KVANTOVÁ DOTYKOVÁ TERAPIE - ÚČINNÁ NOVINKA PŘI PRÁCI S POKOŽKOU TĚLA (ukázka ze studijních poznámek)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

07.12.2012 Esoterika

Energetická a dotyková stimulace zádových partií těla

Úvod

Zádové partie patří mezi výrazně citlivou oblast lidského organismu obecně, která je velmi vnímavá na vybuzené (aktivované) iontové oblaky energie, stejně tak jako na přímé fyzické dotyky. Speciálně u zádových partií platí pravidlo, které říká:

Můžeme zde velmi úspěšně použít i přímé fyzické dotýkání (při fyzických dotecích používáme stejné typy pohybů jako u ryze energetického působení – lavinování….).

Tyto fyzické doteky působí především na psychickou a mentální oblast daného jedince, kdežto klasické energetické tahy či pohyby působí na fyzickou a fyziologickou stránku daného jedince. V rámci komplexního alternativního působení je vhodné pokud možno kombinovat oba dva způsoby. Přesto je však potřeba u fyzických doteků zvážit individuální přístup (je třeba dát pozor, aby si toto dotýkání klient nevysvětloval jinak). Tím, jak dochází k harmonizaci, dochází k uvolňování množství energie, která se musí do něčeho-někam transformovat.

Při práci se zádovými partiemi pracujeme se všemi třemi úrovněmi najednou (fyzická, psychická a mentální) + jsme schopni uvolňovat energetické bloky spojené s prenatálním obdobím a minulými životy.Pracovní rozdělení zádových partií

Zádové partie (končí v půlce trupu a páteří) rozdělujeme do sedmi pracovních zón:

 • 1. – VERTIKÁLNÍ PÁTEŘNÍ pracovní zóna (Královský sektor, Hadí hřbet ) = od prvního krčního obratle až po zadečkový výstupek (hrbolek na ocásku, který přechází v zadeček) - 1,5 cm na každou stranu od páteře = zlatá barva,

 • 2. – PRAVÝ HORNÍ sektor - (od horní části lopatky po střed hrudní části) = bílá barva,

 • 3. – PRAVÝ STŘEDNÍ sektor – (od středu hrudní části do linie pasu) = červená barva,

 • 4. – PRAVÝ SPODNÍ sektor – (od linie pasu do úrovně kostrče) = světle zelená barva,

 • 5. – LEVÝ HORNÍ sektor - (jako č.2, ohraničeno páteří) = stříbrná barva,

 • 6. – LEVÝ STŘEDNÍ sektor = oranžová barva,

 • 7. - LEVÝ SPODNÍ sektor = světle modrá barva.


Pro operatéra je nesmírně důležité, aby si dostatečně a kvalitně zapamatoval strukturální rozmístění zón a jejich barvu. Z hlediska terminologického budeme vertikální páteřní osu vnímat pod výrazem:


 • KRÁLOVSKÁ ZÓNA A - zlatá,

 • Pravá horní část = zóna B - bílá,

 • Pravá střední část = zóna C - červená,

 • Pravá spodní část = zóna D - světle zelená,

 • Levá horní část = zóna E - stříbrná,

 • Levá střední část = zóna F - oranžová,

 • Levá spodní část = zóna G - světle modrá.

Barvy jednotlivých zón v podstatě korespondují se základní vizualizovanou frekvencí, kterou by měl operatér vnímat ve vyzařovaném módu z aktivních prstových center. Vizualizaci této energie logicky využijeme v případě aplikace kvantových energetických pohybů (nepracujeme s ní v případě fyzických dotyků). Při práci se zádovými partiemi z tohoto důvodu nepoužíváme barevné schéma prstů, které je nastaveno pro obličejovou, krční část a část horních končetin.Způsoby používání prstů

U každého sektoru máme nastavené dominantní vyzařování jednoho prstu, případně dvojice prstů. Toto dominantní nastavení je platné pouze pro energetické tahy v blízkosti pokožky. Při fyzickém dotýkání pracujeme intuitivním způsobem. Tzn., že výběr prstů, ale i pohyby těchto prstů v pokožce jsou intuitivního charakteru.

Dominance prstů určená pro energetické pohyby ve vztahu k jednotlivým sektorům zad:

 • KRÁLOVSKÝ SEKTOR A – prostředníček pravé a levé ruky,

 • Zóna B – ukazováček a prostředníček pravé ruky,

 • Zóna C – prostředníček a prsteníček pravé ruky,

 • Zóna D – palec a ukazováček pravé ruky,

 • Zóna E – ukazováček a prostředníček levé ruky,

 • Zóna F – prostředníček a prsteníček levé ruky,

 • Zóna G – palec a ukazováček levé ruky.

   

Mimo tyto dominantní prsty, které v dané zóně musejí být použity vždycky, můžeme opět intuitivním způsobem přiřadit i jakékoliv další prsty, včetně dlaně (jako celku).Pohyby

Pohyby rukama mají stejné spektrum druhu pohybů jako u jiných partií. Tzn., že vybíráme ze stejného portfolia možností, které již máme stanoveno a se kterým bychom měli být seznámeni:

TAHY; VLNOVÉ POHYBY; KROUŽIVÉ POHYBY po směru a proti směru hod. ručiček; SMYKOVÉ POHYBY (horizontální i vertikální); LAVINOVÁNÍ; ŘETÍZKOVÁNÍ; může být i energetické hlazení – častěji je nahrazujeme fyzickým hlazením.

U TAHŮ; KROUŽIVÝCH POHYBŮ, VLNOVÝCH POHYBŮ; LAVINOVÁNÍ a ŘETÍZKOVÁNÍ neaplikujeme varianty alfa – beta – gama jang a gama jin. Z tohoto důvodu je jedno, odkud kam a jakým směrem v dané zóně vedeme příslušný pohyb. Pouze u KROUŽIVÝCH POHYBŮ zohledňujeme směry kroužení. Muži = po směru hodinových ručiček z pohledu operatéra. Ženy = proti směru hodinových ručiček z pohledu operatéra.

Délka stimulace je závislá na intuitivním rozhodnutí operatéra.Tajemství KRÁLOVSKÉHO - A sektoru (Tajemství HADÍHO HŘBETU)

S každým zádovým sektorem lze pracovat takovým způsobem, že můžeme vytvářet pozitivní změny v oblasti fyziologické, psychologické i mentální.Fyzická úroveň (pracujeme s celou zónou A)

 

Stimulací této úrovně zad aktivujeme (iniciujeme) tyto pozitivní změny:

a) upravujeme tok vitální energie a životní síly,

b) stimulujeme imunitní systém,

c) upravujeme méně závažné bloky a překážky v ortopedické oblasti páteře,

d) harmonizujeme neurologické poruchy a bloky v oblasti páteře.


Psychická (emoční) oblast

Pro vytváření pozitivních změn či posunů v oblasti emoční musíme rozdělit sektor A do tří částí:

 • část horní = je vymezena oblastí od prvního krčního obratle po oblast uprostřed lopatek,

 • část střední = je vymezena oblastí od středu lopatek po esovitou bederní prohlubeň,

 • část spodní = je vymezena oblastí od bederní prohlubně po kostní výstupek na zadečku.


Horní část zóny A – KRÁLOVSKÉ ZÓNY

Z hlediska psychického je oblastí, kde stimulujeme emoční vztah k vlastnímu životu v návaznosti na přijetí role, kterou dotyčný ve svém životě hraje (která je mu dána osudem), k pochopení základních aspektů života. Můžeme i vylepšit osudovou linii (kvalitu osudu) daného člověka. Sekundárně stimulujeme: sebevědomí, sebedůvěru, odhodlanost, odvahu a trpělivost.


Střední část zóny A – KRÁLOVSKÉ ZÓNY

Tak, jak je emoční část horní páteře definovaná vztahem člověka ke svému životu, je střední část páteře definovaná vztahem člověka k realitě - ke světu, který jej obklopuje. Z tohoto hlediska harmonizujeme a stimulujeme míru přijetí životního prostředí, ve kterém se dotyčný člověk nachází. Dále harmonizujeme a stimulujeme: míru přijetí takzvaného přítomného okamžiku (teď a tady), schopnost adaptace (adaptabilitu) daného člověka v prostředí, které je jeho životním prostředím, stimulujeme schopnost čerpat daleko kvalitněji a lépe různorodé pozitivní energie daného místa (lepší energetické využití potenciálu daného místa).


Spodní část zóny A – KRÁLOVSKÉ ZÓNY

Archetypálně souvisí se vztahem člověka k sobě samému a k druhým lidem (důležitý je zde i vztah k planetě Zemi). Řeší se zde i záležitosti partnerských vztahů a vše, co souvisí s energií lásky, přijetí, bezpečí a ochrany. Všechny tyto kvality jsou harmonizovány a stimulovány tak, aby dotyčný jedinec byl schopen co nejefektivnějším způsobem nalézt harmonii a vyváženost ve své psychické, respektive emoční oblasti. Sekundárními aspekty aktivní práce se spodní částí páteře jsou rozvoj a stimulace vnitřní radosti; rozvoj a stimulace vnitřní spokojenosti; aktivace schopnosti přijmout sebe sama; aktivace a harmonizace srdeční čakry; aktivace a stimulace ženských a mužských energií; aktivace a stimulace první a druhé čakry.Mentální oblast

V rámci mentální oblasti pracujeme také prostřednictvím ryze fyzického dotyku a jednotlivé zóny vybíráme podle potřeby a nároků dotyčného jedince.


Horní část A – KRÁLOVSKÉ ZÓNY - dominantní je vztah mezi jedincem a jeho životem, ale na mentální úrovni.

Stimulujeme procesy zdravého duchovního chápání podstaty sebe sama, své jedinečnosti (své originality) v daném konkrétním životě. Aktivujeme důležité mentální postoje ke svým schopnostem a možnostem, které vedou ke zdravému nastavení cílů v daném životě. Z přidružených kvalit se stimuluje především vyváženost duchovního a racionálního pohledu na sebe sama, ujasnění si jednotlivých priorit spojených s naplňováním svých vlastních ambicí v daném konkrétním životě.


Střední část A – KRÁLOVSKÉ ZÓNY - principiálně souvisí se vztahem k prostředí, ale na mentální úrovni. Patřičným přístupem v této oblasti jsme schopni zlepšit míru pochopení role daného jedince v rámci daného aktuálního místa.

Jaký přínos má toto místo (prostředí) pro daného člověka a co on by měl danému místu odevzdat. Zároveň rozvíjíme mentální schopnost lépe vnímat příležitosti a výzvy, které k nám přicházejí prostřednictvím daného místa.


Spodní část A – KRÁLOVSKÉ ZÓNY - je archetypálně spojená se vztahem k sobě samému a k druhým lidem.

Patřičnou stimulací této oblasti aktivujeme lepší míru pochopení všech zásadních a důležitých událostí, které se dotyčnému člověku dějí v rámci jeho vztahu (jakéhokoliv druhu vztahu – včetně vztahu sama k sobě). Jako přidružený prvek se aktivuje (stimuluje) schopnost klidného a hlubokého vhledu do svého vlastního nitra, v návaznosti na historii daného jedince a míru osudovosti směrem k blízké budoucnosti.

Pro všechny sektory platí: Z hlediska fyzického a fyziologického řešíme touto metodou především zdravotní potíže, které jsou spojené s dotyčnou oblastí zad. Jedná se především o různé druhy bolesti, zatuhlosti, svalové bolesti, případně křečí. Všechny tyto projevy mají svou primární příčinu v oblasti psychické a mentální, která je také svými specifickými kvalitami spojena s danou oblastí. Takže tímto fyzickým hlazením řešíme příčiny na psychické a mentální úrovni a energetickými pohyby dolaďujeme nepříjemné fyzické či fyziologické symptomy.Vážení přátelé, díky poměrně velmi příznivému ohlasu studentů tohoto velmi prakticky zaměřeného kurzu v letošním roce, rozhodli jsme se zorganizovat jeho opakování i v roce 2013. Studenti pracují ve dvojících a společně s lektorem akce se učí všem potřebným praktickým dovednostem (druhy pohybů rukou, anatomie energetických zón, metodika diagnostiky, aktivace energetických center na rukou, způsob komunikace s klientem atp). Podrobné informace týkající se obsahu tohoto kurzu včetně organizačních náležitostí a přihlášky najdete po kliknutí na tuto upoutávku nebo na příslušný banner na hlavní stránce magazínu. Těšíme se na Vás.

Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.