Nibiru versus Atlantida - odhalení skrytých souvislostí (1)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

29.11.2007 Exkluzivně

       Proces energo-informační metamorfózy, který je vysoce aktivní několik posledních let klade velmi vysoké nároky postupné oživení tzv. dlouhodobých paměťových receptorů, které jsou nedílnou součástí buňkové paměti lidské bytosti a hypervědomé složky lidské bytosti. V souvislosti s tím je jednou ze strategických aktivit současné doby postupné otevírání jistých velmi důležitých informací, které jsou propojené na důležité mezníky lidské historie propojené s touto planetou. Velmi důležitou kapitolou této historie je problematika Atlantidy. Již nyní mohu naznačit, že s příchodem roku 2008 se změní nejen design a celková koncepce nezávislého internetového magazínu Matrix-2001.cz, ale především se zcela změní jeho potenciál a poslání. Začne sloužit především těm, kteří skutečně hledají, chtějí a nalézají, těm kteří cítí jasně a zřetelně tepot svého poslání v tomto životě. V souvislosti s tím vším v prvních měsících roku 2008 počnu pro tuto úzkou skupinu poutníků, kteří se sami vyprofilují vzhledem k aktuálním okolnostem, odkrývat skutečné praktické skvosty, které byly střežené po více či méně dlouhá období. Čas Velkého Rozhodnutí a Velkých Událostí se postupně probouzí k životu. Vždy se musím usmát, když si uvědomím jaké neuvěřitelné historky a zkazky se o mé osobě tradují (stojí za nimi různé vlivy, ale i konkrétní lidé o kterých velmi dobře vím), a jaké množství lidí tomu všemu věří, aniž by si byť náznakem vytvořilo vlastní zkušenost. Ale s tím vším bylo počítáno a je to vskutku součástí onoho velkého scénáře větších či menších událostí. Pojďme, ale k věci a tou je Atlantida. V iniciačním centru Modrého Světla, ale i v takových aktivitách jakými jsou např. "Učení Svrchovaného Řádu Draka" učím o existenci velmi důležité národnostně genealogické problematiky v návaznosti na rok 2012, která je prezentována tajným materiálem "Cesta Zlatého Lvího Rouna". Jde o nadčasovou civilizační a genealogicko - inteligenční vlnu v linii "Atlantida (Atlantis čili At - land - Isis), Starý Egypt (Egyptos čili Eg - Yptos, My zbavení Ega) a Země Dvouocasého Lva (panteon českého a slovenského státu). Následující informace nepatří mezi iniciačně strategické, ty bych takto plošně nezveřejňoval, ale mohou být dobrým základem pro to co se chystám pro ty "vyvolené" v roce 2008 na Matrixu zveřejnit. Konečně to by mělo platit i o jiné materiály specifické hodnoty??..

 

 

        Problematika Atlantidy je velmi složitá a rozsáhlá. Proto se soustředím pouze na ty nejdůležitější aspekty, které samy o sobě mohou být východiskem k dalším informacím. Globálně vedeným výzkumem se zjistilo, že existuje poměrně značný rozpor v různých a mnohdy klíčových pojmoslovích. Tak například obyvatelstvo Atlantidy je dle různých filozofií a iniciačních škol nazýváno Hyperborejci, Aryjci či dokonce Titáni. V tomto ohledu lze nalézt velký potenciál inspirace v materiálech známé Heleny Petrovny Blavatské. I když panuje všeobecně rozšířený názor o její kontroverzi, je na druhu stranu zřejmé, že musela být napojena na poměrně zásadní informační zdroje. Jednoduchými testy a zkouškami dojdeme k závěru, že informace, které ve svých materiálech prezentuje nemohly být sami o sobě vymyšlené. Na otázku odkud čerpala lze odpovědět jen velmi těžce, ale podle mých zdrojů by mělo jít o některé informační zdroje v oblasti Tibetu a Jižní Ameriky. Helena Petrovna Blavatská věnuje velké úsilí k popisu Atlantské civilizace i kontinentu samotnému.

      Dalším pro nás podstatným pramenem informací je vizionář a člověk dodnes obestřen aureolou tajemství, ale i nepochopení - Edgar Cayce, americký křesťanský mystik, známý také pod přezdívkou "Spící Prorok". Ten se ve svých materiálech zmiňuje o sedmi ostrovech ve středu Atlantského oceánu. Tyto ostrovy prý byly vytvořeny sérií tří kontinentálních rozpadů původní Atlantidy, přičemž k poslednímu velkému kataklyzma v této oblasti došlo někdy před 12 000 lety. Jiné zdroje zase naznačují, že Atlantida byla vždy homogenní ostrovní říše složená z množství ostrovů, které se v pásu táhly od 60 stupně s.š. až k 50 stupni j.š. Každopádně však i tato verze popisuje zásah kataklyzmatu a to v sérii dílčích katastrof.

       Otázka příčinného činitele těchto kataklyzmatických úderů je také v mnohém nejasná. V současné době existují dva dominantní názorové proudy. První se přiklání k hypotéze přirozené cyklicky se opakující planetárním kataklyzmatu vyvolaným geofyzikálními zákonitostmi planetárního jádra. Druhá hypotéza zase preferuje kosmického působce v podobě  poměrně záhadné planety Nibiru. V následujícím materiálu bych se soustředil právě na tuto tezi spojenou s aktivitou planety Nibiru. Než tak ale učiním zastavím se ještě na okamžik u Atlantské civilizace a to v souvislosti s legendami o obrech. Ty mají s touto civilizací zřejmě mnoho společného.

        Jde totiž o poměrně zajímavou záležitost. Celá řada indicií totiž naznačuje, že uvnitř Atlantské civilizace s největší pravděpodobností existoval specifický genotyp obřích lidí. Tohoto tématu se dotkl při jedné ze svých seancí Edgar Cayce, když odpovídal na otázku jako bylo fyziognomické složení obyvatelstva v období před prvním kataklyzmatem. Cayce odpověděl takto:

        "Vidím mnoho velikostí pokud jde o postavu. Jsou zde miniaturní lidé, kteří vypadají jako trpaslíci (Hobité?), ale vidím také giganti - obři. Jsou velmi vysocí. Jejich výška dosahuje až dvanácti stop. Mají velmi vyvážené proporce a postava je atletické povahy. Nevidím fyziognomické rozdíly mezi mužem a ženou?.".

       Celkově vzato se v Atlantidě vyskytovaly lidé různé výšky a vzezření, ale nikdo se celkově nevyrovnal postavě obrů. Důležitá je také zmínka o fyziognomickém smíšení mužského a ženského pohlaví. Tato zmínka se u Cayceho objevuje speciálně v souvislosti s obry a minimálně naznačuje androgynií aspekty.

       Podobné a neméně zajímavé svědectví podává i H.P.Blavatská:

       "Na kontinentu Atlantis žili obři. Tento zvláštní druh člověka však pocházel původně z mořských hlubin. V dobách prehistorických se postupně silou  evoluce adaptoval na souš. Existuje velmi mnoho posvátných starověkých knih včetně Bible, které popisují existenci těchto velkých bytostí". Jistě že tvrzení, že člověk byl původně kolosální velikosti a to v dobách před 18 000 000 lety musí vypadat v očích klasických badatelů i představitelů vědeckého učení zcela pošetile. Celá četa biologů by se okamžitě odvrátila od této myšlenky. Titánové tzv. "druhého věku" však byly takto bytosti přizpůsobené úspěšně bojovat proti různých gigantickým netvorům ve vzduchu, na moři i na zemi. Ve své podstatě to byl etherický prototyp pozdějšího Atlanťana".

       Na jiném místě knihy "Odhalená Isis" pak naznačuje:

       "Diodorus Siculus tvrdí, že ve dnech Isis byli všichni lidé obrovské postavy. Tito jedinci pak byli nazýváni "Hellenskými obry".

       Ale i mnozí starověcí pisatelé naznačují existenci obrů v naší lidské historii. Tak například Tertullián píše, že v jistém dni bylo nedaleko Kartága nalezeno velké množství koster jakýchsi obřích lidí. Tento nález způsobil všeobecný rozruch a byli učiněny všechny důležité kroky tehdejších vědců aby byla existence tohoto nálezu podrobně prošetřena a byla určena identita bytostí, kterým tyto ostatky patřily.

       Je zajímavé, že v roce 1858 je v jednom vědeckém časopise rovněž zmínka o Kartágu v souvislosti s nálezem obřích koster. Ty měly být nalezené v podivných sarkofágách na stejnojmenném pozemku. O obrech ve svých materiálech hovoří i Philostratus a nebo Protesilaus. Nezdá se mi, že by všichni ti lidé zmiňující se o obřích lidech by byli blázni, snílkové a nebo pošetilci. Konečně nemusíme chodit daleko. V české provenienci vyšly nedávno materiály od vědce a lékaře dr. Muldaševa, který v několika expedicích navštívil Himaláje a Tibet. Velmi jednoznačně popisuje setkání s místními mudrci, kteří se velmi aktivně a živě zmiňují o historické existenci obrů. Vřele doporučuji si tento materiál prostudovat.

       K problematice obrů bych se rád vrátil ještě později, ale nyní bych upřel pohled na velmi dramatickou situaci týkající se zničení Atlantidy. Celá řada materiálů z různých dob a míst světa shodně uvádí existenci celkem čtyř velkých potop (spíše dílčí důsledek komplexního kataklyzma), které v samém finále nakonec potopili i sedm posledních ostrovů Atlantidy. Se sérii potop sešli ze světa i obři, resp. unikátní lidská rasa Titánů. Pro pozorného čtenáře půjde jistě o velmi zásadní sdělení. Víme totiž že série kataklyzmatických jevů jež zasáhla v sérii v době několika tisíců let po sobě Atlantidu byli spíše lokální jevy vázané na oblast Atlantiku a možná, že částečně Evropy (více či méně Středozemí) a severní oblasti Afriky. Odraz těchto katastrof na druhé straně, především v oblasti Střední a Jižní Ameriky není doposud dostatečně dobře znám.

       Vyjdeme-li tedy z těchto tvrzení pak by měla být rasa obrů vázaná čistě do zasaženého prostředí. V mnoha různých nezávislých materiálech se píše, že Titáni v návaznosti na dramatické události v Atlantiku vyhynuli. Nešlo tedy o globálně rozšířenou rasu. Nevím, ale osobně se mi tyto informace moc nezdají. Spíše mám za to, že pisatelé nedisponovali dostatečnými znalostmi a nebo záměrně vytvořili dezinformaci. Z jiných pramenů máme zase velmi zřetelné indicie naznačující existenci těchto bytostí v oblasti dnešních Himalájí  - především pak oblast hory Kailás včetně jejich útrob (viz. např. Muldašev resp. Scott Eliot) a nebo Jižní Ameriky - konkrétně oblast Akkákoru a hory zvaná Kikibara (plošně rozšířené legendy místní domorodých indiánských kmenů). Když jsem zjistil kde se v Asii a Jižní Americe nachází lokality tzv. "spících obrů" (kteří měli disponovat silnou telepatickou a telekinetickou silou) napadlo mne něco, co by mohlo mít určitou logiku.

       Jak jsem před chvíli naznačil, nejsem v souladu s teorií vyhynutí Titánů v návaznosti na finální katastrofické scénáře Atlantidy. Diky existenci poměrně unikátních informací obsažených v rozsáhlém manuskriptu "Cesta Zlatého Lvího Rouna" víme, že těsně před finálním zánikem Atlantského kontinentu byly ustanovené čtyři migrační vlny obyvatelstva hledající za pomocí poměrně vyspělé technologie spásu v jiných oblastech našeho světa. Podrobněji jsem psal o těchto migračních vlnách psal v jiných písemných materiálech, které lze na mých stránkách dohledat.

       V této chvíli mi jde spíše o to, že součásti prchajících obyvatel  mohli být alespoň někteří z rasy Titánů. Víme, že první migrační větev se dostala do míst dnešní Střední a Jižní Ameriky - a to by souhlasilo s legendami místních přírodních kmenů domorodých obyvatel. Třetí migrační linie dosáhla pobřeží dnešní Indie v oblasti někde v blízkosti dnešního Madrásu a pokračovala dále do vnitrozemí (Himáleje - Tibet). I zde nacházíme zvěsti o přeživších obrech Titánech.

       Jenže aby moje teorie byla funkční budeme muset nalézt indicie o lidech obrech (Titánech) v souvislosti s druhou migrační skupinou, která se dostala do oblasti středozápadní Afriky, prošla napříč kontinentem přičemž zanechala hlubokou psychomentální stopu u místních primitivních kmenů (Dogonové, Bambara, Malinka atd.) aby později nechala vykvést nové říši Egyptské. Stejnou stopu po existenci Titánů pak budeme muset hledat i u čtvrté migrační skupiny, která se dostala na uzemí evropského kontinentu někde v oblasti dnešního francouzského pobřeží Atlantiku. Tato skupina Atlanťanů se později krvavě střetla s jinou vysoce sofistikovanou společností obývající především střední Evropu jež je známá jako Thuata Dannan. Ale to již je jiná poměrně dost pohnutá kapitola skrytých dějin.

       Takže milí přátelé? Zkuste mi pomoci hledat stopy po obrech - Titánech v oblasti egyptské Říše a střední, případně západní Evropy? Těším se na váš materiál, poznatky a příspěvky, které můžete posílat na mou e-mailovou adresu. A nebo je má teorie mylná a lidé - obři skutečně vyhynuly souběženě se zánikem Atlantidy?

- pokračování -


(c)2007 Jaroslav Chvátal

Další díly