Mystérium Staroměstské mostecké věže (4) - Žena sluncem oděná-část 3.

        Okamžik, kdy "psí hvězda" Sírius vychází před Sluncem, byl dobře znám ve starém Egyptě, kde jej nazývali-Dnem zrození slunečního boha Horuse-božského sokola.Tento předěl znamenal počátek nového roku, přičemž samotný heliaktický východ Síria  byl v Egyptě vždy oslavován v den letního slunovratu.(Stín lva-slunce dopadající na erb svatováclavské orlice na Staroměstské mostecké věží v době letního slunovratu-21.6-tedy pravděpodobně odkazuje na původ tohoto mystického úkazu v tradici starého Egypta a je dalším možným argumentem podporující vztah pražského mystéria slunovratu a dávné egyptské náboženské tradice zrození syna Slunce). Podobně jako sakrální architektura města Washingtonu, jenž je silně ovlivněna symbolismem matky bohů-Isis, je i pražská sakrální scéna velmi podstatně prostoupena symbolismem Měsíční bohyně.Při bližším průzkumu zjistíme, že Černá panna oděná sluncem s měsícem pod nohama je velmi silně zastoupena v celé řadě symbolických či architektonických motivů města Prahy.Ústřední motivy ikonografie nacházíme jak v sochařském, tak dalším provedení, kdy především v oblasti blízké linii pražské Královské cesty a rovněž v prostředí umělecké výzdoby hradu Karlštejna je zmíněná symbolika zcela zásadní.

 

        Právě ve zdech hradu Karlštejna je možné shlédnout celou sérii výtvarné symboliky Janovy Apokapypsy, jedná se především o tzv. apokalyptický cyklus na stěnách kostela P.Marie. Žena oděná sluncem je společně se svým synem vyobrazená právě na západní stěně této kaple.Je oděná v tmavomodrém hávu, její nohy spočívají na srpku měsíce, syn Slunce-malý Horus spočívá v jejím náručí v barvě červené. Obdobně je tomu v případě tzv. Vyšehradské madony z kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.Zmíněný obraz z roku 1355 nese prakticky totožné atributy, pouze je zde detailněji vyobrazena koruna 12 hvězd. Jiným neméně významným motivem Černé panny je Madona březnická, vystavená v Národní galerii.Tento obraz nese latinský nápis  odkazující na skutečnost, že byl zhotoven na přímý pokyn krále Václava IV.,syna Karla IV.

 


Žena oděná sluncem v kapli P.Marie na hradu Karlštejn, obličej na obrazu v západní části kaple údajně odpovídá vzezření manželky Karla IV. Anny Svídnické, která císaři porodila nejstaršího syna a nástupce trůnu Václava

 

       Pokud zavítáme do pražských ulic resp. přímo na linii pražské Královské cesty, objevíme Černou pannu s dítětem na domě "U Černé Matky boží".Mimo dříve uvedené významy je vyjádřením alchymické prvotní materie, přičemž je symbolem nigreda-1.fáze alchymické iniciace na královské cestě zasvěcení.

 


Černá panna s dítětem na domě U Černé Matky boží v Celetné ulici.

       Ve chvíli, kdy vstoupíme přímo na pražské Staroměstské náměstí a vzhlédneme do výše směrem k Týnskému chrámu, spatříme přímo ve středu dvou-věžového průčelí motiv Ženy stojící na měsíci!! (Dostavba dvou-věžového průčelí chrámu byla dokončena za vlády Jiřího z Poděbrad, v té době zde byl umístěn velký pozlacený kalich, mramorová socha Jiřího z Poděbrad a nápis Veritas dei vincit -Pravda boží.Jinou poměrně zajímavou informací je fakt, že právě Týnský chrám představoval v době husitských revolučních let hlavní opěrný bod celého husitského hnutí.).

       Dále nemůžeme opomenout plastiku Ženy sluncem oděné, která spočívala na západním průčelí Staroměstské mostecké věže.Tato plastika se bohužel nedochovala, známe ji pouze zprostředkovaně z dochovaných pramenů.S největší pravděpodobností byla na západním průčelí věže vyobrazena apokalyptická žena žehnající českému králi Karlu IV. a jedné z jeho čtyř manželek.

       Na linii blízké pražské Královské cestě tak nalézáme celou řadu vyobrazení P.Marie, jež má svůj symbolický význam velmi úzce spojen s tématem apokalyptické ženy či měsíční bohyně, přičemž je zde celá dlouhá řada dalších motivů, jež jsou pravděpodobně chybně interpretovány (především tedy motivy na průčelí pražských domů či na portálech sakrálních staveb).Dalším zcela zásadním zjištěním je fakt, že převážná většina prvků této ikonografie je více či méně spojena především s obdobím vlády českého krále Karla IV.a jeho syna Václava IV.

       Archetypální vyjádření Černé panny prostupující pražskou sakrální architekturou je obdobně zastoupeno v oblasti lidového folklóru, kde můžeme taktéž nalézt dávné reflexe především v lidových pohádkách či pověstech.Nejinak je tomu v případě erbovní-heraldické ikonografie, kde symbolismus hvězdy resp.měsíce je velmi často prezentován na znacích či erbech celé řady českých měst a oblastí.

      Výše zmíněné skutečnosti mne vedou k poměrně zásadnímu předpokladu, že nejstarší heraldický a posvátný motiv českých zemí-plamenná svatováclavská orlice je pravděpodobně dávným vyjádřením kultu Černé matky bohů-Isis, přičemž plameny vystupující z jejich křídel jsou vyjádřením této ikony jako symbolu ohnivého ptáka fénixe!!Obdobně srpek měsíce (tzv.perizonium), který svatováclavská orlice nese na své hrudi, představuje původní symbolické vyjádření matky bohů-Isis!!Pokud je tento předpoklad správný a já tomu hluboce věřím, můžeme sv.Václava-jako nositele ikony fénixe označit za skutečného strážce tajemství sv.Grálu a také právoplatného a jediného dědice království českých zemí??ať již v čase minulém či budoucím?..

 


Dva ústřední heraldické motivy českých zemí:dvouocasý lev a svatováclavská orlice

 

        Tato zjištění nám tak mohou pomoci pro bližší pochopení toho, co je skryto za oponou pražského mystéria slunovratu, kdy neheraldický český lev spočívající  na vrcholu trojúhelníkového vimperku Staroměstské mostecké věže rozněcuje svým dotekem svatováclavskou plamennou orlici-ptáka fénixe a obnovuje její cyklus.Připomíná tak zrození syna Slunce?toho? jenž je v apokalyptické tradici představen jako Lev z pokolení Judova??..

        Celý tento děj lze velmi přesně vyložit v kontextu již dříve zmíněného proroctví opata Joachima o Posledním vládci, který přijde z Čech, dobude Řím, sesadí papeže a obrátí pohany na křesťanskou víru?.Již v době vlády císaře Karla IV. připomněl zmíněnou pověst básník působící na Karlově dvoře- Heinrich von Mülgen:

 

lev znamená Českou zemi,

on lásku orlice našel v Římě

Heinrich von Mülgen,1350

- pokračování -


(c)2007 Jan Křivanec