"COVID-19" A SÍTĚ 5G - TRANSMUTACE VIRU A LIDSKÁ IMUNITA (42)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

13.01.2022 Exkluzivně

Infekční nemoci představují vážnou zdravotní hrozbu déle, než existuje člověk. Naši předkové se v minulosti spoléhali na zdravý imunitní systém, který je dokázal porazit. V posledních 150-ti letech se díky pokroku ve výživě a hygieně radikálně snížily škody způsobené těmito infekcemi. V posledních 60-ti letech však farmaceutický průmysl postupně zesiloval tlak na to, aby veřejnost uvěřila, že očkování je způsob, jak infekčním nemocem předcházet. "Světová zdravotnická organizace" nyní zašla tak daleko, že předefinovala stádní imunitu a naznačila, že k ochraně před virovým onemocněním je nutné očkování, čímž zcela vymazala samotnou zmínku o lidském imunitním systému a jeho klíčové roli.

Tlak na povinné používání vakcín se například v USA radikálně urychlil s přijetím "Národního zákona o úrazech způsobených očkováním v dětství" (National Childhood Vaccine Injury Act) v roce 1986, který poskytl výrobcům léků částečnou ochranu odpovědnosti za škody způsobené očkovacími látkami. Tento zákon byl historickým uznáním vlády USA, že federálně licencované a doporučené a státem nařízené dětské vakcíny mohou vyvolat závažné nežádoucí účinky. Vytvořil federální program odškodnění za újmu způsobenou očkováním jako administrativní alternativu k soudnímu řízení pro rodiče, kteří nechtěli jít k soudu a žalovat farmaceutické společnosti nebo lékaře. Poté byl zákon v průběhu 30-ti let novelizován Kongresem a federálními agenturami prostřednictvím normotvorných pravomocí, čímž byla zrušena ustanovení zákona o informování, zaznamenávání, hlášení a výzkumu, která si rodiče v zákoně zajistili, a federální odškodnění bylo téměř nemožné získat, takže odškodnění mohlo získat méně osob poškozených očkováním.

V roce 2011 vydal "Nejvyšší soud" USA ve věci Bruesewitz versus Wyeth nejednotné rozhodnutí, s nesouhlasným stanoviskem soudkyň Sonii Sotomayor a Ruth Bader Ginsburg, který fakticky zrušil veškerou zbývající odpovědnost výrobců vakcín za škody způsobené očkováním v USA. Od roku 2011 by výrobci vakcín neměli nést odpovědnost za zranění a úmrtí způsobená vakcínami, a to ani v případě, že by existovaly důkazy, že společnost mohla vakcínu vyrobit s menší pravděpodobností, že způsobí poškození. Farmaceutickým společnostem byly uloženy pokuty v hodnotě desítek miliard dolarů za škody způsobené nežádoucími účinky léků, které vyrábějí, takže tato úplná ochrana odpovědnosti za vládou doporučené a státem nařízené vakcíny je důležitou součástí jejich finančního úspěchu. Díky COVID-19 se ochrana odpovědnosti ještě rozšířila a zcela je ochránila před nutností platit za poškození způsobená vakcínami podle zákona o veřejné připravenosti a připravenosti na mimořádné události (PREP).

Prvními vakcínami COVID-19, které byly uvedeny na trh, byly experimentální vakcíny s messengerovou RNA vyráběné společnostmi Pfizer/BioNTech a Moderna, kterým americký "Úřad pro kontrolu potravin a léčiv" (FDA) v prosinci 2020 udělil povolení k mimořádnému použití a k distribuci v USA; byly uvolněny také ve Velké Británii a Kanadě. V Rusku byla distribuována vakcína COVID-19 "Sputnik". Přestože se o těchto nových vakcínách proti koronavirům píše pozitivně, existuje několik závažných bezpečnostních problémů, které dosud nebyly vyřešeny. Podávání experimentálních vakcín milionům lidí, když jsou k dispozici pouze omezené krátkodobé údaje o bezpečnosti, protože byly rychle uvedeny na trh, je více než bezohledné. Nebyly provedeny naprosto žádné dlouhodobé studie bezpečnosti, které by posoudily, zda vakcíny nezpůsobují záchvaty, rakovinu, srdeční onemocnění, alergie anebo autoimunitní onemocnění, které byly pozorovány u jiných vakcín a byly zaznamenány při dřívějších zkouškách koronavirových vakcín na zvířatech. Studie na zvířatech byly u vakcín COVID-19 zcela vynechány z důvodu urychleného postupu v rámci vládního programu USA "Operation Warp Speed", který byl zahájen na začátku roku 2020.

V důsledku toho se nyní hlavními testovacími subjekty staly miliony lidí - s nejrůznějšími základními onemocněními, která by je mohla učinit náchylnějšími k reakcím na vakcínu a trvalému poškození nebo dokonce smrti. Vědci se snaží vyvinout vakcínu proti koronavirům již od vypuknutí těžkého akutního respiračního syndromu (SARS-1) v roce 2002. Žádná z nich nebyla úspěšná a u mnoha z nich se projevily závažné, někdy i smrtelné vedlejší účinky. Je také důležité si uvědomit, že mRNA vakcíny nebyly dosud nikdy licencovány pro použití u lidí. Neexistují žádné údaje u lidí studované v průběhu času, které by nám mohly napovědět, jaké typy dlouhodobých účinků vakcín COVID-19 můžeme v následujících letech očekávat. Zatímco mnozí upínali svou naději na "návrat k normálu" a pocit bezpečí k zavedení vakcín COVID-19, netrvalo dlouho a začaly se objevovat zprávy o závažných vedlejších účincích, které vyvolaly otázky, zda jejich údajné přínosy skutečně převažují nad potenciální škodlivostí. Nezávislí výzkumníci, kteří analyzovali dostupné údaje z klinických studií, také upozorňují, že účinnost těchto vakcín se zdá být silně přehnaná.

 

Účinnost vakcín je značně přehnaná

Začátkem listopadu 2020 společnost Pfizer způsobila prudký růst akciového trhu, když oznámila, že analýza údajů z klinických studií ukázala, že účinnost její vakcíny je více než 90 %. Krátce poté byla oznámena účinnost 95 %.476 Podobným úspěchem se pochlubila i společnost Moderna, která ve svých klinických studiích dosáhla účinnosti 94,5 %.477 O definici účinnosti se však nediskutuje. Pokud si přečtete tiskové zprávy společností Pfizer a Moderna a další informace o klinických studiích, zjistíte, že vynechaly některé skutečně zásadní informace. Například neuvádějí prahovou hodnotu cyklu použitou pro PCR testy, na nichž zakládají počet případů COVID-19, což je pro určení přesnosti těchto testů zásadní.478

Neuvádějí nic o hospitalizacích nebo úmrtích. Chybí informace o tom, zda vakcíny zabraňují asymptomatické infekci a přenosu viru SARS-CoV-2. Pokud míra účinnosti vakcíny zabraňuje pouze středně závažnémuzávažnému symptomatickému onemocnění, a nikoliv infekci a přenosu, nebude možné pomocí vakcíny dosáhnout stádní imunity. Neexistují žádné údaje o tom, jak dlouho trvá ochrana proti středně závažnému až závažnému symptomatickému onemocnění. Někteří výzkumníci předpokládají, že bude nutné podávat časté posilovací dávky, možná každé tři až šest měsíců nebo každoročně (což se také ve své podstatě dějě). Dr. Allan Cunningham, pediatr v důchodu z New Yorku, v dopise redaktorovi, který zveřejnil "BMJ", poukázal na to, že hodnocení účinnosti vakcíny Pfizer nevypovídá o tom, jak ji lidé skutečně chápou, a dále odhadl počet potřebný k očkování vakcíny Pfizer. Toto číslo vám dá mnohem jasnější představu o tom, co můžete očekávat. Konkrétní údaje sice nejsou uvedeny, ale na základě 94 případů ve studii, do které bylo zařazeno asi 40 000 subjektů, je dost snadné odhadnout, o jaký počet se jedná. Na základě těchto údajů lze říci, že do studie bylo zařazeno celkem 40 subjektů: 8 případů ve skupině 20 000 osob očkovaných vakcínou a 86 případů ve skupině 20 000 osob užívajících placebo.

Z toho vyplývá, že četnost záchvatů COVID-19 je 0,0004 ve skupině s vakcínou a 0,0043 ve skupině s placebem. Relativní riziko (RR) pro očkování = 0,093, což znamená "účinnost vakcíny" 90,7 % . To zní působivě, ale absolutní snížení rizika pro jednotlivce je pouze asi 0,4 % (0,0043 - 0,0004 = 0,0039). Počet osob potřebných k očkování (NNTV) = 256 (1/0,0039), což znamená, že k zabránění pouhému jednomu případu COVID-19 musí vakcínu dostat 256 osob; ostatních 255 osob nemá žádný prospěch, ale podléhá nežádoucím účinkům vakcíny, ať už jsou jakékoliv a kdykoliv se o nich dozvíme.479 V článku publikovaném "Misesovým institutem" pomáhá tuto statistickou manipulaci vysvětlit Dr. Gilbert Berdine, docent medicíny na "Texas Tech University Health Sciences Center", který provedl stejný výpočet pro vakcínu Moderna. Studie společnosti Pfizer měla 43 538 účastníků a byla analyzována po 164 případech. Takže zhruba 150 z 21 750 účastníků (méně než 0,7 %) se stalo PCR pozitivními v kontrolní skupině a přibližně desetina tohoto počtu ve skupině s vakcínou se stala PCR pozitivní.

Studie Moderna měla 30 000 účastníků s 95 "případy" u 15 000 účastníků kontrolní skupiny (přibližně 0,6 %) a 5 "případů" u 15 000 účastníků vakcinační skupiny (přibližně jedna dvacetina z 0,6 %). Údaje o "účinnosti" uváděné v těchto oznámeních jsou poměry šancí ... Pokud je riziko určité události malé, mohou být poměry šancí zavádějící, pokud jde o absolutní riziko. Smysluplnějším měřítkem účinnosti by byl počet potřebný k očkování, aby se zabránilo jedné hospitalizaci nebo jednomu úmrtí. Tato čísla nejsou k dispozici. Odhad počtu [potřebného] k léčbě ze studie Moderny k zabránění jednomu "případu" by bylo 15 000 očkování k zabránění 90-ti "případů" nebo 167 očkování na jeden zabráněný "případ", což nezní zdaleka tak dobře jako účinnost 94,5%.480 Dalším důležitým údajem, který je veřejnosti skryt, je absolutní snížení rizika, které tyto vakcíny poskytují. Farmaceutické společnosti jsou experty na matení lékařů a veřejnosti tím, že zaměňují absolutní a relativní rizika. Dříve to v hojné míře dělaly se statinovými léky a vydělaly na tom desítky, ne-li stovky miliard. Peter Doshi, zástupce šéfredaktora časopisu "BMJ", v článku z 26. listopadu 2020 upozornil, že zatímco společnost Pfizer tvrdí, že její vakcína má 95 % účinnost, jedná se o relativní snížení rizika. Absolutní snížení rizika je ve skutečnosti menší než 1 %.481

V pozdějším článku Doshi prezentoval ještě další obavy.482 Pro začátek poukazuje na to, že společnost Pfizer důsledně nepotvrdila, zda testované osoby, které vykazovaly příznaky COVID-19, byly skutečně PCR pozitivní. Místo toho byla velká část z nich jednoduše označena jako "podezření na COVID-19". Problémem je, že 95-ti procentní hodnocení účinnosti je založeno pouze na případech potvrzených PCR. Protože údaje ukazují, že podezřelých případů je dvacetkrát více než potvrzených, relativní snížení rizika může být ve skutečnosti jen 19 %, uvedl Doshi, což je hluboko pod 50-ti procentní účinností požadovanou pro povolení použití regulačními orgány. Navíc, pokud by se podezřelé případy vyskytly u lidí, kteří měli falešně negativní výsledky PCR testů, pak by účinnost vakcíny byla ještě nižší. Dalším bodem údajů, který by mohl mít vliv na míru účinnosti společnosti Pfizer, bylo vyloučení 371 účastníků z analýzy účinnosti z důvodu "důležitých odchylek protokolu 7 dní po podání dávky 2 nebo dříve". Z nich 311 bylo ze skupiny s vakcínou, zatímco ve skupině s placebem jich bylo pouze 60. Proč bylo z analýzy účinnosti vyloučeno pětkrát více účastníků ze skupiny s vakcínou než ze skupiny s placebem? A jaké přesně byly tyto "odchylky od protokolu", které způsobily jejich vyloučení? Tomu se říká "stacking the deck", aby bylo možné výsledky zmanipulovat požadovaným směrem a "prokázat" tak účinnost, i když se jedná o pouhou statistickou manipulaci.

Doshi také upozornil, že současné studie nejsou navrženy tak, aby nám řekly, zda vakcíny skutečně zachrání životy. A pokud ne, stojí skutečně za rizika, která by s tím mohla být spojena? "Co přesně bude znamenat, když bude vakcína prohlášena za 'účinnou'?", ptá se ve svém článku z 26. listopadu. "Veřejnosti se to zdá být poměrně zřejmé. 'Hlavním cílem vakcíny proti COVID-19 je zabránit tomu, aby lidé velmi onemocněli a zemřeli,' zaznělo bez obalu ve vysílání National Public Radio ... Přesto nejsou současné testy fáze III ve skutečnosti nastaveny tak, aby prokázaly ani jedno. Žádná ze studií nebyla navržena tak, aby zjistila snížení jakýchkoli závažných následků, jako jsou hospitalizace, využití intenzivní péče nebo úmrtí."483 Studie nám také neříkají nic o schopnosti vakcíny zabránit asymptomatické infekci a přenosu, protože to by vyžadovalo testování dobrovolníků dvakrát týdně po dlouhou dobu - strategie, která je podle Tala Zakse, vedoucího lékaře společnosti Moderna, "provozně neudržitelná".484

-pokračování-

-------------------------------------------

 

PRAMENY:

476. https://www.axios.com/stock-market-pfizer-coronavirus-vaccine-c3c131d7-b46f-4df0-94c9-503d1dc906df.html
477. https://www.npr.org/sections/health-shots/2020/11/16/935239294/modernas-covid-19-vaccineshines-in-clinical-trial
478. https://mises.org/wire/what-covid-vaccine-hype-fails-mention
479. https://doi.org/10.1136/bmj.m4347

480. Berdine: “What the Covid Vaccine Hype Fails to Mention.”
481. https://blogs.bmj.com/bmj/2020/11/26/peter-doshipfizer-and-modernas-95-effective-vaccines-lets-be-cautious-and-first-see-the-full-data/
482. Doshi: “Pfizer and Moderna’s 95% Effective Vaccines.”
483. https://doi.org/10.1136/bmj.m4037
484. Doshi: “Will Covid-19 Vaccines Save Lives?”