LYRICUS: UČITELÉ LYRICUSU A JEJICH PŘÁTELSTVÍ K LIDEM

Anonym

Anonym

autor

17.11.2005 Exkluzivně

    Otázka 1:

    Jak vznikají nové druhy - jako je lidský?

 

    Odpověď:

    První oživení prvního nosiče duše je velmi klíčová záležitost v životě planety. Souvisí s mýty o stvoření, které zdobí historické záznamy druhu. Je to přizvání vědomí duše do fyzické a mentální membrány na planetě nesoucí život, co zakládá vznik druhu. Tento proces je vždy vyvolán a průběžně kontrolován  Centrální rasou, příslušníky řádu Lyricus.

    Je pečlivě vybrána planeta schopná nést život a potom jsou prozkoumány její schopnosti nést vyšší formy života. Pak je přizpůsoben nosič života, aby byl schopen fungovat v daném prostředí. Jakmile je matrice nosiče života připravena, začíná se experimentovat s vtělováním duší z Lyricusu, jehož příslušníci jsou schopni se vtělit a oživovat mnoho nosičů duše najednou. Z těchto experimentálních dat jsou vyvozeny nezbytné úpravy nosiče a teprve potom je provedeno první oživení.

    Tento základní proces mohl být uskutečněn zhruba na 32,7 trilionu planet v sedmi supervesmírech. Vždy, když jsou tyto skutečnosti na planetě zveřejněny a příslušníci druhu je studují, jsou velmi překvapeni velikostí tohoto čísla. Přijetí objevu Velkého portálu se děje bez údivu. Jen malé procento z těchto planet schopných nést život jsou vhodné pro humanoidní typy nosiče duše. Tento typ nosiče duše je však v sedmi supervesmírech dominantní.

    Od počátečních experimentálních fází  až po okamžik, kdy je druh sjednoceným vědomím oddaným holografické pravdě Prvotního zdroje, celou tu dobu vedou ruce Lyricusu neochvějně nosiče duše daného druhu k Velkému portálu. Lyricus dává zpočátku instrukce jednotlivcům, aby bylo zabráněno místním poruchám, ale jen do té doby, než je stanoven jasný směr organizovaného vzdělávání nosičů duší.

 

    Otázka 2:

    Jaké postupy Lyricus používá k tomu, aby provedl druhy jejich evolučním vývojem?

  

    Odpověď:

    Lyricus přináší zpočátku stavební prvky jazykového a kulturního systému, které umožní druhu zformovat stabilní, nezávislé a spolupracující společenství. Poté přináší vědy a formální jazyk matematiky, ze kterého se vyvinou sítě, které spojí druh na celé planetě. Tento krok - objevení globální sítě - na evoluční cestě druhu je signálem příchodu vrcholu v podobě Velkého portálu.

    Objevení Velkého portálu je vrcholných okamžikem, ke kterému jsou nosiče duší druhu kolektivně předurčeny v průběhu svého pobytu na planetě. Pokud se budeme zabývat základním smyslem existence individualizované duše druhu, jde o transformování či aktivování jejího nosiče duše tak, aby byl přístupný vědomí duše jednotlivce, společnosti a Prvotního zdroje.

 

    Otázka 3:

    Co je přesně Nosič duše a proč je zdánlivě tak omezený?

 

    Odpověď:

    Nosič duše druhu se dá přirovnat ke  tvaru, který je odlit z původní archetypální matrice druhu a je přizpůsoben určitému vibračnímu prostředí, poté je dále vylepšován a vyvíjen individualizovaným vědomím duše a vibracemi prostředí, ve kterém nosič duše pracuje. Tyto prvky ovlivňují vývoj DNK nosiče duše po dlouhé věky a je to právě tato evoluce druhu, která s konečnou platností určuje jeho poslání a podmiňuje individualizovaná vědomí, která obývají nosiče duše tohoto druhu.

    Nosiče duše nejsou neomylné nástroje vnímání. Poskytují pouze částečný vhled do vibračních světů fyzické dimenze a subjektivní vhled do ostatních dimenzí vědomí.

    Duše není záměrně směřována k omezením. Ta jsou zde jako přirozený následek vibrační hustoty planetárního prostředí. Tato omezení kapacity spolu s  předurčeními vzoru nosiče duše mohou způsobit, že vliv duše je podstatně zmenšen. Právě tato skutečnost má za následek předurčení druhu k menší harmonii a menšímu duchovnímu uvědomění.

    Vzor nosiče duše je vytvořen tak, aby v sobě obsahoval vrozenou a nepopiratelnou touhu porozumět sama sobě - nikoliv vědomí duše, ale fyzickým, emocionálním a mentálním aspektům obklopujícím duši. Toto prvotní chybné nasměrování je nutnou zajížďkou na cestě k objevu Velkého portálu, protože nosič duše je mnohem více schopen pochopit sám sebe, než individualizované vědomí nebo duši, jež nese.

    Jak se nosič duše snaží zjistit svou pravou identitu, začíná vyvíjet svou schopnost učit se, myslet, chápat, tvořit a projevovat nové skutečnosti. Tyto nové reality začnou měnit vibrační hustotu jeho domovské planety a to zpětně mění nosič duše a jeho schopnost vnímat to, co obsahuje.

    Tento stíhací závod nosiče duše poznat sama sebe je obvykle spojen s otázkami jeho individuálního vědomí a jeho Stvořitele. Zmatek je pochopitelný, protože rozdíl je velmi jemný. Jemné aspekty nosiče duše jsou uloženy ve vyšší mysli a okruzích DNK, které cestují nervovým systémem nosiče duše a aktivují či mění buněčné vědomí. Tyto vyšší okruhy nosiče duše se odhalují ve velké změti spolu s napojením na duši. Na této rovině První interakce jsou nosič duše a duše samotná úzce spojeny do jediné entity vědomí.

    Jak nosič duše zpomaluje své vibrace až k husté formě, která je fyzickým tělem, není individualizované vědomí schopno se ho plně zúčastnit a proces je postaven na elektrochemických vibracích. Proto jsou tělo a emoce - základní vibrace nosiče duše - obvykle spojeny s druhem více, zatímco vyšší mysl je často spojována s duší či Božskou částečkou.

 

     Otázka 4:

     Jaký je rozdíl mezi nosičem duše a druhem jako celkem?

 

     Odpověď:

    Druh je, podle definice Lyricusu, celistvost nosiče duše. Individualizované vědomí není druhem, je Božskou částečkou, která funguje v ústrojí individuality, jež je ve skutečném slova smyslu meta nosičem duše.

    Druh se vyvíjí; duše zakouší. Druh objevuje, že je nosičem duše; duše objevuje, že je transcendencí všech věcí v čase, hmotě a prostoru. Druh je zrozen z archetypálního vzoru; duše je zrozena z Prvotního zdroje. Druh je částí nezměrného bratrstva obměn; duše je oceánem vědomí. Druh umožňuje vznik a expanzi Supervesmírů; duše umožňuje objevení a expanzi Prvotního zdroje.

 

     Otázka 5:

    Jaká je definice duše?

 

    Odpověď:

     Duše je slovně vyjádřeno Částí boha, jež je tvořena strukturou schopností a funkcí, jež jí umožňují být individualizovanou a zároveň celistvou.

    Jak vstupuje do nosiče duše při fyzickém zrodu, vytváří schéma interakce s ním - testuje jeho vibrační odolnost a také jeho oblasti rezonance. Ve vzoru nosiče duše je zakódováno, že skrze sluch, coby nejvyvinutější smysl, může duše vnímat fyzické prostředí. Poté se objevuje zrakovo-mozkový systém coby dominantní brána vnímání.

    Fyzický svět času a prostoru vytváří rozdělení mezi světem duše a světem nosiče duše. Duše a nosič duše jsou zásadně odlišní, protože duše je Boží částečkou, zatímco nosič duše je výsledkem kombinace evolučního vývoje druhu s původními vlastnostmi matrice nosiče. Centrální rasa proto vyvinula rozhraní, které spojuje duši a nosič duše a orientuje kolektivní poznání směrem k objevení individualizovaného vědomí.

    Individualizované vědomí sestává ze šesti energetických systémů, jež jsou navzájem propojeny. Jsou to:

1. Nosič duše

2. Fantomové jádro

3. Svrchovaná jednota

4. Zbytkový otisk

5. Navigátor jednoty

6. Duše (entita vědomí)

 

1. Nosič duše obecně sestává z 24 základních systémů a 4 hlavních prvků: tělo, emoce, mysl a genetická mysl. Je to právě nosič duše ve světě času a prostoru, co umožňuje duši projevovat se ve fyzických světech času, hmoty, třírozměrného prostoru.

2. Fantomové jádro je super-vědomí nosiče duše. Je odděleno od duše a je jejím vyslancem do přírodního světa, se kterým musí nosič duše být v interakci. Díky tomuto uvědomění duše zakouší přírodní svět omezení a oddělení, ze kterého čerpá zkušenosti, jež jí pomáhají procítit vděčnost Velkému Vesmíru - rouchu Prvotního Zdroje.

3. Svrchovaná jednota je stav vědomí, ve kterém entita a všechny její různé formy vyjádření a vnímání jsou sjednoceny do vědomého celku. Svrchovaná jednota je jádrem identity jedince. Je sbírkou všech vytvořených zkušeností a instinktivního poznání. Je to knihovna  poznání duše založená na jejich individuálních a kolektivních zkušenostech ze všech časoprostorů od dob jejího vzniku jako individuálního vědomí.

4. Zbytkový otisk je otiskem Svrchované jednoty při vstupu do nosiče duše jako síla super-vědomí. Nazývá se "zbytkový" jen z toho důvodu, protože existuje v časoprostoru, zatímco vědomí Svrchované jednoty funguje vně třírozměrného časoprostoru. Zbytkový otisk je formou energie propůjčené Svrchovanou jednotou nosiči duše. Je to přesně tato energie, která produkuje myšlenky a inspirace a činí je dostupnými pro vyjádření všeho, čím jsi v okamžiku vynoření se ve světech času a prostoru, ve kterých jsi jen částečkou svého úplného bytí.

5. Navigátor jednoty (celistvosti) vede nosič duše ke schopnosti vnímat současný  stav  rozpolcené existence jako průchod k celistvosti a jednotě. Je to srdce individuálního vědomí, vedoucí nosič duše a duši ke sjednocení a spolupráci jako jediné, svrchované bytí spojené se všemi ostatními bytostmi. Navigátor jednoty je gravitační síla, která formuje účelné sdružování Svrchovaných jednot, panujících svrchovaně od existenčních pochopení soběstačnosti.

6. Duše (entita vědomí) je jednoduše řečeno částečka Vesmírného Duchovního Vědomí Prvotního Zdroje.  Je složena z velmi vytříbených a čistých energetických vibrací, které jsou rovny Zdrojové Inteligenci (duchu). Je to věčné, živé, souvislé vědomí, jež je kopií energie svého Stvořitele s individuálním vědomím osobnosti. Jde o kotevní bod vědomí a je nejjemnější součástí energetického systému individualizovaného vědomí, bráno z perspektivy nosiče duše.

 

      Otázka 6:

     Co je Velký portál?

 

     Odpověď:

     Velký portál je nevyvratitelný vědecký objev individualizované duše. Právě tento objev signalizuje transformaci druhu, zatímco vesmírné vědomí signalizuje transformaci jedince. Aby byl druh připraven na tento objev předchází mu typický sled událostí, jež poukazuje na jeho blízkost. Bez důrazu na pořadí jsou to:

  • objevení technologií komunikačních sítí pro distribuci informací, jež sjednotí planetu
  • jsou identifikovány nejmenší částečky planetárního prostředí a objeveny jejich vlastnosti
  • je zjištěno, že vědomí nosiče duše je oddělené od duše a je porozuměno jeho funkcím
  • systém poznání Lyricusu a jeho kódované datové proudy jsou přeloženy a zpřístupněny na planetárních komunikačních sítích
  • na planetu se inkarnují do nosičů duší duše z řádu Lyricus a začnou se otevřeně projevovat
  • skutečnost dosažení Velkého portálu je zveřejněna a rezonující skupiny nosičů duší jsou kontaktovány, aby vytvořily stabilní kolektivní vědomí
  • architekti Velkého portálu vytvářejí systém poznání, aby bylo možno zachytit a představit prostředí nově otevřené dimenze individualizovaného vědomí.

     Členové Lyricusu nazývají tento objev jako Velký portál, protože připravuje druh na expanzi do vzdáleného vesmíru vnímajícího života, jenž existuje v sedmi supervesmírech v jedenácti základních dimenzích.

    Hmotná či fyzická dimenze zná jeden pohled do supervesmíru. To je pohled astronomů a fyziků, kteří hledají rozšíření či prohloubení fyzického vesmíru. Ale vesmír je nekonečně větší, než si druh vůbec dokáže představit, až do okamžiku objevení Velkého portálu.

 

     Otázka 7:

     Jak vypadá věda multidimenzionální skutečnosti?

 

    Odpověď:

    Věda multidimenzionální skutečnosti je vedlejším produktem objevení Velkého portálu. Tato objevující se věda urychlí spojení druhu s jeho mimo-planetárním posláním. Tak jako individuální duše opouští nosič duše v okamžiku jeho smrti, opouští druh svůj planetární inkubátor v době, kdy skrze Velký portál vstupuje do Vesmíru a přenáší holografickou pravdu do své sociální struktury.


    Otázka 8:

    Jaký je smysl existence lidského druhu jako celku?

 

    Odpověď:

    Velký portál je velmi výjimečná událost, které je lidstvu určeno dosáhnout kolektivně jako druhu během pobytu na planetě. Pátráš-li tedy po smyslu existence lidského druhu, je to transformování nebo aktivování jeho nosičů duše tak, aby byly přístupné vědomí duše jednotlivce, kolektivu a Prvotního zdroje.

    Lidstvo je jako široká řeka vědomí, jež plyne v závislosti na svých kolektivních potřebách a tužbách. Tyto kolektivní tužby jsou samozřejmě podmíněny jak Prvotním zdrojem, tak svrchovanými tužbami individualizovaných vědomí a také původní matricí nosiče duše. Společně tato tři podmínění vytváření "břehy řeky", tvar její cesty a cíl, do nějž plyne.

    Protože Boží částečka či duše je nejvyšší vibrační frekvencí v individualizovaném vědomí, nutí individualizované vědomí, aby hledalo svého Stvořitele. Všichni příslušníci druhu mají tuto neodolatelnou tužbu znovusjednotit se se svým Stvořitelem a větším tělem Stvoření. Je to pouze nosič duše - neřešitelný prvek individuality - jehož touha po existenci stojí v tiché opozici znovusjednocení duše.

    Protože nosič duše je z velké části řízen emocemi a myslí, je méně vnímavý na potřebu znovusjednocení. Společenské cítění umocněné vzdělávacím systémem, kultura a média podporující soutěživost, to vše tuto zmenšenou vnímavost podporuje. Druh jako celek proto naslouchá potřebách nosiče duše a jeho společenskému podmínění více než instinktivnímu volání duše. Úkol lidstva je změnit toto zaměření a toho se nejlépe dosáhne skrze Velký portál, protože ten poskytuje potřebný důkaz, který  povzbudí celý druh.

 

    Otázka 9:

    Můžete vysvětlit pojem zla? Je skutečné?

 

    Odpověď:

    Základní zájem ve vesmíru není zlo, nýbrž nevědomost. Jsou-li členové druhu v nevědomosti, která se týká jejich skutečné totožnosti, jsou mnohem snáze manipulovatelní a svedení dočasnou iluzí HEPČ (hmota, energie, prostor, čas). HEPČ vesmír je nejvíce vnějším pohledem na vesmír a ti, kdož ztotožňují tento vesmír se svým pravým domovem žijí v nevědomosti.

    Právě z tohoto nedostatku poznání vzniká představa zla, které je projektováno do charakterů, energií a motivů. Zlo je ve své podstatě pouhým zlomkem uvědomění a z tohoto částečného uvědomění si nosič duše jakéhokoliv druhu odvozuje chování, jež nazývá zlem. Zlo, jehož původ by byl v Prvotním zdroji, neexistuje. Není to entita energie ani inteligence. Je projevem nevědomosti, nic víc.

    V tomto kontextu se Lyricus zabývá zlem, ale neobává se jeho moci nebo vlivu, protože zlo není řízené a souvislé, tak jako ti, kdož jsou spojeni s Prvotním zdrojem. A navíc zlo má potíže především samo se sebou více než s Prvotním zdrojem a jeho projevy. Proto se Lyricus dívá na zlé úmysly druhu či jednotlivce se soucitem a upřednostňuje pomoc vedoucí k objevu Velkého portálu.

    V terminologii Lyricusu znamená zlo odpor ke stezce uvědomění - speciálně k Velkému portálu. Odpor proti objevu Velkého portálu a propagaci neinformovaných entit, které touží po osobní moci a obávají se, že osvícení celého druhu způsobí jejich pád. Zlo má kořeny v hlubinách individualizovaného vědomí, a je proto snadno vymýceno, když se individuální vědomí ztotožní s lidským druhem.


UČITELÉ LYRICUSU A JEJICH METODIKA

 

 

     Otázka 1:

     Jak se učitelé Lyricusu rozhodují, které informace sdílet s druhem a v jakém období?

 

     Odpověď:

    Každá vnímavá bytost vyzařuje či vysílá svou osobní elektromagnetickou vibraci. Tato vibrace je každým příslušníkem druhu vysílána do kolektivního vědomí druhu. Takto získaná kolektivní vibrace je "čtena" Lyricusem z pole vzorové matrice, která je v interakci s kolektivní frekvencí druhu. Z tohoto kolektivního podpisu druhu je zjištěno, v jakém stadiu vývoje se druh nalézá a kdy je pro učitele Lyricusu vhodné se vtělit do druhu a jakou konkrétní informaci je vhodné sdělit v konkrétním bodě časoprostoru.

    Učitelé Lyricusu se postupně inkarnují do všech čtyř čtvrtí moci v druhu (vláda, náboženství, kultura, věda). Tento proces inkarnování je započat převážně ve čtvrti kultury, protože ta je obecně vzato nejpřizpůsobivější. Učitelé Lyricusu jsou zainteresováni v tomto směru, protože ten je zodpovědný za aktivování a udržení soudržnosti pro další učitele, kteří se objeví v dalších čtvrtích moci, kde budou rozšiřovat působení Lyricusu.

    Ve středu galaxie je Podpůrná zóna, která je umělou "planetou" uchovávající systém poznání vhodný pro druhy žijící v dotyčné galaxii. Lyricus používá tyto Podpůrné zóny jako výzkumná a tréninková centra, kde jeho učitelé shromažďují informace a překládají je do domorodých kulturních a vědeckých forem a pak je exportují k druhům na určené planety.

    Tento proces může vyžadovat až 10.000 let, někdy i více. To závisí na tom, jak se daří druh posunout od relativně primitivních systémů vlády, kultury, vědy a náboženství směrem k systémům moci podporujících objev Velkého portálu. Učitelé Lyricusu pracují ve stejném nosiči duše jako druh, kterému slouží. Z toho důvodu se během doby, než je dosaženo Velkého portálu,  musí reinkarnovat několik set-krát.

 

    Otázka 2:

    Co se stane, když druh nedosáhne Velkého portálu?

 

    Odpověď:

    Otázka nezní, zda druh dosáhne Velkého portálu, ale spíše kdy. Jsou období, kdy se druh přiblíží do zóny objevu, ale upadne zpět, z důvodu přílišného odporu. Odpor je záležitostí generační a proto je časem rozpuštěn. Impulz k objevu je příliš silný na to, aby se dal ignorovat. Je spolehlivě udržován v energetické matrici druhu a trvale rozněcován Lyricusem a vesmírnými silami Prvotního Zdroje.

    Když odpor k Velkému portálu je úspěšný, je to jen zdržení, které nikdy nemůže být trvalým znemožněním.

 

    Otázka 3:

    Jsou učitelé Lyricusu známy lidstvu i pod jiným jménem?

 

    Odpověď:

   V historii jsou členové Lyricusu známy jako Elohimové nebo Zářící. Tyto bytosti založily na Zemi sedm center vzdělanosti. To byla instrukční prostředí, která urychlovala spojení nosiče duše s Navigátorem Jednoty. Umožňovala lidem iniciovat vzestup vědomí, takže bylo možno vytvořit několik trvalých filosofických systémů, z nichž některé přetrvaly až dodnes.

   V nedávné historii jsou členové Lyricusu známy pouze svým vlivem, nikoliv svou osobní prestiží. Neexistují žádní členové Lyricusu, jejichž osobní přínos by byla znám historickým záznamům. To je z důvodu, že členové Lyricusu nepředkládají poznání, které přináší, jako něco, co by vlastnili, objevili nebo vymysleli. Předkládají ho jako něco, co je na roveň vzduchu - každý ho může dýchat, nikdo ho nemůže vlastnit. Z toho důvodu sdílí své poznání způsobem, který jim dovoluje proniknout do čtvrtí moci. Zároveň jim umožňuje uchovat si svou osobní anonymitu.

 

    Otázka 4:

    Co Lyricus učí?

 

    Odpověď:

    Lyricus je spojen s Centrální Rasou, Wingmakers (Tvůrci křídel) a velká většina jeho členů jsou příslušníci Centrální Rasy. V Lyricusu je odbornost rozdělena do sedmi oborů: genetika, neo-věda, metafyzika, smyslové datové proudy, psycho-soudržnost, kulturní vývoj, Svrchovaná Jednota. Lyricus není zaměřen výhradně na výuku filosofie nebo náboženství, protože jeho hlavním smyslem je nevyvratitelný vědecký objev humanoidní duše na třírozměrných planetách nesoucích život.

 

     Otázka 5:

     Kolik členů Lyricusu je aktuálně vtěleno na zemi?

 

     Odpověď:

     K dnešnímu dni je to okolo 12 členů. Tito jedinci vypadají naprosto lidsky až na skutečnost, že pracovní frekvence jejich individuálního vědomí jim umožňuje vstupovat jak do genetické mysli lidského druhu, tak Centrální rasy.

 

    Otázka 6:

    Proč se členové Lyricusu inkarnují jako příslušníci druhu namísto návštěvy druhu v jejich přirozeném nosiči duše?

 

    Odpověď:

    Přirozený nosič duše Centrální rasy není přizpůsoben vibrační hustotě země. A dokonce, i kdyby byl, poselství Lyricusu by bylo smíšeno s faktem, že vypadají jinak než druh, což by mohlo způsobit, že jejich poselství by bylo interpretováno jinak, než bylo zamýšleno. Lyricus se vždy inkarnuje v druhu, aby byl začleněn, pochopen a jemně tak vetknul své učení a vhledy do druhu. To je nejefektivnější a nejlepší způsob pomoci a vedení druhu k Velkému Portálu.

 

    Otázka 7:

    Jestliže se Lyricus zaměřuje na druh a nikoliv na jednotlivce, v čem je potom přínos učení pro jednotlivce?

 

    Odpověď:

    Lyricus je mnohem více exportérem vědeckého výzkumu, než duchovních, náboženských nebo filosofických systémů víry. Proto se jeho vtělení členové nepokouší nahradit stávající systémy víry druhu jakousi vyšší duchovností, ale spíše nabízejí systémy vědeckého výzkumu, které vedou k objevu Velkého portálu. Toto poznání přenášejí mimořádně jemnými metodami. Jsou to: osobní setkání se členy vědeckých kruhů, snové interakce, všeobecná pomoc druhu při vývoji praktického chápání inteligentního propojeného vesmíru a jeho role v něm.

    Co se týká jedince, poskytuje Lyricus kódované smyslové datové proudy. Ty jsou velmi účinnými katalyzátory posunu energetického či sub-kvantového těla, takže se může mnohem lépe sloučit s nosičem duše a propůjčit mu své vlastnosti a poznání. Žádný jedinec nepotřebuje vědět více o duchovních světech, než je již obsaženo v jeho individualizovaném vědomí. Vybraní jedinci vědí, jak zpřístupnit tuto vnitřní moudrost a inteligentně ji použít ve svém životě tak, aby se přiblížili svému osobnímu poslání a účelu, se kterým se inkarnovali v druhu.

    Záměrem Lyricusu je shromažďování a koordinování vybraných jedinců, kteří jsou zainteresováni v objevu Velkého portálu, jeho aplikaci a propagaci. To se týká těch, kdož byli zapojeni do dřívějších objevů, jako je gravitace a harmonické frekvence. Také se to týká jedinců pracujících v současném oboru kvantové biologie a kosmologie. Společně jsou tito jedinci zapojeni do posunu lidského druhu směrem ke stále se vyvíjející vědě multidimenzionální reality. Lyricus dosahuje shromažďování a koordinování jedinců následujícími metodami:

1.          Setkání s vybranými jedinci a urychlení jejich výzkumů podporujících vývoj radikálních směrů vědy, kultury, vlády a náboženství. To umožňuje druhu posouvat se směrem k objevu Velkého portálu.

2.          Aktivace vyšších center vědomí prostřednictvím působení kódovaných smyslových datových proudů Lyricusu a Wingmakers.

3.          Zpřístupnění systému poznání Lyricusu ve snovém stavu.

4.          Poskytnutí vnějšího propojení v druhu prostřednictvím globální komunikační sítě.

5.          Ochrana systému poznání v době, kdy se začne zvyšovat jeho moc a schopnost odhalit iluzorní podstatu vesmíru HEPČ (hmoty, energie, prostoru, času - angl. MEST).

     Důležití nejsou jen ti, kteří pracují na objevu, ale celá široká síť vlivů a spojení s obyčejnými lidmi, kteří činí objev Velkého portálu přístupný celému druhu. Ti, kteří pracují na objevu, nehledě na důležitost jejich příspěvku, jsou těmi, kteří jsou nejdůvěrněji spojeni s nejširšími  a nejsilnějšími cíli druhu a planety.

 

    Otázka 8:

    Existuje specifický filosofický systém, který je základem učení Lyricusu?

 

     Odpověď:

     Filosofický systém Lyricusu je ten, že věda multidimenzionální reality je jádrem systému poznání druhu, ze kterého všechny ostatní systémy vznikají a dávají smysl, pokud je uchováno jejich spojení s touto vědou. Problém s dočasnými filosofickými systémy je ten, že upadají do kázání konvencí a ztrácejí souvztažnost s vědou. Raději si zakládají na názorech jedinců a jejich spojení s vědou multidimenzionální reality se tak stává mlhavé v důsledku působení genetické mysli.

    Učitelé Lyricusu o sobě neuvažují jako o učitelích nějakého filosofického systému. Dívají se na sebe jako na katalyzátory systému poznání daného druhu se specifickým záměrem vedení evoluce systému poznání k absolutnímu závěru: nevyvratitelný vědecký objev vznešenosti tkvící v individualizovaném vědomí a způsobů, jak individualizované vědomí pracuje v multidimenzionální realitě Prvotního Zdroje.

    S poznáním této skutečnosti odpadá potřeba filosofických systémů, duchovní víry a náboženské struktury. Jedinec poznává, že je naprosto celistvý, mající své vlastní živé poznání. Není potřeba zákonů a pravidel, protože živé poznání samo vede nosič duše do holografické pravdy, která je založena na nejhlubších úrovních lásky a porozumění. To znamená odhalení věčné skutečnosti, a proto ti, kteří žijí v této frekvenci, nepotřebují hledat nějaký filosofický systém.

    To nabízí Lyricus svými vzdělávacími programy, které mohou vypadat jako filosofické systémy rezonující s existujícími systémy víry, avšak ve skutečnosti se jedná o katalyzování a aktivaci vyšších částí vědomí. To se děje prostřednictvím kódování slov, hudby, umění, symbolů a složitým způsobem jejich interakce.

 

    Otázka 9:

    Jak pracují učitelé Lyricusu, kteří jsou vtělení do lidstva?

 

     Odpověď:

     Jak bylo uvedeno dříve, je kolem 12 vtělených členů Lyricusu, kteří v současné době pracují v lidstvu. Většinu svého času tráví prací s jedinci v oblasti vědy, kultury a náboženských komunit. Každá ze čtvrtí moci je obsluhována týmem 3 až 6 vtělených členů Lyricusu a mnohem širším týmem neinkarnovaných členů, kteří asistují inkarnovaným členům z Podpůrné galaktické zóny.

     Všeobecně vzato, jak se druh blíží k objevu Velkého portálu, vedoucí kulturní čtvrti moci zakládá vnější formu systému poznání na globální komunikační síti. To je provedeno v kontextu mytologie či experimentálního projektu ukazujícího, že importovaný systém poznání rezonuje se současnými systémy víry, aniž by byl uzavřen do slov.

     Každá Podpůrná galaktická zóna se liší v pojmech systému poznání, který obsahuje. Vedoucí kulturní čtvrti moci, v tomto případě James,  prohlédne obsah Podpůrné zóny a propojí ho se systémy víry druhu, tak jak je zná v historickém kontextu. Poté přeloží obsah zóny do lidských termínů. Tím vznikne první vnější stopa Lyricusu na planetě, jak již bylo zmíněno dříve.

    Základní smysl vytvoření systému poznání je přivedení smyslových datových proudů k druhu. Ty pomohou jednotlivcům v posunu jejich vědomí od cílů individuálních a planetárních, k cílům vesmírným, určeným pro druh jako celek. Jmenovitě se jedná o objev Velkého portálu.

    Druhá vlna projevení systému víry Lyricusu započne tehdy, až se jeho členové začnou fyzicky potkávat s vlivnými osobnostmi čtvrtí moci za účelem širší propagace systému poznání Podpůrné zóny v druhu. To je řízeno skrze osobní kontakt od jedince k jedinci, aby bylo zajištěno, že poznání je přeneseno bez určení Lyricusu jako jeho původce, a že cílové osoby jsou připraveny k jeho obdržení.

    Třetí vlna poznání spočívá v definitivním odhalení Lyricusu v druhu, takže jedinci zapojení do procesu objevu Velkého portálu, mohou lépe porozumět jeho smyslu a motivaci. Web Lyricus.org je přímým projevem tohoto záměru.

    Systém poznání je přinášen do druhu postupně v závislosti na tom, jak ho druh přijímá za svůj vlastní. V souvislosti s vnějším odhalením Lyricusu je odhalen i vnitřní proces začlenění jistých aspektů systému poznání Lyricusu do Genetické mysli druhu, což umožní zpřístupnění tohoto poznání celému lidstvu. Proces je řízen kombinací úsilí a technologií týmu Lyricusu sídlícího v Podpůrné galaktické zóně.

   Práce, která je vykonávána na planetě a mimo planetu (vnitřní a vnější práce) je koordinována Lyricuským vedoucím náboženské čtvrti. To je osoba, která se bude inkarnovat v druhu jako poslední a projeví se ve dnech objevení Velkého portálu. Tato osoba sjednotí různorodé víry druhu a přemění je ve vědu multidimenzionální reality a všezahrnující bratrství individualizovaných vědomí.

 

     Otázka 10:   

     Existuje nějaký text či "Bible" Lyricusu? Jestliže ano, kdy bude zpřístupněna?

 

    Odpověď:

    Ne, žádný takový text, který by určoval exportovaný systém poznání Lyricusu k druhu,  neexistuje. Je přirozeným důsledkem vaší náboženské závislosti, že připouštíte možnost existence takového textu, který by popisoval komplexně, a proto zákonně, systém víry. Jediné naše slovo, fráze, zvuk, obraz nebo jejich kombinace můžou hluboce zapůsobit na posun vědomí jedince.

     Systém poznání, týkající se transformace, je zakódován ve vzorové matrici druhu. Je to jen otázka připravenosti a aktivace. Příprava spočívá ve vícegeneračním vývoji individualizovaného vědomí, zatímco aktivace se může přihodit jediným slovem, obrazem, či zvukem.

    Touha mít poznání ve formě vhodné pro mysl, je pozůstatkem požadavku lidské mysli nejenom získat poznání, ale také být jeho vysílačem. Proto je přítomna touha převést poznání do slov a textu. Problém s tímto přístupem je v tom, že aktivace poznání je pak zaměřena výhradně na mysl a nikoliv na další části individualizovaného vědomí. V důsledku toho je potřeba mysli po poznání naplněna, avšak ostatní oblasti individualizovaného vědomí zakrňují v důsledku nedostatku výživy.

    Lyricus je zaměřen na celou entitu individualizovaného vědomí a z toho důvodu sděluje svůj systém poznání nejen verbálně.

 

    Otázka 11:

    Má práce Lyricusu nějaký smysl pro ty jedince, kteří nejsou vědci či duchovními vůdci a nežijí v čase objevu Velkého portálu?

 

    Odpověď:

    Kdokoliv, kdo je spojen s materiály Lyricusu nebo Wingmakers, rezonuje nějakým způsobem s jejich prací. Ve své podstatě to znamená, že se připravuje. Ti jedinci, kteří rezonanci rozpoznali dříve, nemusí žít v témže těle v době objevu Velkého portálu. Skrze systém reinkarnací můžou však ve své práci pokračovat později s většími schopnostmi.

   Řetězce událostí jsou velmi komplexním systémem souvztažností mezi hmotou (věcmi), energií (jedinci), prostorem (místy), časem (událostmi) a soudržností (cílová synergie). Jedinci zaujatí materiály Lyricusu, nehledě na to, jak nedůležitě vypadají, se dotýkají proudu Mistrovského řetězce událostí, který umožňuje objev Velkého portálu.

   Význam spočívá v tom, že jedna "vlna" může dospět ve vzdáleném čase k "pobřeží". Takové jsou mystické cesty individualizovaného vědomí, jehož energetika má velký rozsah. Může zasahovat do budoucnosti nevypočitatelnými, avšak velmi mocnými a katalytickými  způsoby.

   Taková je hodnota jedince. Jestliže je někdo zapojen do studia těchto materiálů pouze pro své vlastní obohacení a nikoliv pro obohacení lidstva, míjí se se smyslem a závažností tohoto učení. Studium v oblasti duchovna je studiem bez-egovosti a projevů duše, jež jsou prospěšná všem. Je-li přítomna nějaká jiná motivace, zatemní přípravnou fázi jedince a zmenší jeho schopnost přispívat do hlubších úrovní energie Mistrovského řetězce událostí.

 

    Otázka 12:

    Proč je objev Velkého portálu oznamován tímto webem, když jsou zde síly, které můžou objev znemožnit?

 

    Odpověď:

     Výhody z raného oslovení vybraných jedinců pro účely zapojení do objevu Velké portálu dalece převáží potenciální nevýhody této strategie, co se týká tendencí ke znemožnění objevu. Tato strategie Lyricusu je potvrzena zkušenostmi. Byla uplatněna u všech druhů a ukázal se její ohromující úspěch. Čtvrti moci neprojevují obvykle svůj odpor až do okamžiku, kdy je blížící se objev Velkého portálu zcela zřejmý. To je doba, kdy se web Lyricus.org stane centrem útoků těch, kteří v něm spatří více než pouhý projev  nové mytologie.

    Jestli tento čas přijde, bude již Lyricus velmi dobře připraven tento odpor nést a jakýmkoliv způsobem ho přemoci. Může sice vzniknout zpoždění, které však bude pouhým zpožděním, a nikoliv trvalým znemožněním.

    Je užitečné informovat skupiny, zabývající se vědomím, metafyzikou, kvantovou fyzikou a genetikou, že smyslem jejich práce není klonovat nosič duše nebo vytvářet teorie o všem možném, osvobodit duši z koloběhu reinkarnací nebo dosažení kosmického vědomí pro jedince. Že smyslem jejich práce je přivést lidskou duši pod mikroskop vědy a ukázat lidstvu, že nosič duše je pouhým částečným vyjádřením druhu; že to, co existuje v jeho temných neodhalených částech, je přesně tím, co je zapotřebí k posunu druhu do další evoluční fáze.

    Tento úkol musí být odhalen rezonujícím skupinám tak, aby jejich vedoucí pracovníci posunuli směr vývoje energie a výzkumu tímto směrem. V současné době to v některých čtvrtích moci znamená připustit, že země se zázračně posune do čtvrté dimenze, neboli že se transformuje na hvězdu. Mnozí věří či doufají, že nějaká mimozemská rasa  zakročí ve jménu lidstva a přinese mu osvícení. Někteří věří, že jakýsi duchovní praotec lidstva se znovu objeví na zemi a přinese nebe na zemi.

    Ve všech čtvrtích moci je zásadní nepochopení rozsahu, smyslu a postupu transformace. To způsobuje, že transformace vypadá nepravděpodobně, a proto do práce na ní nejsou zapojeny správné výzkumy, jedinci, systémy poznání a kvalifikace. Jen v případě, že Lyricus riskuje předčasné odhalení svého poslání, můžou být patřičná propojení a soudržnost zaměřeny na službu Velkému portálu. Poslání Lyricusu není přinést transformaci z Božského zdroje. Jde o postupně se odhalující proces, kdy lidstvo nalézá svou základní identitu a své přátelské spojení s multidimenzionálním vesmírem. Poslání Lyricusu má široké spektrum souvislostí a vyžaduje velmi dobře řízený plán postupu a oddanou službu lidí pracujících ve jménu svého druhu zcela nevýdělečně a bez nároku na osobní prospěch.

 

    Otázka 13:

    Proč je tak důležité, aby lidstvo učinilo objev Velkého portálu samo? Nemůže prostě Lyricus učinit objev pro lidstvo?

 

    Odpověď:

    Definice lidstva je mnohoznačná. Lidstvo není definováno pouze svými aktivitami a úspěchy lidského nosiče duše v průběhu nespočetných generací. Lidstvo je také směsí genetické mysli a lidské duše. Vědomí duše není spojeno výhradně s planetou či druhem. Je také individualizovaným vědomím existujícím v multivesmíru blaženosti, kde se vyvíjí zhruba stejným způsobem jako druh, se kterým se identifikuje.

    Centrální rasa je v mnohých směrech aspektem lidstva. Lidstvo je spojeno se širokým spektrem bytostí v tolika místech a časech, že jejich počet se blíží nekonečnu. Proto se Lyricus inkarnuje do druhu, poskytuje mu systém poznání a odhaluje záměry, kterými je druh řízen.

    Lyricus může poslat své reprezentanty do lidstva v jeho obvyklé formě nosiče duše a tito jedinci tak nemusí být rozpoznáni. To vyžaduje, aby nosič duše zpomalil svůj vibrační rozsah tak, aby byl schopen odrážet pozemské frekvence světla a stal se tak viditelným. Když je to učiněno, samotný fakt jeho přítomnosti dalece přesahuje systém poznání, který přináší. V důsledku toho se objeví stovky možných způsobů objevu Velkého portálu a těch, kdož  jeho odhalení umožnili.

   Objev musí být uceleným procesem vetknutým do vlákna lidstva, aby jeho hodnota byla zachována v tváří v tvář odporu, který po objevu zcela jistě bude následovat.

 

    Otázka 14:

    Zdá se nemožné, že by všechny nemoci lidstva byly vyřešeny pouhým vědeckým objevem jeho duše. Otázkou zůstává, zda to bude lidi zajímat. Proč nahlíží Lyricus tak zásadně na tento objev?

 

    Odpověď:

   Objev Velkého portálu je úplným průlomem, který položí základ pro vědu multidimensionální reality. Tato nová věda je všezahrnujícím systémem, jež je schopný obnovit zdraví a rovnováhu v oblasti psychických, emočních a mentálních dysfunkcí nosiče duše, které jsou dysfunkcemi společnosti jako celku.

    Lidský zvířecí instinkt přežití vyjádřený touhou po moci a panovačnosti koresponduje se čtyřmi zavádějícími vírami, které jsou založeny na strachu. Tyto víry jsou včleněny do genetické mysli druhu, která dává v kolektivním měřítku vzniknout lidským a sociálním dysfunkcím. Jedná se o následující víry:

?            lidstvo je vrcholem planetární inteligence a pravděpodobně i vesmírné,

?            lidstvo je ve vesmíru samo a Bůh, jestliže nějaký existuje, je vzdálený a nezúčastněný,

?            lidstvo jako druh musí sobecky bojovat o prvenství ve vesmíru,

?            vládnout přírodě a jejím zdrojům je přirozeným důsledkem lidského povýšení nad všechny ostatní živé formy.

    Každá z těchto pověr vytvořených ze strachu je přítomností Velkého portálu transformována asi tak, jako vycházející slunce rozpouští chladnou temnotu. Poprvé v historii bude individualizované vědomí rozpitváno a ukáže se, že je částí multidimensionálního systému živých forem, jež byly dříve neznámy. Co je také důležité, že vnitřní touha po nesmrtelnosti bude uspokojena odhalením skutečnosti, že na "skle" nosiče duše je "otisk prstu" Prvotního Zdroje.

    Jestli se někdo domnívá, že příslušníci lidstva žijící v poslední čtvrtině 21. století  budou nedotčeni tímto důkazem, velmi se mýlí. Ne méně než ten, kdo by se domníval, že je lidem jedno, zda je přítomen vzduch k dýchání. Velký portál je nejvíce vibrujícím objevem v historii, protože je vláknem sjednocujícím druh, stejně jako řešením dysfunkcí provázejících lidstvo od generace ke generaci.

    Lyricus označuje tento objev za tak mocný pro lidstvo, protože bez toho, aniž by byl lidstvem uskutečněn, tíhne druh stále ke skutečnosti, aby jeho vědecký vývoj vedla strojová inteligence. To sice může způsobit rychlý vývoj technologické infrastruktury lidstva, ale také to zavádí vědu do problému soupeřících zájmů, který zvětšuje vzdálenost mezi strojem a člověkem.

   Když strojová inteligence dorazí k Velkému portálu, nedokáže ho pochopit a proto je tento objev druhem podhodnocen. Stane se prázdným a nevyužitelným. Proto Lyricus směřuje objev Velkého portálu do rukou lidstva a označuje ho jako určující okamžik druhu.

 

    Otázka 15:

    Koncept morálky se zdá být užíván v literatuře Lyricusu velmi šetrně. Je v učení Lyricusu věda důležitější než zásady lásky, soucitu, morálky a dobra?

    Odpověď:

    Důležitost morálky a dobrého chování není přehlížena, ani není považována jako méněcenná vůči zásadám vědy aplikovaným při objevu Velkého portálu. Morální dobro není prostě hlavním zájmem Lyricusu, protože filosofické standarty, meditace, duchovní čistota, kázání, půsty nebo morální úsudky můžou žádoucí chování vynutit jen dočasně.

    Současná  literatura lidstva, co se týká duchovní tématiky, je přeplněna pojmy lásky a soucitu. Morálka a strach ze strachu se vinou těmito texty jako bouřlivý vichr po chladné vodní hladině. Lidské náboženské a duchovní texty a nauky jsou fixovány na říši emocí.

    Základní frekvencí emocionální říše je souzení, tak jako základní frekvencí mentální říše je logika. Žádná z nich není všezahrnující či celistvá. Lyricus se zaměřuje na individualizované vědomí a jeho objevení druhem, s vědomím, že v tomto objevu bude nalezeno vlákno vedoucí  k celistvosti a všeobsažnosti.

    Vědomá zkušenost individualizovaného vědomí je předvojem pro trvale udržitelné dobro vyjadřované nosičem duše. Proto Lyricus směřuje svůj zájem sem, a přeje si, aby tato schopnost byla zpřístupněna všem členům druhu a nejenom pár šťastlivcům, majícím sklony k duchovní kontemplaci a čas k jejímu praktikování.


Převzato: Lyricus.com