Krátký pohled do jedné z mnoha oblastí výuky studijního projektu "Modré Světlo"

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

11.02.2010 Esoterika

Sluneční chrámová iniciace

Jde o starověký soubor praktických manuálů, který byl (a stále ještě je) ve své čisté originální podobě, velmi masivně používán uvnitř celé naší galaxie, a to různorodými kmeny humanoidních (andělských) bytostí. Ve své čisté podobě učil (tento soubor vědění) znalostem a vědomostem, jak nejlépe komunikovat s hvězdou svého vlastního slunečního systému. Zároveň také tento výukový systém zprostředkovával velmi efektivní metody energetického sdílení lidského organismu se slunečním tělem, přičemž kladl důraz na výměnu energií mezi čakrovým systémem těla člověka a čakrovým systémem těla Slunce.

Tyto posvátné vědomosti však byly zneužity, již před 550mil. lety, „Annunaki ze Siria“ a „Zasvěcenci Slunečního Chrámu“. V důsledku toho došlo ke kataklyzmatu na Taře, s rozsáhlým řetězcem důsledků z toho vyplývajících. Annunaki ze Siria, stejně tak jako Zasvěcenci Slunečního Chrámu, zneužili původních čistých praktik a do prostředí Tary a později i planety Země přinesli nebezpečnou, vysoce modifikovanou verzi, která byla dále zneužívána především prostřednictvím různých typů slunečních náboženství. V podstatě lze konstatovat, že sluneční náboženství a patriarchální formy církví vznikly v důsledku militantní ideologie deformované frakce Melchiszedek.

Výše uvedený přenos opatrovnictví Modrého Plamene, ke kterému došlo cca před 10.000 lety, vyvrcholil ve vznik dvou velmi zvláštních pečetních nástrojů, které musely být použity v genetické linii Melchiszedek – v těch skupinách, které nějakým způsobem procházely křížením s těmi jedinci, kteří pokřivili posvátný „Zákon Svrchované Jednoty.“

Tyto pečetě byly taktéž použity na potomcích těchto linií a také v prostředí jiných kořenových ras, které se s deformovanými liniemi Melchiszedek zkřížily, aby vylepšily svůj genetický kód (tyto dvě pečetě byly ochrannými nástroji a jejich úlohou bylo zamezit v potenciálním možném vývojovém postupu všem, kteří byli po genetické stránce nějakým způsobem dotčeni touto deformativní anomálií).

První z těchto pečetí vešla ve známost jako „Chrámová pečeť Melchizsedeků Templářů“. Technicky byla tvořena šestidimenzionální energetickou matricí a byla aplikována na Chodby Sféry Amenti. Poprvé byla použita v době 8.000 let př.n.l.

Druhý typ pečetě byl aplikován cca před 3.500 let př.n.l., když potomci agresivních patriarchálních forem Kněží Melchiszedek (kteří infiltrovali egyptskou kulturu) porušili původní „Úmluvu Palaidortím, že neoprávněně otevřeli v některých místech Staroegyptské říše tzv. Zemské portály do 1. a 2.dimenze, aby obešli zapečetěné Chodby Amenti při organizování postupu na Taru.

Klasickým způsobem totiž nebylo možno na Taru přejít z důvodu skutečnosti, že Modrý Plamen a Sféra Amenti byli střeženi zástupci Kněží Ur a Kněží Mu, včetně Chrámové rodiny Melchiszedek. Navíc (speciálně Chodby Amenti) byly chráněny speciálním druhem Chrámové pečetě šestidimenzionálního charakteru.

Skrze sérii uvedených přestupků se uvedlo do pohybu mnoho chaotických sil na Zemi, přičemž na tento exces doplatil svým pozdějším rozpadem i sám Egypt.

Poslední velký moudrý vládce Thutmose III. těsně před tímto excesem inicioval velký projekt na záchranu pokladů Egyptsko-Atlantské kultury, v rámci tzv. „Operace Zlatého Lvího Rouna.“

Thutmose III. – vládl jako šestý faraon 18. dynastie (24.4.1479 – 11.3.1425 př.n.l.). Za jeho vlády dosáhla Egyptská říše největšího rozmachu. V tuto dobu se táhla až do Sýrie a dále ke Střednímu východu. Jeho vládu převzal v r. 1425 jeden z jeho synů – Amenhotep II.

Thutmose III. vynikal vysokou inteligencí. Svou postavou byl nízkého vzrůstu. Prameny Strážců hovoří o tom, že šlo o jednoho z nejmenších faraonů. Měl vizionářské schopnosti a zřejmě byl obdařen i jinými nadpřirozenými dary.

Na straně jedné byl mírumilovný a spravedlivý, na straně druhé však dokázal ve velmi lítých bojích ochránit svou říši.

Měl jednu z největších armád Starého Egypta – 1.750.000 vojáků. Udržoval velmi přátelské a obchodní vztahy s civilizacemi Střední a Jižní Ameriky. Na dně jezera Titicaca (v jižním kvadrantu) se dodnes nachází jeho zlatá socha v životní velkosti.

Okolnosti vzniku „Operace Zlatého Lvího Rouna“

Thutmose III. byl obdařen velmi silnými vizionářskými schopnostmi. Z tohoto důvodu věděl dlouho dopředu, že aktivity geneticky nežádoucím způsobem ovlivněných linií Kněží Melchiszedek negativně ovlivňují osudové pozadí nejen Egyptské říše, ale i celý svět. Byl si vědom nejen všech podstatných důsledků, které z toho vyplývaly, ale i toho, že nemůže nijak účinným způsobem zabránit těmto aktivitám.

Mohl ale působit preventivně, aby zachránil duchovní dědictví Atlantsko-Egyptské evoluční linie. Z tohoto důvodu učinil dvě nesmírně moudrá a velmi praktická rozhodnutí. V první řadě ustanovil tzv. „Bratrstvo Bílé Barvy“ (Bílé Bratrstvo – časem tento název zmutoval na Bratrstvo Světla). Šlo o 72 kooptovaných jedinců, kteří patřili mezi nejprogresivnější vědce Egyptské říše.

Ti dostali za úkol (v podmínkách 3. dimenze Země) vytvořit co nejúčinnější mechanismus ochrany před nežádoucím působením „padlé frakce Kněží Melchiszedek“. Mezi mnoho produktů, které toto bratrstvo objevilo, patří i technologická výroba „monoatomického zlata“ s multidimenzionálními účinky nebo velmi sofistikovaný systém tzv. „energetických strážců“ posvátných (ale i jinak důležitých) míst na území Starého Egypta. Tyto prostředky fungují dodnes.

V druhé řadě patřili mezi největší mozky Starého Egypta (za vlády Thutmose III.) dva jedinci: Baltean – celým jménem Eturan Tharas Elmeri, a Skylia – celým jménem Silen Lebir Chagar. Tito dva byli pověřeni úlohou nejtěžší – ustanovit (oživit duši) „Země Dvouocasého Lva“ a k jejím nohám složit ty nejvzácnější duchovní poklady, které byly uloženy do dvanácti hlavních truhlic (energo-informačních polí), modulovaných dvanácti krystaly.

Tyto krystaly byly speciálním způsobem naklonovány tak, že každý jeden z nich vytvořil jednu kopii. Tyto krystaly byly umístěny na dvanácti speciálně vybraných místech současné české a slovenské republiky. Baltean a Skylia vyrazili na svoji misi ve dvou časových bodech. Baltean r. 1438 př.n.l. a Skylia r. 1436 př.n.l.

Původně měli oba jedinci pracovat v Zemi Dvouocasého Lva. Vzhledem k aktuálním okolnostem však byli nuceni se rozdělit. Skylia vytvořil opěrné energetické centrum, které se nacházelo (a stále nachází) v Rumunsko-Bulharském pohraničním pásmu hor a které bylo střeženo v několika genealogických liniích.

Nejznámější postavou byl Vladimír III. (v důsledku manipulace zvaný Dracula), který jako jediný evropský vládce dokázal odolat (díky jeho schopnostem) mnohonásobné přesile Tatarů a tím ochránit toto centrum. Systém se skrze církevní instituce snažil všemožným způsobem různými výmysly zdiskreditovat tuto osobu a neštítil se ani masky krvežíznivé potvory.

Baltean nakonec dospěl na své cestě do míst, které označil za posvátná a na tomto místě ustanovil první duchovní energetické centrum Země Dvouocasého Lva. Z tohoto centra pak začal pracovat na iniciaci (ustanovení) energetické sítě „Zlatého Lvího Rouna“. Je zaznamenáno (v Učení Strážců) vyslovení první věty, když stál na skalnatém ostrohu a hleděl do údolí: „a toto je ta země Chén, kde bude pravda skrze slovo proudit ven (slovo ven – slovensko)“. Toto energetické centrum se nachází cca 2,5 km SV od zámku Bojnice.

Po několika letech vytvořil Baltean a jeho skupina, západně od centra původního, analogické druhé centrum tak, aby byl technicky zachován bipolární charakter, a to v místě zvaném Libušín (JZ pod Prahou). V dobách českého království zde docházelo (u všech význačných osobností) k tajné zasvěcovací inauguraci (Přemysl Oráč, Libuše, Václav I., Karel IV., Anežka Přemyslovna, Václav IV., Masaryk).

Druhý typ pečetě vešel ve známost jako „Chrámová Axionová pečeť“, která se vyskytovala v energo-informačním prostředí potomstva, které bylo zasaženo (znečištěno) genomem Siriánských Annunaki. Tato pečeť (na rozdíl od první pečetě) fungovala ve vnitřním lidském prostředí. V době před 3.500 lety bylo přesto mnoha lidem se zdeformovanými morfogenetickými vzorci svého duchovního pole umožněno přejít do prostředí Tary a to díky uvolnění Pečetě Palaidor a Pečetě Amenti (v žádném případě se mezi těmito jedinci nevyskytovali ti, kteří byli infikováni skrze Kněžstvo Melchiszedek genomem Siriánských Annunaki).

V souvislosti s otevřením zemských portálů do 1.dimenze a 2.dimenze došlo k výronu velmi chaotických a vysoce agresivních energií, které zkomplikovaly dění na této planetě a v důsledku působení „Zákona příčiny a následku“ dovedly Staroegyptskou říši k zániku. Chrámová Axionová pečeť tedy účinně blokovala případnou uměle vyvolanou expanzi Melchiszedekova potomstva (těch nainfikovaných) do 5.dimenze. Skrze tuto pečeť a Chrámovou pečeť (ta střežila Chodby Amenti) mohl projít pouze jedinec se specifickou genetickou konfigurací, ale pouze za jistých okolností mohla duchovní energie daného jedince projít skrze „Žár Modrého Plamene Sféry Amenti“.

Aktivní Chrámová Axionová pečeť byla schopna propustit zástupce genetické linie Melchiszedek pouze po nesmírně dlouhé době poté, co dotyčný lidský Duch prošel uzavřeným inkarnačním cyklem prostřednictvím 6. Kořenové Rasy.

Chrámová Axionová pečeť však neumožňovala a úspěšně blokovala zástupcům 6. Kořenové rasy přejít do energo-informačního prostředí těl tzv. 7. Kořenové rasy.

Tento typ pečetě donutil destruktivní patriarchální formace Melchiszedek opakovat nespočetné inkarnační cykly na Zemi, „aby uklidili nepořádek“, který vytvořili tím, že uvolnili chaotické síly a energie z 1. a 2.dimenze.

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.