LYRICUS: IDENTITA LYRICUSU

Anonym

Anonym

autor

16.11.2005 Exkluzivně

       Lyricus je spojen s Centrální Rasou, WingMakers (Tvůrci křídel) a velká většina jeho členů je příslušníky Centrální Rasy. V Lyricusu jsou odborné znalosti soustředěny do sedmi oborů: genetika, neo-věda, metafyzika, smyslové datové proudy, psycho-koherence (psycho-soudržnost), kulturní vývoj, Svrchovaná jednota. Lyricus není zaměřen pouze na filozofii nebo duchovní výuku. Jeho hlavním smyslem je nevyvratitelný objev humanoidní (lidské) duše na planetách nesoucích život v tří-dimenzionální skutečnosti. Lyricus může být přirovnán k Jesuitskému či Tibetskému mnišskému řádu Centrální Rasy s tím rozdílem, že učitelé Lyricusu kladou mnohem větší důraz na zapojení vědy a umění. Nicméně jsou frakcí Centrální Rasy a nesou zodpovědnost za směřování druhů k Velkému Portálu. Proto motivují druhy jako celek k vytvoření širší sítě inteligence s propojením k vesmíru. Tento úkol vyžaduje velmi široký záběr. Jeho jádrem je genetika a dalších šest oborů zmiňovaných výše. Tyto společně vytvářejí sjednocené styčné síly pohánějící humanoidní druhy k objevu své vlastní oživující síly a jemných vibračních polí, která tato síla vytváří. Lyricus používá různorodé smyslové datové proudy k probuzení druhu: hudbu, knihy, umění, vědu, kulturu, mytologii. To jsou sice oddělená vyjádření, avšak jak se druh blíží k Velkému Portálu, tyto smyslové datové proudy se intenzivně propojují, dekódují a stávají se účinnými silami pro expanzi vědomí.

             WingMakers jsou projevem kódovaného smyslového datového proudu, jehož smyslem je pomáhat v probouzecím procesu jedinců, inkarnujících se ve zvětšujícím se počtu v následujících třech generacích. Lokality WingMakers, jichž je sedm, budou překládány v určeném pořadí. Každá lokalita má jedno hlavní téma, jež je spojeno s jedním ze sedmi oborů Lyricusu. Těchto sedm oborů společně je spouštěcím mechanizmem pro jedince, kteří se budou inkarnovat v následujících 35 až 40 letech jako vědci, učenci, psychologové a umělci, kteří odhalí a zpopularizují Velký Portál.

     WingMakers jsou částí mytologického vyjádření Lyricusu, které typicky doprovází jeho první vnější projevení uvnitř druhu. Je to znamení, které naznačuje objevení Lyricusu druhem, jemuž slouží. WingMakers jsou mytologickým vyjádřením nosné struktury Řádu Učitelů Lyricus. Je to symbolické vyjádření skutečnosti, jak se Lyricus objevuje na planetě.

     Původ Řádu Učitelů Lyricus je v Centrální rase Sedmého supervesmíru. V Centrální rase je pod-rasa nazývaná symbolicky WingMakers (Tvůrci Křídel). Ve WingMakers je specifický řád bytostí, které jsou všeobecně známy jako Lyricus. Právě tato skupina je odpovědná za shromažďování a exportování základů poznání nutného pro druhy k jejich vývoji. Tento vývoj směřuje k vědeckému důkazu existence duše a k položení základů vědy multidimenzionální reality, která se poté stane jádrem systému poznání druhu.

     Tento výsledek evoluce je universální a ve větším měřítku stejný pro všechny druhy, které jsou založeny na biogenetické matrici Centrální rasy známé jako Sedmý archetyp Nosiče duše Individualizovaného vědomí Prvotního zdroje. Právě Lyricus je zodpovědný za péči nad druhy a směřování jejich vývoje k technologické a vědecké zdatnosti. Ta umožňuje druhu jako celku rozlišit a pochopit rozdíl mezi duší a nosičem duše.

 

     Vývoj druhu

     Centrální rasa je pradávná rasa založená na stejné genetické matrici jako humanoidní život kdekoliv v sedmém Supervesmíru. Jejich genetická matrice je propojena se všemi ostatními. Nesouvisí ani tak s řádem vývoje jako spíše s řádem hustoty. Vibrační hustota jakékoliv planety  v sedmém Supervesmíru je originální vzhledem k dalším planetám. Právě tyto vibrační podmínky předurčují charakteristiku biogenetické matrice, její  tendence a schopnosti.

     Nosič duše vyššího řádu není vyvinutější než nosič řádu nižšího. Slouží přesně stejným způsobem, jen v jiném vibračním rozsahu. V mnohým případech je dokonce nosič duše, který je navržen pro fungování v hustších vibracích, důmyslnější a vyvinutější než ten, který je navržen pro řidší vibrace Centrálního vesmíru. Každý nosič duše je částí souvislého řetězce biogenetických struktur. Každá z těchto struktur je založena na stejné, konfigurovatelné matrici, která dovoluje individualizovanému vědomí být v interakci s téměř nekonečným počtem organických a umělých planet a prostorů.

     Duše, které obývají nosič duše vyššího řádu, jsou typicky zkušenější než ty, které obývají nosič duše určený pro hustší vibrace. To však platí pouze všeobecně, není to pravidlo. Jak duše zažívá rozličná prostředí ve svém domovském  Supervesmíru, zažívá také rozličné dimenze a ne-prostorová prostředí v multivesmíru, který se rozšiřuje za hmotnou strukturu domovského Supervesmíru.

    Fyzický prostor vyžaduje, aby duše - jež je ne-fyzická - byla nesena v nástroji, který ji poskytne ochranu, vnímání a interakci. Díky této membráně vnímání a vyjádření může duše transformovat fyzické prostředí a tím také sama sebe. Tato výměna energie mezi individualizovaným vědomím a nosičem duše daného druhu umožňuje druhu transformovat se z planetárního zvířete na interdimenzionální duchovní sílu.

    Než se planetární druh stane interdimenzionální silou, prochází jedinečnou dráhou vzestupu a vývoje. Ta má tři základní fáze:

1.          Druh jako celek se naučí způsob, jak nosič duše spojit s individualizovaným vědomím a používat ho jako jeho integrované rozšíření. Když se toto přihodí, nosič duše se vibračně posune a začne rezonovat s duší. Tato schopnost - v úrovni druhu - se objeví jako důsledek objevu Velkého portálu.

2.          Bylo iniciováno členství druhu v Supervesmírné Síti a byly vytvořeny komunikační kanály s dalšími druhy žijícími v etapě po otevření Velkého portálu v jejich prostorové zóně.

3.          Druh je schopen díky vědě multidimenzionální reality řídit s patřičnou zodpovědností planetu a doplňující životní formy a nenásilně vyhostit nežádoucí životní formy.

    Tyto schopnosti a podmínky musí uzrát v druhu dříve, než je mu dovoleno pracovat interdimenzionálně jako kolektivní síla.  Každý druh, přesněji řečeno každý pod-druh Centrální rasy, se zcela zákonitě navrací ke svému původu. V tomto případě  jsou kořeny jeho původu hluboko v DNK kódu nosiče duše. Je to nesmazatelný instinkt k rozpoznání  skutečného původu druhu. Objev Velkého portálu poskytuje první ověřitelný důkaz jeho spojení s rozsáhlým mimozemským bratrstvem.

     Řád Učitelů Lyricus nešíří své poznání otevřeně, jak to dělá například učitel ve třídě. Každá planeta je spravována radou učitelů Lyricusu, kteří se inkarnují do druhu na jeho domovské planetě v určeném čase, aby založili systém poznání vedoucí k Velkému portálu.

    Velké vynálezy a objevy lidstva jsou velmi často přisouzeny osobě, jež ve skutečnosti není původcem originální myšlenky, nýbrž osobou, která pouze shromáždila potřebné prostředky k tomu, aby originální myšlenka byla přijata za standardní poznání. Planetární Rada Lyricusu našeptává semena poznání velkým myslím druhu, sami však zůstávají ve stínu, nepoznáni. Tímto způsobem je druh veden například k vývoji planetární komunikační sítě, která je základním předpokladem pro objev Velkého portálu.

    Vnější odhalení Lyricusu

    Řád Učitelů Lyricus je zjevný v druhu teprve ve stadiu, kdy komunikační síť je přístupná domácnostem jednotlivců. Technologie musí být dostatečně bezpečná, aby zamezila zablokování informací. Politický systém musí být dostatečně otevřený, aby nedocházelo k cenzuře. Hostitelské prostředí musí být dostatečně důvěryhodné, aby nedocházelo k modifikacím informací. Je-li těchto podmínek dosaženo, učení Lyricusu je zprostředkováno druhu na komunikační síti, která slouží jako centrum distribuce systému poznání.

    Všeobecně vzato vyjde toto učení na povrch v několika fázích. První z nich je formální oznámení příchodu, které je zveřejněno v široké síti osob spolupracujících na objevu Velkého portálu, nezávisle na důležitosti podílu jejich práce. To se děje typicky ve třetí generaci před objevem, v některých druzích dříve nebo později.

    Během této úvodní fáze je učení Lyricusu popsáno a sděleno v základních rysech.  Jsou to rozmluvy, kosmologie a zdroje aktivace. Zdroje aktivace jsou kódované smyslové datové proudy, které jsou překládány učiteli Lyricusu do formátů vhodných pro média a pro převládající systém vnímání daného druhu.

    Úkolem druhé fáze projevení učení Lyricusu je vybrat studenty, kteří se posléze stanou architekty Velkého portálu. Tato fáze je velmi esoterická a hraje podstatnou roli pro novou vědu multidimenzionální reality, která bude položena jako základní kámen pro objev Velkého portálu.

    Aktivační zdroje (smyslové datové proudy) jsou přirozeně mutovány z důvodu nedostatečných schopností médií a komunikační sítě, které redukují datový tok a jeho aktivační schopnosti. Tak, jak se bude síť vyvíjet a bude schopna obsáhnout větší datový tok, stanou se aktivační zdroje účinnějšími. To se, všeobecně řečeno, děje v druhé generaci před objevem.

    Třetí fáze projevení učení Lyricusu nastane tehdy, když frekvence jádra aktivačních materiálů jsou včleněny do technologií, které následně můžou měnit srdečně-mozkový systém nosiče duše. Tyto zdokonalené aktivační technologie dovolí těm, kteří jsou inkarnováni a mají specifický úkol spojený s objevem Velkého portálu a jeho propagace, aby překonali přirozenou reakci odporu a  strachu společenského zřízení. Právě tito jedinci, z nichž jsou mnozí inkarnováni z Lyricusu, povedou objev lidské duše a propagaci tohoto průlomového objevu v institucích, vzniklých v důsledku objevu.

    Čtvrtá a zároveň poslední fáze projevení učení Lyricusu nastane po objevu Velkého portálu. Vytvoří potřebné aplikace Velkého portálu v oblastech duchovního pokroku a výchovných systémů. Tato poslední fáze je nejkritičtější ze všech čtyř, protože vyžaduje udržení poznání v rozmezí generací. Tak jak jsou tři generace "před" připravující objev Velkého portálu, jsou také tři generace "po", které přinášejí a začleňují poznání přicházející z Velkého portálu do sociálních, kulturních, politických a vědeckých institucí druhu.

    Události předcházející a následující objev Velkého portálu jsou nejkritičtější, protože jsou nejcitlivější k předělání, potlačení a nesprávnému použití poznání plynoucího z objevu. Způsoby, jakými je toto poznání zprostředkováváno veřejnému zkoumání, mají velmi mocný dopad. Lyricus vyvinul precizní sadu komunikačních protokolů, aby pomohl účinnosti tohoto přenosu poznání.

     Poznání plynoucí z Velkého portálu

    Nehledě k účinnosti těchto protokolů, existují případy, kdy se objev Velkého portálu podařilo úspěšně potlačit stávajícími institucemi, které v úsvitu objevu viděly svůj zánik či nahrazení. Tato reakce strachu je přirozeným důsledkem vnímaných změn. Proto se Lyricus specializuje na psychologii výměny managementu a pečlivou přípravu a testování komunikačních protokolů.

    Základní poznání plynoucí z Velkého portálu může být redukováno do čtyřech oblastí. Jsou to:

1.          Fungování nosiče duše prochází mutací v důsledku sympatie druhu k duši.

2.          Druh je sjednocen na mnoha rovinách, což transcenduje čas a prostor. Toto sjednocení je základem k vibračnímu přežití druhu a k jeho vzestupnému vývoji a přeměně na duchovní sílu aktivující a uchovávající poznání druhu.

3.          Druh je přirozeně spojen s rozsáhlou sítí souvisejících živých forem, z nichž je každá založena na biogenetice nosiče duše archetypu Centrální rasy, přizpůsobené danému supervesmíru. Kolektivně představuje daný druh buněčnou strukturu Prvotního Zdroje, zatímco individualizované vědomí představuje jeho neoddělitelnou část.

4.          Individualizované vědomí je řízeno druhem, aby produkovalo poznání, které vede druh ke svému Stvořiteli a Pečovateli. Tento návrat, jako migrační cesta stěhovavých ptáků, je urychlen Velkým portálem.

    Jedinec nemá existenci, není ve skutečnosti nezávislý na druhu. Není svrchovaný, ani není odměnou vědomí. Jednotlivec je méně částí Prvotního Zdroje, než částí druhu. Nosič duše bude transformován a spojen s individuálním vědomím až k bodu, kdy je nerozeznatelný jako oddělená část vědomí, avšak zůstává odevzdán archetypu druhu.

    Důsledky a efekty Velkého portálu

    Základní efekty Velkého portálu můžeme rozdělit do tří základních vlivů. Jsou to:

1.          Vědecké, náboženské a kulturní instituce se reformují, aby přijali vědu multidimenzionální reality jako své jádro, jako vedoucí frekvenci.

2.          Vládní činitelé závazně restrukturalizují politické systémy, aby bylo možno integrovat nové systémy poznání, zvláště multidimenzionální vesmír a rozsáhlé bratrstvo inteligentních bytostí, které v něm žijí.

3.          Společenské instituce zabývající se obchodem a podnikáním projdou transformací tak, aby podporovaly technologie, které vzejdou z objevu Velkého portálu. Tyto technologie zásadně promění způsob života na planetárním systému. To se týká zdraví nosiče duše, plánování vývoje druhu, stability ekosystému, harmonizace druhu pro službu planetárního vzdělávacího systému.

     Oblasti odporu k Velkému portálu, pokud se jim nepodaří zamezit,  se dají  předpovědět ve třech základních faktorech:

1.          Je  jaderná energie použita jako zbraň nebo jako zdroj energie?

2.          Je náboženství roztříštěné nebo jednotné?

3.          Je strojová inteligence řízena inteligencí druhu?

    Společensko-politický odpor

    Protože jaderná energie je základní součástí objevu Velkého portálu, druh si uvědomuje vnitřní energii částice před objevem Velkého portálu. Toto uvědomění může vést k neomezeným zdrojům energie, ale také může být zbraní vynucující kontrolu nad planetárními zdroji.

    Používá-li druh jadernou energii jako zbraň k zastrašování svých vlastních členů, způsobuje to největší odpor k Velkému portálu. Jeho objev totiž přiláká velké množství inteligentních živých forem, jejichž přátelství je velmi nejisté. Z důvodu tohoto znatelného posunu v rozložení dominance, je důkaz Velkého portálu potlačen a objeví se účinná lest k jeho zatajení.

     Náboženský odpor

    V druhu, jehož náboženská a duchovní identita je roztříštěná, probíhá soupeření vůdců. Vůdci vykládají duchovní světy a úkol jedince různě. To je typické u druhů, které mají schopnosti vnímání nosiče duše aktivované jen částečně. Právě tato omezená aktivace  vnímání je důvodem, proč duchovní vůdci mají omezené vhledy, které působí disharmonicky. Tato skutečnost je základní příčinou odporu vyjádřeného duchovními vůdci při objevu Velkého portálu.

    Odpor se projeví ze začátku skepticismem a později graduje do pohoršení a výsměchu. Zatímco sociální a političtí vůdci odporují dobře utajenou lstí, duchovní vůdci odporují Velkému portálu po jeho objevu a zveřejnění a dělají to otevřeně.

    Technologický odpor

    Jak druh vyvinul komunikační síť, začne strojová inteligence převyšovat inteligenci druhu. Superinteligentní stroje - pokud nebudou řízeny druhem - se můžou začít vyvíjet samy odděleně, se zrychlením větším než je organická evoluce a ovládnout tak používané komunikační protokoly řízení, což jim umožní kontrolovat portály vědy a technologie.

    Když se toto přihodí, Velký portál může být objeven, ale druh samotný nebude dostatečně připraven, aby pojal všechny důsledky z něho plynoucí a aplikoval je do vzniku nových institucí a transformace stávajících. Je-li Velký portál objeven samostatně strojovou inteligencí, objev je prázdný a jeho zveřejnění a pochopení je obvykle omezeno na intelektuální vrstvu druhu.

   Objev Velkého portálu není zdaleka tak důležitý, jako zveřejnění a začlenění jeho důsledků do systému vzdělávání druhu a do planetární vědecké třídy. Objev přislibuje aktivaci sensorického systému nosiče duše druhu, což je inteligenční akcelerátor velkého významu.

    Ty druhy, jejichž duchovní identita je roztříštěná a zároveň i zneužívají jadernou energii jako zbraň, jsou těmi, které kladou největší odpor důkazu Velkého portálu. Odpor je obvykle dvojnásobný:

1.          Politické struktury předpoví objev Velkého portálu a iniciují jeho zatajení lstí před tím, než bude objev posílen a dokázán za nevyvratitelný.

2.          Pokud zatajení lstí selže a důkazy budou zveřejněny na síti, duchovní vůdci přijdou s druhou vlnou odporu prostřednictvím zpochybňování motivace osob zapojených do objevu. A to sice poukazováním na skutečnost, že osoby zapojené do objevu nejsou členy náboženských systémů těchto vůdců.

      Doba, která přímo předchází objevu Velkého portálu, je nejkritičtější. Tato doba je známa jako Atestační období. Je to čas, kdy se kritika vzedme v plné síle z důvodu odporu proti důsledkům objevu Velkého portálu. Neboť mocní si uvědomují - do té míry, jaké jsou toho schopni - že by důsledky objevu hromadně podkopaly jejich kontrolní impulzy. Je to doba, kdy duchovní a političtí vůdci spojí své síly, aby se postavili proti tomuto komplexnímu metafyzickému a vědeckému objevu.

    Proto jsou komunikační protokoly Lyricusem navrženy velmi pečlivě, aby bylo zajištěno, že osoby zapojené do objevu Velkého portálu budou pracovat zodpovědně. Přirozený odpor proti objevu se tedy setká s inteligentním protiopatřením. Důkaz lidské duše bude zveřejněn na komunikační síti způsobem, který nemůže být cenzurován, pozměněn, či znemožněn. Síť samotná odhalí lidskou duši způsobem, který je nepředstavitelný a proto neznemožnitelný.

     Matrice života

    Když Lyricus exportuje genetickou matrici pro druh, matrice není fyzická, nemá materiální strukturu. V celém vesmíru existuje elementární vibrační pole neboli kvantové prvenství. Toto pole je ne-fyzické, ale informuje pole fyzická. Existuje nezávisle na fyzických strukturách stvoření. Může být nazýváno jako Neodvozená Informační Struktura (NIS, angl. UIS).

    NIS je sub-kvantová a představuje prvotní vzor pro živé systémy a anorganickou hmotu. NIS dává vzniknout kvantovým polím, která prostupují planety, hvězdy, galaxie a celý vesmír. Je to komunikační pole života, které spojuje místní a ne-místní, jedince a kolektiv, jedničku a nekonečno.

    Lyricus přináší mistrovské matrice, které pracují na energetické kvantové úrovni. Jsou spojeny s NIS, která hraje úlohu energetického zdroje všech mistrovských matric. V mistrovských matricích jsou vibrační a biomagnetická pole, která dávají vzniknout všem prostorovým vyjádřením. To zahrnuje i genom druhu nebo organismu a jeho související energetické systémy a spojnice, rezonující vazby a komunikační systémy.

   Tím Lyricus definuje fyzické prostředí druhu či organismu bez exportování fyzické reprezentace. Jde tedy spíše o "programování" mistrovské matrice na kvantové úrovni. Tato následně aktivuje sub-programy (pod-programy), které s konečnou účinností formují buněčnou inteligenci a molekulární strukturu živých organických systémů i neorganické hmoty.

    Druhy obvykle odhalí tyto energetické struktury poté, co plně absorbují a přizpůsobí se fyzickým strukturám vznikajícím z energetických. Je jedenáct základních polí vibrací. Každé z nich je přímo spojeno se všemi ostatními. Jejich struktura není tří-dimenzionální. Jsou holograficky spirálovitě stočeny a zakódovány způsobem, který nemůže být vyjádřen žádným jazykem nebo zobrazen prvky tří-dimenzionální geometrie.

    Mistrovská matrice je jednotným spojením všech vibračních polí. Energeticky je napájena a udržována skrze NIS. NIS, mistrovská matrice a energetické systémy z ní vznikající jsou nepřetržitě v interakci a komunikaci. Prostřednictvím této komunikace je formována evoluce druhu, organismu či hmotného objektu, ať je organický či anorganický.

    Tento interaktivní proces energetické výměny je monitorován  frekvencí NIS, která je nazývána Zdrojová Inteligence nebo Vesmírná Duchovní Inteligence. Tato frekvence pohlcuje, filtruje a zpracovává komunikaci mezi jednotlivými vibračními poli a proměňuje ji v pakety (soubory) informací vhodné pro využití Prvotním Zdrojem. To je způsob, jakým se odehrává interakce mezi všemi dimenzemi existence. Takto je udržována jejich koherence (soudržnost) a schopnost formování nových světů, druhů a dimenzionálních projektů. To je kanál, kterým se multivesmír vyvíjí a všechny živé formy v něm postupují do vyšších dimenzionálních vyjádření.

    NIS je strukturou umístěnou za kvantovými poli a energetickými systémy, která dává vzniknout formě a živým systémům oživujícím formu. Nosič duše je důsledkem mistrovské matrice, která je energeticky distribuována na planety nesoucí život vesmírným vozítkem NIS. Tato matrice, která vytváří morfogenetické pole duše a následně je s ním v interakci, definuje vymezení nosiče duše, co se týká jeho funkčnosti a vyjádření - ovšem jen v plynutí času.

    Přítomnost duše

    Nosič duše je v nepřetržitém proudu vývoje, který je výsledkem tance mezi mistrovskou matricí, NIS a molekulou DNK přítomnou v každé buňce. Jak se nosič duše druhu vyvíjí, DNK molekula zvyšuje aktivaci své antény a reaguje na organizační informační pole vyšší dimenze, které umožňuje nosiči duše ve větší míře do sebe integrovat vědomí duše.

    Jak vědomí duše vstupuje do nosiče duše s větší vibrační silou, vibračně ho mění. To se děje všeobecně třemi různými způsoby:

1.          Energetická centra nosiče duše (někdy zvaná čakry) jsou kanály energie NIS pro nosič duše na všech úrovních - fyzické, emoční, mentální. Zvětšené spojení s NIS vibračně posune nosič duše, což způsobí jeho větší schopnost přístupu  k vědomí duše.

2.          Jak je zpřístupněno vědomí duše, nosič duše získává schopnost většího chápání a rostoucího uvědomění, že je Božským Fragmentem, který je v interakci se světy lineárně plynoucího času, krystalizující hmoty a tří-rozměrného prostoru. Tento nový způsob vnímání ohlašuje transformační vědomí a posun hodnot.

3.          Molekula DNK je jak anténou ladící se na NIS a mistrovskou matrici, tak vysílačem svých proměn, které jsou důsledkem jejího dřívějšího intimního kontaktu s vědomím duše. Toto vysílání je vibrační frekvence, která je schopná komunikace s molekulami DNK všech bytostí daného druhu a dokonce druhů příbuzných.

     Duše je naladěna na NIS a pracuje v ní, protože se jedná o vibrační pole, které je přirozené její podstatě. Když velké procento příslušníků druhu přijme vědomí duše, pro ostatní příslušníky druhu je snadnější udělat to také.

 

    Vývojové posuny

    Jsou čtyři vývojové posuny, které předcházejí vynoření Velkého portálu. Obvykle se přihodí v průběhu třech až pěti generací před objevem. Přichází v následujícím pořadí:

1.          Fyzický posun v planetárním prostředí. Tento fyzický posun je symbolickým vyjádřením změn ve virtuálních strukturách, které připravují druh na Velký portál. Fyzický posun se všeobecně projevuje změnou počasí, astronomickými anomáliemi, etnickými bouřemi, technologickými poruchami a nemocemi. To všechno má dopad na ekonomiku a planetární stabilitu.

2.          Emoční posun je vyjádřen schopností druhu účinněji řídit emocionální centrum (srdce) na energetické, ne-fyzické rovině, což umožní širší spojení mezi srdcem a mozkovými centry. Toto srdečně-mozkové spojení umožní energetickým centrům nosiče duše přijmout větší intenzitu probouzení intuice, která je přirozeně přítomná v genetické mysli druhu.

3.          Mentální posun se přihodí tehdy, když druh je schopen více vstupovat do své genetické mysli. To nastane jako důsledek dřívějšího posunu ve spojení srdce-mozek. Genetická mysl druhu je shromaždištěm informací definovaných druhem a pracuje nezávisle na horizontálním plynutí času. Může dělat kvantové skoky v poznání, jestliže jsou zpřístupněny informační pakety vyšší dimenze.

4.          Posun v genetické mysli nastane tehdy, když se její síť stane nespojitou a začne se přeměňovat na mnohonásobné seskupení. Příslušníci druhu se začnou energeticky přeskupovat do rezonujících skupin. Každá z těchto skupin bude vstupovat do různých oblastí genetické mysli a bude vyvíjet jednotlivé genetické sub-mysli (pod-mysli), s nimiž bude lépe rezonovat.

     Tyto čtyři fáze se odehrají po sobě, rozprostřeny v čase. Každá z nich bude informovat a urychlovat další fázi až k vyvrcholení objevem Velkého portálu. Tento vývoj se děje velmi jemnými, složitými a precizními procesy. Následkem je zjevný chaos na povrchu. To jak systémy hlubšího řádu přebírají vládu a strhávají povrchní efekty času, prostoru a hmoty.

    Ke konci čtvrté fáze začne energie NIS a virtuálních struktur mistrovské matrice "sestupovat" do planetární dimenze času a prostoru, přitahována posunem vědomí druhu. Ti příslušníci druhu, kteří jsou energeticky přitahováni k oblastem vyšších dimenzí genetické mysli, odhalí v tomto období vědu multidimenzionální reality, která byla vždy zakódována v mistrovské matrici, čekajíce na odhalení prostřednictvím souznění myslí a srdcí.

    Velký portál je holografický, vyzařující z Prvotního Zdroje a rozšiřující se do NIS, včleněný do mistrovské matrice nosiče duše, svedený do kvantových polí genetické mysli druhu, natažený do energetických systémů nosiče duše a konečně spojený s molekulami DNK daného druhu. Tato mistrovská výměna energií, informací a projevů je řízena magnetickým polem obklopujícím Velký portál.

     Velký portál je podobný gravitačnímu poli strhujícímu všechnu okolní hmotu do své přítomnosti. Tato přítomnost je elektromagneticky uvolněna do tří-dimenzionálních říší, kde se stává vábící silou, jež doslova táhne druh skrze čas a prostor k Velkému portálu a skrze jeho energetické pole dál.


Převzato: Lyricus.com