Nejvyšší tajemství (15) - Babylonské Bratrstvo, část první

Icke David

Icke David

autor

23.04.2007 Exkluzivně

        Jakmile voda z potopy po Venušském kataklyzmatu ustoupila, ti, kteří přežili sestoupili z hor a vystoupili z nitra Země. Usadili se v nížinách a na planinách a začali vše budovat od začátku. To bylo v dobách, kdy se náhle objevily civilizace na vysokém stupni technologického pokroku v Sumeru, Egyptě a údolí Indu, ačkoli existovaly již předtím a nyní byly vzkříšeny po nepokojném období. Sumerská společnost začala přímo na vrcholu svého vývoje, díky této náhlé injekci vědomostí a Árijská rasa, pocházející z Marsu, se rozšířila z Kavkazkých hor a Blízkého východu dolů do Sumeru, do Egypta a do údolí Indu, kde, jak potvrzuje dokonce i tradiční historie, se spontánně zjevily vysoce vyvinuté společnosti. Nicméně, součástí této i jiných ras byl genetický proud, jenž budu nazývat reptilo-Árijským či reptilo-lidským. Kdykoli používám termín Árijec, mám na mysli bílou rasu.

 

        Tyto byly rodovými liniemi kříženců, vytvořenými genetickou manipulací s Anunnaki. Hlavním střediskem reptilo-Árijských rodů byl po ústupu vod po povodni v prastarém světě Babylon na jihu sumerské oblasti podél řeky Eufrat. Bližší pohled na důkazy nám zasadí založení Babylonu do mnohem dřívější doby než se původně věřilo a bylo to jedno z prvních měst popovodňové éry. Bylo to právě zde, kde byly vytvořeny záhadné školy a tajné společnosti, které se po tisíce let, jež následovaly, měly rozšířit po celém světě.

        Bratrství, které dnes ovládá svět, je moderním výrazem Babylonského Bratrství reptilo-Árijských knězů a příslušníků 'královských rodů', které se zde seskupili po povodni. Bylo to v Babylonu v tomto popovodňovém období, asi před 6 000 lety, kdy byl položen základ systémům víry - zmanipulované víry - dnešních světových náboženství za účelem ovládání lidí.

       Zakladatelem Babylonu byl podle prastarých textů a legendy Nimrod, jenž vládl se svou ženou, královnou Semiramis. Nimrod byl popisován jako 'mocný tyran' a jeden z 'obrů'. Arabové věřili, že po povodni to byl právě Nimrod, kdo postavil a znovu vybudoval ohromující stavbu u Baalbeku v Libanonu, přičemž každý ze tří kamenů vážil 800 tun. Údajně vládl oblasti, kde se nyní rozkládá Libanon a, podle Genesis, byly prvními centry Nimrodova království Babylon, Akkad a další v zemi Shinar (Sumer).

        Později expandoval do Asýrie, aby vybudoval města jako Nineveh, kde bylo nalezeno mnoho sumerských desek. Nimrod a Semiramis (či bytosti symbolizované těmito jmény) pocházeli z reptiloidních linií, které také vešly ve známost jako Titánové, genetické řady lidí ovládaných plazovci či reptiloidy a čistokrevných plazovců. Tato rasa 'obrů' či 'Titánů' byla prý potomstvem Noemovým - dítě popsané v Enochově knize (dříve Noemově knize) jako kříženec Strážců/Pozorovatelů/Watchers a lidí s extrémně bílou kůží.

       Nimrodovým otcem byl v knize Genesis Cush, také známý jako Bel nebo Belus, jenž byl pravnukem Noemovým a synem Hama. Cush byl znám jako božstvo Hermes, což znamená Syn Hama.  Ham či Khem znamená 'spálený' a může být spojeno s uctíváním Slunce.  Z Babylonu a jeho spojení s Egyptem vzešel rozsáhlý systém božstev.

        Nimrod a Semiramis zůstali klíčovými božstvy Bratrství až do dnešních dní pod mnoha různými jmény a symboly. Nimrod byl symbolizován jako ryba a královna Semiramis jako ryba a holubice. Semiramis je pravděpodobně symbolem Ninkharsag, původkyně reptilo-lidského křížení. Nimrod byl bohem-rybou Dagon (slovo Dagon je velmi blízké slovvu Dogon, kteří jsou známí svým mýtem o inteligenci ze systému Síria včetně unikátní kosmologické koncepce - jejich mytologická bytost Nomo vypadala přesně jako babylonský prototyp bytosti napůl člověčí a napůl rybího charakteru, pozn. J.CH.), jenž byl zobrazován jako napůl muž, napůl ryba.  Je možné, že pro něj bylo příznačné být napůl člověk, napůl plazovec pokrytý šupinami.

        Královna Semiramis byla také symbolizována rybou, neboť Babyloňané věřili, že ryba je afrodiziakem a stala se symbolem Bohyně Lásky.  Odtud používání ryby v křesťanské symbolice a architektuře. Semiramis byla ve své roli 'Ducha Svatého' zobrazována jako holubice držící olivovou větev a Semiramis znamená 'nositel větve' - 'Ze' (gramatický člen) 'emir' (větev) a 'amit' (nositel/ka).  Všimněte si také této symboliky v příběhu o Noemovi a Velké Potopě, kde se holubice vrátila zpět s olivovou větví. Návrat plazovců po povodni?

       Jméno Semiramis se vyvinulo z předchozího indického božstva "Sami-Rama-Isis" čili Semi-ramis. Ryba a holubice jsou dvěma symboly stále velmi používanými v náboženských obřadech a národních ceremoniích, ačkoli většina lidí, kteří se jich účastní, nemají ani ponětí o jejich skutečném významu. Sinn Fein, politické křídlo severoirské teroristické skupiny IRA má holubici jako svůj symbol a holubici naleznete na mnoha žezlech držených bristkými monarchy (a třeba i politických stran, viz. např. naše "ODS", pozn. J.Ch.).

       Obě organizace jsou moderními hnutími za Babylonské Bratrství a holubice symbolizují královnu Semiramis. Holubice pro ně není symbolem míru, ale smrti a destrukce, díky převrácené symbolice, kterou Bratrství používá. Jestliže má pozitvní význam pro lid, je negativní pro Bratrství a to umožňuje jejich negativním symbolům, aby byly umístěny na veřejné scéně. Nikdo si nestěžuje, neboť nikdo netuší, co tyto symboly, jako holubice, doopravdy představují.

       Semiramis byla nazývána Královnou Nebes (také Rhea), Panenskou Matkou Bohů, a někdy také známá jako Velká Matka Země (Ninkharsag). Byla také uctívána pod jménem Astarte, 'žena, která tvořila věže' a to by mohlo odkazovat na Babylónskou věž, kterou údajně vystavěl Nimrod.

        Rodové linie evropské královské krve pocházely z reptilo-Árijských rodů Babylonu a koruna se vyvinula z pokrývky hlavy s rohy nošené Nimrodem.

       Rohy symbolizovaly monarchovu autoritu a později se staly kovovou čelenkou se třemi rohy symbolizujícími královskou moc a božskou autoritu.   Toto je reprezentováno symbolem fleur-de-lis, jenž najdete mezi moderními královskými klenoty . Jak jsem již zmínil, příslušníci 'královské' hierarchie Draco, okřídlení albíni, měli údajně rohy a já jsem si jistý, že to je pravý původ pokrývky hlavy s rohy u prastarých královských rodů.


(c)1998 David Icke

(c)2007 Translation: Adriana Křížová

Další díly