ATLANTIDA - VE STÍNU TAJEMNA A ABSOLUTNÍHO NEVĚDOMÍ (2)

Za časem nepravděpodobna

Člověk oproštěný od hmotného působení dokáže přemýšlet, zajímá se i o jiné věci, které nesouvisejí jen s hmotnými statky, protože ve společnosti, kde se matérie vyrábí, není majetek v životě lidském tou prvořadou prioritou. Takto od hmoty osvobozená lidská bytost se postupně začíná zajímat o různé záhady,   jež se vyskytují za abnormalitou nekonečna. Z jiného úhlu pohledu lze matérii považovat za úmyslně stvořenou oponu, která dokonale zastírá obraz viděného světa. Kým byla ale stvořena, anebo, co má být před námi zatajeno? V tomto případě jde o těžko stravitelné sousto, jež se dotýká prostoru a prostředí, v němž se odehrává to, čemu říkáme náš život. Vědomí lidstva je totiž zaneseno prachem nevšednosti, že je zapotřebí se tímto závalem prohrabat!

A mystika je tou správnou cestou, jak se obrátit k Tvůrci nebo Tvůrcům tajemné všudypřítomnosti, poněvadž kdyby se podařilo se napojit na jejich energetickou vlnu, mohli bychom se dozvědět, že nežijeme v prostředí, které se zrodilo z přirozených příčin. Opravdu je těžké tomu uvěřit, ale podle všeho se nacházíme v mezičasovém  prostoru, kde hodiny odbíjejí podle jiného časoklíče. V této časové neprodyšnosti sice platí tytéž přírodní zákony, možná také ne (?), jaké panují mimo tuhle naši obklopující realitu, ale podle jiné časové konstanty. Vskutku, dost možná setrváváme v odtržené skutečnosti od skutečného času, akorát díky materiální zaneprázdněnosti, nejsme schopni tuhle vedle nás působící dimenzi, nějakým způsobem detekovat.

Jedině s pomocí vlastní fantazie lze však naši sousední a také původní námi obývanou realitu, postřehnout či vycítit. Další možností, jak se dobrat k potřebným informacím o naší „předešlé domovině“, vede přes genom člověka, neboť v tomto zápisu DNA je uložena celá historie lidstva. Tohle si můžeme představit jako vhozenou láhev do moře, do níž byl uložen vzkaz, který musíme nejprve na širém moři ulovit – objevit, protože teprve pak bude možné se dostat k neznámému obsahu, jenž nabízí informace o minulosti, ale i budoucnosti. To, že je cosi takového možné, tedy, že v našich genech se vyskytují zásadní zprávy o zrodu člověka a jeho přetrvávající existenci, dokazují četné experimenty s lidskou DNA, do níž lze vložit nepředstavitelný objem dat.

George M. Church, profesor genetiky na Harvardu předvedl svoji technologii pro uložení dat do molekul DNA. Podle tohoto amerického profesora, datový objem lze ze 160 kilogramů pevných disků vtěsnat do jediného gramu DNA! Pokud by se s pomocí této metody vyrobil 1 gram DNA, mohlo by se do této paměti vnést cca. 700 terabajtu dat, což odpovídá více než 230 moderním pevným diskům o kapacitě 3 TB. Jestliže dnes dokážeme používat DNA jako paměťovou jednotku, do níž lze vkládat informace nejrůznějšího charakteru, pak si lze docela snadno představit, že Stvořitelé našeho časového pouzdra, ještě efektivněji využili tohoto datově úložného prostoru, jež skýtá tahle oblast lidského genomu. Vše výše uvedené vyznívá docela neuvěřitelně, nicméně, že je možné DNA využít jako důmyslnou paměťovou úschovnu dat, demonstroval  již zmiňovaný profesor George M. Church, který do organických molekul DNA v 96bitových blocích s 19bitovou adresou pro překlad, umístil obsah své knihy.

 

Není kapsa jako kapsa

Pokud Stvořitelé stvořili časovou kapsu, která ve své podstatě zastavila čas, pak nepochybuji o tom, že o tomto záměru podali a skrytě podávají nepřímá svědectví, jež se týkají zejména toho, koho tento oduševnělý projekt postihl. A to jsou živé a rozumem nadané duše, co si mohou přečíst nejen tohle zamyšlení. Pradávné lidstvo bylo zasvěcené tím nejsofistikovanějším způsobem, čímž je poselství a stvořený zápis v podobě DNA, v němž jsou na pravou míru objasněny veškeré kauzality týkající se záchrany lidstva, která  podnítila technologicky vyspělé tvůrce  k vytvoření čehosi, co lze nazvat časovou anomálií. Jak se ale k tomuto převratnému (objasňujícímu) zdroji můžeme dopracovat, pakliže jsou tyto informace součástí naší genové výbavy? Skrze niterné meditace dokáže člověk otevřít cokoli, proto nevylučuji, že i do této úvahy pronikly některá data z tohoto molekulového kanálu DNA!

Převážná většina lidí si stále myslí, že mnohé pokrokové popudy či inspirace vzešly z přirozených příčin obyčejné fantazie, která trvale koluje v naší mysli, ale nemusí tomu tak být vždy! S tímto výkladem můžeme objasnit četné záhady, jež se týkají významných proroků, zejména však vědou posedlých vizionářů.  Tito klíčníci nevědomě využili svého entuziasmu k odemknutí nedostupného obsahu v rámci uzavřené lidské DNA. Za těmito prolomenými zámky se nesporně nalézají důležité vědomosti, ovlivňující chod budoucnosti, ať už v pozitivním, případně i negativním slova smyslu. Jakmile porozumíme těmto slovům, začnou se nám postupně otevírat brány do jiných pozemských sfér, kde čas plyne jako voda, na rozdíl od těchto stojatých vod a tůní.

O časové kapse, o níž nemá nikdo ani potuchy, dokáží jen lidé s přemírou silné intuice  přemýšlet, neboť v tomto ohledu potřebný šestý smysl proniká do lůna velkého tajemství, v němž se už žádná logika nevyskytuje. Nicméně i to málo, z čehož lze vytušit, že hodiny našeho světa nebijí podle „venkovního – vesmírného řádu“, kde není pohyb času potlačen, důvtipnému člověku napoví, že žijeme za hranicí skutečného vesmírného bytí. Co tedy poukazuje na to, že jsme lapeni v časové pasti? Spousta badatelů z různých zemí se zabývá časoprostorovými anomáliemi, čímž po celé zemi dochází k odhalování zvláštních míst, kde se prý čas zpomaluje o 20 mikrosekund. Pozn. Časová anomálie je každý úkaz, který má přímý vliv na časoprostor a vždy pozmění chování jeho času.

V těchto lokalitách, kde byly naměřeny určité odchylky od normálu, se často odehrávají nevysvětlitelné úkazy, například je zde pozorováno UFO, anebo z neznámých příčin zde dochází k porušování přírodních zákonů, což se projevuje obrácenou gravitací, takže se vám odbrzděné auto samo rozjede do kopce. Jen pro zajímavost uvedu, že  v České republice se s takovým místem můžeme konkrétně setkat, a to na kopci u Moravské Třebové. Ovšem jsou i jiné pozice s podobnými úkazy, kde se navíc ještě odehrávají poněkud hrozivější fenomény,  kde mizejí lidé beze stopy. K těmto oblastem, kam není radno se vydávat, je bezesporu -  Bermudský trojúhelník. V tomto pásmu o rozloze 134 105 kilometru čtverečních, ve vzduchu tu mizí letadla a na moři zas lodě, a to doslova jako pára nad hrncem. Často zde selhává veškerá elektronika, případně se v těchto tajemných vodách objevují mysteriózní světelné koule, s nimiž se také při své plavbě roku 1492 setkal Kryštof Kolumbus.

O čem to vypovídá? Pakliže se dovtípíme, že tyto mysteriózní místa nejsou výsledkem obyčejné hříčky přírody, ale jakýmisi multidimenzionálními propustmi, jenž umožňují průchod mezi časově oddělenými světy, pak není těžké porozumět tomu, že představa o vzájemně propojených mnoho-světech, nám neposkytuje tolik potřebnou jistotu, jakou naše vědomí od nás neustále požaduje. Každopádně strkat hlavu do písku před obrazem nezkreslené skutečnosti, navzdory tomu, že jí nerozumíme, to by ovšem bylo poněkud pošetilé, neboli tristní řešení, že! Pokud jsem se v úvodu článku zmiňoval o tajemnu, jakožto o směru a cestě k dosaženému poznání, tak věřte, že časová kapsa v této úvaze hraje významnou roli v odpovědi na otázku: proč se ve světě odehrává tolik nevysvětlitelných fenoménů a podivností, s nimiž se musíme potýkat.

Jakmile se však zbavíme zbytečných obav a strachu, který nás omezuje ve všech možných oblastech bádání či výzkumu, pak můžeme dojít na pomyslný vrchol ledovce, odkud lze spatřit cestu ven  z nepropustného labyrintu, jemuž se říká – REALITA. Racionální člověk těžko uvěří tomu, co není vidět, ale kdoví, jestli se kvůli tomu vědci ve Švýcarském CERNu nepokoušejí vytvořit časoprostorovou bránu, která by nám umožnila alespoň krátký pohled za hranici našeho vlastního bytí, a tím není tento časově potlačovaný prostor, o němž v tomto příspěvku hovořím jako o časové kapse. Buď jak buď, ale pokusy o prolomení časového kontinua z nějakého důvodu již delší dobu probíhají, třeba ve zmiňovaném CERNu! Co stálo za stvořením časové kapsy, která nás odpojuje od reálného vesmírného času? Proč žijeme v časové pasti? Kvůli vytracené minulosti nemáme přímé důkazy o epoše, v níž došlo k určitému zásahu, jenž  zapříčinil tuhle soudobou amnézii (výpadek paměti) všemu lidstvu.

Kromě paměti DNA, kde je se vší pravděpodobností vše o našem bytí či nebytí uvedeno, jak jsem již vysvětlil výše, tak se i na tomto tajemném poli se občas zableskne, zvlášť když jsou odhaleny zprávy,  jimž nebyla věnovaná dostatečná pozornost. Posuďte sami tohle níže uvedené vysvětlení, v němž se můžete ledacos dozvědět, konkrétně to, že svět nemusí být takový, jaký by měl podle nás být!Musím vás ještě upozornit, že jde o 106 let starou otištěnou zprávu, to však nic nemění na důležitosti tohoto oznámení,  o němž si my všichni můžeme myslet své. ČTĚTE POZORNĚ!...

-pokačování-

Další díly