ASGARDSKÁ ŠKOLA STAROSLOVANSKÝCH VÉD - NÁVRAT KE KOŘENŮM NAŠICH PŘEDKŮ, Ukázka studentských poznámek (1)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

25.07.2013 Esoterika

Staroslovanské svátky

Staroslovanská tradice říká, že když se setkají přátelé, mají se obdarovat. Velký svátek a malý svátek. Dle staroslovanského kalendáře je v podstatě každý týden nějaký svátek. Přiblížíme si význam a duchovní potenciál jednotlivých svátků v roce. Z praktického hlediska budeme vědět, jak se jednotlivé svátky slaví. Svátek je agregor a každý agregor má svého ducha. Při oslavě se spojujeme s tímto duchem (agregorem), který v sobě nese nějaké poselství, a který nás nějakým způsobem obohatí.

Svátky byly oslavné ceremonie, kdy lidé dávali Bohům najevo, že si uvědomují, myslí a nezapomněli na určité věci. Šlo o připomenutí si určitých důležitých aspektů.

Svátky často oslavovaly velké lidi, hrdiny staroslovanského národa. Jednalo se o patriarchy nebo kněží, kteří se zasloužili o dobro a blaho staroslovanského národa.


Ramchat

Svátek Nového roku

Svátek připadá na podzimní rovnodennost. Tento svátek patřil u našich předků mezi největší svátky v roce a dlouho se na něj připravovali.

Den začíná meditací. Meditace by se měla provádět v přírodě za ranního kuropění. Tématem meditace je právě končící rok a retrospektivní ohlédnutí se za vším dobrým i nedobrým. Meditace může trvat i dvě hodiny, protože je potřeba detailně projít každý z uplynulých devíti měsíců a připomenout si všechny důležité a podstatné záležitosti související s předchozím rokem.

Po ukončení meditace jdeme k nejbližšímu vodnímu toku. Po cestě nasbíráme devět na zemi spadaných listů. Jakmile dorazíme k vodnímu toku, měli bychom mít devět listů. Svlékneme se a vstoupíme do vody. Podle toho zda se nacházíme v řece nebo potoce se ve vodě posadíme nebo postavíme tak, že čelem stojíme po směru toku vody (voda přitéká zpoza našich zad). Lístky držíme stále v ruce. Svojí myslí a svým vědomím splyneme s vodním tokem. Srdcem požádáme ducha daného vodního toku o přijetí a očistu. Poté omyjeme celé tělo včetně hlavy vodou.

Přistoupíme k loučení se s jednotlivými měsíci uplynulého roku (každý lístek v ruce představuje jeden měsíc). S velkou úctou a pokorou poděkujeme každému měsíci (začínáme od prvního měsíce), a zároveň vyslovíme potěšení z nového setkání se v tomto novém roce. Požádáme Svati Bora o přízeň, zdraví, a hojnost v daném měsíci a lístek pustíme po vodě. Poté pokračujeme k dalšímu měsíci, zopakujeme celý proces, požádáme Boha Svaroga o požehnání atd. a pustíme druhý lístek po vodě. Takto pokračujeme dál – 3. měsíc - Patron Nežbog, 4. měsíc – patron Veresa, 5. měsíc – Bohyně Tara, 6. měsíc – Bohyně Lada, 7. měsíc – Bůh Chors, 8. měsíc – Bůh Kupala a 9. měsíc – Bůh Stribog.

Následně projdeme křestem do nového roku tím, že ponoříme hlavu pod vodu. Poděkujeme duchovi daného toku za možnost tohoto malého obřadu a zeptáme se ho, zda nepotřebuje protislužbu (odbahnění v nějaké časti, vynesení kamenů apod.). Mezitím nám uschne voda na těle (vodu neutíráme) a vydáme se k domovu (můžeme zpívat písně – novoroční koledy).


Rituál vděku a díků k duchu příbytku

Přijdeme domu a zahájíme další rituál vděku a díků, který je směřován k duchu příbytku. První fáze spočívá v úklidu vnitřního chrámu našeho příbytku a vyhledáme místnost, kde se vyskytujeme nejčastěji. Před tím, než se posadíme na zem, shromáždíme kolem sebe do kruhu květiny. Pakliže máme doma minerály, můžeme vytvořit ještě jeden vnitřní kruh z kamenů.

Posadíme se do středu kruhu a uvedeme se do relaxačního, meditačního stavu. V tomto stavu poděkujeme duchovi našeho příbytku za jeho péči, ochranu, moudrost a inspiraci. Zároveň se zeptáme ducha našeho příbytku na jeho pocity a zda můžeme vykonat něco v rámci protislužby. Květiny zalejeme vodou, kdy během zalévání vůči květinám projevíme určitou míru pozitivního citu.

K obědu je připravován salát celou rodinou (podílejí se na něm muži, ženy i děti) před domem, nebo na zahradě. Muži připravují zeleninu – pracují s plodem – Jang polaritou (strouhají, krouhají, loupají atd.), ženy připravují zálivku – pracují s vodou – Jin polaritou a děti ochutnávají (zálivku i plody).

Když je toto všechno připraveno, mělo by být 12 hodin. Úderem dvanácté hodiny by se měla rodina sejít k jídlu. Jí se vsedě na zemi.

Na jednu mísu připadali tři lidé, kteří seděli do trojúhelníku, a uprostřed byla mísa. V případě, že bylo více členů rodiny, bylo kolem středu více trojúhelníků. Střed symbolizuje slunce Jarilu, energetický okruh středního charakteru symbolizující země a vnější okruh symbolizující systémovou ochranu – auru slunečního systému, která je složená ze zvířat (kolem dokola by měla být zvířata – koně, vlci, psi, kočky, draví ptáci atd.) a každé zvíře má před sebou potravu. V případě, že se oběda účastnili patriarchové, měl každý u sebe svou vlastní misku a seděl uprostřed.

Nádobí po obědě bylo umýváno v potoce a zpívaly se u toho písně. Voda potoka byla považována za posvátnou. Docházelo nejen k fyzickému čištění, ale i k energetizování nádob – nádoby byly většinou dřevěné, dřevo do sebe absorbovalo energii rodového toku a energie z těchto energeticky nabitých nádob sublimovala a prostupovala do dalších pokrmů jedených z těchto nádob.

Odpoledne se hrály různé hry, provozovaly se radovánky a pila se medovina (pití medoviny probíhalo v duchu střídmosti a v duchu rituálu, jelikož medovina je produktem včel a ty jsou obrovským symbolem píle a darů přírody, pitím medoviny se oslavovaly dary včelstva a dalších živočichů, které poskytovaly v dané přírodní hierarchii).

Večer se zapálilo do kruhu devět ohňů, a jako strážci ohně byli vybráni lidé, kteří se v daném roce nejvíce zasloužili o prosperitu rodu a jejich úlohou bylo udržovat oheň až do kuropění následujícího dne. Tyto ohně se nazývaly varga (z tohoto slova následně vzešlo slovo vatra) a strážci ohňů byli varginové. Základem večerního programu byl tanec velkého Ra-M-Chy, kterého se zúčastnili úplně všichni členové daného rodu, kteří se zúčastnit mohli. Večer byl půst.

Stařešina, patron či patriarcha rodu udeřil přesně o půlnoci 108x na zvon. Když se patriarcha chystal bouchat do zvonu, všichni ztichli, každý seděl na zemi u některého z ohňů a platilo, že pakliže si při úderu na zvon uvědomíš jeden ze svých hříchů, který jsi učinil v daném roce, velký Ra-M-Cha ti ho odpustí (co úder, to odpuštění). V optimálním případě tedy mohlo být odpuštěno až 108 hříchů. Ale aby toto fungovalo, musí celý den probíhat ve výše uvedeném rituálu a je nutné být v celkové harmonii. Po té, co po 108 zazněl zvon, vlci několikrát zavyli a rozhostilo se hluboké ticho (aby byl slyšet dech Ra-M-Chy, praskání ohně a zvuky přírody). Ticho trvalo tak dlouho, dokud nepromluvil patriarcha rodu, který pronesl první věty roku, těmi požehnal svému rodu a o každém z rodu něco řekl (vyzdvihl jeho přínosy, jeho pozitivní rysy a požehnal mu do nového roku).

Po projevu patriarchy se všichni odebrali ke zvířatům a objali je, aby společně se zvířaty uvítali nový rok. Zároveň nasypali zvířatům první pokrm a byl to první pokrm daného roku, který dostala zvířata. Lidé zůstali nadále o hladu a ulehli ke spánku. Vzhůru zůstali pouze varginové – strážci ohňů a s prvními paprsky Slunce uhasíná oheň, který sám uhořel. Posvátný popel z těchto ohňů se uložil do dřevěných bedýnek, uchoval se a použil se na jaře k pohnojení půdy. Druhý den ráno se dojídají potraviny z předcházejícího dne a začíná standardní den.


Den Ivana Omského

Slaví se 4. den měsíce Ramchat.

Ivan Omský byl kněz, který žil ve starověku v dnešní omské oblasti. Byl nadán léčitelskými schopnostmi, byl uctíván a oblíben mezi lidmi tím, že na jedné straně lidi léčil a pomáhal jim, za což mu lidé přinášeli dary,ale on tyto dary převáděl na milodary a ty dával dalším potřebným lidem. Sám žil v chatrči o vodě a chlebu, kde nakonec zemřel.

Tento den bychom měli někoho s láskou obdarovat. V tento den má obdarování rituální náboj. Je potřeba obdarovat nezištně, potřebného potřebným.

Zapálíme svíci, která by měla mít světle modrou barvu – barvu nebeské oblohy, kterou zapálíme v pravé poledne a měla by svítit do půlnoci.

Daný den je dnem vzorů patriarchy Ivana Omského. Daný den se tedy buď postíme, anebo přijímáme velmi skromná jídla (ořechy, slunečnicová semínka apod.). V daný den jsme vzorem skromnosti po všech stránkách.
Existují zde výjimky, které se váží k několika aspektům. Připadá-li na tento den

  • oslava zemřelého (kar),

  • svatba,

  • oslava přijetí nového člena rodu,

  • narozeniny nejbližších (otec, matka, sourozenců, dětí a nás).

Rituál postu či minimálního příjmu potravy se nevztahuje na nemocné jedince rodu (včetně těhotných žen), přestárlé a děti do 12 let věku.


Den sklizně

Slaví se 6. dne měsíce Ramchat.

Je to svátek, kdy se oslavují dary přírody spojené s vinnou révou. Vinná réva byla velmi rozšířeným pěstitelským produktem našich předků. I když naši předci dokázali dělat víno jako takové, tak upřednostňovali použití vína – jako čerstvé plodiny, ve formě šťávy (moštu, který se dal uskladňovat) nebo ve formě hrozinek (sušené).

Vinobraní spočívalo v uzamčení vinic. Ráno po vydatné snídani se rod vydal na polnosti, kde se pěstovala vinná réva. Ženy měly na hlavách věnečky z vinné révy, které se vyráběly tak, že se k sobě svazovaly 4 hrozny bez listů.
Poté průvod vyrazil na vinici. Vpředu vyrazil patriarcha rodu, za ním stařešinové a vždy po třech účastníci rodu. Napravo šel muž, nalevo žena a uprostřed dítě. Dítě nemuselo být dítětem jich dvou, děti se tedy rozdělily mezi páry, které neměly děti. Trojice se vedla za ruce.

Následujíci vzorec energetických vazeb se nazývá dynamická mandala.

Jakmile se průvod dostane na pole nebo do úrodné oblasti, tak se průvod rozdělí na 4 skupiny, které odpovídají 4 světovým stranám. Každá skupina odpovídá také jednomu živlu. Skupina na severní straně odpovídá živlu vody, na východní straně odpovídá živlu vzduchu, na jižní straně odpovídá živlu ohně a skupina na západní straně odpovídá živlu země.

Stařešina nebo patriarcha spolu se svými staršími postupně pracuje s každou z těchto 4 skupin. Patriarcha začíná pracovat se skupinou na východní straně, tedy skupinou odpovídající živlu vzduchu. Předstoupí před vedoucího skupiny (patriarcha alegoricky zastupuje Slunce Jarilu, ale i energie božského charakteru). Vedoucí skupiny poděkuje bytostem větru za jejich přízeň a toto poděkování v podstatě přijímá patriarcha rodu. Přichází krátký skupinový rituál, kdy se skupina seřadí do kruhu a prostřednictvím zpěvu vzdají hold Bohům větru.

Následně patriarcha přistoupí ke skupině na jihu, kde u této skupiny hoří oheň. Skupina prostřednictvím svého zástupce vyjádří vděčnost za přízeň Bohům ohně a přistoupí k rituálu kolem ohně (vytvoří kruh), prostřednictvím zpívaných manter a písní vzdávají hold příslušným Bohům.

U skupiny na západě korespondující s živlem země směřuje celkový rituál k Bohům Země, především k Bohyni Mitgard. Během rituálu se vykope jáma a do této jámy ženy vloží věnečky z vinné révy, které měly na hlavě – jde o obětní dary – část úrody, prostřednictvím kterých vracejí Mitgard určitou část energie. Jáma je nakonec obřadně zakryta hlínou.

V závěru přistoupí k poslední skupině na východě, která koresponduje s živlem vody a je vzdáván hold Bohům vody. Patriarcha v dřevěné misce přijme speciálně připravenou posvátnou vodu, která je připravena den předem, a která pochází z rodového vodního toku. Touto posvátnou vodou patriarcha za vyřčení specifických modliteb pokropí danou vodou půdu příslušné vinice. Tato posvátná voda je nabitá energií všech zbývajících živlů prostřednictvím speciálních postupů.

Nakonec celý průvod vezme část své úrody a tuto část úrody darem rozdělí mezi své rodové sousedy. Tato tradice patřila mezi nejsilněji prožívané a realizované tradice v oblasti staroslovanského rodového ritu.

-pokračování-

Studio Esoterních Věd zve srdečně všechny zájemce na speciální letní kemp "Asgardské Školy Staroslovanských Véd". Pro studenty je připraven bohatý studijní a relaxační program v nádherné přírodě Slezských Beskyd a mnoho doplňkových akcí. Pro podrobný obsahový intinerář týdenního studijního kempu a formulář pro přihlášku naleznete po kliknutí na tuto upoutávku. K dispozici je posledních deset studijních míst. Těšíme se na osobní setkání s Vámi.

Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.

Další díly