Základní informace o pí

, nebo π, je jednou z nejvýznamnějších matematických konstant. Představuje poměr obvodu jakéhokoli kruhu k jeho průměru v eukleidovské geometrii. Také je to hodnota poměru obsahu kruhu ke čtverci jeho poloměru. Mnoho vzorců v matematice, vědě a inženýrství obsahuje πMatematická konstanta je reálné číslo, které v matematice vyvstává přirozeně. Na rozdíl od fyzikálních konstant jsou matematické konstanty definovány nezávisle na fyzikálním měření.

Jinými slovy, v matematice – jazyce Stvořitele – jsou fyzikální a metafyzické konstanty nebo zákony, které určují všechno, včetně přírodních struktur, fungování a rovnováhy. Současné je rovno přibližně 3,14159. Je proto uváděné jako „iracionální číslo“, nemůže být proto vyjádřeno jako zlomek m/n, kde m a n jsou celá čísla.  Jeho vyjádření za desetinnou čárkou tedy nikdy nekončí nebo se opakuje. Navíc je to i „transcendentní číslo“, což znamená, že by ho nikdy nemohla vytvořit žádná algebraická operace celých čísel (mocniny, odmocniny, součty atd.).

Tato 36-ti cípá hvězda, cymaglyf, byla vytvořená výzkumníkem Johnem Stuartem Reidem za použití čistého tónu 528 Hz. Reid uvedl, že tento druh obrazu je zcela unikátní, zejména protože rozděluje kruh do 36-ti částí, kdy má každá 10 stupňů. Tato informace se shoduje s matematickými analýzami Vica Showella ukazujícími, že 528 Hz, spojených s 5280 stopami v míli, je stěžejních pro posvátnou geometrii kruhu.

Na Wikipedii se píše, že „v celé historii matematiky se objevují snahy vyjádřit π přesněji a pochopit jeho povahu; fascinace tímto číslem se dokonce zeširoka přenesla i do kultury“.

Tato fascinace přesností pí je předmětem příspěvku Vica Showella.

 

Základní informace o posvátné geometrii, fí a zlatém řezu

Zlatý řez, známý také jako božská proporce, zlatý poměr nebo zlatý díl, je číslo, se kterým se často setkáte při zjišťování poměrů vzdáleností v jednoduchých geometrických obrazcích jako jsou například pětiúhelník, pentagram, desetiúhelník a dvanáctistěn. Zlatý řez je možné najít v pyramidách v Gíze a Parthenónu v Athénách a jsou důležité v trigonometrii. Když například rozdělíte 360° kruh na pět částí, kdy každá bude mít 72°, dostanete pětiúhelník, jehož všechny rozměry jsou založené na vazbách . Proto spolu fí, pí a 5 (Fibonacciho číslo) souvisejí prostřednictvím trigonometrie.

Dale Lohr, odborník v této oblasti analýzy, přispěl následující rovnicí definující vztah mezi pí, fí a 5 jako následující:

Pí = 5 arkus kosinus (.5 fí)

Všimněte si, že úhel ½ fí, nebo .5 fí, je 36 stupňů, kterých je v kruhu 10 nebo 5radiánech pí.

Související cymaglyf je ukázán na obrázku výše. Ten byl vytvořen Johnem Stuartem Reidem, průkopníkem v akustickém výzkumu a cymatických měřeních. Reid testoval přenos frekvence 528 Hz vodou a výsledek nafilmoval. V souladu s Lohrovými příspěvky Reid ukázal, jak frekvence 528 Hz unikátně vytváří 360-ti stupňový kruh obsahující 36 uzlů, každý dokonale o deseti stupních.

To dokazuje, že úhel .5 fí je tvořen z 528 Hz a následně struktury kruhů závisejí na matematické signatuře nebo tvůrčí energii 528.

 

"528" ve vesmírné konstrukci

Cymaglyf na výše uvedeném obrázku zobrazuje ohromující výsledek frekvence 528 Hz, kdy rezonuje vodou a předává poselství o kosmické koncepci, celkové konstrukci a boží LÁSCE.

Ve středu cymaglyfu je „černá díra“, uprostřed struktury „69“. Fyzikové uvádějí, že vesmír vzniká z černé díry. Centrální symbol 69 (jin/jang) je podobný struktuře  vesmíru ve smyslu dvojitého toroidu zakreslená fyzikem Nassimem Harrameinem a matematikem Marko Rodinem. Jejich nezávislé závěry dokazují tvar vesmíru jako „dvojitou koblihu“, jejich práce jsou po odborném posouzení široce přijímány. Rodinova a Harrameinova díla budou blíže popsáný později.

V ezoterickém kontextu vypadá středové vyobrazení 69 jako trojice rtů, nebo stydkých pysků, ze kterých se rodí rezonující struktury 36cípé hvězdy. To odráží čistý vibrující kruh stvoření. Jak je zmíněno na začátku tohoto materiálu, velmi zajímavou vlastností 528 je, že jde o desetinnou variantu míle5280 stopami, která je postavená na posvátné geometrii kruhu a je tedy důvěrně spojená s konstantami a fí.

Při zkoumání geometrie pyramid, jelikož souvisí s pí a, Showell uvedl: „Nyní víme, že pyramida pracuje bezchybně na stopy“.

Také došel k závěru, že tento nález vztahu 528 a míle tomu dává přednost před 396 v kontextu zvažování relativní významnosti frekvencí Solfeggio pro posvátnou geometrii a matematické konstanty.

Číslo 396, na které Showell poukazuje, je prvním tónem – nazývaným „UT“původní hudební stupnice Solfeggio. Podle definice má vztah k elektromagnetismu a všem ostatním tónům v hudební stupnici. Tato frekvence, podle Webster’s Dictionary, také představuje celé spektrum lidských emocí, od zármutku po radost.

Showell dále shrnoval své úžasné analýzy čísla 528 a jeho relativním významu ve vesmírné konstrukci v porovnání s 396, začal sinusem „zeměpisné šířky“ čtyřstěnu, stanoveným Richardem C. Hoaglandem (odborníkem na fyziku prostoru/času); sinus 19,47122061 = 0,333333333. (Čtyřstěn je mimochodem struktura vody.)

(Poznámka autora: Také stojí za povšimnutí, že kdykoli vidíte celá čísla, opakující se čísla nebo vzorce čísel vpravo od desetinné čárky jako například právě u 0,333333333~ až do nekonečna, jde o racionální číslo, opak iracionálního čísla. Tento rozdíl je velmi důležitý a bude opět blíže řešen v Kapitole 9 při odkazování na výzkum Ernesta McClaina a „naléhavý problém“ týkající se 528 nazvaný „pythagorejská čárka“.)

„Vzorec používající 19,47122061 k získání hodnoty pí má veliký důsledek,“ uvedl Showell.

Hlavní vodítko, které jsem měl bylo, že 528 ÷ 6 = 88, což je siderická perioda Merkuru (Poznámka editora: Siderická perioda Merkuru je míra pohybu Merkuru ve vztahu ke Slunci.)

A v celém 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, … systému, jako s 11 x 8, s nejvyšší hodnotou do 99 pro matematiku 4D hyperkrychle, to s Merkurem 88 výše funguje pouze u 528 (zapadá tedy do tohoto systému).

528 ÷ 6 = 88 mě přivedlo k výšce pyramidy 481, co je hodnota planetárního synodického cyklu 481 x 88 = x. (tj. 481 x 88 = 42 328)

Poté x vydělené synodickou periodou Marsu a Jupiteru 816,5 = 51,840~a sklon Velké pyramidy v Gíze je toto číslo, 51,8427~. 

To NENÍ náhoda!

528 ÷ 396 = 1,333333. A ten postup funguje u různých frekvencí Solfeggio.

Sklon druhé pyramidy v Gíze by měl být něco přes 53 stupňů. Arkustangens 1,33333333333333 = 53,13 stupňů.

Nyní se podívejte, jaký je sinus a kosinus tohoto úhlu – 0,8 a 0,6.

528 je harmonický kodex Solfeggio tónů 852 a 285 Hz.

528 ÷ 336, hodnota vysoké fyzikální symetrie, = apí/2

528 x (druhá odmocnina ze 2 která je) 1,41414141414~ = 746,6666~ což prochází schématem mnohostěnu. Ale když VYDĚLÍTE 528 starou odmocninou ze dvou, respektive 1,4142857 142857 142857 = 373,3333333~.

Umění ze zednářského chrámu ukazuje 16cípou hvězdu. Vydělte 528 ÷ 16, abyste dostali 33vysoký stupeň úrovně Svobodných zednářů, široce rozšířený.

Odsud to začíná být bláznivé, promítá se do hodnot mnohoúhelníků a všech mayských a egyptských čísel.

„Dám vám jeden příklad,“ pokračoval Showell:

Výška pyramidy v Sakkáře = 14. A 14/11 = arkustangens sklonu pyramidy v Gíze.

14 = 10 fí x e, poté vyděleno pí vám dá [e] = 2,71828

373,33333 ÷ 14 = 26,666666~, a to je základní uzel čtyřstěnného a egyptského systému.

Jakákoli desítková variace 1296 funguje podobně. Já používám Kemi, tímto způsobem: 12960000/26,666666666~ = 486000 = 486 = 9 x 54. A 54 je pětiúhelníkové. 54 a 378 x 0,142957 142857 142857~ = 54

(Poznámka editora: Mayský dlouhý počet, níže zkratka MLC (the Mayan Long Count), který je roven 1872000, se objevuje v Showellově Freemason Code Deciphered from Grand Masonic Lodge Architecture into Phi and Pi, dostupné online.)

MLC (1872000) ÷ (26,6666~)  = (70200) ---> (702) drážďanský kodex

 

Následně se podívejte na výše uvedenou rovnici:

528 x 1,41414141414~ = 746,6666~

528 udělá stejné kouzlo v 187200 a 1296000.

Další frekvence Solfeggio toto NEDĚLAJÍ, kromě 396, která dělá skoro tolik jako 528 kompletně, a je skutečně stejně důležitá…

Obrázek výše ukazuje jistý výzkum, který se zabývá zednářskými hodnotami. Našel jsem v zednářském chrámu 528 vydělené 16cípou hvězdou = 33.

396 takto při dělení 16 nevychází, ale funguje v násobícím významu závislém na 528.

16 x 396 = 6336; poté vyděleno 528 = 12. Tedy 12 x 528 = 6336; a víte, co udělá 12 při umocnění na druhou: 12 na druhou = 144; to souvisí se 144 000 a baktunem.

(Poznámka autora: Jeden „baktun“ je ekvivalentem 144 000 dní v mayském kalendáři. Číslo 144 000 je také zmíněné v knize Zjevení (14:1) jako ti, kdo jsou označeni pečetí boží LÁSKY a Beránkem. Tito lidé zpívají „novou píseň“ na Konci časů, aby podnítili dobu Mesiáše – 1 000 let světového míru. Definice šesti Solfeggio tónů v Tabulce 5 sledují tuto prorokovanou událost.)

1872000 děleno 6336 = 295,45454545454~. Nyní vezměte konstantu ze studie mnohoúhelníku: 2,45454545454~

295,45454545454~ děleno 2,454545454545454~ = 120,3703 703 703~, a to je PŘESNĚ 100x konstanta Chufu (KhC – the Khufu Constant), která = 195 děleno 162 = 1,203 703 703 703.

Výše uvedené demonstruje génia Victora Showella a jeho vzrušení z objevu geometrie pyramid a kosmologie spojených s hudební matematikou 528, včetně kruhu a oblouku o kterých bude ještě řeč.

-pokračování-

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.

Další díly