Bude rok 2010 rokem rozhodujícím?

Téměř všechny tzv. alternativní informační zdroje se shodují v tom, že rok 2010 bude minimálně velmi zajímavý a možná bude dokonce rokem rozhodujícím pro vývoj lidstva a Země. V situaci, kdy jsem přemýšlel o tom, co napsat o nadcházejícím roce (v době, kdy jsem takto uvažoval, se ještě psal rok 2009), jsem obdržel od čtenáře Ivo Štaudnera zajímavý příspěvek – článek, ve kterém nabízí mírně odlišný pohled na datování událostí spojených s transformací s názvem „2012, co když“. Článek je v plném znění na mých stránkách v rubrice Komentáře. Na základě mé reakce a dalšího společného rozvíjení původní myšlenky pak vznikl tento článek.

Stanovení jakýchkoliv dat jako určitých mezníků je vždy problematické, ale pokud chceme učinit nějaké logické závěry, je nutno vyjít z nějakých premis. Den 21.12.2012 je datem, pro které jako pro určitý mezník hovoří poměrně dost faktů i teorií. Druhým takovým datem, o které se opírá tento článek, bylo zvoleno datum 21.12.2008. Pro toto datum nehovoří již tolik předpovědí z dob minulých, ale na druhé straně většina citlivějších lidí pociťovala a pociťuje faktické změny, ke kterým dochází jak na úrovni společnosti, tak i na úrovni jednotlivých lidí. Kvantitativní i kvalitativní nárůst těchto změn je spojen právě s 21.12.2008. Změna energie byla skutečně vnímatelná a její intenzita má stále stoupající tendenci. Kromě toho odkazuji na zajímavý názor uvedený ve zmíněném článku.

Uvedené mezníky je možno si představit jako vrcholky kuželů, ovšem s tím, že na vrcholku kuželu začíná kužel nový, ale obrácený. Lépe je vše patrno z následujících obrázků. Pokud bych použil terminologie z názvu jednoho svého loňského článku, tak 21.12.2008 lze označit jako začátek konce a 21.12.2012 jako konec začátku.

Protáhneme-li si vymezující linie stěn kuželů, promění se okamžitě i jejich energetické působení a to graficky znázorňuje přesně stav, ve kterém se nyní nalézáme. Prolínají se zde dva útvary, každý s jiným nábojem. Je zde jednak dobíhající "starý" čas s „virtuálním“ vrcholem v roce 2012, s energiemi stále houstnoucího a stupňujícího se stresu a agresivity, bránící se svému konci. Zároveň se zde však již výrazně energeticky prosazuje něco nového, nabízejícího úžasné možnosti bez omezení a pro všechny bez rozdílu. Záleží jen na nás samotných, které alternativě vnímání přítomnosti dáme přednost.

Připustíme-li tuto hypotézu, dává nám to určitou šanci k pochopení stávajícího děje a možnost lépe se orientovat v situacích, které prožíváme, i v těch, které nás teprve čekají. Pro znázornění podobenství „energetické“ situace tohoto období jsou v následujícím obrázku vyznačena jednotlivá pásma barvami, které symbolizují více probíhajících jevů, které budou popsány z více úhlů pohledu a možná i úrovní poznání.

Jednotlivé barvy symbolizují výši frekvence vibrací energií pro určitá pásma převažující.
Pravděpodobně o něco přesněji znázorňuje podobenství následující třírozměrný obrázek.

Na graf je možno se podívat ze dvou pohledů, z pohledu vývoje jedné bytosti i z pohledu vývoje více či všech bytostí na Zemi (možná bych to zúžil na lidské a vyšší bytosti, čímž míním bytost jako např. Gaia).Z pohledu vývoje vědomí jedné bytosti

Na naše vědomí je možno pohlížet jako na jednotné, ale zároveň strukturované, velmi rozsáhlé a skládající se z mnoha navzájem souvisejících a prolínajících se částí a oblastí. V roce 2008 počíná nové a v roce 2012 končí staré. Množinu, jež je průnikem množin nového a starého, je možno vnímat jako ty oblasti vědomí, ve kterých dochází v našich vědomích ke konfliktu mezi starým a novým a je na nás, abychom se s tím vyrovnali.

Tuto množinu je možno rovněž chápat i jako zdroj našich transformačních potíží (jak se o tom nyní často píše), které nepochybně mají vliv i na naše těla (případně jejich potíže, ale i naopak zlepšení). Ty části množin spodního kužele (žlutá pole), která nejsou průnikem množin obou kuželů, jsou ty oblasti, které nejsou zasaženy novým (vyššími vibracemi). Ty části množin vrchního obráceného kužele (modrá pole), které nejsou průnikem množin obou kuželů, jsou ty oblasti, které nejsou zasaženy starým (nižšími vibracemi). Z toho by se dalo vyvodit i to (pozor jedná se o myšlenkovou konstrukci a nelze ji brát zcela doslovně), že jsou určité „staré oblasti“ (možná formy) vědomí, které s transformací končí a naopak, že jsou určité „nové formy“ vědomí, které s transformací přicházejí.

Tento průnik množin by rovněž bylo možno chápat jako pole, kde se střetávají vibrace vyšších frekvencí s vibracemi nižších frekvencí a dochází tak k jejich interferenci (Wikipedia - Interference [interferenční jev] znamená vzájemné ovlivňování, prolínání nebo střetání jevů či hmoty. Nejčastěji se jedná o charakteristickou vlastnost vln. Při jejich pohybu a prolínání se v určitém bodě vzájemně zesilují, zatímco v jiných bodech vzájemně ruší.).

Z našeho pohledu je samozřejmě vhodné, aby nakonec převládly vibrace vyšších frekvencí, čemuž je možno napomoci vhodným způsobem života (činy, emoce a myšlenky). Tématu zvyšování frekvence našich vibrací se věnuji v mnoha článcích.Z pohledu všech bytostí

Výše uvedenou myšlenkovou konstrukci je možno použít i na společnost „lidských“ bytostí s tím, že s transformací některé vývojové formy lidských bytostí budou končit a naopak nové se budou objevovat a v průniku množin kuželů se jedná o bytosti procházející procesem transformace.

Jestliže vezmeme "spodní" kužel s bodem 21.12.2008 ve středu základny a s vrcholem v bodě 21.12.2012 jako ukazatel nejen prolínajících se energií rozdílné výše frekvence, ale i jako znázornění určitého pole působnosti, vyplývá z grafu to, že od 21.12.2008 se do našeho prostoru rozšiřuje energetické pole s novou kvalitou, kterou nemusí každý plně akceptovat. Kdo není ochoten se přizpůsobit novým energiím, může z tohoto pole (znázorněného zelenou barvou) vystoupit pouhým úkrokem stranou do žlutého pole (či v tomto poli setrvávat) a dál pokračovat podle starých vzorců chování.

Dle grafu je možno úkrok učinit jak vlevo tak i vpravo, což nabízí zajímavé asociace.

Z grafu plyne, že čím více se blížíme k bodu zlomu, což je dle grafu konec roku 2010, tak tato možnost manévrování (oběma směry) postupně mizí. Z toho pohledu se zdá, že jak pro jedince, tak i pro celou Zemi může být konec letošního roku vnímán jako mnohem důležitější z pohledu rozhodnutí o směřování, než samotný konec roku 2012.

Na druhou stranu budeme a vlastně již jsme stále více ovlivňováni novými energiemi. Tento proces se zdá již naprosto zřejmý. Už při zběžném rozhlédnutí kolem sebe je možno vnímat, jak lidé reagují na zmenšování jejich manévrovacího a únikového prostoru vlevo i vpravo stresem a v mnoha případech i agresí. Ten, kdo již vstoupil do pole průniku množin a daří se mu v něm udržet s vědomím tohoto kroku, začíná mnohem intenzivněji tvořit svou budoucnost na vyšších vibracích.

Po zlomovém bodu 21.12.2010 se situace dost výrazně změní. Jak je z grafu patrné, zřejmě už bude přibývat možností, kdy bude možno určitým způsobem opustit buď částečně, nebo i zcela staré energetické a myšlenkové struktury a učinit úkrok stranou vlevo či vpravo ovšem již v pozitivním slova smyslu. Do té doby tato možnost v plné šíři neexistuje (upozorňuji, že stále je to závěr vyplývající z grafu, ne zcela nerealizovatelná možnost) a pravděpodobně to má svůj význam.

Procházíme určitou nutnou katarzí (katarze - vnitřní duševní očista dosažená vnímáním uměleckého díla, v daném případě uměleckého díla transformace), kdy máme možnost zvýšenou rychlostí se očistit od starých nánosů různých energetických bloků a závislostí, ale zároveň máme možnost ukazovat cestu i druhým. A být jim inspirací a pomáhat jim uchovat či získat nový směr.

Podíváme-li se na graf i z pohledu symboliky barev, je zajímavé, jak průnik žluté a modré barvy vytváří barvu zelenou, která je z pohledu většiny autorů charakteristická pro srdeční čakru. Rovněž tak geometrický tvar tohoto průniku je charakteristický pro ženskou energii. Zajímavé, jak i z geometrických podobenství plyne závěr zdůrazňovaný mnohými a často, že rozhodující roli pro úspěšnost transformace jednotlivců a celé země budou mít naše srdce a jinové energie.

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.