Nejvyšší tajemství (34)

Icke David

Icke David

autor

27.09.2007 Exkluzivně

       Křesťanství pobralo mnoho Mithrových stoupenců, neboť pro ně zůstalo vše stejné jako u jejich původního systému víry - změnilo se pouze jméno. Konstantin zakončil pronásledování křesťanů v Římské říši vydáním Milánského výnosu a, ačkoli se tento netýkal výlučně křesťanství, ukončil perzekuci zaměřenou proti všem náboženstvím vyznávajícím jednoho Boha. Nicméně, i když jedno pronásledování skončilo, další mělo brzy začít, jelikož Církev Římská pronásledovala, upalovala a mučila každého, kdo odmítl vyznávat křesťanskou víru nebo třeba jen jejich verzi víry. Desítky milionů lidí zemřely ve jménu takzvaného 'Prince Míru'. Konstantin příhodně zavraždil svou ženu a staršího syna před cestou v roce 325, kdy se vydal do svého paláce umístěného v Nicaea (dnes Iznik v Turecku), aby zde rozhodl o tom, čemu křesťané do dnešních dnů musí věřit. Chtěl ukončit konflikt mezi Paulínci a Ariánci a zavést jediné křesťanské vyznání. Svolal 318 biskupů (další mystické číslo) do Nicaea, aby jim sdělil, jaké bude jejich vyznání. Vypukly rozvášněné spory mezi různými frakcemi na žhavé téma týkající se obav o budoucnost světa: Byl Ježíš součástí trojice Otce, Syna a Ducha Svatého? Svatý blábol.

 

       Dokumenty byly zničeny a služba byla vykonána. Jestliže jste křesťanem, takto bylo rozhodnuto o vaší víře. Ariánci prohráli a z tohoto chaosu a římského diktátorství vzešlo založení křesťanské víry. Tento svinčík zněl následovně. Doufám, že se soustředíte, později budu klást otázky:

        "Věříme v jednoho Boha, Všemohoucího Otce, stvořitele všech věcí, viditelných i neviditelných, a v jednoho Pána, Ježíše Krista, syna Božího, zplozeného Otcem, jediného zplozeného, tedy ze stejné substance Otce, Boha z Boha a Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zplozený, nikoli stvořený, sestávající z jedné, shodné substance se svým otcem, jímž byly stvořeny všechny věci, jak věci na nebi, tak věci na zemi, a jenž kvůli nám lidem a našemu spasení přišel dolů a stvořil maso, stvořil člověka, trpěl a znovu povstal třetí den, vstoupil na nebesa a má znovu přijít, aby soudil živé a mrtvé, a v duchu svatém."

       Snadné, že? Bylo rozhodnuto, že Ježíš je stejnou substancí jako otec, jelikož ve starém Babylonu se říkalo, že Nimrod a jeho syn Tammuz jsou jednou osobou. Jeho matka, královna Semiramis, byla titulována Duch Svatý. Takže Otec, Syn a Duch Svatý jsou ve skutečnosti Nimrod-Tammuz a Semiramis. Křesťanství je náboženstvím Babylonu a bylo jím od samého počátku. Dnešní Řím a Itálie zůstávají hlavním střediskem Bratrstva, jak podrobně odhaluji v díle ...A pravda vás osvobodí. Samotný Vatikán je zcela ovládán Bratrstvem a je jednou z jeho nejdůležitějších základen.

       Křesťanství, stejně jako judaismus a islám, bylo navrženo kvůli prosazení další podstatné části reptiliánské Agendy: potlačování ženské energie, intuitivní napojení na vyšší úrovně našeho multidimenzionálního vědomí. Jakmile potlačíte svou ženskou energii, svou intuici, odpojíte se od svého vyššího vědomí a začnete být ovládáni svým nižším vědomím. Jste izolováni od vašeho vyššího vyjádření lásky, moudrosti a vědění a vydáni na milost zmanipulovaným 'informacím', které bombardují vaše oči a uši.

       A to je důvodem, proč se Bratrstvo usilovalo o stvoření světa, v němž rozkazuje mužská energie, alespoň na povrchu. Bytost, kterou označujeme jako 'macho muž' (čti 'mačo') je osobou odpojenou od ženské energie a tedy hluboce nevyváženou. Všimněte si, že v Konstantinově verzi křesťanského vyznání není žádná zmínka o ženách. Říká, že Bůh přišel jako Ježíš "kvůli nám lidem/mužům ('men' znamená anglicky muži i lidé) a kvůli našemu spasení."

        Křesťanství bylo mužskou baštou již od svého založení, vytvořenou za účelem potlačení vyrovnávající ženské energie. Raní zakladatelé Církve, jako Quintus Tertullian, zabránili ženám ve vykonávání kněžského povolání a dokonce jim zakázali i mluvit v kostele. Až na koncilu v Trentu v roce 1545 se Římská Církev oficiálně usnesla, že ženy mají duši, avšak pouze na základě většiny zajištěné pouhými třemi hlasy! Semínka tohoto proti ženám zaměřeného dogmatu v křesťanské církvi mohou být spatřena v jejím zrcadle, Zoroasterismu, sektě proroka (mýtického Slunečního boha) Zoroastera.

       On a jeho náboženství se opět vynořilo v Persii, nyní Turecko, v domově Pohoří Taurus (Býk) a bydlišti svatého Pavla, Tarsu. Zoroaster byl nastaven silně proti ženám a řekl, že "žádné ženy nemohou vstoupit do Nebes, kromě těch 'poslušných ovládání a kontrole', které považují své muže za pány".

       Celá tato filozofie je téměř doslovným opakováním Brahmanismu, hrůzného indického vyznání, které bylo zavedeno Árijci do Indie před mnoha staletími. Svatý Pavel (Pisové a Pliny) pokračoval/i v proti-ženské agendě v křesťanství a připravili půdu pro děsivý útlak žen trvající téměř přes dva tisíce let.

      Mezi drobné perly sv. Pavla patří:

       "Ženy se podřizují svým mužům, neboť manžel je hlavou ženy tak jako je Kristus hlavou Církve. Takže jestliže se Církev poddává Kristu, ženy by se měly stejně tak poddat svým mužům naprosto ve všem."

        Křesťanská církev byla vybudována, aby ztělesnila a zvěčnila extrémní mužské vibrace, Sluneční energii a aby udržela staré vědění v tajnosti. Křesťanská církev se stala klíčovým a vysoce účinným nástrojem ke stažení vědění z oběhu tak, aby mohlo být používáno tajně a zlovolně ze zákulisí. Útok na vyvažující ženskou energii a shromažďování vědění vyústilo v pronásledování 'čarodějnic', médií, jasnovidců, věštců a proroků všeho druhu.

       Tyto druhy spojení či komunikace s jinými sférami byly každodenní součástí před-křesťanského života. Média dostávala různá jména jako prorokové, věštci, nádoby Boží a podobně. Jedním z vůdců tohoto honu na čarodějnice byl Jerome, narozený v roce 341, jemuž je připisováno shromažďování textů pro hlavní latinskou verzi 'Písma svatého'. Byl to Jerome, kdo přesvědčil Papeže, aby postavil channelling (paranormální komunikace s jinými dimenzemi) mimo zákon. Tímto jedinečným papežským nařízením se z nádob Božích staly nádoby a čarodějnice Ďáblovy - termíny dosud používané mnoha křesťany.

      Král James I, první král obou jak Anglie tak Skotska, zahrnul ostré odsouzení čarodějnic ve své Bibli krále Jamese v roce 1611 a svému slovu dostál, jelikož nechal tisíce žen mučit a popravit jako čarodějnice. Jerome chtěl, aby kněží byli prostředníky mezi lidstvem a Bohem. Nechtěl, aby šli lidé přímo, v rozporu s oficiálním modelem nebo aby obíhalo neschválené vědění. Jak pravil:

       "Říkáme jim (médiím), že ani tak neodmítáme proroctví jako odmítáme proroky, jejichž výroky neodpovídají Písmu svatému, starému a novému."

      Nicméně v tutéž dobu zasvěcenci Babylonského Bratrstva, které vytvořilo Církev Římskou, používali tyto shodné paranormální, jasnovidecké schopnosti a způsoby mezi-dimenzionální komunikace. OK, jak jinak můžeme ovládat a pokořit spodinu? Přiměli jsme je, aby uvěřili iluzi o Ježíšovi a oblafli jsme je, když si myslí, že po jednom životě na Zemi, Bůh rozhodne, jestli půjdou do nebe nebo do pekla.

       Také jsme je převezli, když si myslí, že my, muži v kutnách, víme, jak Bůh chce, aby žili a že cokoli má co dočinění s esoterikou je Ďábelské. Ještě něco? Hej, musíme být opatrní ohledně té sexuální energie, kreativní síly. Musíme to zastavit, jinak budou mít stále svůj zdroj síly.

       Svatý Augustin z Hippo, stejně jako většina raných církevních hrdinů, byl ze Severní Afriky. Ve svém dřívějším životě se nemohl nabažit sexu, ale po jeho údajném obrácení na křesťanskou víru v 31 letech dramaticky obrátil a rozhodl, že sex je odporný. Víte, jací jsou kuřáci, když přestanou. Nevpustil do svého domu ženu bez doprovodu, dokonce ani svou vlastní sestru. Nedokázal vymyslet jiný způsob, jak tvořit děti a proto, pokud neměla lidská rasa vyhynout, musel ho nějak snést. Avšak trval na tom, že v žádném případě si ho nesmíte užívat.

      Tak to jsem zkoušel, kámo, ale nějak to nefungovalo. To byl Augustinův pohled na sexualitu:

      "Muži milují své manželky, ale milují je cudně. Trvejte na práci masa jen v případech, kdy je to nezbytné pro rozmnožování. Jelikož nemůžete zplodit děti žádným jiným způsobem, musíte se snížit proti své vůli, neboť je to Adamův trest."

       Tyto postoje vedly postupně k nastolení celibátu u kněžích Papežem Řehořem VII v roce 1074. Ano, v římsko-katolické církvi dnes máme kněží celibátníky kvůli tomu, o čem jeden papež rozhodl před tisícem let a také bezpočet dětí, zneužívaných sexuálně frustrovanými a pomatenými duchovními. Augustin spojil sex s prvotním hříchem - myšlenkou, že se rodíme jako hříšníci díky našemu propojení na Adama a Evu.

      Ježíš byl, podle této teorie, jediným narozeným bez prvotního hříchu, neboť byl počat panenským zrozením. Ale co jeho matka? Ta musela přece musela mít na sobě prvotní hřích, takže něco z něj se muselo přenést i na Ježíše. Nakonec si Církev Římská všimla tohoto rozporu a ustanovili, že také Marie pocházela z panenského zrození. Ale co její matka? Měla na sobě prvotní hřích? Jestliže ano, musel být přenesen na Marii.

       Můj bože, zastav mě, než zmizím svým vlastním jícnem. Co je tohle všechno za nesmysly. Avšak miliony lidí byly ovládány a manipulovány tímto způsobem od té doby, co křesťanské vyznání zabořilo své tesáky strachu, viny a násilí hluboko do lidského ducha. Vlastně já sám věřím v prvotní/originální hřích. Některé z mých 'hříchů' byly velmi originální. Jestli se chystáte zhřešit, buďte originální, to je moje řeč.


(c)1998 David Icke

(c)2007 Translation: Adriana Křížová