Kladivo na čarodejnice aneb provolání SISYFA

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

24.09.2001 Různé

Kladivo na čarodějnice

aneb

Provolání k členům brněnské pobočky Sisyfa

Co možno činit ku prospěchu věci

1. Publikovat v denním tisku a časopisech články, které budou obecnými nebo bezprostředními reakcemi na tamtéž publikované pseudovědecké a okultní materiály.

2. Snažit se proniknout do rozhlasových a televizních studií se skeptickými materiály, účastnit se tamtéž besed a poskytovat náměty pro pořady skeptického zaměření.

3. Sledovat vysílání Českého rozhlasu a České televize, které jsou veřejnoprávními institucemi financovanými hlavně z peněz daňových poplatníků, ze zákona povinnými se vystříhat šíření nepravd. Protesty a stížnosti zasílat dle doporučení vedení Sisyfa přímo Radě Českého rozhlasu a Radě České televize, nikoliv redaktorům, ředitelům apod. 

4. Navštěvovat v mezích možností akce pseudovědců (psychotroniků, ufologů, záhadologů, léčitelů apod.), získané informace poskytovat výboru brněnské pobočky nebo výboru hlavnímu, nejlépe v podobě publikovatelné na Internetu nebo ve Zpravodaji Sisyfa.

5. Upozorňovat výbory Sisyfa na akce pseudovědců a okultistů, zejména takové, které se konají v institucích zcela nebo zčásti financovaných státem. Pokud budou informace spolehlivé, budou se výbory Sisyfa obracet na vedení těchto organizací, aby učinila podobnému počínání přítrž. Zde by se povětšinou nemělo jednat o soukromou iniciativu jednotlivých členů.

6. Vypomáhat při organizaci přednáškových a jiných akcí Sisyfa, zjišťovat ve svém okolí zájem o vykonání takovýchto přednášek. Zvláštní péči je nutno v této souvislosti věnovat vysokým a středním školám.

7. Pokoušet se najít sponzory, kteří by byli ochotni přispět jakýmikoliv částkami na činnost Sisyfa. Tyto prostředky by byly využívány především pro: - krytí poštovného a dalších administrativních výloh - krytí cestovních výloh mimobrněnských přednášejících - jízdné členů brněnského výboru do Prahy (ústředí Sisyfa), výjimečně i jinam. - úhradu placené inzerce akcí - podporu publikační činnosti (vydávání sborníků a pod.) - krytí výloh členů spojených s jejich účastí na pseudovědeckých atd. akcích - perspektivně k finančnímu krytí právních pří, které lze v budoucnosti očekávat

8. Monitorování nejrůznějších periodických tiskovin. Kopie článků s údaji o zdroji (ročník, číslo, datum vydání) zasílat k archivaci či aktuálnímu použití výboru brněnské pobočky. Stejně tak poskytovat do archivu kopie skepticky laděných článků.

9. Získávat ve svém okolí nové členy, zejména mladé lidi, ale i starší a zkušenější osoby, schopné veřejného vystupování a vybavené potřebnými znalostmi.

10. Snažit se o to, aby byl na představitele pseudověd, okultismu, alternativní medicíny atd. vyvíjen morální, propagandistický či právní tlak, který by je nutil k omezování jejich činnosti.

Výbor brněnské pobočky je přesvědčen, že alespoň některá z těchto aktivit se může stát doménou kteréhokoliv člena Sisyfa. Výbor vyzývá členy Sisyfa, zejména vysokoškolské učitele a osoby veřejně činné, aby neprodleně oznámili témata sisyfovských přednášek či jiných veřejných akcí, které mohou v průběhu let 1998 - 99 obsahově zajistit, a to i ve spolupráci s odborníky stojícími mimo naši organizaci. Přejeme vám mnoho úspěchů v práci vpravdě sisyfovské!<![endif]><o p></o>

Členové výboru brněnské pobočky Sisyfa: Ing. J. Kučera, doc. V. Mornstein, prof. J. Novotný, prof. J. Šmarda, prof. V. Vetterl

Převzato v plném znění z internetových stránek Klubu českých skeptiků  http://www.fi.muni.cz/sisyfos/ - link na brněnskou odnož...

VYJÁDŘENÍ "STUDIA ESOTERNÍCH VĚD ? "

Zcela na úvod bych chtěl poděkovat Jiřímu WOJNAROVI za možnost převzít již pěkně stylisticky upravený (podtržené významné informace) panflekt organizace Sisyfos.

Když jsem si přečetl uvedených deset bodů jmenovaného prohlášení "smetánky" českého vědeckého světa zažíval jsem velmi svérázný vnitřní pocit, kdy člověk doslova nevěří vlastním očím co čte. Jenomže jak vidíme je to realita. Velmi podstatná a alarmující realita.

Člověku by se chtělo říci - co s Tím. Velmi mnoho. Je to Výzva. Páni Sisyfovci by chtěli formovat způsob našeho myšlení? Páni Sisyfovci by chtěli znásilňovat připouzený proces duchovní krystalizace? Ironii největšího formátu ovšem jest, že výplody svého Ega, konzervativní Myslí evidentně neschopnou evolučního pohybu dopředu zformovali do "desatera". Jak případné a jak symbolické. Jak důležité!

Kdyby mi nyní někdo položil otázku abych definoval Křeč, odpověděl bych: "Křeč je když se sejde konkláve Sisyfos a napíši "Prohlášení o deseti bodech". Všimněme si více morfologie slova "křeč". Máme tu slovo "řeč" a před tím písmeno "k", které je velké, první, je tedy kladen důraz na toto písmeno. A čím je charakteristické toto "K" . Samo je složeno ze dvou forem, ze DVOU. Tedy čárky, která je ukončena DVĚMI konci a "klínu", který je zaseknut doprostřed této čárky - tedy půlí jí na DVA díly. Samotný "klín" je opět složen ze DVOU dílčích čárek. A jak vznikl tento klín (samo slovo začínající na písmeno "k")? Tím, že původní duální sestra první čárky se uprostřed ZLOMILA a doslova ZAKLÍNILA do té nalevo. Kdyby se tak nestalo bylo by toto: "II". Což je opět symbol čísla DVA. V souvislostí s geometrickou morfologií písmena "k" byla pětkrát zmíněna cifra "dva" čímž se opět jistým lehkých pochodem dostaneme k tajuplnému "deset". Ale pojďme dál. Co se stane když vložíme do spojitosti pojem "dva" tak krásně ukrytý v písmenu "k", které tvoří první část slova "křeč" a samo je jeho důležitým signifikátorem a druhou část, slovo "řeč". Můžeme si vypomoci řeckým jazykem. Nechci se mýlit, ale vznikne slovo v naší věci velmi, velmi důležité: "DIA - LOG".

A je to právě dialog, který mezi DVĚMA velmi výraznými platformami. VĚDOU a DUCHOVNEM vytváří alfu a omegu. Tyto dva pilíře "II" kdysi dávno stáli pevně bok po boku a vzájemně se podpíraly, ale kdysi dávno. Pak se něco stalo - v jednom z těchto pilířů se cosi zlomilo. Již nebyl tím původním pilířem, nýbrž v důsledku tohoto zlomu se z něho stal "KLÍN", který se v KŘEČI vetknul doprostřed těla svého bratra. Otázka zní PROČ se tak stalo. Zkusme hledat odpověď?

Omlouvám se za, jistým způsobem, svérázný výklad. Ale snažil jsem se to pojmout trochu stylově a esotericky cosi naznačit. Cosi velmi důležitého co by nám nemělo unikat. Nachází se v tom totiž možná cesta jak z této velké krize. Ale vy jste moudří a jistě pochopíte co měl autor na mysli.. A ještě něco, když jsem již zmínil slovo Moudrý rád bych tuto pasáž zakončil jednou velmi krásnou větou.

"Moudrý je ten, který umí v míře své inteligence projevit Lásku"

Páni profesoři, docenti, akademici či inženýři spolku Sisyfos plní Inteligence. V této větě spočívá výzva také pro vás. Je to podána ruka, je to ŠANCE.

Jarda Chvátal S.E.V.