Pod pyramidami v Gize objeven rozsáhlý systém chodeb !! (Doufejme, že egyptský archeologický tým, který nyní celou záležitost zkoumá, zveřejní to, co se tam opravdu nachází)

Vnitřní podzemní systém chodeb v Gíze

V dnešní době hlavní egyptský egyptolog dr. Zahi Hawass zveřejnil informace, že tým výzkumíků pod jeho vedením nyní prozkoumává starodávnou hrobku, která stojí na místě, kde byl údajně objeven podzemní systém chodeb pod pyramidami v Gíze.

Je to překvapivé prohlášení hned z několika důvodů, ani ne tak kvůli tomu, že "údajný" podzemní systém chodeb byl již prozkoumán a vyfocen britským spisovatelem a badatelem Andrew Collinsem. V srpnu 2008 totiž Collins oznámil, že znovu objevil vchod do dříve neprobádaného podzemního systému chodeb, do kterého se vchází ze záhadné hrobky několik stovek metrů západně od Velké pyramidy. Možná takto Collins objevil vchod do podzemí, který vyvolal takový spor.


Seřazení třech pyramid podle hvězd v pásu Oriona není dokonalé

Mnoho pozornosti se věnovalo tomu, že seřazení tří pyramid na plošině v Gíze se zdá být trochu mimo osu. Nejsou seřazeny v přímce. Jelikož žasneme nad matematickou přesností dávných Egypťanů, badatele tato skutečnost mátla. Tudíž když v roce 1993 Robert Bauval a Adrian Gilbert ve své nejprodávanější knize The Orion Mystery (Souhvězdí Orionu a tajemství pyramid) považovali postavení tří hvězd pásu Oriona za základ pro půdorys pyramid v Gíze, jejich teorie byla nadšeně přijata. Nicméně všichni nebyli přesvědčeni o "teorii souvztažnosti vůči Orionu", jak se později tato teorie nazývala "Orion Correlation Theory" (OCT).

Seřazení nebylo "dokonalé", ale bylo dostatečné pro mnoho egyptologů. Pro Andrewa Collinse ale ne.


Seřazení podle "křídel" souhvězdí Cygnus (Labutě) je dokonalé

Collins objevil další skupinu hvězd v souhvězdí Cygnus, které odpovídaly dokonalé přesnosti Egypťanů. Položením hvězd Cygnus nad tři pyramidy, mohl vidět, že jedna hvězda, Deneb, se s nimi nepřekrývala. Díval se na místo, kde něco mělo být -- pyramida nebo chrám – nebylo tam nic. Možná to bylo zničeno časem? Možná tam bylo něco ukryto? Nebo to možná bylo označení místa, kde pod plošinou něco čeká na svoje objevení.

Colins později našel záchytné body ve 200 let starých pamětech britského diplomata a badatele Henryho Salta. Salt napsal, jak v roce 1817 on a italský badatel Giovanni Caviglia prozkoumávali jeskynní "katakomby" v Gize dlouhé "několik stovek yardů", než narazili na prostornou komoru. Tato komora byla propojená se třemi dalšími stejné velikosti, z kterých vycházely různé chodby. Jednu z nich italský badatel prozkoumal do vzdálenosti dalších 300 stop.

Collins se rozhodl tyto jeskyně hledat v oblasti, kde by se ve vztahu ke třem pyramidám nacházela neoznačená hvězda souhvězdí Cygnus. Objevil sérii katakomb, které popisoval Henry Salt ale ani stopu po jakýchkoliv chodbách. Poté, když se již chystal z místa odejít, všiml si zlomu ve stěně katakomb, za kterým se nakonec objevil vstup do obrovského komplexu systému chodeb.

Nadšený z tohoto monumentálního objevu, Collins okamžitě informoval zástupce egyptských úřadů a očekával, že budou tak nadšení jako on.

Mýlil se!

Pojďme nyní na chvilku odbočit. Možná, že by bylo na místě si odpovědět na otázku proč je "Cygnus X-1" tak neobvyklý.

Ve vzdálenosti několik tisíc světelných let, blízko "srdce" souhvězdí Cygnus, (souhvězdí Labutě), jsou do sebe v gravitačním objetí zaklesnuty dvě hvězdy. Jedna hvězda je modrý nadobr, známá pod názvem HDE 226868.třicetkrát větší hmotnost než Slunce a je 400,000 krát jasnější. Druhá hvězda má 5-ti až 10-ti násobnou hmotnost než Slunce, ale je extrémně malá. Tento objekt musí být zkolabované jádro hvězdy. Jeho hmotnost je příliš velká na to, aby z něho mohl být bílý trpaslík nebo neutronová hvězda, musí to být tedy černá díra – zhroucená hvězda, která se podobala nadobrovi.

Soustava se nazývá Cygnus X-1, což naznačuje, že byla objevena jako první zdroj rentgenového záření v souhvězdí Cygnus. Byla objevena satelitem Uhuru X-ray satellite na začátku 70. let, a byla pokládána za pravděbodobnou černou díru.

Rentgenové záření vychází z disku plynů, který se spirálou stáčí do černé díry. Jak okolo sebe obě hvězdy navzájem každých 5,6 dnů obíhají, gravitační tah černé díry nutí modrého nadobra se k černé díře "vyboulit". Z profilu by nadobr vypadal jako vajíčko a menší špičatější konec by směřoval na černou díru. Toto vajíčko ale nemá hladké okraje. Místo toho proudí horký plyn od hvězdy k černé díře. Plyn vytváří široký, plochý akreční disk, který obepíná černou díru. Třením se plyn rozžhaví na bilion stupňů nebo víc, tím se vytváří proud rentgenových paprsků, který vyzařuje dostatečně daleko, aby usmažil jakoukoliv živou bytost v okruhu miliónů kilometrů.

Proud rentgenového záření není stabilní. Místo toho kmitá, což je důkaz, který naznačuje, že ten tmavý člen v této dvoučlenné soustavě je černá díra. Plyn dopadá na vnější okraj akrečního disku, potom se spirálovitě přibližuje ke hvězdě. Pokud by střed disku obsahoval normální hvězdu nebo dokonce extrémně zhuštěnou neutronovou hvězdu, potom by se disk stával žhavějším a jasnějším blížeji ke svému středu. Nejjasnější rentgenové paprsky by vyzařovaly ze středu. Místo toho se proud rentgenového záření odpojuje hodně daleko od středu disku. Pozorování Hubbleovým vesmírným teleskopem objevila, že střední oblast jen sporadicky vzplane, když se shluk plynu odtrhne od vnitřního okraje disku a stočí se do černé díry.

Rychlost těchto shluků plynu se zrychluje až se blíží rychlosti světla, takže se okolo černé díry otočí stokrát za sekundu. To je příčinou toho, proč rentgenové záření této soustavy "kmitá." Pokud by shluky plynů obíhaly větší objekt, nepohybovaly by se tak rychle. Jejich vysokorychlostní otáčení je jedním z důkazů, který identifikuje tmavého společníka jako černou díru.

Silné gravitační pole černé díry přeměňuje energii (tzv. gravitační redshift), která je tímto plynem vyzařována, na delší a delší vlnové délky. Nakonec, když se plyn dostatečně přiblíží, gravitační redshift je tak obrovský, že materiál zmizí -- těsně předtím, než se stočí do černé díry.

Tolik k objektu "Cygnus X-1", který je součástí souhvězdí Labutě.Zástupci egyptských úřadů se snaží objev chodeb skrýt

"Dr Hawass [generální tajemník Nejvyšší rady pro památky Egypta] dokonce existenci chodeb popírá a to veřejně. Jaký k tomu má důvod, je otázkou hodnou diskuze.
Nejjednodušší vysvětlení je takové, že jeho lidé v předchozích průzkumech, které následovaly po naší návštěvě v dubnu 2008, kdy jsme ho informovali o objevu těchto chodeb, do hrobky vešli, ale vstup do chodeb přehlédli, což se nám na začátku také stalo. "

Patnáct měsíců později pod tlakem dotazů, které se na něj hrnuly ze strany tisku a egyptských badatelů, dr. Hawass potvrdil, že nařídil týmu, který byl složen pouze z Egypťanů, aby prozkoumal hrobku, která je přímo ve středu "kontroverze". Kontroverze? Jak může být kontroverzní objev takového rozsahu?

"Tento systém nyní dáváme do pořádku. Jedná se o katakomby z pozdního období, takových je mnoho po celém Egyptě." Oznámil tento týden. "Není na tom nic záhadného a není v tom žádná spojitost s ezoterickými tématy. Naše výsledky zveřejníme jako součást našeho normálního postupu."

Zatímco Collins schvaluje nový zájem Dr Hawasse o tuto oblast, zůstává skeptický k jeho motivům. "Věděli jsme už v srpnu, že začal hrobku očišťovat," řekl. "Výkopové práce začaly téměř hned, jak se informace o objevu chodeb dostaly na internet."

Hawass také Collinse nijak nepřesvědčil svým vysvětlením, co nazývá "katakomby". Použíl termín 'systém'. Naznačuje tím tedy, že našel a vstoupil do chodeb, jejichž existenci předtím popíral? Ptá se Collins.

"Moji kolegové a já jsme prozkoumali důkazné fotografické materiály dynastických katakomb v celém Egyptě a všechny se zdají být vytesány lidskou rukou." --Hawass
Fotografie ale nelžou. Collins tvrdí, "Katakomby v Gíze jsou přírodní a pronikají skalním podložím několik stovek metrů, možná vznikly na základě geologických změn."

Ačkoli Dr Hawass tvrdí, že žádná záhada "katakomby" neobklopuje, Collins se podezíravě domnívá, že se chodby rozšiřují pod druhou pyramidou, kam dávné tradice umisťují legendární Hermovu hrobku [viz. obr. vpravo], legendárního zakladatele Egypta. Je to důležité z toho důvodu, že Hermes je pokládán za nositele rozsáhlé moudrosti a Colins předpokládá, že komory by mohly pravděpodobně odhalit něco, co v nich zanechal Hermes – něco jako legendární síň záznamů.


Síň záznamů – jak prorokoval Edgar Cayce?

Podle legendárního jasnovidce Edgara Cayce byly pyramidy vytvořeny dávnou civilizací, která pochází z Atlantidy. Tato civilizace na vysoké úrovni existovala někdy okolo 10,000 až 11,000 let před Kristem a byla zodpovědná za postavení Velké pyramidy a uschování ztracené historie lidstva v komoře, kterou nazýváme "Síň Záznamů."

"Toto jsou jediné záznamy, které obsahují poznámky o Atlantidě od jejího počátečního období, kdy na sebe duch vzal formu a začal tuto zemi obývat." – Cayce

Záznamy obsahují informace o prvním zničení této dávné civilizace, exodu Atlanťanů do jiných zemí a konečném zničení Atlantidy. Obsahují také popis stavby Velké pyramidy a také proroctví "Kdo, kdy, kam, má přijít a otevřít tyto záznamy."

Collins říká:

"Tato síň nebyla nikdy nalezena. Je možné, že tam stále je a čeká na své objevení, někde blízko místa, kam se dostali Salt a Caviglia skoro před 200 lety."

"Věřím, že chodby, do kterých jsme vstoupili, jsou součástí daleko rozsáhlejšího systému, který se rozprostírá přímo pod celou plošinou v Gíze."

Collins vysvětluje, že síť chodeb je přírodního původu a podobá se švýcarskému sýru. Věří, že byly vytvořeny dávno před tím, než na tomto místě byly postaveny pyramidy. Dávné civilizace věřily, že součástí procesu umírání je překročení takzvaného "podzemí" a tyto chodby mohly být považovány za vchod do tohoto podzemí. Existují důkazy o lidské činnosti v nejhlubších částech těchto chodeb.

Collins tvrdí: "Satelitní snímky by mohly ukázat, že chodby... vedou až ke druhé pyramidě." Trochu na západ od tohoto místa našli archeologové sbírku ptačích mumií. Jelikož souhvězdí Cygnus se v historii zobrazuje jako pták, speciálně labuť, existuje teorie, že věřící zanechali mumifikovaná těla ptáků jako oběti, které se vztahovaly k tomuto souhvězdí nebo možná k Anubisovi, postavě podobné ptákovi, který byl vládcem podsvětí.

Ze vstupu do podzemních chodeb se zdá, že se můžeš dostat až ke druhé pyramidě a přímo pod bod, kde by se ocitla hvězda ze souhvězdí Cygnus, Deneb, kdyby stála v seřazení se třemi pyramidami a křídly souhvězdí Cygnus. Je to toto místo, kde najdeme slavnou "Síň Záznamů"? Dovolí egyptská vláda, aby se svět dozvěděl, co tam opravdu je? Proč jsou tak tajnůstkářští?

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.