Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí !! Zdá se, že nám skutečný potenciál této molekuly byl úmyslně zatajen. Pravda nebo fikce? (28)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

11.04.2010 Exkluzivně

 Aktivování vyšších potenciálů DNA

DNA aktivace je poměrně moderní formou energetické medicíny, která rychle zaujímá postavení v tradičním lékařství. Tento fascinující obor je založen na myšlence, že je možné proniknout hluboko do naší vlastní biologie, do biochemické –a ještě hlouběji do elektromagnetické – úrovně a pozitivně stimulovat naši molekulární strukturu, nebo naši fyzickou podobu. Mnoho z těch, kteří nabízejí a prožili DNA aktivaci, mohou dokázat přínosy velmi prospěšné a často nesporně hmatatelné.

Díky internetu jsme svědky vzniku mnoha technik, které si dělají impozantní nároky na aktivování vyšších potenciálů DNA. Dobře známými DNA aktivačními způsoby jsou Theta léčení, Wingmaker Atonement Level One, Imaginární hudební DNA aktivační CD, Regenetická metoda a mnoho dalších.

Většina z těchto technik je vytvořena na základě stejného poznatku: že jakákoliv část od 3 až po 144 řetězců (nebo více) lidské DNA může být aktivována! Bohužel v současné době mnoho takových tvrzení není založeno na jasných, vědecky doložitelných důkazech a jsou často spíše neoficiální nebo získané channelingem. Jsem daleko od předpokladu, že tato tvrzení jsou nutně nepravdivá, jen prostě většina z nich musí být empiricky ověřena. Nyní bych se rád blíže podíval na to, co věda o naší DNA zjistila, informace, které poukazují na složitý vztah mezi evolucí DNA a vyššími stavy vědomí.

Zpráva Human Genome Project Report z listopadu 1997 zní: "DNA je deoxyribonukleová kyselina, která je je základním vzorem života. Obsahuje všechen genetický materiál, který je podkladem pro individualitu a vytváří jedinečnost. DNA je dvouvláknová molekula, která obsahuje genetický kód. DNA je složena z 46 kolíkovitě tvarovaných chromozómů; 23 jich je zděděno od matky a 23 zděděno od otce. Každý chromozóm má tvar dvoj-šroubovice, který byl poprvé popsán v roce 1952 vědci Jackem Watsonem a Francisem Crickem. Část chromozómu, který určuje specifické vlastnosti, se nazývá gen. Geny jsou základními jednotkami dědičnosti. Společně geny organismu informují o každém aspektu vývoje a utváření tohoto organismu."

Všimněte si čísla 46 (23 + 23 = 46). Při numerologickém součtu (4 + 6 = 10) dojdeme ke klasickému číslu dokonalosti. V numerologii je 10 často považována za číslo dokončení a představuje "celý kruh", vyšší oktávu čísla 1. Její významnost je ještě zvýšena skutečností, že trvá deset lunárních měsíců od početí dítěte po jeho příchod na svět. Toto jasně poukazuje na danou dokonalost nebo Boží Řád ve strukturované šroubovici DNA.

Z této a dalších informací můžeme začít formulovat závěr, že je možné aktivovat vyšší počet řetězců DNA, ale stále zůstává nezodpovězeno mnoho dotazů. Kolik řetězců může být aktivováno? Jaký je potenciál v každém řetězci? Snad nejdůležitější je otázka, jaký má DNA aktivace dopad na naši každodenní zkušenost?

"V molekulární biologii, 'přebytečná neboli junk' DNA je kolektivní název pro části DNA sekvence chromozómu nebo genomu, u které ještě nebyla určena její funkce" čteme ve Wikipedii. "Asi 95% lidského genomu bylo označeno jako přebytečný, včetně většiny sekvencí intronů a intergenetické DNA [nekódující DNA]". Mnoho nedávných studií nicméně naznačilo, že tzv. přebytečná DNA má možná řadu důležitých funkcí.

Samotné uchovávání nekódujících částí DNA po milióny let lidské evoluce, v protikladu k jejich označení jako neužitečného genetického odpadu, naznačuje spíše špatné pochopení jejich funkcí. Přehled nejnovější literatury o DNA odhaluje mnoho hypotéz, které mají vysvětlit existenci nekódující DNA. Některá vášnivě diskutovaná témata jsou:

  • * Tyto chromozomální oblasti by mohly být pozůstatky prastarých pseudogenů, které byly odloženy stranou a fragmentovány v průběhu evoluce. Související hypotéza naznačuje, že nekódující DNA představuje nahromaděnou DNA retrovirů.

  •  

  • * "Přebytečná neboli junk" DNA může sloužit jako zásobárna sekvencí, z kterých mohou vzniknout potenciálně prospěšné nové geny. To může být důležitým základem pro evoluci.

  • * Některé části "junk" DNA mohou mít v současné době neznámé regulační funkce, mohou kontrolovat projevení určitých genů a vývoj organismu od embrya po dospělého jedince.

Nedávným průlomem v "junk" DNA technologii byl objev (zaznamenán v časopise Nature v roce 2004) asi 500 "ultra-zachovalých" prvků, které projevují mimořádnou stálost mezi rozličnými genomy obratlů. Tento průlom poskytuje vědecké potvrzení určitého účelu nekódující DNA a také vyvolává spekulace o roli této DNA při očividně vyšších vývojových schopnostech, které nám ukazuje mnoho jogínů, guruů, a "geniů". Mohli tito nadaní jedinci uspět v aktivování dalších řetězců svojí DNA?

Na každý vyšší řetězec DNA může být nahlíženo jako na tvůrce vyšší úrovně vědomí a zároveň také jako na vytvořeného vyšší úrovní vědomí. To je podobné tomu, co někteří nazývají "multidimenzionalita" a je úzce spojené s procesem osvícení. Tři procenta naší DNA, které kódují proteinové sekvence, určují naši individuální podobu, osobní vlastnosti a celkový genetický vývoj. Nekódující DNA, která dává vzniku dalším DNA řetězcům, je evolučním motorem, který je schopný nás vzít za tento dědičný, počáteční bod do multidimenzionálního a docela možného, "transdimenzionálního" území – nebo způsob bytí, který zcela přesahuje naši holografickou realitu.

Jelikož každý nový DNA řetězec představuje další úroveň vědomí a obrovský skok v našem osobním vývoji, můžeme nyní začít vidět, že aktivování vyšších řetězců je významným krokem v evoluci našeho vědomí. Ale musíme použít také naši soudnost, když hodnotíme tvrzení zastánců DNA aktivace. Pokud by byly pravdivé populární teorie o aktivaci 12-ti řetězců, uskutečnil by se poněkud nepředstavitelný scénář, kde každý již aktivovaný by nebyl už na této Zemi nebo jakékoliv jiné Zemi, kterou pod tímto pojmem chápeme, protože každý by byl teoreticky v dvanácté dimenzi nebo v nějaké jiné dimenzi! To je problematické, protože mnoho přesvědčivých teorií kosmologie ani dvanáctou dimenzi neuznává.

Intuitivně věřím, že když jsou naše vyšší řetězce (bez ohledu na počet) plně aktivovány, máme schopnost zažívat nejenom jiné dimenze, ale dostat se za ně a stát se Jedním se Zdrojem Všeho, co je. Jak se blížíme k tomuto konečnému cíli osvícení prostřednictvím DNA aktivace, obrovská zkušenost, kterou nazýváme Životem, se bude stále více sjednocovat s touto vyšší úrovní moudrosti, která je skutečnou Celistvostí nebo Vědomím Jednoty.

Vždy děláme skutečným to, co si myslíme, že je skutečné. Poté v zásadě stát se "Mistrem" si tak trochu protiřečí. Již jsme Mistři Stvoření, Bozi Stvořitelé. Cesta osvícení, pokud to cesta vůbec je, je procesem prosté realizace této základní pravdy a poté její ztělesnění.

Všichni z nás, vědomě nebo jinak, vytváříme naši holografickou zkušenost reality prostřednictvím síly našeho vědomí, které je ovládáno naší DNA. Ve vynikajícím vědeckém a filozofickém zpracování nově vzniklého oboru DNA aktivace v knize Vědomé léčení: kniha I. o regenetické metodě/Conscious Healing: Book One on the Regenetics Method píše Sol Luckman o tématu torzní energie neboli vesmírného tvořivého vědomí, jež nádherně tento bod shrnuje: "Z praktických důvodů je molekula DNA skvěle navržena jako holografický torzní-vlnu-dekódující biopočítač – který k sobě magneticky přitahuje tvořivou energii, a tím také do našeho vědomí, které je v souladu s našimi přesvědčeními."

Kromě mnoha úžasných učitelů jsem zavázán Luckmanovým průkopnickým teoriím a metodám. Díky jeho práci začíná být jasné, že když se vyšší potenciály DNA aktivují, je obnoven přístup k naší velkoleposti, hlubší oblasti inteligence jsou odhaleny, a je nám umožněno si vzpomenout na aspekty našeho Božství, které jsme zapomněli. Toho může být dosaženo neinvazivně, jednoduchým použitím zvuku a záměru za účelem aktivování DNA, a tím napomáhat uzdravení nebo "zacelení".

Luckman se domnívá, že v našem současném vývojovém stádiu se začíná aktivovat 3 až 5 řetězců DNA. V posledním článku s názvem "Volba mezi pravděpodobnými budoucnostmi: krátká povídka," píše, že "dvanáct není jediným příběhem, o kterém se dá hovořit v rámci evoluce našeho druhu. Dvanáctka je součástí holografického principu – multidimenzionálního principu v protikladu k mnohem větší 'transdimenzionální' REALITĚ, ke které je možné mít přístup. I když je jinými slovy pravda, že náš holografický vesmír je postaven na dvanáctce, nutně to nedokazuje, že jak se vyvíjíme do celosti našeho bytí, musíme zůstat v tomto na dvanáctce založeném vesmírném systému."

Na podporu tohoto bodu Luckman cituje Sheradon Bryce, vysoce nadaného "intuitivního učence", jehož genetické a astrofyzické koncepty byly prostudovány vědci: "Dimenzionální reality jsou buď systémy pěti nebo systémy dvanácti. Dvanácti dimenzionální realita je klonová realita ... Pětka je číslem individuálnosti v dimenzích. Byli jste stvořeni být individuálními."

DNA latentní transformační kódy jsou úzce spjaty s transcendentními stavy vědomí, někdy se nazývají pojmem "Nirvana." Tento vyšší genetický potenciál, ačkoli není v současné době vědou uznán, může být spatřen v mnoha náboženských a duchovních fenoménech: Sai Baba tvoří svatý popel z čista jasna, zdokumentované zázraky Padra Pia, tibetští mnichové mohou ovládat svoji teplotu těla způsoby, které se vymykají logickému vysvětlení, příběh o Ježíšovi, který nakrmil tisíce lidí bochníkem chleba a několika rybami atd.

Je zřejmé, že existují vyšší úrovně zkušeností a schopnosti lidstva, ke kterým je potřeba získat přístup nastálo. Tyto vyšší úrovně jsou funkcemi vesmírů v nás samých, o kterých tvrdím, že mohou být vnímány a nakonec realizovány prostřednictvím DNA aktivace. V této době aktivace našeho třetího řetězce – historická událost, na kterou Luckman odkazuje jako na evoluční skok "z biologie do triologie "— představuje obrovské pozvednutí našeho vědomí a vzpomenutí si na sebe sama jako na Mistry. DNA aktivace má za následek zpřístupnění těchto hlubokých vzpomínek postupným prohlubováním našeho spojení s Realitou a také vede k úplné sebe-realizaci.

-pokračování-

Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.