DRAČÍ KREV - LIDSKÝ OSUD (6)

Nastalo velmi zvláštní období, neboť lidská společnost si musela zvyknout na přítomnost plazí formy uvnitř své vlastní společnosti. Plazí formy inteligence si velmi rychle uvědomili, že kontrola lidské společnosti bude jednodušeji proveditelná prostřednictvím vybraných/vyvolených lidských "správců", kteří budou realizovat a hájit zájmy zástupců plazích forem zde na planetě Zemi. Kasty plazího společenství se uchýlili do pozadí a ve velké většině případů se stýkaly pouze se skupinami svých lidských "správců", kterým poskytly světskou politickou a náboženskou moc k tomu, aby mohly svůj status kvalitně realizovat.

Globální skupina správců byla doplňována pouze formou kooptace, které byla nakonec dovedena do určité dokonalosti tím, že "správcovství" bylo plazovci vloženo do rukou skupiny vybraných rodin lidské bytosti přičemž onen výsadní status se přenášel přirozeným způsobem tzv. "pokrevní vazbou" skrze genealogická patra té či oné rodiny. Na druhou stranu byla vymyšlena strategie prostřednictvím které byla v lidském společenství udržována povědomost o charakteru, existenci a roli skutečných "Pánů/Vládců".

Zástupci reptiloidní frakce byli zobrazováni prostřednictvím náboženských ikon a legend, prostřednictvím soch bohů a bohyň, fresek a maleb (viz. obr. vlevo: reptiloidní žena drží hybridní dítě). Mezitím se dále poměrně úspěšným způsobem rozvíjela spolupráce mezi plazovci a "temnou frakcí" síriánské civilizace. Plazí inteligence zde na Zemi si velmi dobře uvědomovala, že pokud si má udržet tak těžko vybudovanou vládnoucí pozici nad lidskou civilizací musí se pokoušet lidem po všech stránkách maximálně přiblížit.

Z tohoto důvodu se rozběhly poměrně rozsáhlé experimenty ve kterých byly kombinovány lidské geny s geny vybraných zvířat. Cílem bylo vytvořit tvora jehož genetický potenciál obsahoval dostatek lidských genů, které bylo následně možné aplikovat do reptiloidní genetické platformy. Možná to bude znít zvláštně, ale za tímto účelem bylo vybráno divoké prase. V důsledku následných experimentů s lidskými geny se vytvořil nový druh dnešního klasického "domácího prasete". Na základě těchto skutečností lze říci, že jedení vepřového masa je vlastně jakýsi druh kanibalismu.

To je také důvod, proč například Židé považují vepřové maso za naprosto nevhodné ke konzumaci. To je také důvod proč je prase jedním z nejinteligentnějších zvířat na naší planetě. To je také důvod proč prasečí kůži je schopno lidské tělo přijmout jako náhražku za lidskou pokožku (například při rozsáhlých popáleninách) aniž by se proti tomu bouřil lidský imunitní systém. Podobně jsou do lidského těla aplikovány prasečí srdeční chlopně atp.

Vždyť jde z lékařského hlediska o transplantaci cizího a navíc "nelidského orgánu". Japonští vědci v současné době spustili pozoruhodný program v rámci kterého zavedou do určitých částí těla prasete buňky konkrétního lidského orgánu, který je schopen v tomto "zvířecím" těle se kompletně vyvinout. Poté je vyňat a aplikován do těla člověka jehož zárodečné buňky byly použity. Pozoruhodně pozitivní účinky na lidský organismus má i bioenergetický potenciál prasete. Co se týče suchozemských zvířat existuje pět druhů, které mají veskrze unikátní vliv na éterické tělo lidské bytosti. Je to:

  • prase

  • kočka

  • kůň

  • pes

  • slon


Není tedy divu, že výše uvedená zvířata byly různými kulturami uctívanými posvátnými formami života. Pojďme se ale vrátit k nosnému tématu. Jak šel čas, počal vliv sumerské kultury upadat. bylo to způsobeno především tím, že různé skupiny sumerské kultury se počaly mísit s jinými kulturami. Šlo především o masivní migraci směrem do Střední Asie. Jedna migrační větev se postupně rozšířila až do stepních oblastí Ruska, druhá větev se pak dostala až do severních oblastí indického subkontinentu. Zástupci této větve se zde tváří v tvář setkali s "Dravidy" - lidmi tmavé pleti, kteří tvořili genetický ostatek pravěkých lemurských míšenců a plazovců. Dravidové byli nakonec vytlačeni zpět do střední a jižní části Indie, zatímco zástupci "druhé větve sumerských míšenců" převzali kontrolu nad severními oblastmi až k úpatí Himalájí.

Vůdcové této migrační větve byli vesměs nositeli "modré krve". V této oblasti se v kastovní sociální hierarchii staly "sultány". Ve starobylých indických legendách vystupují pod označením "radžas". Faktem je, že Sumerové také iniciovali vznik "Babylonské Říše". Jedna z menších sumerských migračních větší se dostala do oblasti Kavkazu, kde ustanovila zárodky pozdějšího "Chazarského Impéria". Odtud se v dalších roztříštěných pramenech potomci Sumerů dostali až do Evropy, kde iniciovali vznik celé řady sekundárních etnických skupin s výjimkou Franků a Germánů.

Souběžně s těmito aktivitami probíhalo křížení se zástupci některých humanoidních mimozemských frakcí pocházejících z oblasti lyřanského systému. Na tomto místě bychom měli zdůraznit především zástupce Antariánů, Arkturiánů, nebo Aldebaranců. Na tomto místě neuškodí krátká rekapitulace. Takže sumerští lidsko-plazí genetičtí hybridní skupiny migrovaly do Střední Asie a na
Blízký Východ.

Usadili se především v severních oblastech Indie a v oblasti Kavkazu, kde položili základy tzv. "Chazarského Impéria". Odtud se rozšířili do Evropy, kde ustanovili genetické kořeny pozdější Vikingů a Teutonů. Souběžně pak docházelo i ke křížení se zástupci některých humanoidních mimozemských civilizací, kteří dlouhodobě zdržovali na této planetě. Vlivem tohoto masivního křížení vznikla ještě jedna izolovaná a veskrze unikátní genetická skupina, která se stala základem etnické linie "Féničanů". Ti se svým vzhledem dělili do dvou základních skupin: světlovlasí s modrýma očima a rusovlasí se zelenýma očima.

Je velmi dobře známo, že Féničané postupně kolonizovali pobřeží "Blízkého Východu", následně postupovali celým středomořím až na britské ostrovy. Ale ani zde se nezastavili. V současné době existují nezvratné archeologické a genetické důkazy o tom, že se tito pozoruhodní lidé dlouho před Vikingy dostali až na severoamerický kontinent. Prozkoumali především jeho severovýchodní oblast. Zvláště pak oblast kolem "Velkých jezer". Bohužel ani v dnešní době neexistuje zájem na tom, aby se prostý člověk dozvěděl ony podstatné a důležité informace o tomto pozoruhodném národu.

Například název "Palestina" je odvozen od starověké dílčí etnické podskupiny Féničanů. Její zástupci se jmenovali "Palištejci" a obývali území, kde se dnes nachází stát Palestina. Potomci Sumerů, kteří se smísili s Féničany položili základ náboženství jehož ústřední postavou je inteligence zvaná "Elohim". Podobně potomci Sumerů, kteří se v oblasti severní Indie smísili se zde žijícími Dravidy položili základ hinduistického náboženství na jehož pozadí lze vysledovat filozofický koncept sedmičetné plazí hierarchie. Konečně i samotné sociální kastovní systémy v indickém obyvatelstvu svou strukturou přímo kopírují kastovní platformu plazí inteligence.

Ve zbylých oblastech Asie se mezitím stal dominantní plazí a rigeliánský genom. V podstatě šlo o další selektivní hybridní genetickou mutaci. Potomci této linie se v pozdější dobách stali dynastickými vládci především na území dnešního Japonska a Číny. Zdejší linie se dlouhou dobu vyvíjela nezávisle na kulturách západní hemisféry našeho světa. V dalších vývojových fázích došlo v Evropě k zajímavému arkuriánskému experimentu ze kterého vzešel historikům dobře známý etruský národ a skrze něho byly položeny první základy pozdějšího katolicismu. Jiný sociálně-kulturní experiment probíhal v Řecku nebo v oblasti dnešního Egypta.

-pokračování-
Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.

Další díly