Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí !! Zdá se, že nám skutečný potenciál této molekuly byl úmyslně zatajen. Pravda nebo fikce? (16)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

24.10.2009 Exkluzivně

Další výzkumy také přicházejí s výsledky svědčícími o tom, že fundamentální vzájemné působení vnitřních a vnějších polí je ta správná cesta. Joseph Jacobson (2002) z MIT (Massachusetts Institute of Technology) (viz. obr. vlevo) nalezl způsob, jak vypínat a zapínat buňky pomocí rádiových vln. Jeho týmu se také podařilo „rozbalit“ DNA a manipulovat s ní prostřednictvím rádiofrekvenčního pulsu. Stejný přístup a postup se osvědčil i u bílkovin. To je významná věc, neboť bílkoviny organizují téměř všechny buněčné chemické procesy.

Geny se mohou chovat jako kvantové objekty vykazující fenomén kvantové nelokality/teleportace. Tato pevná dynamika zajišťuje organismu integritu – a tím pádem i jeho životaschopnost. Garjajevovy experimenty naznačují, že DNA se doopravdy chová jako samostatné kvantum, které způsobuje dočasnou „díru“ do vakua, když je vzorek DNA fyzicky odstraněn z vakuové komory.

Kvantová bioholografie zastává názor, že DNA vyhovuje principu počítačové konstrukce. Nese v sobě kopii sebe sama, svůj vlastní předvzor, zatímco mechanismus provádějící replikaci DNA je biofotonové elektromagnetické pole. „Litery“ genetických textů – A, G, C, U jsou neměnné. Existence genetického textu představuje klasický proces značící kvantovou teleportaci. Napomáhá pozoruhodným kvantově mechanickým procesům značícím jak kopírování DNA jako svého vlastního předvzoru, tak v obrovské paralele stavbu a homeostázi celého organismu jako takového prostřednictvím kvantové teleportace.

Spojení padesát let starého výzkumu DNA s padesát let starou holografickou vědou dalo zrod teorii, kterou nazýváme kvantovým biohologramem. Garjajevovy objevy fantomové DNA a charakteristiky DNA jako vlnového počítače silně naznačují, že tu hovoříme o něčem víc, než jen o pouhé teorii, ale vlastně o fyzikálním mechanismu našeho zjevení se prakticky z ničeho. Kdybychom šli do důsledků, dalo by se říci, že jsme „přišli odnikud.“

Přesto jsme zde. Za svou existenci vděčíme pouze a jedině schopnosti naší DNA transformovat svůj genetický předobraz na fyzickou realitu, která zároveň ztělesňuje naši zděděnou minulost a budoucnost. Jistě, nyní již jsme schopní vytvořit život sami, ale neumíme vytvořit základní elementy, z nichž povstává – ty zůstávají darem vesmíru, v němž byly před mnoha věky vymyšleny v lůnech obřích supernov. Je to jako v tom vousatém vtipu, v němž se vědci chlubí Bohu: „Už umíme vytvořit Adama z hlíny.“ A Bůh odpoví: „Nejdřív ale budete muset vytvořit tu hlínu!“Zapečetění neuspořádaného těla aktivací DNA

Jedinci s vysoce vyvinutým vědomím, jako například duchovní učitelé, vždy trvali na tom, že lidské tělo je možné programovat a přeprogramovat slovy ve formě písní, básní, modliteb, ujištění nebo manter. Slova musí být harmonicky vyladěna na organismus a úmysl, s nimiž jsou vyslovována, naprosto bezúhonný. Proto se, i přestože aktivace DNA se dnes stala trendovou záležitostí, výsledky dramaticky odlišují.

Jonathan Goldman (viz. obr, vlevo dole) ve své knize "Healing Sounds: The Power of Harmonics" cituje z různých vědeckých studií, které dokazují, že zvuk může změnit lidské mozkové vlny stejně jako tlukot srdce a dýchání. Goldman vyzdvihuje pokrok na poli zvukové terapie připisovaný takovým zdravotnickým průkopníkům jakými byli a jsou dr. John Diamond, dr. Peter Manners a Barbara Heroová, kteří všichni zkonstruovali mechanická zařízení určená k léčení pomocí zvuku. Goldman se ovšem očividně domnívá, že hlavním a nejlepším léčícím nástrojem je lidský hlas. Někteří šamanští léčitelé trvají na tom, že transformační schopnosti lidského hlasu není možné digitálně zaznamenat, takže nahrávky původními vlastnostmi vyřčeného nereprodukovaného hlasu nedisponují. Digitální podoba zvuku je podobná jako klon, prý „postrádá ducha“, což zpochybňuje otázku účinnosti CD nosičů aktivujících DNA.

Dovolte mi nyní nasměrovat vaši pozornost k představě, kterou lze nalézt v mnoha náboženstvích a mytologiích – totiž k představě „upadnutí v nemilost“, která způsobila všeobecnou trhlinu, rozkladnou tendenci, jež zplodila dualitu a zážitek odloučení. V křesťanství se toto často označuje jako „prvotní hřích“. Podle jednoho z mýtů hinduismu se lidské vědomí zrodilo jako malinká vlnka, která se rozhodla opustit oceán kosmického vědomí. Jakmile si začalo být vědomo sebe sama, zapomnělo, že bylo součástí nekonečného vesmírného oceánu a zjistilo, že ho to vyplavilo na pevninu, kde zůstalo uvězněno.

Nadané médium David Wilcock nazývá toto odloučení od Zdroje, které se často objevuje v povědomí lidí, „Prvotním Poraněním“ ("Original Wound") a poznamenává, že je to „podstata všeho utrpení a také… konečný klíč k osvícení.“ Na úrovni lidských bioenergetických polí se Prvotní Poranění otiskne a udržuje jako energetická trhlina, někdy nazývaná Neuspořádané Tělo (Fragmentary Body).

Věda má své vlastní verze základního rozštěpení či vyvolání neuspořádanosti (fragmentace) v samém jádru lidské existence. Typickým příkladem duality je například to, že nejmenší komponenty – včetně těch, jež tvoří naše buňky – jsou současně částicemi i vlněním. Není překvapením, že obdobnou verzi dualismu částice/vlnění v sobě obsahuje i DNA. „V souladu s touto dualitou,“ píše dr. Leonard Horowitz, „kóduje DNA všechny živé organismy dvojím způsobem: za prvé za asistence hmoty DNA, která zahrnuje RNA a enzymy na syntézu bílkovin, a za druhé prostřednictvím vlnových funkcí podpisu DNA, včetně kódování na úrovni jejího vlastního laserového záření, které funguje bioholograficky.“

Od samého začátku se holografický model koncentroval na dualitu vrozenou lidské zkušenosti. Byl to dr. Karl Pribram, jenž jako první přišel s teoretickou koncepcí nervového hologramu v mozkové kůře operujícího v tandemu se subatomárním nebo univerzálním hologramem – hovořil tedy vlastně o mikro-makrokosmickém rozhraní, které shrnul Horowitz ve své knize "DNA: Pirates of the Sacred Spiral" (viz. obr. vlevo dole). (Mimochodem vynikající kniha konečně jako vše od Horowitze, pozn. J.CH.). Píše tam, že „hologram uvnitř hologramu plodí život jako funkci tvořivého vědomí.“ Dr. David Böhm (viz. obr. dole vpravo) v práci "Wholeness and the Implicate Order" také popisuje mozek jako hologram vytvořený za účelem interpretovat hologram mnohem větší – hologram celého kosmu. „V tomto duálním holografickém modelu,“ vysvětluje Horowitz, „podmiňuje lidskou existenci neoddělitelná vzájemná propojenost hologramů, a to včetně propojenosti dvojice hologramů Stvořitele a stvořeného.“ „Lidská existence je pak díky tomu,“ abychom si půjčili citaci Iony a Richarda Alana Millerových, „zakotvena v genech, které slouží jako holografické paměťové banky existenčního předvzoru.“

Díky intenzivnímu kineziologickému testování, jež jsem detailně popsal ve své knize Conscious Healing, jsme má partnerka Leigh a já v lidském těle objevili a zmapovali celkem devět elektromagnetických polí. Já se ovšem přikláním k verzi, že zcela původním předvzorem pro naše stvoření byl model, který měl místo devíti polí pouze osm – korespondujících s osmi lidskými čakrami. To je stěžejní a primární koncepce pro kohokoliv, kdo by se zajímal o pravověrné trvalé (permanentní) léčení. Je více důvodů, proč trvám na domněnce, že náš skutečný bioenergetický předvzor je založen na číslu 8. Ten, který nabídnu nyní, je vizuální povahy. Co dostanete, když položíte číslo 8 na bok? Symbol nekonečna. Je to naše božské dědictví zobrazené jako symbol.

(Vyňato z První knihy o metodě regenetiky s názvem Conscious Healing: Sealing the Fragmentary Body. Obrázek vlevo ukazuje typický lidský bioenergetický vzorec s devíti elektromagnetickými poli (čakrami) a jeho neuspořádanost ve druhé čakře (druhé pole odspodu). Obrázek vpravo už ukazuje „zesílený“ bioenergetický vzorec těla s „nekonečným spojením“ (infinity circuit) osmi polí/čaker. Všimněte si, jak zapečetění neuspořádaného těla způsobuje nahrazení neuspořádanosti a duality harmonií a posvátnou geometrií, čímž je umožněno volné proudění bioenergie skrz tělo. Copyright (c) 2005 Sol Luckman a Kara Brownová. Všechna práva vyhrazena.)

Možná jste obeznámeni s teosofickými učeními Alice Baileyové a Heleny Blavatské nebo se spisy o radionice, jejichž autorem je dr. David Tansley. Všechny tři koncepce představují model bioenergetické formy pouze se sedmi poli. Na sedmi energetických centrech jsou založena i védská učení. Ale z pohledu kineziologie je v této fázi lidského vývoje zcela jistě polí devět, a to nepočítám to desáté, kterému s Leigh říkáme Zdroj neboli Hlavní pole a jež z hlediska astrofyziky koresponduje s galaktickým centrem a s Nezah čili Věčností v terminologii kabalistického Stromu života.

Baileyová, Blavatská a Tansley měli nicméně pravdu, pokud jde o druhé elektromagnetické pole: o Neuspořádané tělo. Vždy, když je toto tělo zmíněno v ezoterické literatuře, je považováno za velice problematické. Je to proto, že druhé elektromagnetické pole (a s ním korespondující „pohlavní“ čakra) je „Frankensteinovým monstrem“ – tj. vytváří energie, které jaksi nedávají smysl, jakoby v mnoha případech ani nepatřily k tělu jako takovému. Kupříkladu energie všech typů parazitů se přimykají právě ke druhému elektromagnetickému poli.

V každém jiném bioenergetickém poli, které řídí populace mikroorganismů, mají tyto své místo a bezpochyby k tělu patří. Kupříkladu je běžné, že sedmé pole v pořadí energeticky řídí aktivitu střevní mikroflóry, což hraje velice důležitou roli při tvorbě zdravého biologického prostředí. Ale ve druhém poli nalézáme pouze parazity, které rozhodně tělu nijak nepomáhají, a jediné, co dělají, je, že z hostitele vysávají tolik důležitou životní energii. Není bez zajímavosti, že v této souvislosti hovoří někteří toltéčtí mistři, jako například Don Miguel Ruiz, autor práce The Four Agreements, i o samotném Neuspořádaném těle jako o parazitovi.

Každé elektromagnetické pole také řídí určitou orgánovou soustavu. Dvojici soustav, kterou řídí druhé pole, tvoří soustava reprodukční a ústa: jde tedy o naše rozmnožovací a tvořící ústrojí. Blízký vztah těchto zdánlivě nesouvisejících systémů se projevuje ve způsobu, kterým popisujeme tvořivost a vytváříme její pojmy. Spisovatelé stojí za „zrodem“ románů a „plodí“ myšlenky přesně stejným způsobem, jakým poetický orgán zvaný uterus (děloha) vydává (angl. „utter“ – paralelismus je tu založen na podobnosti slov „uterus“ a „utter“) plod světu.

Vývoj metody aktivace DNA, které říkáme Regenetika, přivedlo Leigh i mě k víře v kosmologii, jejíž scénář vzniku pracuje s něčím rozvratným, co se objevilo na samotném počátku. To není úsudek, pouze postřeh. Na počátku bylo Slovo a pak přišlo něco rozvratného. Někdo promluvil a dal zrod dualistickému vesmíru plnému protikladů, vesmíru, jehož středem se táhla Obří trhlina, která se navíc zrcadlila nahoře jako Mléčná dráha. V mikrokosmu našeho energetického těla se v souladu s dávnověkým výrokem hermetismu: „Jak nahoře, tak dole,“ tato Obří trhlina neboli Prvotní poranění manifestuje jako Neuspořádané tělo.

Paralelně s učením Eckharta Tolleho o „emočním těle“ (pain body), které lidem brání v přístupu k nekonečné „Síle okamžiku“, operuje Neuspořádané tělo jako hluboká rýha v gramofonové desce nebo, abychom použili védického výrazu, jako samskara udržující vědomí jedince v omezené (neosvícené) matrici myšlenek a přesvědčení, jíž je nepřístupné vědomí skutečné – opravdová gnose, uvědomění si jednoty se Základem Bytí. Neuspořádané tělo je dualistickým principem, který napomáhá k odloučení od Zdroje a nakonec i ke smrti.

Neuspořádané tělo si můžeme představit jako energetické vakuum, které do značné míry odděluje ducha od hmoty tím, že brání torzní energii z vyšších dimenzí (univerzálnímu tvořivému vědomí) v naplnění naší elektrogenetické matrice, aby se naše těla nemohla stát „osvícenými“. Slovo osvítit (enlighten) doslova znamená rozžehnout, ozářit světlem. Neuspořádané tělo působí jako vědomostní vakuum proti osvícení, funguje jako systémové odsávání bioenergie, které, dokud ho „nezapečetíme“, omezuje naši schopnost ztělesňovat světlo vyššího vědomí. Ale pokud ho aktivováním DNA patřičně zapečetíme, toto pole, jež předtím představovalo energetickou přítěž, se stane místem, kde bude lidská bytost schopna léčit své vědomí a fyziologii a vyjádřit v sobě božskou oslnivou krásu a svit.

-pokračování-
A pro neúnavné hledače pravdy připravila redakce pár zajímavých a veskrze důležitých studijních odkazů navazující na zde probíranou problematiku, pozn. J.CH.:

Berezin, A.A., Gariaev, P.P., et al, "Is It Possible to Create Laser Based Information Biomacromolecules?" (Laser Physics, 1996, vol. 6, no. 6, pp. 1211-13)

Bohm, David, Wholeness and the Implicate Order (Routledge, London, 1980)

Copley, Jon, "Proof of Life" (New Scientist, 2003, vol. 177, no. 2383, pp. 28-31)

Gariaev, Peter, Boris Birshtein, Alexander Iarochenko et al, "The DNA-wave Biocomputer" (MS, Institute for the Control of Sciences, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, and Wave Genetics, Inc., Toronto, Canada. Also see http://www.emergentmind.org.)

Gariaev, P.P., Wave Genome, Public Profit, (Moscow, 1994 [in Russian])

Gariaev, P.P., Wave-based Genome (Depp. VINITI 15:12., 1993, N 3092?93 [in Russian])

Gariaev, P., Tertinshny, G., and Leonova, K., "The Wave, Probabilistic and Linguistic Representations of Cancer and HIV" (JNLRMI, 2001, vol. 1, no. 2)

Hoyle, F., The Relation of Biology to Astronomy (University College Cardiff Press, 1981)

Hoyle, F. and Wickramasinghe, N.C., In Comets and the Origin of Life (ed. C. Ponnamperuma) (D. Reidel, 1981)

Hoyle, F. and Wickramasinghe, N.C., Living Comets (University College Cardiff Press, 1985)

Hoyle, F. & Wickramasinghe, N.C., Astronomical Origins of Life: Steps towards Panspermia (Kluwer Academic Press, 2000)

Jacobson, Joseph et al, "Remote Electronic Control of DNA Hybridisation through Inductive Coupling to an Attached Metal Nanocrystal Antenna" (Nature, 2002, 415: 15-155)

Kelleher, Colm A., "Retrotransposons as Engines of Human Bodily Transformation" (Journal of Scientific Exploration, 1999, vol. 13, no. 1)

King, Chris, "Fractal Neurodynamics and Quantum Chaos: Resolving the Mind-Brain Paradox Though Novel Biophysics" (Fractals of Brain; Fractals of Mind, Advances in Consciousness Research 7, 1999, http://www.dhushara.com/book/paps/consc/brcons1.htm#anchor217145)

King, Chris, "Biocosmology" (2003, http://www.dhushara.com/book/biocos/biocos.pdf)

Lawton, Graham, "Live Wire" (New Scientist, 2003, vol. 117, no. 2386, pp. 38-39)

Marcer, P. and Schempp, W., "A Mathematically Specified Template for DNA and the Genetic Code, in Terms of the Physically Realizable Processes of Quantum Holography" (Proceedings of the Greenwich Symposium on Living Computers, 1996, editors Fedorec, A. and Marcer, P., pp. 45-62)

Marcer, P. and Schempp, W., "The Model of the Prokaryote Cell as an Anticipatory System Working by Quantum Holography" (Proceedings of CASYS, August 1997, HEC-Liege, Belgium, International Journal of Computing Anticipatory Systems, vol. 2, pp. 307-15)

Maslov, M.U. and Gariaev, P.P., "Fractal Presentation of Natural Language Texts and Genetic Code" (2nd International Conference on Quantitative Linguistics, Sept 1994, Moscow State University, Philological Faculty, pp. 193-94)

McFadden, Johnjoe, "Synchronous Firing and Its Influence on the Brain's Electromagnetic Field: Evidence for an Electromagnetic Field Theory of Consciousness," (Journal of Consciousness Studies 9, 2002, pp. 23-50)

Miller, R.A., Webb, B. Dickson, D., "A Holographic Concept of Reality" (Psychoenergetic Systems, vol. 1, 1975, pp. 55-62. Also in JNLRMI 2002 at http://www.emergentmind.org.)

Miller, R.A., Webb. B., "Embryonic Holography" (Psychoenergetic Systems, Stanley Krippner, Ed. Presented at the Omniversal Symposium, California State College at Sonoma, September 29, 1973. Reprinted in Lyttle's Psychedelic Monographs and Essays, vol. 6, 1993, pp. 137-56. Also in JNLRMI 2003 at http://emergentmind.org.)

Miller, R.A., "Bioluminescence, Kirlian Photography and Medical Diagnostics" (Mankind Research Unlimited, 1974 [unpublished, proprietary paper])

Miller, R. A., Iona Miller, and Burt Webb, "Quantum Bioholography: A Review of the Field from 1973-2002" (JNLRMI, October 2002)

Miller, Iona, "The Holographic Paradigm and the Consciousness Restructuring Process," (Chaosophy, 1993, O.A.K., Grants Pass)

Miller, S.L., and Robertson, M.P., "An Efficient Prebiotic Synthesis of Cytosine and Uracil,” (Nature, 375, 772, 1995)

Patel, A., "Quantum Algorithms and the Genetic Code," (Proceedings of the Winter Institute of Quantum Theory and Quantum Optics, January 2000, S.N. Bose National Centre for Basic Sciences, Calcutta, India)

Persinger, Michael A., Neuropsychological Bases of God Beliefs (Praeger Publishers, New York, 1996)

Poole, A.M., Jeffares, D.C. and Penny, D., "The Path from the RNA World" (Journal of Molecular Evolution, 46, 1, 1998)

Poponin, Vladimir, "The DNA Phantom Effect: Direct Measurement of a New Field in the Vacuum Substructure"

Presman, Electromagnetic Fields and Life (New York: Plenum, 1970)

Pribram, Karl, Languages of the Brain (Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs: New Jersey, 1971)

Pribram, Karl, Brain and Perception: Holonomy and Structure in Figural Processing (Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Hilldale: New Jersey, 1991)

Pullman and Pullman, Quantum Biochemistry (New York: Interscience, 1963)

Rossi, E., "Exploring Gene Expression in Sleep, Dreams and Hypnosis with the New DNA Microarray Technology" (http://home.earthlink.net/~rossi/)

Rossi, E. and Lippincott, B.M., "The Wave Nature of Being: Ultradian Rhythms and Mind-body Communication" (http://home.earthlink.net/~rossi/)

Rossi, E., "Psyche, Soma and Gene Expression" (http://home.earthlink.net/~rossi/)

Rossi, E., The Psychobiology of Gene Expression: Neuroscience and Neurogenesis in Hypnosis and the Healing Arts (New York: W.W. Norton Professional Books, 2002)

Schempp, W., "Quantum Holography and Neurocomputer Architectures" (Journal of Mathematical Imaging and Vision, 1992, 2, pp. 279-326)

Schempp, W., "Bohm's Indeterminacy Principle in Quantum Holography, Self-Adaptive Neural Network Architectures, Cortical Self-organization, Molecular Computers, Magnetic Resonance Imaging and Solitonic Nanotechnology" (Nanobiology, 1993, 2, pp. 109-64)

Shcheglov, V.A., Gariaev, P.P., "Lazer-lazer Interactions and Phantom Effects in Genetic Structures" ("Science on the Threshold of the XXI Age--New Paradigms," 1996 [in Russian])

Sidorov, L., "Control Systems, Transduction Arrays and Psi Healing: An Experimental Basis for Human Potential Science" (The Journal of Non-Locality and Remote Mental Interactions, 2002, online at http://www.emergentmind.org)

Szent-Gyorgyi, Bioenergetics (New York: Academic Press, 1957)

Szent-Gyorgyi, Introduction to a Submolecular Biology (New York: Academic Press, 1960)

Talbot, Michael, The Holographic Universe (New York: Harper Collins Publishers, 1991)

Wilber, Ken, The Holographic Paradigm (Boulder: Shambhalla, 1982)

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.