Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí !! Zdá se, že nám skutečný potenciál této molekuly byl úmyslně zatajen. Pravda nebo fikce? (35)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

26.06.2010 Exkluzivně

Vzhledem k tomu, že samotné atomy, které tvoří hmotu, jsou dualizovány do kladných a záporných, nemělo by být překvapením, že dualita také vyjadřuje sama sebe v elektromagnetických polích těla, které regulují náš biochemický (tj. genetický) projev jako fyzických bytostí. V lidském elektromagnetickém spektru se dualita objevuje jako porucha energie, někdy nazývána fragmentární tělo.

U většiny dnešních lidí existuje druhé elektromagnetické pole (které se shoduje s druhou čakrou neboli čakrou sexuální energie) jako bioenergie či prázdnota vědomí, která do značné míry odděluje světy duchovna a hmoty. Fragmentární tělo to dělá tím, že vyčerpává kundaliní (životní vlnu kreativního vědomí), když usiluje o povznesení do vyššího elektromagnetického pole a čaker, zatímco zabraňuje volnému toku stejné energie vycházející superluminálně z Galaktického středu, která se snaží vlít do nižších polí a čaker.

Fragmentární tělo tudíž představuje hlavní překážku posvátného manželství mezi nižším já a vyšším já, neboli ztělesnění světla duše, ke kterému dochází během skutečného biospirituálního osvícení.


Z první knihy o metodě regenetiky Conscious Healing (Léčení vědomím): uzavírání fragmentárního těla. Levý obrázek znázorňuje typický nárys lidské bioenergie s devíti elektromagnetickými poli/čakrami a fragmentárním tělem v druhém poli/čakře zezdola. Pravý obrázek znázorňuje nárys „umocněné“ bioenergie s „nekonečným okruhem“ osmi polí/čaker. Povšimněte si, jak uzavření fragmentárního těla nahrazuje fragmentaci a dualitu harmonií a posvátnou geometrií, čímž umožňuje volný tok bioenergie tělem. Copyright © 2006 Sol Luckman a Kara Brown. Všechna práva vyhrazena

Fragmentární tělo se skládá z elektromagnetické „průrvy“ v lidských bioenergetických polích, která se shoduje s Velkou průrvou rozdělující vědomí, což vytvořilo systém duality, jenž je viditelně dán najevo na noční obloze v podobě pásu Mléčné dráhy. Takovéto zrcadlení je v souladu se starodávným hermetickým rčením „jak nahoře, tak dole“, protože tento holografický princip, který spojuje část s celkem, vyžaduje, aby naše fyziologie založená na vědomí byla konzistentní s kosmologickým vědomím, které nás vytvořilo a udržuje.

Fragmentární tělo nemá spojitost pouze se sexualitou, ale také s ústy a obzvlášť s jazykem: naším mluvícím ústrojím. Toto spojení podporuje velmi rozšířenou víru, že zrod našeho dualistického vesmíru byl doslova mluvený či zpívaný. „Na počátku bylo slovo“, čteme v knize Genesis. Prvenství řeči ve stvoření je možná důvodem, proč je egyptská bohyně Nu, jedna z mnoha ženských ikon pro Galaktický střed, hieroglyficky vyobrazována jako velká kráva s plnými vemeny. Dnešní vědci a teologové začínají souhlasit s tím, že pokud jsme byli opravdu stvořeni, byli jsme vyřknuti.

Během období až do Babylonské věže, která je podle mě metaforou pro percepčně splynutý či sjednocený stav vědomí (který byl nazván hyperkomunikací), který předcházel experimentálnímu a poučnému pádu v nemilost, jenž vytvořil optimální podmínky pro individualitu, zaznamenává Bible, že „celá Země měla jeden jazyk a jednu řeč.“ Příběhy o Rajské zahradě a Babylonské věži nás v naší diskuzi velmi zajímají, protože přímo spojují lidskou biologii s jazykem. Zatímco jazyk Rajské zahrady je rozbíječský, jazyk Babylonské věže je sjednocený i sjednocující, vedoucí vzhůru (podobně jako spirálovité schody DNA) k nebeskému manželství mezi lidským a božským.

Božský jazyk Babylonské věže, kterým pravděpodobně hovořil Ježíš, a který nazýváme řečí ptáků, zeleným jazykem a také lingua adamica, se skládá pouze ze samohlásek. To byl hlavní důvod, proč bylo ze psané hebrejštiny vyjmuto pět samohlásek: byly uctívány jako posvátné, Boží jazyk stvoření. „V hebrejštině byly samohlásky ‚navíc‘,“ píše William Grey v knize The Talking Tree (Hovořící strom). „Samohlásky byly původně skutečně velmi speciálními zvuky, používaly se především pro ‚jména bohů‘ a k dalším posvátným účelům. Konsonanty tvořily tělo slova, ale samohlásky mu daly duši.“

Vypadá to, že těchto pět samohlásek je skutečně posvátných, protože se kromě jiného shodují s pěti nukleotidy (proteinovými základy) DNA a RNK používanými k tvorbě biologických organismů: adenin, cytosin, guanin, thymin a uracil. Těchto pět nukleotidů představovaných písmeny A,C,G,T a U doslova tvoří naši genetickou abecedu. Mistrovské ovládání ptačího jazyka dělá z člověka mistra genetiky, který není schopen pouze vytvářet formy života prostřednictvím řeči, ale také pozdvihovat tyto formy do forem světla strukturovaných na tripartitním tvaru čtyřstěnu, který je základním stavebním kamenem merkabah.

Středověcí alchymisté používali označení zelený jazyk pravděpodobně díky závažné modifikaci vodíkových vazeb (které jsou v elektromagnetickém spektru zelené) v biologických molekulách vody, ke které dochází během tvoření světelného těla. Není překvapením, že mnohé postavy spojované se světelným tělem, jako například Osiris a Quetzalcoatl, jsou obvykle vyobrazovány zelenou barvou. Podobně i Lao Tzuovi Nesmrtelní dosahují biospirituálního osvícení vytvořením „nefritového těla“.

Fragmentární tělo je elektromagnetickým důkazem o špatném používání nebo špatném vyslovování zeleného jazyka či řeči ptáků, patrně přidáním konsonant, které narušují sjednocený tok samohlásek a vytváří dualistické slabiky. Zdá se, že příběh Rajské zahrady zaznamenává tuto historickou událost týkající se řeči, která dala vznik dualitě v podobě fragmentárního těla - které se energeticky shoduje ne pouze s ústy a jazykem, ale také (výstižně díky „osudu“ rozmnožování, který vychází z osudné diskuze Adama a Evy o vědění) s genitáliemi.

S mnohými paralelami s konceptem „těla bolesti“ Eckharta Tolleho, které zamezuje lidem přístup k nekonečné „moci přítomného okamžiku“, funguje fragmentární tělo jako hluboká rýha na gramofonové desce či, použijeme-li védský termín, samskára, která udržuje lidské vědomí uzamknuté v ohraničeném (neosvíceném) matrixu myšlenky a víry vyhnané z vědění či gnóze jednoty s Rajskou zahradou nebo základem bytí. Toltéčtí mistři často hovoří o fragmentárním těle jako o parazitu -vhodně, protože na energetické úrovni parazité (fyzičtí i éteričtí) vstupují do lidského organismu, kde se usazují, prostřednictvím fragmentárního těla. Každopádně je fragmentární tělo dualistickým principem limitace, který podněcuje oddělení od Zdroje a nakonec smrt.

Zatímco jsem vyvíjel techniku aktivace DNA zvanou metoda regenetiky, aby vyléčila mou chronickou autoimunní chorobu, začalo mě a mé partnerky Leigh velice zajímat toto problematické druhé elektromagnetické pole. Také nás mátla skutečnost, že při použití testování svalů klientů jsme neustále nacházeli devět elektromagnetických polí shodujících se s devíti čakrami. Z teozofie a védského učení jsme se domnívali, že existuje pouze sedm polí a sedm čaker. Ale tisíce kineziologických testů nás přesvědčily, že je devět polí a devět čaker, plus desáté středisko energie spojované s Galaktickým středem.

Došli jsme k závěru, že v tomto desátém poli sídlí vyšší či božské já, také známé jako duše či atmický stálý atom. Zatímco další čtyři stálé atomy (fyzický, emocionální, mentální a duchovní) jsou spojovány do dualistických párů s určitým nižším elektromagnetickým polem, atmický je sjednocený v hlavním či zdrojovém poli. Představuje tudíž božský či duševní aspekt nás samých, který nikdy nezažije fragmentaci a ztrátu jednoty vědomí prostřednictvím duality.

Jinými slovy, atmický stálý atom neboli Adam, nebyl nikdy z ráje vykázán. Toto je také součást nás samých, která se nyní snaží o transmutaci našeho vědomí a biologie - prostřednictvím lingua adamica - abychom se mohli rozvinout do toho, co jsme in potentia vždy byli: Adam Kadmon.

To, co se stalo dál v procesu našeho vlastního energo-genetického rozvíjení, bylo velmi vzrušující. Když jsme, já a Leigh, sami na sobě poprvé použili aktivaci DNA regenetickou metodou a začali jsme prožívat to, co chápeme jako energii vědomí z Galaktického středu stimulující naši DNA, uvědomili jsme si, že se v našich energetických tělech odehrávají dva důležité posuny, které jsme oba doložili pomocí kinesiologie.

Prvním bylo, že vibrační frekvence našich elektromagnetických polí začala znatelně stoupat. Druhým a ještě důležitějším bylo, že samotná pole prodělávala progresivní překalibrování z počtu devět na osm. Během tohoto procesu deváté pole doslova sestoupilo a „zapečetilo“ druhé pole, čili fragmentární tělo, čímž umožnilo, aby duchovní energie ústředního či léčivého slunce proudila poprvé nerušeně našimi elektromagnetickými poli a čakrami. V tomto okamžiku se můj zdravotní stav začal výrazně zlepšovat a Leighovo astma a alergie úplně zmizely.

Viděno z dnešní perspektivy dává tato změna energetického vzoru perfektní smysl. Přemostěním průrvy v našich bioenergetických polích fragmentárním tělem provádíme první krok k léčbě duality na úrovni naší biologie. Také jsme elektromagneticky překalibrovali osm center energie, které představují kritickou alchymickou fázi aktivace světelného těla, která má co dělat s vytvořením nekonečného okruhu v elektromagnetickém nárysu.

Číslo 8 bylo pro mistry ptačí řeči vždy nejdůležitější. Egyptský bůh s ptačí hlavou Tóth byl znám jako Pán osmičky. Buddha učil osminásobnou cestu k osvícení. A z hlediska numerologie se jméno Jeshua (Ježíš) překládá jako 888.


-pokračování-

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.

Další díly