Podivný odchod Židů z Egypta

 Drew

Drew

autor

03.10.2006 Tajná historie lidstva

        Slavnou éru Egypta násilně ukončil Alexandr Makedonský. Samozřejmě, že jej velice zajímají Egyptské knihovny. Mnohé svazky získává, ale je docela logické, že ty nejtajnější texty jsou ukryty, nebo odvezeny z Egypta těsně před jeho vpádem. Nicméně Alexandr přece jen něco ze starého egyptského učení získává. Avšak již mu chybí odborný výklad a moudrost starých egyptských učenců, kteří tyto spisy studují již po staletí. Navíc je nemá kompletní. Tato kořist již nestačí k obnově původního vědění. Na jejím základě vzniká cosi úplně jiného. Tím je gnoze. Gnostické učení se dále stává zdrojem různých nově vznikajících sekt, což je důkazem toho, že původní egyptské učení nebylo pochopeno a gnoze je plná rozporů a neúplností. Z původního vědění se stává pouhá víra. Navíc tyto sekty jsou manipulovány potřebami tehdejších politických vůdců. V takovém podhoubí vzniká například i křesťanství, které je později použito jako ideologický nástroj moci, nikoliv jako učení, vyvolávající v člověku touhu po vědění.

        Otázkou je, kam zmizelo to původní, úplné učení. Bylo nenávratně ztraceno, nebo se uchovalo někde v tajnosti, ukryté před tehdejším nepřátelským prostředím? Některé indicie svědčí o tom, že nebylo zapomenuto a jeho tradice pokračovala i nadále, a možná existuje ještě dnes. Je velmi pravděpodobné, že tímto starým egyptským učením je Hermetismus. Jeho části se v Evropě objevují v době renesance. Tehdy nebylo pochyb, že jeho původ je právě v Egyptě. Po bližším seznámení se ale začalo ukazovat, že je nápadně shodný s biblickými texty jak Starého, tak Nového zákona. To ovšem naprosto vyvracelo tehdejší dogma, že je v Bibli zaznamenáno slovo Boží. Objevují se spekulace, že Starý a Nový zákon jsou pouze odnoží starého egyptského učení. Tím pádem bylo nutné nalézt "důkazy", že je to právě naopak, a sice, že Hermetismus je mnohem mladší než Bible, a že tedy to on je odvozen ze Starého a Nového zákona. Proto se v současnosti obecně soudí, že Hermetismus je podstatně mladší, než ve skutečnosti je. Dnešní poznatky jasně ukazují na fakt, že byl přítomen již ve starém Egyptě.

       Ještě zajímavá shoda náhod. Dvě postavy, které nejvíce ovlivnily vznik Starého a Nového zákona - Mojžíš a Ježíš, oba prokazatelně studovali právě v Egyptě. O Mojžíšovi je psáno přímo v Bibli, že vyrůstal v Egyptě, studoval zde a byl zasvěcen do jeho moudrosti - stal se veleknězem chrámu Slunce v Heliopoli. O Ježíšově dlouhém pobytu a studiu v Hermopoli se také ví. Dá se tedy říci, že oba tito muži byli hermetiky. Do Egypta přivedl Židy biblický Josef, syn Jákoba. Byl správcem faraonova majetku. Stalo se tak na základě toho, že mu Josef dokázal vyložit jeho sen. Je zajímavé, jak potomci Abraháma dokázali vykládat sny. V té době mělo následovat sedm let tučných a poté sedm let hubených, kdy země nebude rodit.

       Egypt se tedy na oněch sedm let hubených připravoval a když přišly, neznamenalo to pro něj takovou katastrofu. Protože v Egyptě byl dostatek potravy, přesídlil Jákob, díky Josefovi, do Egypta. Zde tedy mohlo dojít k prvnímu kontaktu Židů s nejsvatějším egyptským učením. Tehdejší židovští vůdci byli pravděpodobně inspirováni Hermetickým učením. Učením, které se nezabývá pouze filozofií a vírou, nýbrž i vědou. Vědecké poznatky však v Bibli obsaženy nejsou, alespoň ne přímo. To je patrně úmysl. Naopak, projevy technických zařízení zde nalezneme.

       Uvedu jeden příklad za všechny. Je jím archa úmluvy, která musela být postavena přesně podle Hospodinova popisu, navíc do ni byly vloženy jakési desky, které musel vyrobit sám Hospodin. Bible jasně uvádí jakou moc tato truhla měla. Při neodborném zacházení se začaly objevovat na tělech lidí, kteří se ocitli v její blízkosti, jakési vředy. Někteří dokonce zemřeli, nebo se u nich objevovali nejrůznější nemoci. Je evidentní, že archa vyzařovala jakési záření (možná mikrovlny). Bylo s ní možno manipulovat pouze předepsaným způsobem a v řádném oděvu. Bible je vlastně složena z různých židovských spisů. Obecně se ví, že do ní byly začleněny pouze některé texty, zatímco ostatní zůstávají stranou, nemluvě o textech, které mohly být úmyslně zničeny, nebo utajeny. Bible je určena k tomu, aby jistým způsobem zformovala myšlení lidí, nikoliv aby učila hledat pravdu a poznávat přírodu a její zákony. Naopak, svět je podle Bible pro člověka nepochopitelné, dokonalé Boží dílo.

       Stejně jako v Egyptě, prostě některé informace jsou určeny pouze nejzasvěcenějším kněžím. Možná v zájmu vlastní bezpečnosti, možná v zájmu bezpečnosti celého lidstva, možná pro vlastní prospěch. No a jak nádherně do toho zapadá konání neuvěřitelných skutků Mojžíše, který vyrůstal v Egyptě, ve vysoce postavené rodině. On jako by dokázal ovládat přírodní zákony. Jak je psáno v Bibli, jeho osud se začíná odvíjet okamžikem, kdy zavraždí jednoho Egypťana. V té době totiž vládne v Egyptě farao, který není Židům vůbec nakloněn. Spíše má z nich strach. Židé v Egyptě dobře prosperují a patrně sílí jejich politická moc. Počet Židů se stále zvyšuje. Farao si uvědomuje neudržitelnost situace. Jeho úkolem je přece ochrana Egypta a Egypťanů. Obává se, že když Židy vyžene ze země, mohli by se spojit s některým jeho nepřítelem. Zde je patrné, že Farao si plně uvědomuje nebezpečí, které mu hrozí ne z fyzické síly, nýbrž z toho, co Židé vědí. Předpokládám, že Egypťané si drželi svou vojenskou převahu v oblasti právě díky technickým znalostem.

      Duchovní znalosti a víra v Bohy by je jistě před nepřáteli neuchránila. Proto se snaží Židy udržet v Egyptě a postupně je oslabovat a decimovat. Stávají se zde spíše otroky. Nakonec, Egypťané na ně vždy pohlíželi s určitým pohrdáním. Byli v té době vrcholem lidské kultury, zatímco Židé pouhými kočovnými pastevci dobytka. V Egyptě byli využíváni na podřadnější práce a podle toho byli také placeni. Je i možné, že se zde dopouštěli různých krádeží a vandalismu, zvláště v letech menší úrody, které čas od času přišly.

     Mojžíš byl vzdělaný muž, vyrůstal v rodině dcery faraona, kde se mu jistě dostalo toho nejlepšího, co tehdejší svět nabízel. Když se stal svědkem toho, jak Egyptský úředník nutí k práci jednoho z Židů, zabil ho. Tím se ale nestal hrdinou, ostatní to vnímali spíše jako hanbu a hřích. A protože se zpráva roznesla, Mojžíš ze strachu před trestem utíká z Egypta. Ztratil domov, výhodné postavení, ostatní Židé, kvůli kterým to udělal, jej neuznávají. Pravděpodobně nebyl zvyklý pracovat, ani na drsné podmínky mimo Egypt. Byl opravdu v těžké situaci. Náhle se mu zjevuje Bůh a radí, aby se vrátil do Egypta a vyzval Faraona k propuštění jeho národa na svobodu. To je přesně to, co potřeboval. Zachránit své bratry, stát se jejich vůdcem. Nakonec, jako vůdce se asi cítil, vzhledem k jeho vzdělání a výchově. Jestli se mu zjevuje jakási bytost, vystupující jako Bůh, nebo jestli je to pouhý výmysl, to nevíme. Obojí je možné.

      Aby Mojžíš přesvědčil Faraona o tom, že za ním stojí jakási vyšší moc, ukazuje trik s holí, která se po pohození na zem stává hadem. Jednoznačně jde o trik, který byl egyptským učencům znám. V Bibli se uvádí, že Farao přizval své "čaroděje" a ti tento trik opakovali. Takto ukazuje několik triků, které egyptští učenci dokáží také. Zde je tedy základní poznatek. To, čím Mojžíš disponoval, pocházelo z tajného egyptského učení. To byl také důvod, proč Faraona nepřesvědčil o svém kontaktu s Bohem, což tvrdil a chtěl dokázat. Později se triky stávají stále složitější, až nakonec egyptští učenci musí uznat, že tak dobří, jako Mojžíš, nejsou. Zdá se tedy, jakoby Mojžíš předčil své učitele. Možná se dostal k informacím, které tehdejší učenci ještě neměli k dispozici, možná egyptské učení pochopil lépe, než oni. Pakliže toto učení pochází z pyramid, kde bylo zanecháno dávnou civilizací, mohl Mojžíš, nebo rodina ve které vyrůstal, objevit nějaké tajemství.

     To by naznačovalo, že Mojžíš ve skutečnosti s žádným Bohem v kontaktu nebyl. Pokud by skutečně Bůh chtěl ovlivnit Faraonovo rozhodnutí, mohl se mu zjevit, a pohrozit mu smrtí (tuto věc udělal Bůh již dříve). Jako důkaz své síly mohl například usmrtit nějaké zvíře, nebo člověka. Bylo by to mnohem jednodušší a rychlejší. Jak víme, v dřívějších dobách byli Abraham a jeho potomci vybráni jako vyvolení. To mohlo také znamenat, že vlastní určité vědomosti, které ostatní svět neměl. Na základě těchto vědomostí mohli v minulosti vyrobit různě složitá zařízení. V době, kdy odcházeli do Egypta, je ukrývají například v nějaké jeskyni, nebo pod zemí, protože netuší, jak budou v Egyptě přijati. Zde se jim poměrně daří a tak zůstanou dlouhou dobu. Vybraní jedinci - vedoucí kasta - udržuje tyto věci v paměti.

     V pozdější době, kdy se Židům v Egyptě přestává dařit, chtějí odejít. Vymyslí plán, Mojžíše se podaří infiltrovat do nejvyšších Egyptských kruhů, působí zde jako špión. Jeho úkolem je zjistit, co vše egyptští učenci znají, a co ne. Pak odchází do míst, kde Židé uschovali své tajnosti v době před odchodem do Egypta. Faktem je, když se poté vrací odvést ostatní z Egypta, je vybaven jistou mocí, která mu to umožní. Buďto za tím stál Mojžíš a vůdci Židů, vybaveni zvláštními vědomostmi, nebo za Mojžíšem stála jakási bytost, která je zde označována jako Bůh. Pokud tak činil sám Mojžíš, je to zcela pochopitelné. Vymýšlí stále nové a nové triky, za každou cenu se snaží odvést svůj národ z Egypta a stát se tak jeho vůdcem.

      Pokud tak činí neznámá bytost - Bůh, je toto chování velmi zvláštní. Nejprve používá jednodušší triky, které později stále komplikuje. Takové nenápadné testování, jak nebezpečný nepřítel proti němu stojí. Ale to, že Egypťané dokáží zpočátku tyto triky napodobit, vypovídá o tom, že používají stejnou, nebo velmi podobnou technologii či vědomosti. Tento Bůh musel mít strach z přímého konfliktu s Egypťany. Mohl přece zničit nějaké Egyptské město a říct: "Jestli nepropustíte Židy ze zajetí, budu ničit další vaše města". Místo toho postupoval velmi opatrně, prostřednictvím Mojžíše. Tato válka byla vedena proti neviditelnému nepříteli. Farao vlastně nemohl nic dělat. Kdyby se mu nepřítel ukázal, mohl by jej snad zničit? Otázkou je, zda k tomu měl prostředky. Pokud ano, pak by bylo takové chování Boha pochopitelné. Dalo by se říci, že válka byla vedena spíše rozumem, než silou. Ale to platí pouze do okamžiku, kdy došlo k usmrcení prvorozených egyptských synů. Zde šlo jednoznačně o zákeřný čin, pro který neexistuje omluvy.

      Navíc, jak popis v Bibli naznačuje, šlo o akci provedenou vědecko-technickými prostředky, nikoliv zásahem jakési neomylné a všemocné bytosti. Aby se smrt vyhnula Židům, museli provést určitý rituál. Museli být v domě, celou noc jíst pečené maso z berana, jíst k tomu speciálně upečený chléb se zvláštním hořkým kořením, nesměli jíst nic vařeného ve vodě, nic syrového, naopak zbytky, které nedojedli, museli být spáleny v ohni. Bylo oznámeno, že tu noc se Bůh projde Egyptskou zemí. Musel tedy zde být přítomen, musel něco přinést, možná prováděl nějaký postřik. Rozptýlil cosi jedovatého do vzduchu? Muselo jít o látku, která působila velmi selektivně. Měla za úkol zabít prvorozené syny. Čím se liší prvorozené dítě od ostatních sourozenců? Byli prvorození v té době něčím zvýhodňováni, dostávalo se jim zvláštní výhody, nebo se účastnili nějakého speciálního rituálu? Nevím, ale nějaké rozlišovací znamení tu být muselo. Až tak dokonalá látka to nebyla, protože nedělala rozdíly mezi příslušníky jednotlivých národů - proto to zvláštní chování lidí, kteří měli být ušetřeni.

      Je tu ale ještě jedno vysvětlení, proč vše probíhalo takto složitě. Šlo o předem promyšlenou psychologickou hru s cílem ovlivnit a zformovat židovský lid tak, aby se bál a slepě plnil příkazy oné neznámé bytosti - Hospodina. Farao jistě nebyl žádným hlupákem. Pokud by tedy Mojžíš předvedl jednoznačnou převahu jeho moci, přesněji - moci Hospodina, jistě by se podřídil a Židy propustil. Jenže, ono bylo třeba, aby Farao co nejdéle vzdoroval, bylo třeba vyvolat konflikt, ve kterém není zdánlivě vůbec jisté, kdo nakonec vyhraje. Lidé byli do tohoto konfliktu vtaženi a sledovali, jak probíhá souboj o jejich budoucnost. Bylo to ve stylu "každý chvilku tahá pilku". Chvíli se zdálo, že již Farao ustoupí, pak se ale znovu zatvrdil. A opět zasahuje tento ochránce lidu a opět ukazuje svoji sílu. Je to jako napínavý americký film, kde jsou hlavnímu hrdinovi neustále kladeny do cesty překážky v boji proti zlu. Jedině tak je totiž film poutavý a lidé si jej budou pamatovat dlouhou dobu.

      Proto, aby Mojžíš přesvědčil Faraona, byly úmyslně použity triky, které Egyptští učenci uměli napodobit. Farao si proto myslel, že Mojžíš se pouze naučil toto umění ovládat a nyní se ho snaží oklamat. I když později předvádí triky, které již Egypťané neumí napodobit, stále je tu podezření, že jde pouze o Mojžíšovu hru. Židé mají strach. Pokud tuto bitvu prohrají, jejich život v Egyptě bude mnohem těžší, než předtím. Ale Hospodin stojí za nimi a používá svoji moc pro jejich záchranu. Stále a znova. Jak mu asi byli vděční. Nakonec svůj lid navádí, aby si vypůjčili od svých egyptských přátel stříbro a zlato. S tímto lupem pak odcházejí z Egypta. A proč? Protože byla připravena grandiózní podívaná - triumfální finále celého konfliktu. Bylo ale třeba, aby se egyptské vojsko vydalo za nimi.

     Jak víme, Židé byli vedeni Hospodinem na určité místo. Hospodina v této fázi Bible popisuje jako oblak prachu ve dne, v noci bylo vidět světlo. Docela dobrý popis létajícího stroje, že? Byli tedy vedeni potřebnou rychlostí a na vybrané místo tak, aby je egyptské vojsko, které si šlo pro ukradený majetek, dostihlo právě na pobřeží Rudého moře. Egypťané se však pohybují vyšší rychlostí, než bylo v plánu, a tak Hospodin odejme kola jejich vozům. Ty pak jsou taženy mnohem pomaleji. Proč třeba Hospodin neodejmul vojákům jejich zbraně? Bylo prostě nutné, aby vojsko pronásledovalo prchající lid. Pak přichází slavné vyvrcholení. Moře se rozestoupí. Byla zde vybudována jakási cesta, silové pole, nebo něco takového? To asi nezjistíme, ale ukazuje to na fakt, že Hospodin měl opravdu skvělé možnosti.

     Rozhodně si mohl celé toto divadlo okolo vyvedení z Egypta odpustit. Vše bylo zinscenováno za účelem, aby Hospodin vypadal jako ten, který se za každou cenu snaží věci řešit domluvou, a zároveň aby ukázal, že jakýkoliv odpor proti jeho vůli je marný. Na tehdejší židovský národ tyto události musely ohromně zapůsobit a splnily tedy svůj účel. Měla následovat naprostá oddanost a poslušnost lidu vůči této bytosti - Hospodinu. Také je otázkou, zda vyvedení z Egypta bylo ve prospěch tohoto lidu. V Bibli je údaj, že Židé byli v Egyptě 430 let a odešlo jich 600 000. Takže se zdá, že se zde docela dobře rozmnožili, že tedy jejich životní podmínky nebyli tak zlé.

     Kdo ví, jestli by z nich byl tak velký národ, pokud by v té době nežili v Egyptě. A možná, že Hospodin měl prsty i v jejich přivedení do Egypta. V každém případě, situace byla asi taková, jako by obyvatelé některé chudé africké země odešli a pracovali by v USA. Vypadá to, jako by byli v Egyptě "pěstováni". Byli zde slušné životní podmínky, vojenská ochrana, a také možnost zkulturnění. Určitě se židé v Egyptě mnohému naučili. Při čtení starého zákona se zdá, jakoby vlastně o vyvedení z Egypta ani nestáli. Pokaždé, kdy se objeví nějaký problém, začínají lidé pochybovat o tom, zda bylo rozumné Egypt opouštět. Hospodin vyžaduje, aby se stal jediným židovským Bohem. Uctívání jiných božstev je tím největším hříchem. Zajímavý je i zákaz jakéhokoliv zpodobňování Boha. Další zajímavostí je popis, jak Bůh sestupuje, aby mluvil s Mojžíšem:

     "I stalo se dne třetího, když bylo ráno, že bylo hřímání s blýskáním a oblak hustý na té hoře, zvuk také trouby velmi tuhý až se zhrozil všechen lid...".

      Jak by asi dávný pozorovatel popsal start raketoplánu? Ona "Boží sláva" je popisována na více místech v textu. Vždy se jedná o oblak - patrně prachu, nebo že by zplodiny z reaktivního motoru? Takto je pozorován za světla. V noci není oblak prachu vidět, to je logické. Proto se tento úkaz jeví pouze jako světlo. Otázka tedy je, zda se jedná o záři, kterou vydává motor tohoto stroje, nebo zda světlo vychází z vnitřního prostoru kabiny. Domnívám se, že tento stroj byl pouze jakási sonda. Možná byla řízena jedním z andělů, ale spíše byla naváděna dálkově. Domnívám se také, že Hospodin používal jiný, mnohem větší stroj. Tato sonda sloužila také jako komunikační kanál mezi Mojžíšem a Hospodinem. Na těchto strojích bylo něco nebezpečného. Člověk byl v ohrožení života, pokud by se ocitl v jeho blízkosti. Alespoň to tvrdí Hospodin. Kdokoliv by na něj pohlédl, zemře. Ale může jít o pouhou hrozbu. Co kdyby někdo spatřil tento létající stroj, případně i jeho posádku a následně by je tajně vyobrazil. Pozdějším generacím, jako jsme mi, by hned bylo jasné, o co jde. Uvažme také, že se na pyramidách v Gíze nalezlo vyobrazení létajících strojů. Pro přesnost, byly zde vyryty předměty připomínající létající stroje. Nemohlo tedy toto vyobrazení pocházet právě z doby vyvedení Židů z Egypta? Nepodařilo se Egypťanům Hospodina spatřit? Pak by byla záhada těchto maleb docela dobře vysvětlena.

      Dále víme, že když Mojžíš byl u Boha, na jeho tváři to zanechalo stopy. Pokožka obličeje a čela, která nebyla chráněna oděvem, se nějakým způsobem změnila. Jakoby zářila. Zde se Bible nevyjadřuje příliš jasně. Když se Mojžíš vrátil k Aronovi, ten se ho jakoby zalekl. Ani on, ani Mojžíš nevěděl, o co jde. Mojžíš pravděpodobně o změně své vizáže původně vůbec nevěděl. Proto si později tvář zahaluje. Toto ozáření nejspíše způsobilo zařízení létajícího stroje, případně pohled do vnější části jeho pohonné jednotky při přistávání nebo startu. A není zde snad souvislost se svatozáří, která je zobrazována nad hlavami svatých? Nejsou takto označováni lidé, kteří přišli s tímto zařízením do kontaktu a jejich pokožka nějaký čas zářila?

      Také není jasné, jak Mojžíš s Hospodinem komunikuje. Pokud nemohl spatřit jeho tvář, musela komunikace probíhat prostřednictvím nějakého přístroje, nebo pomocí jiné osoby. V úvahu také připadá, že zákaz spatřit Hospodina byl pouze další psychologickou manipulací. Jeho osoba musela být zahalena tajemstvím a strachem, aby si zachoval oddanost lidí a měl tu nejvyšší autoritu. Jak víme, andělé se od člověka nijak zvlášť neodlišovali. Je také docela možné, že posádku létajícího stroje tvořili pouze tito andělé, a žádná další bytost zde nebyla. Osobu Boha si pouze vymysleli, aby dokázali lid lépe ovládnout. Bůh byli prostě tito tvorové. A proto jej nikdo nespatřil. Jediným důvodem jeho ukrývání pak mohlo být to, aby zůstal obestřen tajemstvím. Navíc, neměli bychom si myslet o Mojžíšovi, že to byl nějaký snadno ovladatelný trouba.

     Vzhledem k faktu, že studoval v Egyptě, byl velmi vzdělaný. O vesmíru toho jistě věděl mnoho, věděl o planetách sluneční soustavy, o jiných hvězdách, o možnosti cestování vesmírem. Tyto znalosti Egypťané ovládali a dá se předpokládat, že i Mojžíš. Zde bychom také mohli hledat důvod, proč byl vybrán právě on. Jak jsem již říkal, tento muž byl po nuceném odchodu z Egypta v dosti zoufalé situaci. Byl tedy ochoten přijmout nabídku těchto bytostí, aby se stal vůdcem národa, který se zase stane vůdčím národem celého lidstva. Možná že Mojžíš věděl, o co ve skutečnosti jde. Byl to jeden z mála Židů, kteří díky svému vzdělání mohli celou situaci pochopit. Nakonec, pakliže učením starého Egypta byl skutečně Hermetismus, pak bylo vyloučené, aby si Mojžíš myslel, že tito tvorové, pohybující se v létajících strojích, jsou Bůh, nebo jeho vyslanci. On musel vědět, že Bůh je nehmotné podstaty, že je to, co si představujeme pod pojmy pravda, dobro, dokonalost. Že se jedná o nejvyšší bytost vesmíru, a že tedy nemá za potřebí cestovat v létajících strojích a zde na Zemi se zabývat vyváděním Židů z Egypta. On s těmito bytostmi uzavřel smlouvu o vzájemné spolupráci. Oni požadovali oddanost a plnění jejich příkazů, na oplátku za slušné životní podmínky a postupný duchovní růst národa, i nadvládu nad ostatními národy.

      Požadavek na určité vzdělání v oblasti techniky je jasně patrný z dalšího textu Bible. Hospodin předává Mojžíšovi plány na stavbu svatostánku. Je zde popisován tvar, přesné rozměry a použité materiály. Je zde použito dřevo, zlato, stříbro, měď a další. Bylo důležité držet se přesně návodu. Mojžíš musel na vše pečlivě dohlížet. Bylo také pospáno, jak vyrobit oděv, který musel mít kněz na sobě v době, kdy byl svatostánek funkční. Zajímavé je, že Bible popisuje událost, kdy Aronovi dva synové vstupují do stánku bez potřebného rituálu - pravděpodobně na sobě nemají kněžské roucho. Oba byli usmrceni. Zabil je jakýsi blesk. Dnes je nám jasné, že se jednalo o elektrický proud. Tato a jiné události zaznamenané v Bibli, jako by byly poselstvím budoucím generacím, které díky vědeckému poznání pochopí o co vlastně šlo. Posléze se objevuje Mojžíš a vysvětluje, že naučené rituály je potřeba dodržovat přesně, jinak bude docházet k takovýmto úrazům. Vypnul tedy zařízení a posílá další dva Aronovi syny, aby vynesli mrtvá těla.

     I zde je patrné, že byl Mojžíš jediným člověkem, který alespoň částečně chápal funkci svatostánku. Podle mého názoru byl svatostánek, nebo některá jeho část, zařízením na výrobu elektrické energie. Buď se jednalo o elektrárnu, nebo výkonné komunikační zařízení s vlastním zdrojem energie. Díky němu byli Židé v kontaktu s Hospodinem. Pokud šlo pouze o elektrárnu, mohla sloužit jako zdroj komunikační sondě, která se vznášela v oblaku prachu nad svatostánkem - jak popisuje text Bible. Měla-li být tato sonda přítomna delší dobu, bylo třeba ji tímto způsobem napájet. Ovšem, o přímém propojení slávy Hospodinovy (což je právě jakési létající zařízení) se stánkem, nějakými kabely, se nehovoří. Byl tedy ze stánku vysílán proud nabitých částic, elektromagnetické vlny, nebo něco takového?

     Možná, kdyby se někomu podařilo stánek rekonstruovat podle textu v Bibli. Ale vzhledem k množství použitého zlata, jeho cena by byla obrovská. A nahrazovat zlato jiným materiálem by nezaručovalo, že bude zařízení funkční. Popisu oděvu kněze, který mu zajišťoval bezpečnost uvnitř stánku, je také věnováno nemalé úsilí. Tento oděv obsahoval zlatou obruč na hlavě, zlaté náramky, samotná látka byla propletena zlatými nitěmi. Jak se zdá, oděv byl perfektně elektricky vodivý. Díky tomu, pokud bylo tělo kněze vystaveno různě velikým elektrickým nábojům, došlo k jejich vyrovnání nikoliv tělem, nýbrž tímto oděvem. Celý oděv zaručoval stejný elektrický potenciál v místech, kde se právě kněz pohyboval.

     Neustále se hovoří o pálení obětí ve stánku. Řekl bych, že bylo nutné ke spuštění zařízení zajistit určité složení vzduchu. Zajistit určitou izolační schopnost, nebo třeba zvýšit podíl kladně nabitých iontů. A tím se celé zařízení mohlo zapnout.

     Další zvláštností je, že v předchozích textech Bible hovořil Bůh například s Abrahámem přímo, nebo byli přítomni andělé, kteří jednali jeho jménem. Nyní ale již Mojžíš hovoří s Hospodinem vždy jakoby zprostředkovaně, pomocí nějakého zařízení. Je to zvláštní posun. Proč se Mojžíšovi, a lidem, již neukazují andělé. Zdá se, jako by tento Bůh byl jiný, než ten původní. Nakonec, dlouhou dobu neměli židé s Bohem žádné kontakty. Náhle se objeví s novými přikázáními a změněným způsobem komunikace. Nemohl vládu nad Zemí převzít někdo jiný? Třeba někdo, kdo vůbec nevypadal jako člověk. Lidé přece věděli, že Bůh stvořil lidstvo k obrazu svému. Pokud by se tedy objevil někdo, kdo nám není vůbec podobný, považovali bychom jej za Boha? Asi ne. Bůh musí být krásný, dokonalý. Určitě nemůže lidský Bůh vypadat jako přerostlý šváb.

     Ze čtení starého zákona, nebo alespoň některých jeho částí, především částí následujících vyvedení z Egypta, lze vysledovat jasný závěr. Bůh, o kterém se zde dočteme, je velmi vzdálen takovému Bohu, jak si jej představuje dnešní civilizovaný svět. A k tomu musíme ještě přičíst skutečnost, že tehdejší záznamy vznikaly z rukou lidí, kteří ho uctívali a tudíž se ho snažili vylíčit v lepším světle. Napadají mě pouze dvě možná vysvětlení těchto událostí:

1. Bohem je zde nazýván nějaký tvor s velmi vyspělou technikou, který se snaží ovládat lidi. Udělá si z Židů otroky, prostřednictvím nich pak uskutečňuje své plány na Zemi.

2. Postava Boha je zde úplně vymyšlena a veškeré zázraky zde popisované jsou uskutečněny pomocí vědomostí a techniky, která byla v té době vyjímečná, nikoliv však nemožná. Mnohé ze skutků, popisovaných v Bibli se klidně mohly odehrát více či méně odlišně, než je zde popsáno.

     Pokud připustíme existenci jakési bytosti - Boha, musíme se ptát, kde se vzal a co s lidmi zamýšlí. Ze starého zákona vyplývá jeden záměr - ovládnutí lidstva právě pomocí Židů. Bůh se zmiňuje o tom, že židovský národ bude povýšen nad ostatní lidstvo. Hierarchie tedy měla být : Bůh - Židé - ostatní lidé. Proto ta snaha o naprostou oddanost Bohu - nikoliv pravdě nebo spravedlnosti, dokonce tato víra musela být silnější než vlastní touha o přežití. Vždyť Abrahám přesvědčil Boha o své plné oddanosti právě tím, že byl ochoten pro Boha zabít i vlastního syna. Zajímavá zkouška, že? Skoro jako z mafiánského filmu. Další věc, kterou se ze čtení Bible dozvíme je, že Bůh přikazuje Židům pobít okolní kmeny, nikoliv s nimi sdílet společně půdu. Obával se jejich vlivu? Bůh sám a jediný směl ovlivňovat názory svého lidu. Ale také nařizuje zničit cizí svatostánky a podobizny jiných Bohů. Snaží se tedy zničit staré kulty a zavést nový. Jednou vlastností Bůh určitě oplýval. Je to krutost a bezcitnost k lidem. Vzpomeňme jeho řádění v Egyptě.

     Kolik muselo zemřít lidí, než bylo židům umožněno odejít. Jak uvádí jedna příhoda z Bible, Mojžíš odešel rozmlouvat s Bohem. Protože se dlouho navracel, lidé měli obavy, že se mu něco stalo a již se nevrátí. Rozhodli se tedy bez Mojžíše oslavit svůj odchod z Egypta a na památku této události udělali sochu - zlaté tele. Bůh vše viděl (díky své technice) a pověděl Mojžíšovi, že tento lid má tvrdou hlavu a bude jej lepší vybít. Hříchem bylo právě uctívání onoho telete. Mojžíš musel být skvělý vyjednavač a zachránil tehdy Židy tím, že Bohu odpovídá: "Když pobiješ svůj lid, bude to vypadat, jako že jsi je vyvedl z Egypta pouze proto, abys je mohl pobít." To byl pro Boha silný argument. Zdá se, že této bytosti hodně záleželo na pověsti. Co si tedy máme myslet, my lidé 20. století o tomto tvorovi?

     Co říci na toto nekompromisní a chladnokrevné chování s odstupem věků? Můžeme si alespoň udělat obrázek o jeho vlastnostech a vztahu k lidskému druhu. Pro pozorovatele z venčí by takové chování mohlo být pochopitelné, pokud by jeho výsledkem bylo něco, jako třeba vybudování silné a kulturně vyspělé říše, která by byla pro lidstvo přínosem. Žádný takový výsledek se ale nedostavil. Naopak, tehdy vyspělá civilizace, Egypt, byl těmito silami spíše ohrožován.Převzato: Tajomstva nášej planéty