Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí !! Zdá se, že nám skutečný potenciál této molekuly byl úmyslně zatajen. Pravda nebo fikce? (27)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

10.04.2010 Exkluzivně

Tři úrovně mistrovství

Tři způsoby aktivace DNA regenetickou metodou/Regenetics Method DNA activations odpovídají třem úrovním mistrovství a umožňují postoupit na vyšší úroveň vědomí a léčení. Vnitřně řízený proces léčení nebo stávání se "celistvým" začíná individuálním závazkem k vědomému osobnímu mistrovství. Definuji mistrovství jako vývoj a zdokonalování tří vzájemně propojených úrovní vědomí a jejich odpovídající ener-genetické projevy vedoucí k osvícení: 1) Uvědomění 2) Transformace a 3) Záměr.

Tyto termíny jsou převzaty z toltéckého pohledu na svět a především z knih Dona Miguela Ruiza, doktora medicíny, šamana a autora bestsellerů Přestaň se bát a Čtyři dohody. Díky objevení nápadné souvislosti mezi toltéckým modelem léčení (jako vývoje směrem k jednotě vědomí nebo osvícení a jeho odpovídajícímu fyziologickému vývoji) a regenetikou jsem byl inspirován v roce 2004 k cestě do Mexika, během které jsme moje partnerka Leigh a já dokončili zkoumání a vývoj transformativní, finální fáze naší metody.

Potenciace elektromagnetického přenastavení/Potentiation Electromagnetic Repatterning, první aktivace regenetické metody je těsně spjata s tím, co Ruiz nazývá Mistrovstvím uvědomění. Potenciace bioenergeticky stimuluje DNA, aby se rekalibrovala a pozvedla vibrační frekvence aurických nebo elektromagnetických polí. Tím se ustálí harmonický vztah s tvůrčí energií Zdroje, jež vyzařuje z "léčivého Slunce" v galaktickém středu. Jinými slovy potenciace naladí DNA na energii Zdroje.

Během rekalibrování je fragmentární tělo nebo bioenergetické vakuum, vytvořené druhým elektromagnetickým polem "utěsněno". Utěsnění je kriticky důležitým krokem, jež vede ke skutečnému uzdravení, protože pokládá základy pro vytvoření energetického těla s vyšší energií a zahajuje proces integrování fragmentace já, kterou způsobuje dualita.

Potenciace z hlediska vědomí usnadňuje uvědomění si skutečné povahy Já (které je božské) a Vesmíru (který je holografický), umocňuje individuální rozlišení, jež v důsledku přitahuje vyšší "kvantové výsledky" na základě vesmírného zákonu "vědomí tvoří". Toto tvořivé používání uvědomění umožňuje člověku čelit omezujícím emocím a přesvědčením a může vést ke zvýšené vitalitě, vyváženějšímu vztahu k životnímu prostředí (například méně alergií), větší hojnosti po finanční stránce, vztahům plným lásky, dokonce i ke znovunabytí smyslu života.

Sjednocení navýšené bioenergie /Articulation Bioenergy Enhancement je odpovídajícím znakem pěti-měsíční Potenciace, kdy se elektromagnetická pole rekalibrovala z nestálé devítky do "ležaté osmičky nekonečna", jež je založena na alchymickém transformačním čísle 8. V tento moment se objeví nový bioenergetický matrix (bez přerušení nebo odtékání ve formě fragmentárního těla), který využívá potentní životní sílu, kterou aktivuje Sjednocení.

Ve védických naukách se tato životní síla, která umožňuje mimořádné uzdravení, nazývá kundalini. Kundalini je vlastní jedincova "vlna života" torzní energie. Tímto názvem pojmenovali pokrokoví ruští vědci vesmírné tvořivé vědomí, které v čase zažívá samo sebe. Sjednocení/Articulation "zapne" torzní vlnu života nejdříve na genetické a molekulární úrovni, poskytne stálé dodávání bioenergie za účelem kreativity ve všech oblastech, včetně uměleckého vyjádření, mezilidské komunikace, zdravé sexuality, obnovy pomocí diety a cvičení. Protože se fragmentární tělo již prostřednictvím Potenciace utěsnilo, aktivace kundalini pomocí Sjednocení je bezpečné, jemné a plynulé.

Toltécká úroveň mistrovství, která je nejblíže k úrovni, k níž se dospěje prostřednictvím Sjednocení, je mistrovství Transformace. Ruiz to občas nazývá jako mistrovství pátrání – kde to, po čem se "pátrá", jsou vlastní omezující myšlenkové formy. Smyslem pátrání je získat náhled "třetí osoby" na sebe sama, který může být příčinou rozsáhlých a trvalých zásadních průlomů ve vědomí -- včetně, půjčím si nyní frázi od buněčného biologa Bruce Liptona, "biologie vědomí".

Sjednocení jako nástroj mistrovství Transformace umožňuje člověku dostat se za vědomí strachu, například do stavu, kdy je strach produktivně využit tak, že je transformován do formy učitele. Tímto způsobem se vědomost stává činem.

Mistrovství Transformace je někdy považováno za "osvícení". I když tato úroveň mistrovství v sobě zahrnuje částečné osvícení, nemělo by se zaměňovat se skutečným osvícením, které definuji jako proces a výsledek prosvětlení se světlem duše až k bodu, kdy se člověk stává světlem duše. Opravdové osvícení (realizace Boha) vede ke sjednocení vědomí, což zahrnuje vytvoření stabilního vyššího energetického těla, jež se nazývá světelným tělem nebo tělem duše. Světelné tělo není ezoterická fantazie, ale biologický fakt, nástroj evoluce, který dává vzniku nové "duchovní" biochemii a genetice, jež umožňuje vtělení plného světla vědomí jednoty a bezpodmínečné lásky.

Evoluční cesta fyzické proměny prostřednictvím aktivace světelného těla byla považována ve starodávném světě za realitu. Smrt a zmrtvýchvstání Krista a Osirida jsou dva známé příklady. Ve středověku skupina známá jako Kataři z Francie tvrdili, že vlastní tajné evangelium Ježíše, jež se nazývalo Evangelium Lásky a věřilo se, že obsahuje klíče pro vytvoření světelného těla, někdy označované jako merkabah.

Na toto téma ve vztahu k hebrejskému mysticismu píše investigativní mytolog William Henry a naznačuje, že tyto "texty dávají jasně najevo, že Mer-Ka-Ba je světelným vozítkem, které vzniká uvnitř lidského těla." Ve Střední Americe, kam nás náš výzkum zavedl, je bůh-člověk Quetzalcoatl ztotožňován se světelným tělem.

Osvětlení trojjediné aktivace/Elucidation Triune Activation, třetí aktivace regenetické metody, je vytvořena pro dosažení fyzicko-duchovního osvícení jako dalšího stupně DNA rozvinutí, které je zahájeno Potenciací a Sjednocením. Tato poslední aktivace je úzce spjata s poslední úrovní toltéckého mistrovství: mistrovstvím záměru.

Zatímco mistrovství uvědomění prostřednictvím Potenciace a mistrovství transformace prostřednictvím Sjednocení prohlubují schopnost navigovat naši holografickou realitu, mistrovství záměru prostřednictvím Osvětlení/Elucidation je vytvořeno pro usnadnění transcendence. Tyto poznatky podporují "vědomou biologii" (o které pojednává kniha Vědomé léčení: kniha I. o regenetické metodě/ Conscious Healing: Book One on the Regenetics Method jako "trilogie"), která je schopná využít boží schopnost Záměru, aby vytvořila novou realitu založenou na celistvosti a jednotě.

Před dávnou dobou považovali Mayové mistrovství záměru za konečný stav lidské evoluce, který se začne projevovat v letech, kdy se budeme přibližovat ke slunovratu v prosinci 2012. U Mayů, jejichž zbytky pokročilé civilizace jsme měli to štěstí navštívit, odpovídá mistrovství záměru sjednocenému vědomí, které nasytí vlastní biologii novými strukturami a možnostmi, které budou přesahovat hranice dokonce i současného "pokročilého" smýšlení o lidském potenciálu. Konečným cílem poté stejně jako nyní je skutečné fyzicko-duchovní osvobození.Osvícení a mozek: vědecký komentář k učení Sri Bhagavana

Od srpna 2003 organizace Nadace Zlatého Věku/Golden Age Foundation zpřístupnila jistý druh přenosu energie neboli dikšu, která, zdá se, rychle probouzí funkce lidského mozku k jejich skutečnému potenciálu a tím umožňuje osvícení a hluboké emociální léčení snadno dostupné obyčejným lidem. Sri Bhagavan, zakladatel Nadace Zlatého Věku, předložil mýtů zbavený popis procesu osvícení, který dosvědčuje důležitost biologických změn v mozku. Jeho vyjádření o změnách, které jsou prostřednictvím dikši v mozku navozeny, mohou být potvrzeny nejmodernějšími poznatky ve fyzice a neurologii. V následujícím pojednání bych rád představil srovnání mezi některými prohlášeními Sri Bhagavana a mými vlastními poznatky ohledně výzkumu mozku pomocí nástrojů fyziky a neurofyziologie.

1. Sri Bhagavan (viz. obr. vpravo) popisuje přerušení aktivity v temenních lalocích jako zásadní jev v procesu osvícení. Temenní laloky jsou místem, které někteří neurologové nazývají oblastí zodpovědnou za orientaci neboli OAA - orientation association area. Funkcí oblasti OAA je schopnost orientovat se v prostoru. Můžete považovat za samozřejmost, že si můžete zavázat tkaničky u bot a vyjít ze dveří, ale to je možné pouze díky divoké neurologické aktivitě v zadní části temenních laloků.

Poškození mozku v této oblasti činí nemožnými ty nejmenší úkoly jako uchopení sklenice vody, protože zraněný mozek nedokáže rozlišit rozdíl mezi rukou, sklenicí a prostorem mezi nimi. Na fyzické úrovni je schopnost vnímat hranice a odlišnosti zásadní vlastností pro provádění našich úkolů. Nicméně v lidském mozku je oblast OAA chronicky hyperaktivní. To stimuluje spojení amygdala-hippocampus, dvojici mozkových center, jež nám mají ukázat smysl a význam vjemů, které registrujeme jako důležité.

Pokud je oblast OAA, která je určena pro vytváření vnímání rozlišení a oddělenosti v prospěšné míře, hyperaktivní, spojení amygdala-hippocampus nemá jinou možnost než interpretovat tuto hyperaktivitu jako domnělou separaci, která je více reálná než pouze na úrovni fyzických objektů jako tvoje ruka nebo sklenice. Dojde tedy k závěru, že jsme v podstatě existenciálně odděleni od všeho ostatního.

Vnímání já, které mozek vytváří neustále jako reakci na vnímání toho, co je považováno za "jiné" než já (zásadní předpoklad objektově-vztahové teorie ve vývojové psychologii), je poté formulován do pocitu absolutní, rozlišené separace já od ostatních. Neurologie prokázala, že při hluboké meditaci nebo modlitbě je oblast OAA v temenních lalocích dočasně zablokována vůči neurologickému vstupu.

To může vést k dočasným stavům nesmírně rozšířeného vědomí, když pocit odděleného já nemůže najít své obvyklé hranice a expanduje, aby je našel. Toto je dočasná zkušenost, avšak závisí na změně ve funkcích mozku, jakou je pozastavení neurologického vstupu do oblasti OAA. Je téměř nemožné tímto způsobem dosáhnout stálého, nepomíjejícího vědomí jednoty. To odpovídá tvrzení Sri Bhagavana, že osvícení může být pouze dáno, nemůže být dosaženo prostřednictvím svého vlastního úsilí.

Zdá se, že dikša navozuje proces transformace v temenních lalocích a způsobuje stálé změny v jejich funkci, která se dostává zpět k přirozené úrovni, kde mohou být fyzické hranice vnímány, ale nepřirozená hyperaktivita zaniká. Amygdala-hippocampus poté již nemají důvod či nejsou stimulovány tak, aby vytvářely pocit existencionálně odděleného já.2. Sri Bhagavan tvrdí, že aktivace čelních laloků je spojená s realizací Boha. Zážitek osvícení, ne-oddělenosti, nesouvisí nutně se zkušeností prožívání Boží přítomnosti. Podle Sri Bhagavanova učení více než deaktivovat hyperaktivitu v temenních lalocích je nutné se dostat ze stavu osvícení k realizaci Boha. Mluví o aktivaci čelních laloků jako o nutné neurologické změně, aby mohl vstoupit živoucí Bůh do vědomí člověka. Čelní laloky jsou spojovány s individuální vůlí. Mnoho mystických tradic hovoří o sloučení individuální vůle s vůlí Boží jednak jako o bráně k Boží realizaci a také jako jejím výsledku. Nicméně to se nemůže přihodit, pokud jsou čelní laloky málo výkonné.

Je to vesmírný zákon, že v přírodě všechno neúplné hledá svoje vlastní doplnění. Moje vlastní poznatky v oblasti neurofyziologie (které se odlišují od oficiální vědy, univerzitou posvěcené) ukazují, že čelní laloky prakticky všech lidí jsou chronicky málo výkonné. To znamená, že prostě nemají dostatečné množství neurotransmiterů a elektrické energie, aby mohly optimálně fungovat. Na subjektivní úrovni prožívání je to totožné s oslabenou vůlí a zažívání stavů tuposti. Nudit se je možné pouze s málo výkonnými čelními laloky.

Dopamin, zásadní neurotransmiter pro činnost čelních laloků, je nezbytný pro pocity okouzlení životem a blaženosti, jež jsou často popisovány jako doprovodné jevy mystického sjednocení s Bohem. Nedostatek dopaminu zvýší úsilí osoby si udržet jeho nebo její vlastní vůli a nedovolí ji spojit se s vyšší realitou, protože stále je něco na individuální úrovni prociťováno jako nekompletní. Je to jako umírání: pro člověka, jehož život je završený a naplněný, je umírání mnohem snazší, když tento čas nastane.

Člověk, který cítí, že mu v jeho životě cosi chybí, bude na životě často lpět mnohem více. Pokud má energie dikšy účinek na aktivaci čelních laloků, mohla by přimět individuální vůli k jejímu završení. Individuální vůle by se ve svém plném rozkvětu přirozeně spojila s vyšší realitou Boží. Z tohoto pohledu "velké ego" není ničím jiným než kompenzací slabého ega, které hledá svoje vlastní završení.

Ale bez plné aktivace čelních laloků a jejich nasycení dopaminem ego nikdy nedosáhne svého vlastního završení a následného sloučení s Bohem. Odsuzování velkého ega a fixace individuální vůle člověka a jejich označování za nižší vědomí, jak se často v duchovních naukách děje, je k ničemu, protože slabá vůle se přirozeně snaží fixovat na jedince a nezáleží na tom, jaké jsou naše vědomé záměry. Řešení se může uskutečnit pouze se skutečnou změnou na fyziologické úrovni, která osvobozuje individuální vůli z jejího zápasu proti odevzdání se vyšší realitě.3. Sri Bhagavan říká, že osvícení musí být dáno, je to dar Milosti. Za posledních patnáct let dr. Hartmut Muller z Německa vyvinul novou oblast fyziky s názvem Global Scaling. Tento vzrušující nový rozvoj kvantové fyziky dokazuje mimo jakoukoliv pochybnost, že vědomí je nejzákladnější "substancí" vesmíru, a že obsahuje původní návrh všeho ve vesmíru, po kterém následuje přesné matematické vyjádření.

Vzdálenost mezi planetami, hvězdami a celými galaxiemi, vzdálenost mezi elektrony a nukleony v každém atomu, optimální pH lidské krve, toto vše a všechno ostatní v materiálním vesmíru je stvořeno na základě stejné matematické struktury. Tento původní plán je takový, že všechno funguje na nejmenší úrovni stresu a maximální úrovni výkonu po celou dobu. Atom je v každém okamžiku naladěn na Zdrojovou inteligenci přes syntropická pole. Tato syntropická pole umožňují, aby atom vždy "věděl", jak fungovat s nejmenším množstvím stresu a na maximální výkon.

Lidské bytosti jsou zřejmě pouze jediné projevené formy stvoření, které do jisté míry ztratily svoje naladění na tato syntropická pole života a jednoty. Když tato ztráta zapříčinila změny v mozku jedince, znovu-naladění se na tato syntropická pole jednoty je extrémně těžké, protože již nevíme, jaké tyto oblasti jsou. Poté tedy vytváříme všechny druhy různých mytologií, náboženství, vědeckých metod, atd. o životě, abychom zaplnili tuto prázdnotu.

Člověk s hyperaktivní oblastí OAA v temenních lalocích a málo výkonným čelním lalokem bude usilovat o osvícení na základě zkušenosti oddělenosti. Veškeré duchovní snažení a hledání je v určitém smyslu součástí tohoto problému, protože probíhá jako odpověď na ztrátu naladění se na syntropická pole jednoty. Pokud je naše hledání v zásadě tímto problémem, bylo by nepravděpodobné, že tento problém vyřeší. Pokud naladění se na syntropická pole jednoty může být jednoduše dáno, je opravdu možné, že osvícení se může stát každému.

Původní návrh lidského mozku vnímá jednotu jako vnitřní, skutečnou realitu života. Tento původní návrh je latentní, ale potřebuje přirozeně fungující mozek, aby došlo k jeho ukotvení v lidském vědomí. Pokud dikša naladí mozek člověka na syntropická pole optimálně fungujícího mozku, individuální vědomí by si brzy uvědomilo svoje přirozené spojení s jednotou.4. Sri Bhagavan tvrdí, že osvícení je biologickým a genetickým fenoménem. Tradiční spiritualita často připisuje tělu velmi nízké postavení, které je považováno za pouhou schránku vědomí, košili, kterou má na sobě duše. Moderní fyzikové dokazují, že Sri Bhagavanův pohled je daleko více ve shodě s tím, co víme o povaze hmoty. Zřetelně dělící čára mezi hmotou, energií a duchem je iluzorní.

Na základě brilantního spirálovitého modelu atomu, který vytvořil v roce 1867 Lord Kelvin, můžeme vidět, že každý atom má velikost celého vesmíru a materiální objekty, které vnímáme, jsou pouze nejhustšími aspekty atomů. Hmota je výsledkem energetického kontinua energetických spirál, které na sebe berou větší a větší hustotu. Max Planck v roce 1910 popsal, že při tomto procesu kondenzace energie hmota kolísá bilionkrát za sekundu mezi hmotou a beztvarou pre-materiální energií.

Z tohoto úhlu pohledu se dá předpokládat, že duchovní transformace musí být ukotvena na fyzické úrovni. Když dosáhne nejhlubší úrovně projevení, o všechny ostatní úrovně je automaticky postaráno, protože hmota v žádném případě nepostrádá vyšší dimenze stvoření. Naopak, hmota se zdá být tak zhušťenou, protože obsahuje všechny ostatní úrovně. Takže když je materiální či biologická úroveň osvícena, je v ní zahrnuto vše ostatní.

Ohledně genetické úrovně je zajímavý poznatek, že lidská DNA je 173 centimetrů dlouhá. Pouze 3 centimetry jsou nositeli aktivní genetické informace. Moderní biochemie je bezradná ohledně tohoto zdánlivého plýtvání přírody a nazývá inaktivní části DNA introny neužitečným odpadním materiálem. Toto je velmi sporný předpoklad, protože příroda nikde neplýtvá. Introny se podle mého názoru (znovu odbočuji od oficiální vědy) shodují s latentním duchovním potenciálem lidské bytosti.

Došel jsem k závěru, že dikša zaplavuje nečinné části DNA fotony, a tím je aktivuje. Fotony jsou přirozeným mostem mezi jemněhmotnou energií a hmotou. Fotonresonance je proces, při kterém jsou informace z jemněhmotných oblastí rozšířeny z DNA do celé buňky. 3 centimetry obvykle aktivního DNA materiálu nesou informace potřebné pro přežití, ale když se zbytek molekuly DNA stane aktivním (schopný používat fotonresonanci), můžeme se dostat daleko za pouhé přežití, abychom se probudili do našeho plného potenciálu.5. Sri Bhagavan tvrdí, že Kolektivní mysl nebo Prastará mysl určuje náš individuální vztah k mysli. V 50. letech dr. Hans Selye, endokrinolog na University of Montreal, ukázal, že mozek každého normálního člověka je v chronickém stavu stresu z přežití, který by byl přiměřený pouze v případě náhlé situace, ohrožující život. Tato stresová reakce je něčím, na co jsme si tak hluboce zvykli, že ji již nevnímáme jako zvláště stresující.

Ale v tomto stavu stresové reakce jsme spjati a velmi podmíněni naším životním prostředím a kolektivním nevědomím. Výzkum mozku ukazuje, že vzorce stresové reakce způsobují dominanci vysokofrekvenčních beta vln v mozku. Když je mozek v hladině beta, je schopný pouze primitivních stimul-reakce vzorců, které z velké části přebíráme z našeho prostředí a kolektivního lidského vědomí a opravdová změna je téměř nemožná. Beta je také stavem nejmenší samo-léčivé schopnosti těla. Duchovní praxe může do určité míry zmírnit stresovou reakci mozku a umožnit přístup pomalejším alfa, theta a delta vlnám.

Výzkum nicméně ukazuje, že individuální duchovní praxe je daleko méně efektivní než dané sladění se syntropickými poli života a jednoty. V trackové škole Toma Browna, Jr., předního světového odborníka na přežití v divočině, vyzkoušel neurolog efekt pobytu v čisté divočině. Jeho poznatky byly opravdu strhující. Zatímco u nováčka více jak roční meditační praxe navozuje a udržuje alfa stav několik hodin, lidé, kteří nikdy ve svém životě nemeditovali, mohli udržet hodiny dlouhou hlubokou alfu pouze po 48 hodinovém pobytu v čisté divočině.

Jelikož je příroda naladěná na syntropická pole života, může vést lidský mozek do jeho vlastních syntropických oblastí daleko rychleji, než když nenaladěný mozek hledá své sladění úsilím. Došel jsem k závěru, že v rámci individuální praxe příliš mnoho energie, s kterou hledač pracuje, pochází z Prastaré mysli boje a nedostatku; znovu, hledání je příliš součástí problému a ne jeho řešením. Toto se zdá být nejbližším vědeckým vysvětlením potřeby Milosti, které existuje.Závěr

Mnoho vědců a duchovních učitelů vyzvali ke spojení vědy a spirituality. Poté, co byla v 17. století založena moderní věda jako reakce na století slepé víry, se zhruba 200 let snažili vědci potvrdit objektivně mechanický názor na svět podle Descarta a Newtona.

Ve 20. století mělo toto hledání za následek ohromující objevy kvantové fyziky, které ukázaly, že mystikové po tisíciletí popisovali realitu docela přesně. Ale až dodnes chybí systém duchovní transformace, který podává vědecké, přesné a opakovatelné výsledky. Podle mého názoru, na základě vědeckého výzkumu, osobní zkušenosti a neoficiálních důkazů, je práce Sri Bhagavana prvním duchovním systémem, který tyto výsledky přináší v celosvětovém měřítku.

-pokračování-
Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.

Další díly