Kozoroh   20.1.2018   Ilona

Registrace člena klubu Matrix-2001.cz

Pro plný přístup do knihovny článků, textů a dalších materiálů a nárok na pravidelné informace o Vámi zvolených oborech je třeba registrace člena a uhrazené předplatné. Pokud Vám předplatné skončí, budete systémem vyzváni k případnému prodloužení.

Při vyplňování registračních údajů pozorně vyplňte Váš e-mail. Zkontrolujte také, zda-li Vaše emailová schránka není přeplněna, v tom případě by Vám nebyl doručen tzv. "aktivační e-mail", který je nezbytný pro úspěšné dokončení registrace.

jméno*:
příjmení*:
e-mail*: (nezbytný pro dokončení registrace)
zobrazovat můj e-mail v mých příspěvcích
přihlašovací jméno*: (nick se zobrazuje ve Vašich příspěvcích)
heslo*:
kontrola hesla*:
doplňte*: (kontrolní kód)
Jako čtvrtý znak doplňte písmeno n (výsledný kód bude mít 5 znaků).

Krok 1: Podmínky členství

Podmínky využívání služeb Matrix-2001.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Služby a produkty provozovatele webových stránek Matrix-2001.cz (dále jen "provozovatel") jsou poskytovány pouze těm uživatelům, kteří se na těchto webových stránkách zaregistrují za podmínek níže uvedených (dále jen "Podmínky") jako registrovaný člen soukromého archívu klubu Matrix-2001.cz (dále jen "Klub")

1.2. Odsouhlasením Podmínek uživatelem a následnou registrací jeho členství ze strany provozovatele postupem dále uvedeným vzniká mezi těmito účastníky smluvní závazkový vztah, který se plně řídí těmito Podmínkami.

2. Registrace člena (uzavření smluvního vztahu)

2.1 Podmínkou pro plný přístup do knihovny článků, textů a dalších materiálů a nárok na pravidelné informace o uživatelem zvolených oborech je řádná registrace uživatele do Klubu. Poplatky za členství v Klubu (dále jen "předplatné") hradí uživatel na tyto volitelné termíny předplatného - 30 dní, 90 dní, 180 dní nebo 360 dní. V případě, že uživateli vyprší doba kryta předplatným, bude provozovatelem vyzván k případnému prodloužení.

2.2. Registrovým členem klubu (dále jen “člen“) se může stát jakákoliv osoba, a to za předpokladu, že kvalifikovaným způsobem projeví souhlas s těmito Podmínkami a uhradí členský příspěvek ve výši stanovené na vstupním registračním formuláři, případně splní podmínky udělení bonusového členství v případě nákupu v elektronickém obchodě Hledající.

2.3. Provozovatel ihned po registraci informuje prostřednictvím e-mailu člena o přidělených přístupových údajích. Členovi aktivuje členství do tří dnů, kdy od něj obdrží na svůj účet či adresu platbu předplatného specifikovanou variabilním symbolem žádosti o registraci. Od té doby tak umožňuje členovi využívat produkty provozovatele v rozsahu níže uvedeném.

2.4. Odsouhlasením těchto Podmínek spolu s provedením platby dle předchozího ustanovení ze strany člena se pro účely těchto Podmínek považuje za závazné projevení souhlasu člena se všemi ustanoveními těchto Podmínek.

2.5. Aktivace limitovaného bonusového členství ze strany provozovatele se pro účely těchto Podmínek považuje za okamžik uzavření závazného smluvního vztahu s tím, že účastníci takto vzniklého vztahu jsou od tohoto okamžiku oprávněni a zároveň povinni postupovat dle ustanovení Podmínek, které upravují vlastní předmět závazkového vztahu (tj. využívání produktů a služeb provozovatele).

2.6. Člen si je vědom případných právních důsledků, způsobených jeho vystupováním v klubu, zejména pak vyzněním některých diskusních příspěvků ve smyslu porušení právních předpisů České republiky. V případě provokativních příspěvků si provozovatel vyhrazuje právo zpřístupnit na jejich žádost přihlašovací logy diskutujících orgánům činným v tr. řízení České republiky.

2.7. Členové mají právo využívat diskusních prostředků pod články. Na právo diskutovat však nelze vyžadovat automatický nárok a provozovatel může na základě vlastního rozhodnutí tuto možnost členovi znemožnit. V diskusních fórech není dovoleno používat vulgarismy a urážet jiné členy klubu, či autory článků, případně jiné osoby. Diskuze pod články bude členem vedena k tématu příslušného článku. Diskuze po uplynutí sedmi dnů od zveřejnění příslušného článku bude automaticky pozastavena. Členovi, který poruší výše uvedené podmínky, může být provozovatelem na dobu 3 měsíců znemožněna účast v diskusních fórech. Při opakovaném porušení může poskytovatel přistoupit k blokaci přístupového hesla až na celé období uhrazené členskými příspěvky, se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

2.8. Poskytnutím své e-mailové adresy registrovaný uživatel souhlasí s tím, že mu budou příležitostně zasílány informace o novinkách a nabídkách klubu. Kdykoliv v budoucnu se lze písemným zažádáním na adresu chvatal@matrix-2001.cz z tohoto programu odhlásit.

2.9. Majitel a provozovatel internetových stránek Matrix-2001.cz si vyhrazuje právo odmítnutí objednávky u těch objednatelů, kteří v době dosavadního volného přístupu opakovaně porušovali smluvní "Podmínky využívání služeb Matrix-2001.cz" a těm objednatelům, kteří po umožnění přístupu budou opakovaně porušovat "Podmínky využívání služeb Matrix-2001.cz". V prvním případě bude objednateli z jeho strany uhrazená částka vrácena zpět, v druhém případě bude vrácena poměrná část z jeho předplatného.

3. Produkty provozovatele

3.1. Provozovatel prostřednictvím těchto stránek zprostředkovává registrovanému členovi přístup do neveřejné knihovny textů a informací, zřízené na stránkách Matrix-2001.cz. Zároveň registrovaným i neregistrovaným návštěvníkům těchto stránek zprostředkovává přístup do elektronického obchodu a Chrámu Modrého Světla do sekcí umožňující nákup studijních projektů.

4. Reklamace

4.1. V případě jakékoliv reklamace kvality poskytovaných produktů nebo reklamace ohledně provedené platby je registrovaný člen povinen obrátit se přímo na provozovatele prostřednictvím elektronické pošty na adresu: chvatal@matrix-2001.cz a to bez zbytečného odkladu.

4.2. V případě, že dojde z důvodů přímo zapříčiněných stranou poskytovatele k ukončení provozu Matrix-2001.cz a tím i k zániku klubu, mají členové nárok na vrácení předplatného uhrazeného na období po ukončení činnosti klubu. Toto navrácení je poskytovatel povinen provést do 60 dnů od ukončení činnosti klubu, tzn. od zveřejnění zprávy o ukončení provozu klubu na webových stránkách provozovatele. Člen se zavazuje uvést na e-mailovou výzvu poskytovatele údaje nutné k provedení transakce, aby bylo možno provést navrácení úměrné zbývající části předplatného. Provozovatel použije takto získaných údajů výhradně k vyrovnání svých závazků vůči členům klubu. Jestliže člen klubu neposkytne do 45 dnů od obdržení výzvy potřebné údaje k provedení transakce, ztrácí nárok na vrácení výše uvedeného předplatného.

5. Ostatní ujednání

5.1. Člen nesmí umožnit, ať již přímo či nepřímo, přístup k produktům provozovatele těm osobám, které produkty provozovatele jinak nemohou (tj. nečlenové) využívat. Porušením tohoto ustanovení vzniká důvod pro zablokování přístupového hesla až na celé období uhrazené předplatným nebo okamžité ukončení smluvního vztahu ze strany provozovatele.

5.2. Registrovaný člen není dále oprávněn stahovat, kopírovat, či jinak pořizovat duplikáty jeho produktů pro jinou než výhradně svou potřebu. Porušením tohoto ustanovení, zejména pak nedovolenou elektronickou či jinou publikací materiálů podléhajících členství je dán důvod pro okamžité ukončení smluvního vztahu ze strany provozovatele.

5.3. Při okamžitém ukončení smluvního vztahu ze strany provozovatele dle bodu 5.1 a 5.2. ztrácí dotyčný člen klubu nárok na kompenzaci za členský příspěvek uhrazený na dobu po datu ukončení smluvního vztahu.

5.4. Jednostranné ukončení smluvního vztahu ze strany člena je možné pouze uplynutím doby předplaceného členství. Členství může být ukončeno rovněž dohodou mezi provozovatelem a členem klubu, zejména v souvislosti s bodem 5.5.,přičemž součástí dohody bude i míra a způsob kompenzace uhrazených členských příspěvků pro období po datu uzavření této dohody.

5.5. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky v závislosti na jeho potřebě jednostranně doplňovat či jinak měnit s tím, že již registrovaný člen je při každém novém vstupu na tyto stránky oprávněn seznámit se s aktuálním zněním Podmínek. Při podstatné úpravě podmínek provozovatel seznámí členy s jejich aktualizací vždy v členské sekci klubu.

5.6.. Poskytnutím požadovaných údajů nezbytných pro registraci nového člena klubu dává člen provozovateli souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci údajů o členovi, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Provozovatel se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých mu členem, využívá k tomu všech dostupných možných technických prostředků. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu provozovatele a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Člen souhlasí s tím, aby provozovatel tyto údaje zpracovával pro své marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je zpřístupnil i třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V případě ukončení členství v klubu (ukončení registrace), popř. na žádost člena, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu, budou tato data z archivu provozovatele odstraněna (vymazána).

5.7. Členům klubu je k dispozici technická podpora na adrese admin@matrix-2001.cz.

5.8. Provozovatel klubu nenese odpovědnost za obsah zveřejňovaných textů či diskusních příspěvků, které nemusí vždy odpovídat stanovisku redakce provozovatele Matrix-2001.cz. Provozovatel klubu neodpovídá za případné škody způsobené publikací informací a materiálu v klubu Matrix-2001.cz. Veškerá práva duševního vlastnictví vlastníků či autorů textů, článků a ostatních materiálů zůstávají zachována a vyhrazena.

5.9. Smluvní vztahy i právní důsledky provozování klubu Matrix-2001.cz spadají do rámce právního řádu České republiky.

5.10. Provozovatel klubu se výslovně a jednoznačně distancuje od veškerých totalitních, fašistických, komunistických, rasistických, teroristických či jiných aktivit zaměřených na potlačování svobod skupin či jednotlivce, nebo ohrožení jejich zdraví či života.

Dne 1. 5. 2009
Změna: 31.10.2009
Matrix Consulting s.r.o., provozovatel internetových stránek Matrix-2001.cz

souhlasím s podmínkami


exkluzivně pro čtenáře magazínu Matrix 2001
přednášky, kurzy a školení Jaroslava Chvátala

Kalendář akcí

Únor
2018
Po Út St Čt So Ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

přednášky
kurzy a semináře
letní týdenní semináře
speciální akce
více akcí v jeden den

přijímané platební karty
statistika TopList


odebírat RSS RSS 2.0

"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu". (Listina základních práv a svobod České republiky)

Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce. Přebírání písemného či obrazového materiálu je možné pouze se souhlasem vydavatele. Platí pro materiály podléhající čtenářskému poplatku. © Matrix-2001.cz, Jaroslav Chvátal
webdesign Vendys graphics