ONI SE VRACEJÍ A NEJEN PRO NĚJ - OTAZNÍKY KOLEM ZRODU ČLOVĚKA NA ZEMI (1)

Současné nové poznatky související s původem a úlohou, nazvěme to, "člověka" na naší planetě, můžou vést k zamyšlení a novému pohledu na již téměř dvě desetiletí (z limitovaného pohledu autora) náhledů a teorií na toto téma. Současné poznání je velmi často, mírně řečeno, kontroverzní, a to vzhledem k původním poznatkům nezávislých badatelů v této oblasti. Cílem následujících řádek je zmínit některé nejasné otázky, ať už autorovi či jiným hledačům vědění a v delším časovém horizontu se pak pokusit tyto výzvy, třeba právě na platformě Matrixu naplnit.

Původně měl tento materiál vyjít až později po shromáždění dalších poznatků, avšak náhodou vycházejí texty týkající se Tvůrců křídel (Wingmakers) zejména poslední 5. díl a s spolu s ním spojená dikuse přiměly autora reagovat a uspíšit tak jeho vydání (byť někteří věř(v)íme, že náhoda ani čas neexistují).

Úvodem nelze nezmínit texty Zecharia Sitchina z 90. let minulého století (byť částí současných badatelů považovaných za překonané), které ve své době poskytly průlomové, ucelené informace a teorie týkající se skutečné historie lidstva, které nějakým způsobem zasáhly velkou část všech hledajících za oponou oficiální vědy.

Jeho práce týkající se Sumeru, překladu původních textů a jejich zasazení do kontextu současného oficiálního vědeckého dokazování, byť jsou někdy příliš prvoplánové, jej oprávněně řadí k pilířům vědení v této oblasti. Nebýt zveřejnění jeho díla či úryvků, ať už v textech jeho následovníků či na alternativních portálech jako Matrix, byl by okruh zájemců o tuto problematiku jistě mnohem užší. S jeho díly Návrat ke Genesis, Výpravy do mýtické minulosti, Dvanáctá planeta aj., či s informacemi z nich plynoucími se setkal téměř každý, komu tato tématika není cizí.

Autor se možná jako i ostatní čtenáři v dalších letech samozřejmě seznámil s mnoha dalšími texty a dokumenty, které část informací toho výzkumníka korigují, často i popírají a vyvracejí. Sitchin je uváděn jako příklad, myšlena je však celá řada tématických autorů, které bychom na tomto místě mohli jmenovat.

Pravděpodobně i čtenáři těchto řádek dospěli ve svém stupni poznání k bodu, kdy se náhledy jednotlivých informačních zdrojů a jejich teorií různě kříží, protiřečí si, jedna vylučuje druhou, nová překrývá starou a následně se ukazuje, že původní rezonuje s jinou informací. Všichni asi dobře vědí, o čem je řeč. Následující odstavce se snaží ukázat a pojmenovat některé z těchto témat, podnítit a zprostředkovat vědění ostatních s cílem posunout znalosti týkající se odpovědí na tyto otázky.

Začněme historicky "dvorním" tématem Matrixu resp. badatele Jaroslava Chvátala, a tím je skutečná historie lidstva a Anunnaki. V této oblasti zájmu je z laického pohledu autora těchto řádek v průběhu let vidět relativně velký posun v celkovém pojetí a náhledu na vliv těchto entit na zrod "člověka" a zejména na současnost a blízkou budoucnost. Díky tomu, že Jaroslav Chvátal disponuje přímý kontaktem na potomky Anunnaki, jsou jeho informace originální a velmi cenné. Samozřejmě v souladu s publikovaným textem upřesním, že se jedná o "křížence" Anunnaki.

V této souvislosti však vyvstávají otázky, které nás dovedou k jádru věci. Bytosi Anunnaki dle některých souborů poznatků údajně vytvořily "člověka" postupnou genetickou manipulací z původních hominidů, a to nejprve tak, že vytvořily (Adama) smísením genetického materiálu původních opolidí, Anunnaků a krve. Rodičkami byly ženy Anunnaki, které porodily 7 mužů a 7 žen. Tato generace ovšem nebyla schopna vlastní reprodukce. Proto byl Adam geneticky upraven a vznikla Eva, schopna rodit potomstvo.

(Autor tohoto materiálu mne požádal o případné vsuvky ve formě doplnění a rozšíření původního textu. Jsou vyznačeny kurzívou. Původní snahy týkající genetického křížení vycházely striktně z evoluční linie "Anunnaki-Nefilim". Genetickými dárci byli jak muži, tak i ženy na straně Anunnaki-Nefilim. Na druhé straně byl použit materiál tzv. "vyšších primátů", především však goril a orangutánů samčí i samičí linie.

Tento dlouhodobý projekt měl celkem pět fází, ale v jednom případě nevedl k úspěšnému završení, tedy k vytvoření dostatečně odolného, dostatečně inteligentního a sociálně flexibilního druhu. Relativně nejlepšího výsledku bylo dosaženo s genetickým profilem, které "Učení Ulema" nazývá "Anakim". Ovšem i tento genetický typ byl nakonec odsouzen vkročit do slepé vývojové uličky. Dodnes se na naší planetě můžeme setkat se zbytky tohoto druhu v podobě entit zvaných "sněžný muž", "bigfoot" či "yetti". Pozn. Jaroslav Chvátal, dále jen J. CH.).

Oběma jejím pokolením byla totiž odepřena dlouhověkost vlastní jejich stvořitelům (bible Strom poznání, Strom života). Nechybí vám Lilith? Ale to přeskočme, patří to jinam. Tolik v krátkosti Sitchin a sumerské eposy na tabulkách. Pokud vyjdeme z tohoto předpokladu, že všichni potomci Adama a Evy, tedy "lidé" jsou "kříženci" Anunnaki, pak tito "kontaktní kříženci" musí být něco jiného a jsou pravděpodobně přímými potomky nikoliv genetické manipulace, ale přímého spojení mezi lidskými ženami a Elohim - "bohy" (Anunnaki), jak o tom hovoří Bible.

(Je potřeba si uvědomit, že informace týkající se lidské prehistorie a vzniku lidské rasy patří mezi výrazně strategicky důležitý materiál, jež je pod kontrolou globálně vládnoucího systému. Manipulace s daty týkající se uvedených oblastí jsou nejen nevědomého charakteru (plynoucí z nepochopení systémových okolností, viz např. Sitchin), ale i vědomého charakteru. Hovoříme o záměrném zkreslování a překrucování historických fakt. Výraz "Adam" je foneticky zkreslenou odvozeninou výrazu "Adamah" (označení pocházející z úředního jazyka Anunnaki - Anakh).

Výraz "Adamah" je pomnožným označením pro řadu prvků tzv. "palladiové řady". Výraz "Eva" je mutačním produktem původního výrazu "Eve-á" (opět z jazyka "Anakh"). Toto slovo označuje krev "Anunnaki", resp. biochemické krevní prostředí. V krátkosti řečeno, biblická rapsodie točící se kolem tzv. "Adama" a "Evy" je ve skutečnosti silně zkresleným pohledem na velmi specifický genetický projekt, v rámci kterého byly do krevních vzorků u vybraných skupin Anunnaki Nefilim, vloženy přesně stanovené poměry molekul palladia, stříbra a ještě dalších dvou prvků palladiové řady.

Tato aplikace nastartovala pozoruhodné pozitivní mutační procesy v krevním, ale především v genetickém profilu Annunaki Nefilim. Tedy v prostředí předem vyraných komunit. Po "x" generacích se podařilo izolovat stále zřetelně se projevující nový živočišný druh, který se počal odlišovat od původních Anunnaki Nefilim (především existenci unikátní biochemické substance, kterou nedávní gnostikové nazývali "Argentum Astrum". Tento nový humanoidní druh byl oběma liniemi Anunnaki (Nefilim i Elohim) nazván "Adama Kalki", neboli "Člověk". Skupina biochemiků a anorganických chemiků bytostí Anunnaki - Nefilim, kteří stáli za výše uvedeným objevem a genetickým procesem, se nazývala "Ningharsak". Pozn. J. CH.).

Jedná se tedy o přímé potomky (vzhledem k dlouhověkosti Anuovy rasy to není vyloučeno) nebo následnou generaci? Pro mnohé zdánlivě zbytečná otázka. Ovšem opak je pravdou, protože i zdroj informací nám může říci hodně o jejich obsahu. (Možná fakta o těchto "křížencích" byla roztříštěna ve střípcích dílů jednotlivých seriálů vychazejících po léta, ovšem uceleně na ně autor nikde nenarazil). S tím úzce souvisí i podstatná otázka, jako například: "Kdo, či co byli lidé vytvořeni "bohy" Enkim a Ninti a jaký měl být jejich účel?" K tomu a dalším implikovaným důsledkům se však dostaneme až po nezbytné krátké odbočce.

(V pozdějších dobách se Anunnaki linie Nefilim křížili s ženami "Lidí" ve snaze získat pro genetiku Anunnaki substanci "Argemtum Astrum". Mé kontakty s "kříženci" jsou kontakty s potomky potomků dětí vzešlých ze spojení lidských žen na jedné straně a mužů Anunnaki Nefilim a Elohim na straně druhé. Pozn. J. CH.).

Vraťme se ještě na chvíli k lidstvu stvořenému Anunnaki a předešlé otázce související s "křížením" z trošku jiného úhlu pohledu. Do autorova centra pozornosti se před nedávnou dobou dostal rovněž fenomén "Tvůrců křídel" a rozsáhlý materiál z pera Jaroslava Chvátala přišel jako na zavolanou. Zvlášť když se snaží zodpovědět to nejdůležitější, co asi zajímá většinu čtenářů: "Kdo to vlastně Wingmakers jsou?"

Dostáváme se tedy oklikou k Plejáranům a jejich úloze při zrodu "člověka" a jeho vývoji. Ovšem nejde jen o ně. Kdo a proč vlastně stál u zrodu "člověka"? Ze sumerských textů, pokud je jejich překlad a hlavně výklad správný, vyplývá, že "člověk" je výtvorem Anunnaků. Ovšem jak to je se současným lidstvem doopravdy? Je každý "člověk" tvořící lidstvo z hlediska svého původu a rodu stejný? (Oficiální genetika a její genealogie pracuje s teorií jedné "pramatky").

Nebo jsou jedinci, kteří jsou potomky přirozeného vývoje "původních" (uvozovky jsou na místě a jistě pochopíte proč) opolidí, jiní výsledkem křížení či genetické (nebo jiné) manipulace s cizicími entitami prostorově-časového (např. Archonti, bytosti Aeonu aj.) či mimozemského původu (obecně zvanými anunnakové, draci, plazovci, šediváci, síriané, plejáďané, plejárané, arkturiáni, lyřané etc.), nebo snad původních obyvatel planety hledajících úkryt v hlubinách Země (před kým? Anunnaky? Draky?) či jejího vodstva (Agartha, Šambala, dagoni)?

(Ti, kteří navštěvují mou esoterickou školu "Modré Světlo", vědí. Pro ostatní čtenáře pouze krátce. V současné době evidujeme poměrně velké množství různých dílčích druhů humanoidní bytosti. Důležité ovšem je uvědomit si fakt, že humanoidé nepocházejí z této galaxie. Do této galaxie z jistých konkrétních důvodů (s poselstvím) přišli ze sousední galaxie Andromedy. "Posel" - "Angelos" - "Anděl", čili "Posel - Anděl".

Proto se humanoidní bytosti v prostředí této galaxie ze strany místních forem inteligencí nazývají "Andělé", neboli "andělské bytosti" - "ti, kteří přišli s poselstvím". Nosné frekvenční parametry podmiňující evoluci uvnitř této galaxie jsou podstatně nižší, než je tomu uvnitř galaxie Andromedy. Z tohoto důvodu s postupujícím časem docházelo v dalších a dalších generacích andělských bytostí ke snižování frekvence jejich Duše, a tím ke snížení mentálních a emocionálních parametrů - "padlí andělé".

Evoluční jádro humanoidních bytostí v této galaxii je rozprostřeno kolem hvězdného systému Lyry. Odtud vede bezpočet migračních a vývojových vláken do různých dalších sektorů této galaxie. Mimo jiné do okrajových oblastí hvězdokupy Plejád, kam se integrovalo civilizační uskupení Plejařanů. V době, kdy již byl genetický produkt - "Člověk" - ve velkém množství komunit etablován zde na Zemi.

V době, kdy linie Anunnaki Nefilim opustila tuto planetu, a tím i svůj lidský produkt, vytvořila se dominnatní vazba na linii Anunnaki Elohim, kteří odmitli Lidstvo opustit. V době, kdy "Člověk" začal svádět úporné boje s plazími formami inteligence "Rahor" a "Baruch", se po boku Anunnaki Elohim objevili Plejařané. Pomohli lidem a Anunnaki Elohim vypořádat se v rámci tzv. "Prvních válek" s plazovci (na určitou přechodnou dobu) a zaseli zde své vlastní sémě. Soudobý člověk je tak potomstvem dvou rozdílných aktivit. Genetických aktivit ze strany Anunnaki Nefilim potažmo Anunnaki Elohim a genetických aktivit ze strany Plejařanů. Pozn. J. CH.).

Nepřeberné množství odpovědí a možností, ale to je teprve začátek. Přichází další skutečně kruciální neznámá a tou je koncept animus-corpus-spiritus. Přijměme pro tuhle otázku za vlastní sumerské texty a Anunnaki. Měli opolidé obyvající tehdejší Zemi duši, nebo ji měli až jejich potomci smísení s Anuovými syny a dcerami? Klínopis Enuma eliš i Bible z něj pravděpodobně vycházející mají jasno. Elohim deklamují, že je (člověka) stvořili k podobě a obrazu svému. Mají Oni duši? A pokud opustíme jako tvůrce člověka Anunnaki a dosadíme jiné otce a matky? Anebo to bylo naopak, přičemž si Oni přišli pro duše?

-pokračování-
Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.

Další díly