je zakódována do několika okultistických rituálů a pojednává o přeměně Enocha v Metatrona a andělovu spojistost s prověřením Abraháma a Izáka na hoře Mórije. V některých případech se kombinují prvky příběhu Mórije s dalšími mytologickými prvky za zřejmým účelem propojení vysoce postavených členů společnosti se silami, působícími při Podmaňování Větru. Díky Alexu Jonesovi, viděla veřejnost takovýto rituál nafilmován. Před několika lety Jones a britský filmař odbočili a sjeli do Bohemian Grove, 30 mil západně od Santa Rosy v Kalifornii, kde nahráli, co je nyní známo pod názvem Obřad Spálení Starostí/Cremation of Care ceremony. Jones zachytil na kameře něco, co je jako z filmu Stanleyho Kubricka.

Kapucí zahalené postavy, mezi něž patřili někteří světově nejbohatší, nejmocnější muži, včetně současného a předchozích amerických prezidentů jako George W. Bush, George H.W. Bush, vice-prezident Dick Cheney a další účastníci, se shromáždili pod 40 stop vysokou kamennou sovu, obklopenou vodou. Dítě (nebo figura), nazývané “Dull Care” bylo převozníkem přivezeno na malé lodi a dáno na oltář před sovu, kde bylo spáleno jako oběť za účelem magického zmírnění starostí a obav těch elitářů, kteří oběť prováděli. Předtím, než Jones zachytil tento neuvěřitelný rituál na film, američtí občané si nebyli vůbec vědomi, že takovýto okultismus je pod rouškou tmy prováděn nejmocnějšími muži a respektovanými vůdci z celého světa. Není toto důvod, aby si rozumní lidé kladli otázky, jaké další čarodějnictví se děje za oponou?

Na své webové stránce Jones říká: “Je to, jako by to bylo z hollywoodského filmu, kde teenageři venku v divočině kempují a přejdou kopec a jsou svědky nějakého ďábelského kultu v černém a červeném hávu, obětující na krvavém oltáři nějakou ubohou duši.” Jones se rozepsal o podobnosti mezi rituálem Spálení Starostí a dávným kanajským obětování sovímu bohu Molechovi, v kterém byli děti obětovány ze skoro stejných důvodů. Podobně jako v rituálu v Bohemian Groove byli starodávní bohové Molech a Kronos vyzýváni, aby zprostili pozemských starostí ty, jež oběť vykonávají.

Tři sta let před Kristem zaznamenal řecký autor Kleitarchos podlý způsob obětování kojenců Kronovi během obřadu Spálení Starostí:

Z úcty před Kronem Féničané a především Kartaginci, kdykoliv chtějí získat nějakou velkou přízeň, a pokud velmi touží po úspěchu, slíbí upálit jedno z jejich dětí jako oběť božstvu. Uprostřed stojí bronzová socha Krona, jeho ruce jsou roztaženy nad bronzovým košem nad ohništěm, jehož plameny dítě pohltí.

Obětování dětí tímto způsobem bylo ve starověku široce rozšířeno a bylo provozováno za vlády krále Ahaba a královny Jezabel. Nedávný archeologický nález dokládá, jak dalece tato obětování došla, když byly vykopány pozůstatky více než 20,000 kojenců, které byly obětovány jedinému bohu Baalovi.

Pro některé je lepším kandidátem než Molech božstvo reprezentované na Bohemian Grove a tím je mezopotamský démon bouře Lilith, jejíž obrovské sochy s rohy byly kdysi největším soupeřem Jahveho. V hebrejském folklóru je Lilith “temným větrem bouře”, jež na sebe bere podobu sovy (stále je uctívána v novodobých rituálech Beltaine / Mayday) a mimo jiné zastiňuje obětování dětí. Je to mocná svůdkyně, která byla podle mýtu před stvořením Evy Adamovou ženou a milenkou.

Obřad Spálení Starostí, prováděný pro ni (nebo Molecha) americkými prezidenty a jinými elitáři v Bohemian Groove, je zřejmě zvláště lákavý s ohledem na skutečnost, že metafyzikové v jejich řadách věřili, že biblickou verzi Abrahamovy zkoušky na hoře Mórije změnil Mojžíš, podle informací v Genesis, aby se pokusil zakrýt skutečnou praxi lidských obětí mezi dávnými Hebrejci. Možná spatřují kouzlo v “opravené ” verzi příběhu — kacířské interpretaci — v které Izák zaniká pod tmavým křídlem té, jež se veze ve Vichřici a léčí svůj hlad po moci a svede ty, jež oběť vykonávají. Jak uvidíme později v této studii, stejní okultisté ukryli obraz Sovy do amerického dolaru, navrženého zednáři, z velmi důležitého a souvisejícího důvodu.

Zůstává otázkou, zda Molech nebo Lilith je tím božstvem, jež je zastoupeno v každoročních rituálech v Bohemian Groove. Významnější legenda o určitých semiotických postavách — Enochu, Mórije, Metatronu, Šekině a skalním chrámu v Jeruzalémě — je zachycena v okultním zobrazení vysoké úrovně, poukazujícím přímo na Skrytou Nauku nadnárodní mocenské elity a její úsilí vytvořit konečné pozemské království a Nový Světový Řád, jemuž bude vládnout ten “onen”, který dosáhl apoteózy — stavu boha.

-pokračování-

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.

Další díly