HÁDANKA NAD TEMNOU HMOTOU A ENERGIÍ (2)

Čáp Josef

Čáp Josef

publikováno: 19.06.2017 kategorie: Akta X

Jablko v kosmu

Nezralé (zelené) jablko než zčervená a dosáhne své optimální barvy, musí postupně dozrávat, jinak by nebylo dosaženo rovnoměrné zralosti. Od květu až po samotný plod se jablko neustále mění, a to nejen barvou, ale také svou hmotností. V procesu zrání je jablko na počátku malou zelenou kuličkou, která pozvolna nabývá svou hmotu. Obsah plodu se během dozrávání zásadně proměňuje, což koresponduje s výše nastíněným stárnutím kosmu, neboť vesmír si můžeme vyobrazit jako zrající jablko.

Zbývá nám už jen vysvětlit, co bylo před vesmírem, pakliže nevznikl z velkého třesku? Pokud jste se dočetli až sem, tak už pomalu začínáte chápat, že podobnost kosmu a jablka není ledajakou náhodou. Co tedy bylo vlastně před vesmírem? Domnívám se, že nic! Universum je věčné a nepomíjející, nicméně podléhá specifickým proměnám, které jsou stejné jako u zrajícího jablka.

 

Jak princip vesmírného stárnutí a vývoje funguje?

Zůstaňme u předchozího příkladu s jablkem, protože právě tohle nám pomůže porozumět kosmické složitosti vymykající se lidskému chápání. Z květních lístků, které srůstají v pohárek, se vytvoří dužina plodu. Výsledkem tohoto procesu se stává plod jablka. Než tento plod dozraje, tak prochází určitým vývojem, kterému říkáme zrání. U jakýchkoliv plodů však není dozrávání vyrovnané, proto některá jablka mohou být jen z poloviny zralá, než dosáhnou potřebné sklizňové kvality.

Na tomto příkladu s jablkem je zjevné, že nerovnoměrnost zrání vytváří rozdílné podmínky uvnitř tohoto plodu. Jakmile tento názorný příklad s jablkem převedeme do reality vesmírného prostředí, okamžitě odhalíme existenci a skutečný účel temné hmoty, o níž víme jen tolik, že vyplňuje většinu universa, tj. 73%.

Tuto temnou hmotu si můžeme na základě předchozího příkladu vyobrazit jako dužinu jablka, jež dosáhla 73 % zralosti. Myslím, že je jasné, že naše sluneční soustava se nalézá v nedozralé části kosmického spektra, což je zbytkové prostředí v němž se vyskytuje náš nedozrálý vesmír. Temná hmota není nic jiného, než elementárně strukturovaná matérie projevující se na jiné vlnové délce viditelného světla.

Jak vesmírné prostředí pozvolna dozrává, tak dochází k jeho elementární proměně, což v samotném důsledku znamená, že temná hmota celý vesmír postupně absorbuje. V blízké budoucnosti lze proto očekávat, že temná hmota pohltí i tuhle námi obývanou část nedozralého vesmíru, čímž bude proces zrání dovršen a přeměna kosmu dokončena. Mohli bychom říci: „Dokonáno jest.“

Samozřejmě že touto proměnou vývoj universa nekončí! Pokud zralé jablko není sklizeno a pod jabloní zůstane po dobu 7 dnů ležet na zemi, bude napadeno plísní. Hnití, to je podmíněný proces, kdy dochází k rozkladu organických látek. Z toho lze vyvodit, že vesmír opakovaně prochází třemi základními proměnami, tj. zrání, zralost, rozklad, což lze shrnout dvěma slovy: KOSMICKÁ METAMORFÓZA!

Jakmile nastane v kosmu stádium hnití, ze shnilých jablek do zeminy proniknou semínka této dřeviny. To jest přirozené zasetí jabloně, z níž vyroste statný plodící ovocný strom. Ve sféře universa můžeme o takovém stromu hovořit, jako o stromu - ŽIVOTA! Zcela určitě lze na tomto schématu odhalit cyklický princip vývoje, což je známkou toho, že kosmická věčnost není absurditou, jakožto stěží pochopitelnou realitou, o které můžeme donekonečna vést různé úvahy a psát podobné příspěvky.

 

Temná energie

Jak do tohoto konceptu zapadá - TEMNÁ ENERGIE, pokud zdroj této síly skutečně existuje? Opět si vypomůžeme příkladem, v němž použijeme jablka. Koneckonců - EVA a ADAM byli vyhnáni z ráje kvůli „jablku poznání“, takže v odkrývání kosmických záhad může posvátné jablko rovněž sehrát svou významnou úlohu, alespoň v tomto článku.

Astronomové předpokládají, že expanze vesmíru je zapříčiněna skrytou silou, o níž jsem se v úvodu této úvahy již zmiňoval. Jakmile v tomto kosmologickém konceptu zavrhneme efekt - RUDÉHO POSUVU, který je spíše iluzí, nežli potřebným důkazem, nelze potom předpokládat, že k tomuto rozpínání ve vesmíru doopravdy dochází.

Na rozdíl od rudého posuvu, nelze skrytou kosmickou energii nikterak vyvrátit, proto jsem přesvědčen, že tato „temná energie“ bude všudypřítomnou složkou kompaktního vesmíru. Budeme-li zastávat názor o kosmickém nerozpínání, vznikne tak otázka: „K jakému účelu tahle skrytá energie vlastně slouží?“

Domnívám se, že bychom temnou energii neměli považovat za jakousi temnou sílu v kosmu, jako spíše za silové proudění transformace, což je nezbytný svit, jenž je součástí procesu zrání, aby zelené jablko dozrálo a zčervenalo. V podstatě jde o to, že jakýsi neidentifikovatelný druh záření, způsobuje „zrání“ přeměnu vesmíru ve všech jeho dosavadních atributech.

Tuto energii můžeme vnímat jako světelnou strukturu, která svým účinkem formuje subatomární podstatu vesmíru. Na nedozrálé jablko rovněž působí sluneční energie, čímž dochází k zralosti plodu. Bez slunečního svitu by žádné ovoce nedozrálo! To samé můžeme tvrdit o vesmíru, protože ten dozrává podobně jako jablko na stromě!

Je pravdou, že se vědcům ještě nepodařilo detekovat temnou energii, to však neznamená, že se nám tuto skrytou sílu vesmíru nepodaří jednou zachytit. Jak už jsem psal výše - podíl temné hmoty je ve vesmíru většinový, tj. 73 %. Za šířením temné hmoty v kosmu, je podle mého názoru zodpovědná temná energie, která proniká do našeho hvězdného prostředí z černých děr!

Astrofyzikové se domnívají, že černé díry jsou gravitačně zhroucená tělesa s neomezenou silou přitažlivosti a potenciálem, zakřivovat prostor a čas. Pozorováním se prokázalo, že kolem centrální černé díry, může obíhat více než 10 000 malých černých děr hvězdného typu. Lze předpokládat, že výskyt černých děr v kosmu se bude dramaticky zvyšovat, poněvadž s tímto nárůstem nesporně souvisí akumulace temné hmoty.

Domnívám se, že černé díry jsou v přeneseném slova smyslu již transformovanou částí vyzrálého universa. Pravděpodobně se už šíří napříč vesmírem a slučují se v jeden homogenní celek, z něhož se posléze stvoří nový kosmos.

Je zjevné, až ta doba přijde, že naše vesmírné prostředí bude kompletně asimilované, jinak řečeno, absorbované touto přeměňující silou, z níž se zrodí jiné kosmické světy, ale také inteligentní bytosti, zrovna tak dumající nad smyslem a účelem nekonečného hvězdného světa, tedy věčného VŠEHOMÍRA! 

*******

 

Nikola Tesla prohlásil: „Pokud chcete nalézt tajemství vesmíru, je ukryto v pojmech energie, frekvence a vibrace.“   

-konec-                                                              

Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.