ASTERISMUS NOVÉ VĚDOMÍ A SMĚR KE VZNIKU SPOLEČNOSTI KOSMICKÉ (1)

Mnohokrát jsem přemýšlel nad tím, proč jsou dějiny lidstva psány krví, popřípadě z jakého důvodu dochází k neustálým konfliktům a rozepřím mezi jednotlivými národy, společnostmi, ba i jednotlivci, zvlášť když je náš lidský život velice krátký, natož abychom mu dokázali porozumět. Říká se: „Co hlava, to názor“, ovšem ve spletitosti nepřeberných zpráv se lze jen těžko vyznat, nelze se v tom čemu máme věřit orientovat, abychom nenaletěli všelijakým podvodníkům, kteří komukoliv slíbí cokoliv, aby pak s námi podvedenými obětmi mohli zacházet jako s odpadem, což jim přináší obrovskou moc a pocit absolutní nadřazenosti.

Adolf Hitler - německý nacistický politik rakouského původu napsal knihu: Mein Kampf - Můj boj. Z tohoto názvu lze vytušit, že jde o boj jednotlivce, egem pohlceného člověka, který chtěl ve svém životě cosi změnit, a to se mu bohužel podařilo, pakliže je považován za největšího zločince, který byl odpovědný za vyvražďování Židů, Slovanů, a jiných neárijských obyvatel. Ego, jenž ovládlo Adolfa Hitlera, zapříčinilo smrt 47 milionů civilních obyvatel, celkové ztráty na životech způsobené druhou světovou válkou představují více než 72 milionů lidí. Pozn. Čtyři z deseti mladých nevědí, že holokaust zabil miliony Židů. Dvě třetiny neznají Osvětim.

Pokud začínáte postupně chápat, co stojí za veškerým zlem tohoto světa, pak jste na dobré cestě k poznání, které vám závažnou příčinu veškerého příkoří, může objasnit. Ano, ZLO a NÁSILÍ - to souvisí s naším egem, které je tou pomyslnou rozbuškou v životě lidském, co dokáže z mírumilovné bytosti učinit krvelačnou stvůru. Jako konzument masa, který je ochoten se vzdát veškerých masových pokrmů, a to ve prospěch vyššího cíle, rád bych tedy uvěřil tomu, že negativní působení mého ega, bylo dostatečně potlačeno, čímž nedošlo ke znečištění bohulibých myšlenek, z nichž se může zrodit náprava, kterou lidstvo potřebuje jako sůl!

K tomu mi pomohlo poznání, přesněji řečeno, uvědomění si toho, že ve vesmíru se zmiňované ego vytrácí, neboť v tomto prostoru přichází o svoji sílu a moc, protože v nebezpečném kosmickém prostředí se musíte řídit kolektivním heslem a vědomím: „Jeden za všechny, všichni za jednoho!“ A tak jsem sepsal civilizační kodex, jakýsi systémový koncept, jenž má nenásilné ambice nahradit stávající světový řád, který je prokazatelně založen na hladovém egu a neustálém soupeření, z něhož se zrodily dvě světové války, bída s nouzí bez vyhlídek na lepší budoucnost (podle OSN je ve světě 820 milionů lidí, kteří nemají dostatek potravin). Naše planeta kvůli nenasytnému egu umírá, a to je skutečnost, kterou nelze popřít, tudíž je zapotřebí s tím cosi udělat, než bude příliš pozdě! Pouhé výkřiky však nestačí! Musíme jinak přemýšlet, abychom se z této současné letargie vzpamatovali a mohli se vydat vstříc předurčenému cíli, který se nalézá ve hvězdách. Není asi náhodou, že jsem vytvořil systémový koncept, společenský řád, který jsem pojmenoval jako - ASTERISMUS.

 

Co je to asterismus?

Asterismus je výrazná skupina hvězd na obloze, které nepatří mezi 88 oficiálních souhvězdí. Díky tomu, že asterismus souvisí s hvězdami, je takovéto pojmenování pro budoucí civilizační řád a systém, víc než výstižné. Asterismus koresponduje se slovem hvězdný, a tak není trefnějšího názvu, který přesně definuje fungující společnost založenou na hvězdném principu. V tomto předloženém pojetí vám bude podrobně vysvětleno, co v tomto návrhu znamená hvězdný řád, který lze aplikovat do našeho moderního světa. Navzdory tomu, že je dnešní svět postaven na vyspělých technologiích, přesto postrádáme v tomto uspořádání tomu odpovídající společenské zřízení, které by odpovídalo dosaženému pokroku, ale i evoluci, jež je spjatá s dokonalostí, jenž jde ruku v ruce s povznesením celého lidského rodu.

Nepochybuji o tom, že za vším stála vyšší prozřetelnost, která v mých představách podnítila zrození čehosi, co bylo pojmenováno asterismem. Z této představy a vyššího vnuknutí může povstat asterická společnost, čímž je moderní civilizace, v níž se snoubí kosmické zákonitosti, které lidstvu pomohou překonat očekávané potíže s nastupujícím novým věkem a nevyhnutelnou transformací sjednocujícího se lidstva. Zastaralé a nevyhovující tržní hospodářství musí být čímsi novým nahrazeno, aby se taková změna promítla do každodenního života všech obyvatel globálního světa.

Říká se, že změna je život, ale když tohle rčení otočíme, hned pochopíme, že ve skutečnosti život představuje změnu, proto jsme neustále našim vědomím nabádáni k tomu, abychom přemýšleli, neboť uvažování zavdává důvod ke změně. Jednodušeji to lze shrnout tak, že nad čímkoliv se mohou zamýšlet živé a inteligentní bytosti, poněvadž to, co je neživé, nepřemýšlí! Pěkně to do sebe zapadá, akorát si musíme přiznat, že mnohdy pouhé přemýšlení nestačí, pokud chceme dojít k poznání něčeho, co nám může rozšířit obzory nad vším, co souvisí s tajuplným životem.

Jelikož patřím k těm lidem, kteří nevnímají život pouze z materiální perspektivy, ale i z duchovního úhlu pohledu, intuitivně jsem dospěl k závěru, že věk, kdy má přijít cosi zásadního, zřejmě právě nyní nastal! Éra velkých systémových změn a zvratů je už tady, probíhá v plném proudu, a nejde jen o ledabylou proměnu, ale o dosud bezprecedentní opravu společenského řádu a mentální změnu lidstva, kterou lze považovat za konec dosavadní civilizace. Tak jako tomu bylo v dávnověku, kdy z povrchu zemského zmizely legendární národy a kultury, například staří Sumerové či Egypťané apod., dochází i dnes k postupnému zániku stávajícího světa, který se už přímo řítí do propadliště dějin.

Každý den, každou hodinu, každou minutu, dochází k vibracím ve společnosti, aniž by někdo tyto otřesy postřehl či pocítil. Pravděpodobně je to zapříčiněno tím, že se tyto civilizační pulsace zrychlují, a tím vzniká jejich nepostřehnutelnost. Čím rychleji jede auto, tím hůře lze zachytit jeho detaily, že. Z jakého důvodu dochází k tomuto zrychlování? Příčin může být hned několik. Jednak se urychluje technický pokrok, jemuž mnohdy nestačíme, ale navíc na nás působí kosmické síly, jenž mají značné účinky na naše planetární těleso a veškerý život, který se na něm nalézá.

Jako jedna z mála civilizací v tomto čase naší existence, máme tu poctu se této proměně podívat přímo do očí, protože stávající věk končí, což znamená, že přijde zcela odlišný (nový) civilizační řád a systém, který konečně lidstvo posune blíže ke hvězdám, neboť ve hvězdách je pravda o nás samých.  Jestli to bude asterismus, to opravdu netuším, každopádně zrozená asterická společnost představuje rozumnou volbu, která nabízí šanci pro nově se rodící svět a civilizaci. Mělo by se v této společnosti něco přihodit, ale možná se nic rozhodujícího nestane. V takovém případě hrozí civilizaci hnilobné procesy, strádání, chaos, beznaděj, potažmo konec světa, což znamená zánik lidstva.

-pokračování-

Další díly