CO BY BYLO, KDYBY NEBYLO ?

Čáp Josef

Čáp Josef

autor

10.11.2016 Různé

Má smysl zabývat se tím, co by se stalo, kdyby se potvrdilo, že Michel de Nostradame, zvaný Nostradamus - slavný francouzský věštec a prorok, byl ve svém vhledu o budoucnosti naprosto neomylný, především o konci světa, jenž byl tímto mystikem taktéž předpovězen? A také tím, kdyby redaktoři z Charlie Hebdo znali sled nastávajících událostí, jež se staly příčinou jejich násilné smrti? V historických souvislostech se můžeme zamyslet třeba nad tím, co by se stalo, kdyby hlavní iniciátoři první i druhé světové války dopředu věděli, jak jejich dobyvačné snažení ve skutečnosti dopadne; že skončí jejich osobním fiaskem a absolutním zavržením v takzvaném záznamu lidstva.

Takto bych mohl pokračovat ještě hodně dlouho, zlášť když existuje celá řada názorných ukázek toho, jak by se v tomto ohledu mohly dějinné události vyvíjet, kdybychom věřili v náhodu. Uvědomil jsem si, že příčinou toho či onoho rozhodnutí, nemusí být jen náhoda, štěstí nebo smůla, ale dost pravděpodobný zásah zvenčí, tedy z těch tajemných sfér, o kterých nemáme sebemenšího tušení.  

 

Amulety – Talismany...

Dozvídáme se o nich ledacos, ale nejspíš jsou staré jako lidstvo samo. Slovo amulet pochází z latiny - amuletum, to je odvozeno z latinského slovesa - amiliri, což můžeme přeložit jako oddálení či odsunutí. Amulet má svého nositele chránit před zlem, smůlou či neštěstím. Již staří egypťané využívali ochranu amuletů, jak dokazují četné archeologické nálezy a dochované spisy. Nejznámější je egyptský kříž života anch, též posvátné horovo oko, nebo také skarabové, symbolizující zrod a zánik života. V našich zeměpisných šířkách se nejvíce používají amulety v podobě mincí, které se umisťovaly do domů a zemědělských stavení kvůli nevítaným hostům.

Talisman pochází z arabského slova - talásim, to lze přeložit do češtiny jako kouzelný, posvěcený. Nejpoužívanější talismany jsou dnes čtyřlístky, v českém prostředí se hojně využívají šupiny z kaprů, ve světě jsou to zas symboly Jin a Jang, taktéž uctívaná zvířata jako jsou např. supi, sloni, opice, atd. Symbolika jednotlivých talismanů o sobě prozrazuje, k jakým konkrétním účelům lze využít jejich magickou moc. Kupříkladu klíč otevírá cestu k úspěchu, kříž zas představuje prolínání času s prostorem, jde o zdroj duchovní vyváženosti. Amulety společně s talismany mají velkou účinnost, proto není divu, že tuhle mysteriózní pomůcku využívají s úspěchem herci, sportovci, vojáci i politici, očividně každý, kdo touží po přízni a ochraně z tzv. vyšších sfér. 

 

Nepochopená symbolika 

V těchto časech jsme konfrontováni s přemírou různorodé techniky, jež nás okrádá nejen o čas, ale také o vzájemnou komunikaci mezi lidmi. Přestáváme spolu mluvit, následkem toho je pak odcizení, které může vyústit až v terorismus. Jakou techniku mám na mysli? V tomto případě jsou to smartfony, tablety, veškerou mobilní a výpočetní elektroniku. Moderní zařízení současnosti jsou spravována „symbolickými tlačítky“, co ovládají jednotlivé aplikace u stávající elektroniky. Není snad nikoho, kdo by neznal třeba ovládací prvky ''+ -'' co zesilují či zeslabují zvuk u televizorů, DVD přehrávačů apod. U mobilních telefonů je výrazným tlačítkem tento znak ''#'', jde o takzvaný křížek, který se za tisíc let, klidně může změnit v uctívaný symbol nového věku, jestliže se lidstvu vytratí dostupné údaje o této dnešní době, asi tak jako nám o starobylé minulosti.

Jelikož jsem přesvědčen o tom, že současná civilizace nemá o své dávné historii dostatečné informace, neexistuje paměť lidstva potřebná k rozluštění mnohých záhad o samotném člověku, nejsme sto pochopit symboliku pradávných kultur a civilizací. Všechny tyhle znaky a symboly z dřívějška, co my dnes mylně považujeme za náboženské artefakty, mohly sloužit ke kontrole čehosi, o čem nemáme ponětí. Nilský kříž, neboli též Anch, byl ve starém Egyptě považován za jeden z nejdůležitějších amuletů. Představoval dvojí život, pozemský i nepozemský. Předně se však zastavme u toho nepozemského, ten je dodnes znalci na starověkou kulturu považován, za jakýsi život na onom světě, což je nesprávně interpretováno jak se za nedlouho níže dozvíte.

Anch byl ve starém Egyptě považován za hieroglyf narození, oživení a nesmrtelnosti. V této části světa, se s ním dnes můžete setkat kdekoliv. Na malbách a reliéfech, anebo uvnitř pyramid, případně v obchodech s upomínkovými předměty. Tento kříž je často spojován s bohyní Isis, ta byla nejuctívanějším bohem ve faraonově říši. Nelze pochybovat o tom, že Egypťané považovali nilský kříž za velice působivý symbol, šlo o jakýsi prostředek umožňující komunikaci s nadpozemskou sférou.

Domnívám se, že tento kříž nepochází z Egypta, ale nejspíš z bájné Atlantidy. Z mýtické Atlantidy nepřišly do Egypta jen vědomosti či technická vyzrálost, ale poznatky o vesmírné pravdě a neustále se opakujícím spirituálním životě. Jinak nelze civilizační vzestup starých egypťanů během takto krátké éry vysvětlit, když z ničeho nic vyrostly v této části světa stavby, kterým ani dnes nejsme schopni porozumět.

Uvědomme si prosím jedno, v tomto dávném světě starověkého Egypta, nebylo žádných otroků, i když jsme přesvědčováni o něčem jiném, co nekoresponduje s obecnou představou o této vytracené civilizaci. Kdyby tomu tak nebylo, nevznikl by tento známý výrok o pyramidách: „Všechno se obává času, ale čas se bojí pyramid“. Tím chci říct, že tyto pyramidální monumenty byly vybudovány s pomocí vyspělých technologií, nikoliv z otrocké práce!

K čemu mohl tento prastarý symbol (Anch) ve staré době sloužit, pokud v jistém slova smyslu znázorňoval dvě reality? Pohlédneme-li pozorně na anch, zjistíme, že se podobá klíči. Jak víme, klíč odemyká dveře do jiného prostoru, propouští nás tam i ven, z tohoto úhlu pohledu se lze dovtípit, že anch byl také klíčem, umožňující cestování v mezihvězdném prostoru. Mohla to být technologická pomůcka otevírající člověku jiné dimenze, jež se vymykají nynějšímu chápání a představám o nepozemském životě. 

 

I vědci vnímají naší existenci ve zcela jiném světle

Dovolte mi trochu fantazírovat, abych se pokusil vysvětlit to, co je z racionálního pohledu fakticky nevysvětlitelné. Jestliže jsem psal, že nilský kříž byl pro Egypťany znamením dvojího života, lze v něm také spatřit vesmírný prostředek, umožňující cestování v nepochopeném prostoru, který možná funguje na virtuálních základech vnímané reality.

Jakkoliv to může vyznít šíleně, tak to souvisí s tajemstvím pyramid, s hádankou o lidském zrodu a kosmickém mystériu! Co mne k tomuto bizarnímu názoru přivedlo? Úsudek těch nejpovolanějších, čili vědců. Někteří výzkumníci jsou toho názoru, že se vesmír chová jako gigantický hologram! Nebudu zabíhat do přílišných podrobností, na jakém principu fungují hologramy, ale v krátkosti se pokusím vysvětlit jejich technickou podstatu. Hologram je vlastně předmět vytvořený světlem, jde o odraz, který se vrací a vytváří z tohoto účinku obraz, co světlo zachytilo.

S tímto hologramovým efektem se již dnes setkáme u platebních karet, bankovek a různých samolepek. Zcela laicky bychom mohli z jistotou o hologramu prohlásit, že je to jakási fata morgána, přelud či klam. S pomocí hologramů můžeme vytvářet různé předměty, objekty, s touto technologií lze stvořit prostor, ba i vesmír, pokud budeme mít dostatek odvahy si něco takového představit. Jestliže existuje něco, co navozuje pocit zdání, pak lze v tomto kontextu hovořit o probíhající virtuální realitě, která odráží hmotnou skutečnost do nehmotné iluze. O důvodech a vzniku takto stvořeného vesmíru nelze ani spekulovat, zvlášť když se nám nedostává potřebných dat, která by mohla současnou civilizaci posunout kupředu, a to v pátrání po smysluplnosti vlastní existence. Jedno je však jisté, totiž to, že staří Egypťané byli velice dobře obeznámení, buď s virtuální anebo hologramovou realitou, jednoduše věděli o ní víc než my dnes!

Jelikož je pravda v mnohých případech bolestivá, musí zůstat zamlčena!

Vraťme se však k samotnému počátku tohoto článku. Kdybychom již dopředu věděli, co bude nebo nebude, naše představy o stávajících hodnotách by doznaly zásadních změn! Úspěch i neúspěch každého jednotlivce, byl vždy posuzován dle hmotných statků, vše se totiž neustále přepočítává (vyvažuje) na zlato a peníze, tedy na materiální zajištění, které je v tomto uspořádání pro kvalitu života sice nezbytné, ovšem z pohledu lidského charakteru a času, nemá materiální jistota téměř žádnou důležitost. Tohle dávno pochopili staří Tibeťané, kteří tvrdili, že všechno na světě je pomíjivé. Je zapotřebí pochopit, že všechny války světa, započaly z důvodu pomíjivé ziskuchtivosti, která na věčnosti nikoho ze slavných vojevůdců ani dobyvatelů vskutku neocení.

V každém válečném konfliktu jde pouze o bohatství anebo kořist, všechny ostatní důvody, byly a jsou jen druhořadé. Jakmile byste se dnes dozvěděli, že tento týden je tím posledním ve vašem životě, jakýpak význam v žebříčku vašich celoživotních hodnot, by měly potom nemovitosti, zlato, šperky a finance?  A kvůli tomuto přeludu se k sobě chováme hůř, než-li některá zvířata mezi sebou. Dokonce i náboženské rozepře, vždy sloužily a slouží k zastření onoho důvodu po zámožnosti.

I kdybychom celosvětově přijali jedno společné náboženství, stejně bychom se vytouženého klidu a míru nedočkali, protože jedni a titíž lidé toužící po moci, budou pokaždé z důvodu vlastního prospěchu, vymýšlet úklady zabraňující harmonickému soužití všech národů na tomto světě! Tudíž, pokud bychom již dopředu věděli, že po životě přijde znovu život, který bude v novém dějství zohledňovat skutky z předešlého bytí, podléhal by stávající rozum člověka současnému vzoru chování? Závisti, škodolibosti, zhoubné touze po mamonu, rasismu, panovačnosti, intrikánství, všem povahovým neduhům, co nepříznivě ovlivňují přirozenou dobrotu člověka. 

Co by se stalo, kdyby vyšlo najevo, že mimozemské civilizace skutečně existují, ba co víc, dokonce i to, že nás pravidelně navštěvují, a mohou žít s lidskou populací vedle sebe v koexistenci. Třeba je i váš nadřízený (vedoucí) mimozemšťan? Také se nedá vyloučit, že někteří lidé jsou ve skutečnosti nepozemského původu, aniž by oni sami o tom věděli.

Co by se stalo, kdyby se někdy potvrdila výše uvedená teorie o virtuálním bytí, k němuž jsme z nějakého, mně neznámého důvodu, nevědomě připojeni? Také to, že celý kosmos je obří virtuální realita.

Co by se stalo, pokud by byla pravda, že není nutné se vyživovat běžnou stravou, kterou lze nahradit všudy přítomnou a hlavně zdarma dostupnou pránou „světlem“.

Co by se stalo, kdybychom věděli, že existuje život po životě, že duchové nejsou jen výplodem našich vlastních představ?

Co by se stalo, kdyby náboženská díla, jakými jsou Bible, Korán i Tóra, byly vytvořeny jakožto tištěný sled událostí, které nás mají předem informovat o tom, co nás čeká a nemine? Konkrétně, že jednou nastane tzv. Poslední Soud, ve kterém bude zvlášť každý člověk souzen podle svého jednání na světě, a buď se dostane do nebe nebo do pekla. 

Většinu věcí zde uvedených můžeme snadno zavrhnout, i když jsme s těmito paranormálními jevy, buď v přímém nebo nepřímém spojení. Ale jakmile by se prokázalo, že na těchto bizarních úvahách, může být něco málo pravdy, co by se asi potom stalo? Předpokládám, že by nás tohle zdrcující odhalení, radikálně změnilo. Troufám si říct, že by šlo o změnu k lepšímu! Veškeré zlo na světě pramení totiž z bídy, strachu a hlouposti, touhy po majetkaření, a právě to oslabuje kladné stránky jinak dobrotivého člověka. Proto by se vytratilo negativní myšlení, což by posílilo dlouho zanedbávané lidství.

Taktéž stávající rozdíly mezi jednotlivými národy, o odlišnostech v náboženstvích ani nemluvě! Rázem bychom zjistili, že jsme součástí jednotného celku a společného vědomí, to rozhoduje o budoucnosti našeho biologického druhu. Je důležité přesvědčit každého o této pravdě, kterou nechce mocná elita z mnoha příčin uznat. Ale i u lidí v těchto nejvyšších patrech společnosti, se občas hýbou ledy tím správným směrem.

 

Vzpomeňme v této souvislosti na bývalého amerického prezidenta Ronalda Regana, který v OSN prohlásil: „Příležitostně si říkám, jak rychle by zmizely naše celosvětové rozdíly, kdybychom stáli proti nepřátelské hrozbě z jiného světa.“

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.