Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí !! Zdá se, že nám skutečný potenciál této molekuly byl úmyslně zatajen. Pravda nebo fikce? (26)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

28.03.2010 Exkluzivně

Tento materiál je vyjímečně uvolněn z privátní sekce tohoto magazínu jako ukázka formy a úrovně reportáží, které mají k dispozici naši privátní čtenáři.

DNA aktivace ve své pravé podobě stimuluje integrovaný tok nebo výměnu miliónů geneticko-energetických nebo "ener-genetických" podpisů, které tvoří jedinečnou identitu, jíž je individuální vědomí. Tyto individuální "energetické podpisy" mohou být nalezeny v "partiki fázování", jsou definovány jako stvořitelský dech Zdroje, který dává vzniknout časo-prostoru a prožívání "reality." Tyto tvůrčí vdechy a výdechy neboli "štěpení" a "fúze" Stvořitele se projevují v polarizaci anti-částic a částic jednotek vědomí.

Jak se DNA aktivuje, útvary hmoty "zasvítí" během štěpení v bi-polární částice a anti-částice, vytvořené ze skalárních vln (bílé záření), poté "zhasnou" prostřednictvím fúze do omni-polární anti-hmotní zvukové vibrace, neustále prochází koloběhem vyšší dimenzionální energie mezi projevenými a neprojevenými stádii, bytím a nebytím. Vnímání prostoru a času, včetně jejich vzájemného vztahu, je vytvořeno díky rozdílnosti stupně partiki fázování.

Během skutečné aktivace DNA je inherentní vazba mezi vlákny DNA a vědomím posílena, tím se umocní náš vztah k sobě sama, vzájemné vztahy k ostatním v rámci našeho společenství a vůči naší realitě. Jak se geneticky aktivujeme, "sjednocujeme" to, co vědci nazývají "přebytečnou" DNA: chromosomální segmenty, které nejsou geny, a které "nekódují" a jejichž účel nebyla schopná tradiční věda pochopit. Takové množství jako 98% DNA, podle biofyzika a zakladatele "vlnové-genetiky" Petera Garjajeva, spadá do této kategorie. Označení "nepotřebná neboli junk" je v tomto případě vysoce matoucí, protože tato potenciální DNA (alternativní název, který navrhl Sol Luckman, navrhovatel Regenetického způsobu DNA aktivace) má zřejmě jiné důležité funkce, jakými je např. regulování genů během vývoje.

V současné době existuje mnoho teorií, proč je 98% naší DNA nevyužito. Většina z nich se domnívá, že tato část DNA v sobě obsahuje jakýsi transformační potenciál. Taková transformace může mít dopad jak na jednotlivce, tak na společnost. Jak se přibližujeme k roku 2012, který byl mnoha domorodými kulturami po celém světě označen za dobu, kdy si lidstvo zvolí spolupráci a sdílení na místo vlastního sebestředného zájmu, nutnost zkoumat tvárnou povahu toho, co jsme považovali za neměně "skutečné", se stane přirozeným vývojem v našem duchovním vývoji.

Při aktivaci vyšších potenciálů DNA, zažíváme rozšíření nejenom vědomí, ale také toho, jak definujeme realitu. Docela jednoduše pochopíme, že skutečně vytváříme to, co si myslíme, že je skutečné. Neboli jak Luckman uvádí ve svém Vědomém léčení, což je jedna z několika vědecky podložených studií v nově vzniklé vědecké oblasti aktivace DNA: "vědomí tvoří". Když jsme povzbuzeni nebo povzbudíme sami sebe, abychom pochopili tuto základní pravdu na fundamentální úrovni – že díky DNA – je nám umožněno změnit naše prožívání reality, která se v kvantovém vesmíru smrskává na projekci hologramů, jež jsou vytvářeny vzorcy záměru.

Mnozí mnohokrát řekli, že "láska je vše, co existuje". To je naprostá pravda. Jak se naše DNA znovu sjednotí a "naváže", abychom použili termín Barbary Marciniak, naše kapacita jak v dávání, tak v přijímání bezpodmínečné lásky (včetně bezpodmínečné lásky k sobě) exponencionálně vzroste. Toto zanechává dveře široce otevřené pro realizaci našich snů a touhy vytvořit svět na základě jednoty, spolupráce a soucitu.

Když se doslova staneme Bytostí Bezpodmínečné Lásky, naše vibrační frekvence se dramaticky zvýší, dále zaktivuje transformační potenciál naší DNA. Potenciální DNA obsahuje zakódování mnoha latentních schopností, na které jsme zapomněli a zanechali v rozích kapes našeho podvědomí (proces byl nazván termínem "podvědomé založení") až do chvíle, kdy jsme vědomě připraveni je znovu aktivovat.

Těmito schopnosti není míněna pouze jasnovidnsot, jasnoslyšení a další podobné "paranormální" schopnosti, ale také a to je důležitější, schopnost realizovat Archetyp Avatara, Archetyp Nanebevzatého Mistra, a Sluneční bránu Rishi. Tyto velmi skutečné – a v mnoha případech fakticky zdokumentované – schopnosti jsou přítomny v matrixu našeho latentního kódu DNA.

Ze všeho nejdůležitější je, že skutečná DNA aktivace podněcuje naši schopnost sdílet se světem naše největší dary: čistou bezpodmínečnou lásku ze Srdce Stvořitele, nezředěnou lidskými myšlenkami, emocemi nebo očekáváními. Tento druh frekvence nevyhnutelně proměňuje nejenom nás, ale celý svět do stavu harmonie, který je paradoxně v samém jádru toho, kým a čím jsme kdy byli a kým nyní jsme. Prostřednictvím aktivace DNA si začneme vzpomínat, že jsme Páni svých zkušeností, a že máme schopnost, nadání a prostředky pro vytvoření a ozdobení naší reality našimi nejmilejšími sny a přáními.

V nedávných studiích Garjajevovy skupiny v Rusku bylo vědecky dokázáno, že zvuk a světlo (rádiové a světelné vlny) mají schopnost neinvazivně a dokonce na dálku aktivovat DNA. Podle Luckmana je jedním z mimořádných výsledků jejich výzkumu skutečnost, že pro aktivaci DNA může člověk jednoduše "použít nejvyšší vyjádření vědomí našeho druhu: slova. Tým dr. Gariaeva prokázal, že chromozómy poničené např. rentgenovými paprsky, mohou být jednoduše opraveny použitím vibrací a řeči nebo zvuku v kombinaci se záměrem nebo použitím slov na DNA." (pozn. na stejném principu jsou postaveny praktické kurzy Jaroslava Chvátala ("Technika Lorean",  "Sonicko-asociační tvorba infividuální reality" a nejnovější  kurz "Quantum Cleaning" - "Kvantové čištění").

Luckmanova vlastní průkopnická práce v oblasti regenetického způsobu aktivace DNA objevila frekvenční trhlinu v lidských bioenergetických polí, která pokud není "utěsněna", omezuje naši schopnost transformace do našich vyšších archetrypů. Tato trhlina, jež se nazývá "fragmentární tělo", je definována jako princip duality nebo oddělení, který je vtištěn do lidského elektromagnetismu jako následek oddělení vědomí od Stvořitele během procesu individualizace lidstva a vytváří iluzi oddělenosti. Jelikož DNA přímo reguluje elektromagnetismus těla, prostřednictvím DNA aktivace se může fragmentární tělo utěsnit a navždy zahojit.

Pouze tehdy, když je existenciální fragmentace překonána, se může objevit hlubší smysl skutečné celistvosti v rámci sjednoceného pole – místo zázraků, trvalého vyléčení, opravdové lásky a míru, které přesahuje lidské chápání. Prostřednictvím zvuku, vibrací a záměru (světla), můžeme vytvořit předpoklad pro pokračující a dynamické změny na všech úrovních, proces fyzicko-duchovního rozvinutí, jenž je uskutečněn a zprostředkován DNA.

Soucit k sobě a k ostatním je základním kamenem bezpodmínečné lásky a hlavní složkou skutečné aktivace DNA. Jakékoliv léčení nebo terapeutická metoda, vytvořená pro zvýšení naší schopnosti žít vědomě ve stavu čisté bezpodmínečné lásky, je přijata Soucitným Srdcem a zaslouží si naši nejupřímnější pozornost.

Více než sedmdesát procent naší země je pokryto vodou. Naše těla jsou tvořena sedmdesáti procenty vody. Všechny rostliny a zvířata na této zemi vyžadují alespoň nějaké množství vody na přežití. Kde je nedostatek vody, dochází k válkám a země jsou napadány kvůli potřebě vody. Voda je v našich životech naprostou nutností.

S ohledem na tento fakt se můžeme sami sebe zeptat, "Co mohu já osobně udělat pro kvalitu vody na zemi?" Věřte nebo ne, vytváření nádherných myšlenek, žití prospěšného života a pravidelná modlitba, všechno to hraje významnou roli v udržování naší vody zdravé a ve zdraví země jako takové. I když se to může zdát jako "nafouknutá New Age bublina", toto zjištění bylo rozsáhle prozkoumáno dr. Masaru Emotem v institutu I.H.M. General Research Institute.

Tento koncept není nový. Základní myšlenka byla prozkoumána v nejméně 150 studiích, jež probíhaly za poslední tři desetiletí ve významných laboratořích po celém světě. Dr. Larry Dossey (viz. obr. dole uprostřed) (Léčení duše/Recovery of the Soul, Modlitba je pro tebe dobrá/Prayer Is Good for You), dr. Richard Gerber (Vibrační Medicína/Vibrational Medicine) a Gregg Braden (Izajášův efekt, Boží kód/The Isaiah Effect, The God Code) diskutují ve svých knihách o pozoruhodné síle našich myšlenek a modliteb. Autoři odkazují na studie, v kterých semena, za které se modlilo, rostla rychleji než ta, za které se nemodlilo. Vzdálenost se zdála být irelevantní. Modlící skupina mohla být vzdálena od semen na druhém konci zeměkoule nebo hned vedle nich. Jejich modlitby byly stejně účinné. 

Jak se tedy máme modlit, abychom dosáhli svých cílů? Křesťanský mystik Thomas Merton prohlásil: "Můj dech je moje modlitba". Žít život s láskou, soucitem a vděčností se může ukázat být tím nejúčinnějším způsobem "modlitby". Studie prokázaly, že tento postoj prodlužuje řetězce naší DNA, takže se navzájem jiným způsobem dotýkají, než když cítíme nenávist, napětí nebo starosti – emoce, které pevně DNA zkroutí.

Meditace, kontemplace a pocit pohody udržují stav míru, který se rozšiřuje dále díky našemu ovlivnění, jež přesahuje "nelokální" realitu. Naše náboženské texty uvádí, že svět byl do existence vysloven. Některá učení nám vypráví, že svět byl do svého bytí vyzpíván. Křesťanská Bible uvádí: "Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest" Znamená to tedy, že tvoříme našimi slovy?

prof. David Chalmers PhD. (viz. obr. dole uprostřed), matematik a filozof na Kalifornské Univerzitě v Santa Cruz, řekl "Vědomí je všude. Je si rovno ve Vesmíru s hmotou a energií. Vědomí má moc".  (Rád bych řekl prá slov o prof. Davidu Chalmersovi. Měl jsem možnost navštívit dvě  jeho přednášky a byl to naprosto fascinující zážitek. Vřele doporučuji každému kdo se zajímá o sílu našeho Vědomí, DNA a kosmické energie. Napsal mnoho knih, ale hned ta první "The Conscious Mind" se stala nejoceňovanější publikací s filozofickou tématikou. prof. Chalmers v současné době vyučuje na "Austrálské Národní Univerzitě" a jeho hostující profesorem na "Univerzitě v New Yorku". Je také ředitelem "Centre for Consciousness" (Centrum pro Vědomí). Mnozí z tzv. "pánů vědců" by se od něho mohli velmi, velmi učit. Hlavně v přístupu k alternativně hledajícím lidem. Osobní stránky prof. Davida Chalmerse PhD jsou ZDE. A stránky "Centra pro Vědomí" jsou ZDE pozn. J. CH.).  

Dr. Brian Josephson
, nositel Nobelovy ceny za fyziku, prohlásil, že vztahy na dálku se ovlivňují na základě nelokalis. Jedná se o tzv. "Bellův teorém": pokus vysvětlit, jak se věci navzájem ovlivňují, dokonce když jsou od sebe vzdáleny.


 

Ve studii, kterou provedla americká armáda v roce 1993, byl od dobrovolníka vyjmut vzorek DNA. DNA byla sledována, když dárce dostával emocionální podněty. Vzorek DNA vykazoval stejné vrcholy i hloubky jako dárce. Tento fenomén probíhal současně stejně jak u vzorku, tak u dárce. Když byl vzorek přemístěn do vzdálenosti více jak 150 mil, výsledky byly stejné, jako když vzorek a dárce byli ve stejné budově.

Dr. Vladimir Poponin a dr. Peter Garjajev prováděli studii, při níž v laboratorní nádrži vytvořili vakuum. Sestavení fotonů v nádrži bylo náhodné, bez vzorce. (Dokonce i ve vakuu jsou fotony i částice světla přítomny.) Do nádrže byl umístěn vzorek lidské DNA a poté byly fotony sledovány. Fotony na sebe vzaly konfiguraci lidské DNA. Dokonce, i když byl vzorek DNA odstraněn, fotony si zachovaly konfiguraci lidské DNA.

Čím více rozumíme kvantové fyzice, tím více se dozvídáme, že fotony jsou podstatou vesmíru. Hmota, jak jsme se ji učili chápat, neexistuje. Všechno je vibrace světelné energie. Můžeme tedy předpokládat, že naše DNA vytváří vzorec našeho světa? Pokud ano, udržují tedy naše starosti, nenávist, strach a zklamání naši DNA pevně staženou? Vytvoří DNA tento vzorec fotonicky, tak aby stvořila realitu založenou na stejných starostech, nenávisti, strachu a zklamání?

Vraťme se k vodě a dr. Emotovi. Použitím takových nástrojů podobných těm, které se používají v homeopatii, dr. Emoto (viz. obr. vlevo) ve spolupráci s dr. Lee Lorenzenem, který studoval biochemii na Kalifornské Univerzitě a později vyvinul vodní "micro-cluster", provedl experiment s vodou zmrazenou do krystalů. V momentě těsně předtím, než se krystal vrátí do své vodní podoby, vytvoří tvar, který je totožný s čínským znakem pro vodu. To nahrává spekulacím, zda dávní Číňané vlastnili moudrost, která se od té doby vytratila. Studie nezkoumala pouze čistou vodu z horských potoků a vzdálených oblastí; vodní krystaly z hustě obydlených městských rezervoárů byly také prozkoumány.

Protože neexistují dva shodné vodní krystaly, nebylo překvapením zjištění, že krystaly vytvořené z čisté vody, tekoucí v proudech přes kameny, měly dokonalou hexagonální krystalickou strukturu. Všechny vodní kapky vytvořily kompletní šestihrané tvary, ale v případě vody z chlorovaných zdrojů, nemohly kapky dosáhnout tohoto přirozeného tvaru. Často jsou tyto krystaly nepravidelné a obsahují zlomenou nebo nesouvislou strukturu. Některá voda z veřejných dodávek nebyla vůbec schopná zkrystalizovat.

Dešťová voda je přes zemi filtrována a stává se částí zdrojů podzemní vody. Voda je také filtrována, když se vypařuje z rozsáhlých ploch, aby se z ní stal déšť. Toto přirozené očištění má za následek dokonale vytvořené krystaly (alespoň tam, kde nedošlo k znečištění, v takovém případě se mohou vytvořit krystaly poničené nebo deformované).

Nyní budeme zkoumat vztah mezi lidským záměrem, Slovem, a dokonalou šestihranou krystalickou strukturou. Emoto a Lorenzen vyfotili poprvé krystaly destilované vody, již dokonale vytvarované, a potom jim hráli hudbu. Krystaly, které "prožívaly" klasickou hudbu se rozšiřovaly a natahovaly, dokonce z původních krystalů vyrostly další šestiúhelníky. Když byla voda vystavena písni od Elvise Presleyho "Hotel zlomeného srdce/Heartbreak Hotel," krystaly se rozdělily do dvou rozdílných, do srdce vytvarovaných krystalů. Vodní krystaly vystavené acid rocku se roztříštily a rozdělily.

Další experiment byl o účincích řeči na vodu. Na jedné láhvi vody byla napsána slova "Děkuji Ti". Na další láhvi vody byla napsaná slova "Ty blázne". Voda v první lahvi vytvořila dokonalé šestistranné krystaly. Voda v druhé lahvi reagovala podobně jako voda, která byla vystavena heavy-metalové hudbě v předchozím experimentu. (Krystalické tvary se roztříštily.)

Slova "Dělá se mi z tebe na nic. Zabiju tě" byly také umístěny na nádrži s vodou. Každý z těchto krystalů byl roztříštěn a rozptýlen. Slova "Láska/Uznání" byla umístěna na další nádrži s vodou. Výsledkem byly krystaly dokonalých proporcí, nádherné, podobné diamantům. Bylo provedeno mnoho dalších podobných experimentů. Slova, která znamenají nádheru, lásku mír a vděčnost, se zdají být příčinou toho, že voda vytváří dokonale vyvážené krystaly. Slova, která jsou ponižující, vzteklá, rozzuřená nebo nenávistná tvoří rozptýlené, osekané, znetvořené a deformované krystaly.

Byla provedena nevědecká výzkumná studie, která prokázala, že jídlo, když se za něj modlí, má tendenci déle vydržet. Když je jídlo prokleto, rychle shnije. Při experimentu s nádobami rýže měly školní děti za úkol mluvit na dvě nádoby s uvařenou rýží každý den po jeden měsíc. Děti byly instruovány, aby každý den říkaly jedné nádobě "Děkuji Ti". Druhé nádobě měly každý den říkat "Ty blázne". Nádoba, které se děkovalo, byla koncem měsíce téměř zkvašená a měla příjemné, jemné, sladové aroma. Rýže v druhé nádobě zčernala a shnila.

Zdá se, že my lidé máme moc svými slovy vytvořit svět našich snů. Pokud budeme vděční našemu životnímu prostředí, pokud budeme chválit naši vodu, pokud se budeme modlit za naše jídlo, budou tyto věci vzkvétat. Pokud proklejeme naši vodu, zanevřeme na naše životní prostředí a budeme si stěžovat na jídlo, musíme očekávat, že dostaneme zpět to, co dáváme.

Vytvořme náš svět zpěvem radosti a vděčnosti. Dovolme, aby otisk naší DNA měl léčivý účinek na naše těla, naši vodu a naši planetu.

-pokračování-
Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.