POLITIKA & MAGIE CHAOSU (1)

San

San

autor

09.02.2024 Esoterika

Gary Lachman, historik a kulturní kritik, je našim čtenářům už dobře znám. Česky vyšla v roce 2006 v nakladatelství Volvox Globator jeho studie "Temná múza: Vliv okultismu na literaturu" v 18.-20. století (srv. recenze "Dveře do neznáma: Temná múza"), objevuje se autorsky v článku "Srdečné pozdravy" z Ruska, nebo je zmiňován v recenzi "UFOlklór" a v článku "Sympathy for the Devil". Za pozornost mj. jistě stojí jeho knihy "Turn Off Your Mind: The Mystic Sixties and the Dark Side of the Age of Aquarius",[1] Aleister Crowley: "Magick, Rock And Roll, And The Wickedest Man In The World",[2] či "The Return Of Holy Russia: Apocalyptic History", "Mystical Awakening, and the Struggle for the Soul of the World",[3] nebo méně známé dílo "Into the Interior: Discovering Swedenborg".[4]

V sedmé kapitole knihy "Dark Star Rising Magick and Power in the Age of Trump"[5] se zabývá magií myšlenek, memů a politikou chaosu a zkoumá vliv esoteriky na moderní kulturu. V úzkých kruzích Trumpova režimu se nachází neviditelná kultura okultistů, hledačů moci a mentálních mágů, jejichž vliv je na vzestupu. Lachman zkoumá vliv okultní a esoterické filosofie na nečekaný vzestup alternativní pravice, „alt-right“, a klade si řadu kontroverzních otázek: Pomohlo pozitivní myšlení a mentální věda dostat Donalda Trumpa do Bílého domu? Působí v dnešní světové politice ještě nějaké další skryté mentální síly? Podrobně se zabývá různými magickými a esoterními idejemi, které ovlivňují politické dění po celém světě.

Od nového myšlení a magie chaosu až po krajně pravicovou esoteriku Julia Evoly a tradicionalistů se vydává po stopách mystických indicií, jež mj. zahrnují Normana Vincenta Pealea, Ayn Randovou, Pepeho Žabáka, Reného Schwallera de Lubicz, synarchii, „alt-right“, „magii memů“, Vladimira Putina a jeho postmoderního Rasputina a další guruy a demagogy s touhou po moci. Je však třeba se propadnout do králičí nory okultní politiky jednadvacátého století a zjistit, jaké postpravdy a alternativní fakta obklopují 45. prezidenta Spojených států. Euroasijskou vizi zosobněnou pod geograficky poněkud imaginárním pojmem Eurasie jsme pojednali v řadě politokulturních článků jako Okulturní kvas Eurasie, Eurasijská vize ve veliké jižní zemi a Alexej Běljajev-Gintovt. Vedle toho magie chaosu byla počátkem nového tisíciletí tématem virtuálního sborníku Revue HORUS: Chaos & Nové paradigma [2002-2004].

 

Собо́рность

Mem Eurasie se ukázal jako velmi úspěšný. Pokud můžeme Žabákovi Pepe[6] přiznat takovou moc, jakou mu přisuzují obdivovatelé jako Richard Spencer – tedy že se někdo stal prezidentem Spojených států (který, jak se zdá, použil pozitivní myšlení, aby věci pomohl) – pak si myslím, že můžeme říci, že Eurasie překonala i toto. Připusťme, že měla delší život – prakticky století – a měla čas a pozornost, které jí byly věnovány, aby mohla vyrůst v mocný egregor. Trump teprve začíná a v jistém smyslu má cestu těžší. Rusko bylo v chaosu už v době, kdy se mem Eurasie ujal. Trump – nebo jeho tulpa[7] – byl zaneprázdněn prací, vytvářel chaos a přivolával „starou noc“ před novým úsvitem, ale to může chvíli trvat.

Přesto se chudák Pepe po dosažení svého cíle zdá být něčím jako pátým kolem u vozu, spíše jako Strana nezávislosti Spojeného království, která si vynutila úspěšné referendum o vystoupení Británie z EU, čímž víceméně vyřadila sama sebe ze hry. Těmto memům už toho moc nezbývá, zatímco Eurasii se díky jejímu úspěchu zřejmě otevírají nové možnosti. Sovětský svaz a ruské impérium, které mu předcházelo, byly jen dočasným projevem jakési duchovní, mystické jednoty, která charakterizuje ruskou Duši od věků a která vychází z rozlehlých otevřených plání vnitřního kontinentu stejně jako jeho topografické rysy.

Agent Cooper jako tulpa Dougie

Spengler řekl, že Evropané se dívají na noční oblohu a říkají „já“. Rusové se dívají na nekonečné stepi a říkají „my“, což je výraz toho, co ruský existenciální filosof Nikolaj Berďajev nazval собо́рность, pocit duchovní „sounáležitosti“. Jeden zdůrazňuje jednotlivce, druhý společenství a pro Alexandra Dugina je tento kontrast příkladem zásadního rozkolu ve světě. Rusové opět říkají „my“, a tím „my“ myslí Eurasii. Pojem собо́рность, „duchovní společenství mnoha společně žijících lidí“, je ruský termín, který se připisuje především ruským slavjanofilským spisovatelům devatenáctého století - Ivanu Vasiljeviči Kirejevskému a Alexeji Stěpanoviči Chomjakovi.

Ivan Vasiljevič Kirejevskij

Ivan Vasiljevič Kirejevskij (1806-1856), ruský spisovatel a publicista, spolu s Alexejem Chomjakovem zakladatel a hlavní teoretik slavjanofilství. Hlavním předmětem jeho zájmu byl jednak vztah Ruska a Evropy, šlo mu ale také o překonání rozporu mezi věděním a náboženskou vírou. Evropa byla podle něho formována racionalistickým a individualistickým myšlením, které nepřipouští žádnou „sobornost“. Na té naopak byla založena pravá ruská tradice, která se však právě přiblížením k západnímu myšlení – například v ruském „rozkolu“ - oddělením starověrců od pravoslaví, nebo v reformách Petra Velikéhoztratila. Kirejevskij se snažil smířit tuto starou tradici s novou tradicí Ruska.

Alexej Stěpanovič Chomjakov (1804-1860) byl ruský filosof, spisovatel, básník a malíř, jeden ze zakladatelů ruského filosofického směru slavjanofilství. Bývá považován za prvního pravoslavného teologa. Přilnul k představě, že Rusko a Slované jsou charakterem vyvoleni určovat správný směr lidstva. Tuto skupinu později zúžil na pravoslavné Slovany. Podnětem k formování jeho myšlenek byl zejména první filosofický list Petra Jakovljeviče Čaadajeva, který Rusko velmi ostře kritizoval. Chomjakov na něj zareagoval spisem "O starém a novém", který se pak stal jedním z pilířů slavjanofilského učení.

Alexej Stěpanovič Chomjakov

Zabýval se také západními Slovany. Velkou Moravu označil za říši, která se jako slovanská přirozeně obrátila do Cařihradu, odkud přijala dar víry. Západní svět prý ale Moravu i Čechy násilně vytrhl z láskyplného objetí pravoslaví a uvrhl do své propasti zkaženosti. V husitství a české reformaci pak viděl jen snahu Čechů a Moravanů o návrat k pravoslaví. Jako vodítko k této tezi mu posloužil Jeroným Pražský, který byl pravoslavím unešený a také fakt, že pravděpodobně pravoslavná církev motivovala české reformátory k přijímání podobojí.

Chomjakov svět filosoficky rozděloval na řecko-slovanský a římsko-germánský. S tím, že tomu prvnímu světu vévodí cit a intuice, a tomu druhému rozum a disciplína. Byl přesvědčen, že člověk s citem a intuicí žije v souladu s Bohem více, než ten s rozumem a disciplínou. Přednosti prvního světa pak přisoudil jen Rusům a Slovanům, kteří prý jsou jako jediní schopni pochopit veškerenstvo, všejedinstvo. „Rozum má hranice, které lze přemoci jen citem. Proto i skvělá německá filosofie Kanta a Hegela musela nutně najít konec své cesty. Úkol k jejímu překonání leží na Slovanech.“

Chomjakov a Kirejevskij původně používali termín собор, „sobor“, blízké českému slovu „soubor“, pro označení spolupráce v rámci ruské obščiny, kterou spojovalo společné přesvědčení a východní pravoslavné hodnoty, v protikladu ke kultu individualismu na Západě. Termín „sobor“ má v ruštině více souvztažných významů: „sobor“ je „katedrální chrám“ diecézního biskupa; a také církevní „shromáždění“, „koncil“ nebo „sněm“, což odráží pojetí křesťanské církve jako „eklesie“, ἐκκλησία, církev Božího lidu jako dokonalá a kreativní jednota, která prýští ze vztahovosti: „Kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce“.[8]

Světské občanské ruské historické použití má „zemský sobor“ (celostátní shromáždění) a různé místní (местное), zemské nebo městské „sobory“. „Sobornost“ jako abstraktní substantivum utvořené na základě „sobor“ tedy doslova znamená něco jako „shromáždění/shromažďování“ nebo „sněm/ování“. Chomjakovo pojetí „katolicity“ křesťanské církve jakožto „univerzality“ v protikladu k Římu odráží perspektivu vyplývající z kořenového významu slova „liturgie“, λειτουργία, což znamená „dílo shromážděného lidu“. Termín „sobornost“ tedy vyjadřuje potřebu spolupráce mezi lidmi na úkor individualismu, a to na základě toho, že se znepřátelené skupiny zaměřují na to, co je jim společné. Chomjakov se domníval, že západní svět postupně ztrácí svou jednotu, protože přijímá Aristotela a jeho určující individualismus.

Michail Vasiljevič Něstěrov (autoportrét)

Kirejevskij se domníval, že G. W. F. Hegel a Aristoteles představují stejný ideál jednoty. Západní Evropu Chomjakov viděl jako svět, který podlehl zkáze a stojí v ostrém kontrastu s Ruskem. Nutno však podotknout, že Chomjakov nebyl jako moudrý člověk jednostranný. Choval např. sympatie k Anglii a dopisoval si s teologem Williamem Palmerem. K Rusku a jeho atmosféře dokonce jednou napsal:

„… všude je plno bezbožného lísání, lži prohnilé, pak lenost zmrtvělá a hanebná, a vše mrzkosti je plné…“

Do formování idejí týkajících se ideálu „sobornosti“ zasáhl svým dílem i Michail Vasiljevič Něstěrov (1862-1942), ruský malíř, přední představitel ruského religiózního symbolismu. Studoval pod vedením Pavla Čisťakova na carské akademií umění a později spolupracoval se skupinou umělců známých jako peredvižnici, „pocestní“. V letech 1890 až 1910 žil v Kyjevě a Petrohradě, kde mj. pracoval na freskách, například v chrámu svatého Vladimíra. Poté se přestěhoval do Moskvy, kde strávil zbytek života. Pracoval tam zejména na portrétech, hlavně osobností kultury a vědy, např. obraz Filosofové – portrét Pavla Florenského a Sergeje Bulgakova.

Symbol magie chaosu

Pavel Alexandrovič Florenskij (1882-1937) byl ruský teolog, filosof, matematik a elektroinženýr, narodil se v rodině železničáře – inženýra, otec pocházel z rodiny ruského ortodoxního kněze a matka z arménské šlechty. V roce 1904 postupuje do Moskevské duchovní akademii v Sergejevem Posadu. Spolu s dalšími studenty založil společnost "Союз Христинской Борьбы" zaměřenou na revoluční přestavbu ruské společnosti v souladu s idejemi a myšlenkami Vladimíra Solovjova. Kvůli členství v této společnosti byl v roce 1906 uvězněn. Později se již v radikálních křesťanských hnutích neangažoval. Během studií teologie jeho zájmy zahrnovaly filosofii, náboženství, umění, folklór a stal se prominentním členem ruského symbolistického hnutí, spřátelil se s Andrejem Bělým, publikoval své práce v magazínu "Nová cesta" (Новый Путь) a Váhy (Весы).

Začal také pracovat na svém hlavním filosofickém díle "Sloup a opora pravdy" (Столп и утверждение истины). Kniha byla publikována až v roce 1924,[9] protože váhal s jejím zveřejněním, přestože větší část měl hotovou již kolem roku 1908. Jde o sérii dvanácti listů svému „bratrovi“, případně „příteli“, který může být symbolicky chápán jako Kristus. Ústředním tématem jeho práce je zkoumání různých významů křesťanské lásky, kterou vidí jako kombinaci Philie - přátelství, a Agape - univerzální láska. Popisuje prastaré křesťanské obřady jako adelphopoiesis obřady sbratření se mezi věřícími, spojuje mužské přátelství cudným poutem lásky. Navíc je jedním z prvních myslitelů ve dvacátém století, pro které je důležitá idea Božské Sofie.

„V pozadí carů a jejich pádu a Sovětského svazu a jeho zhroucení stály větší světodějné nutnosti, které se nyní, na počátku jednadvacátého století, jasně ukazují. To, co bylo hnacím motorem těchto událostí a co bude hnacím motorem těch budoucích, je hrozící velká konfrontace mezi atlantisty, kteří se snaží ovládnout svět prostřednictvím neoliberalismu, individualismu a globalizace, a obránci náboženství, řádu a tradice, lidmi Eurasie. Můžeme to nazvat „střetem civilizací“ v epickém měřítku“, říká Lachman.

-pokračování-

--------------------------------------------------------

 

PRAMENY:

[1] Gary Lachman: Turn Off Your Mind: The Mystic Sixties and the Dark Side of the Age of Aquarius. Sidgwick & Jackson, 2001.
[2] Gary Lachman: Aleister Crowley: Magick, Rock And Roll, And The Wickedest Man In The World. TarcherPerigee, Penguin Random House LLC, New York 2014.
[3] Gary Lachman: The Return of Holy Russia: Apocalyptic History, Mystical Awakening, and the Struggle for the Soul of the World. Inner Traditions 2020.
[4] Gary Lachman: Into the Interior: Discovering Swedenborg. The Swedenborg Society, London 2009.
[5] Gary Lachman: Dark Star Rising. Magick and Power in the Age of Trump. TarcherPerigee, Penguin Random House LLC, New York 2018.
[6] Žabák Pepe (Pepe the Frog) je internetový mem, za níž se skrývá zelená antropomorfní žába s lidským tělem, která se objevila poprvé v roce 2005 v komiksu Boy’s Club Matta Furieho. Internetovým memem se stal v roce 2008, když se jeho obrázek rozšířil na internetových stránkách Myspace, Gaia Online a 4chan. Od roku 2015 je jedním z nejpoužívanějších memů na 4chan a Tumblr. V této době se část krajní pravice pokusila učinit z Pepeho svůj symbol. Postupem času vznikly mezi anonymními uživateli jeho další verze, například „Sad Frog“, „Smug Frog“, „Angry Pepe“, „Feels Frog“ a „You will never… Frog“.
[7] Viz Jack Heart & Orage: Esoterní evoluce.
[8] Sk 4,32. Srv. Alexej Chomjakov: Jedna církev. Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2007.
[9] Pavel Florenskij: Sloup a opora pravdy. Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2003.

Další díly