ZKOUMÁNÍ SUBTILNÍHO ENERGETICKÉHO TĚLA

Lockhart Maureen

Lockhart Maureen

autor

17.09.2019 Esoterika

Myšlenka, že je lidská bytost komplex zahrnující hmotné a nehmotné (jemnohmotné) tělo, přetrvávala po celé věky a je společná mnoha kulturám, i když samotný název jemnohmotné tělo má relativně nedávný původ. V mnoha tradicích představují entity považované za části jemnohmotného těla to, co bychom dnes mohli interpretovat jako mapu úrovní vědomí, neboli hierarchii nemateriálních entit, z nichž každá existuje na své vlastní rovině reality a zároveň obklopuje stejnou viditelnou a hmatatelnou fyzickou formu, hrubé tělo. Schematické popisy jemnohmotného těla se liší v různých tradicích, ale ve většině případů se vztahují ke kosmologii, systému myšlení, který se pokouší objevit původ, účel a osud celého vesmíru, nejen lidstva v něm.

Základní princip všech filosofických, náboženských a mystických doktrín starověkého světa - jemnohmotné tělo je energetická, psychospirituální entita z několika vrstev/obalů rostoucí subtilnosti a metafyzického významu, skrze kterou aspirant hledá poznání sebe sama a božský původ. Postupy a disciplíny, které se vyvinuly k dosažení tohoto cíle, tvoří ucelený systém psychospirituální transformace, který profesor náboženských studií David Gordon White nazývá „mezokosmem“/zprostředkující strukturou/mostem mezi lidským mikrokosmem a božským makrokosmem. Podle některých tradic tato zprostředkovatelská struktura zahrnovala vztahy mezi člověkem a vyššími světy prostřednictvím hierarchie polobohů, andělů, avatarů a ztělesněných/vtělených učitelů a průvodců, u nichž se věřilo, že napomáhají mystickým, nebo pozměněným stavům vědomí zažívaným v meditaci a modlitbě, vedoucí žadatele k jednotě se zdrojem bytí.

Autor a homeopat David Tansley napsal:

„Starověcí Egypťané, Číňané a Řekové, Indiáni Severní Ameriky, Polynéští Kahunové, Inkové, raní křesťané, védští věštci v Indii a středověcí alchymisté a mystici v Evropě mají všichni tak či onak jiný pohled na člověka, jeho anatomii, fyzickou i jemnohmotnou -jako klíč k Boží podstatě a Vesmíru. “

Mezi rozsáhlé spisy o jemnohmotném těle a jeho funkcích patří ezoterická kosmologie gnosticismu, Neo- Platonismus, Kabala a Sufismus, a blíže k naší éře rosecruciánství, teosofie, antroposofie a filosofie „čtvrté cesty“ Gurdjieffa a Ouspenského. Učení, která k nám přišla z východních i západních prastarých zdrojů, jsou často v „tajném“, nebo „soumračném“ jazyce, což je význam silně zahalený vizuálními nebo verbálními symbolizmy a rituály. Tato tajemnost vznikla z několika synergických motivů. Zprávu mohli správně pochopit pouze ti, jejichž vhled byl již dostatečně zralý, aby si ji dokázali představit, když se s ní setkají, zatímco méně vyspělí lidé by kvůli jejímu nepochopení nezískali žádný prospěch a byla by pro ně bezcennou, a tudíž neužitečnou.

Dalším předpokladem bylo, že vědomosti by moudře využívaly pouze ti, kteří byli zasvěceni do odstupňované řady praktik a prokázali se být eticky i intelektuálně zralí. Dalším důvodem utajení bylo hrubé nepochopení, nebo dokonce obavy z vážného nebezpečí, náboženského nebo politického pronásledování zasvěcenců v různých historických obdobích. Většina spisů o jemnohmotném těle zahrnuje učení, kdy praktikující unikne cyklu rození, smrti a znovuzrození a vyhne se utrpení lidského stavu dosažením třetí, páté, nebo sedmé úrovně bytí –žebříku. Vedlejším produktem pokusu stát se „dokonalým“ (a vyhnout se nutnosti reinkarnace) je zvýšení kvality života a pohody i během života v těle. V poslední době největší zájem o tyto starodávné praktiky zřejmě přitahuje tento aspekt okamžitého vylepšení.

Subtilní tělo a jeho energetické systémy, čakry (energetické středy nebo víry) a nadis (energetické proudy) jsou dnes na Západě zdomácněné koncepty. Ve známost vešly částečně díky příchodu jógy do Evropy na konci devatenáctého století a její stále rostoucí popularitě. Částečně také díky oživení zájmu o léčivé systémy a ezoterické filozofie, které jsou základem holistického hnutí a New Age. Existuje dlouhá západní tradice ezoterických (vnitřních) učení a praktik, v neposlední řadě mezi nimi alchymistické, se silnými doktrinálními paralelami a mnoha kulturními kontakty s východními tradicemi, prováděnými v úzkém utajení odborníky. Začátky rychle rostoucího západního lidového povědomí o jemnohmotném těle je vidět v díle C.G. Junga a Abrahama Maslowa, a v poslední době Kena Wilbera, mimo jiné. Přijali transpersonální přístup k psychologii založený na hierarchii „individualizovaných“ fází růstu. Pokud je přizpůsobena moderním podmínkám a potřebám, vykazuje významnou podobnost s „žebříkem bytí“, skrze který ctižádostivý mystik prochází duchovní cestou k Bohu.

Zatímco jména učenců a překladatelů, jako jsou G. R. S. Mead, John Woodroffe (Arthur Avalon), W. Y. Evans-Wentz, a Mircea Eliade, bez jejichž práce by současná revoluce neproběhla, jsou současné generaci duchovních hledačů sotva známá. Někteří studenti a učitelé jógy na Západě znají jejich překlady několika starověkých textů, které představují raná učení: Védy, Upanišady, Tantru a Jógu Sütras z Patanjali. Mnoho lidí se však věnuje pouze fyzickým aspektům praxe, âsanasům (postojům) a zcela ignoruje základy tradice, k níž tvrdí, že patří. Ještě horší je, že někteří léčitelé tvrdí, že „rovnají“ a „vyrovnávají“ čakry, energetická centra umístěná v jemnohmotném těle, přestože mají minimální, nebo žádné zkušenosti s prací na vlastní kůži prostřednictvím disciplinované a trvalé praxe jógy a meditace.

Tradiční hinduistický obraz čakry na čele

To, co byly kdysi tajné znalosti, získané na základě upřímné praxe pod vedením moudrých učitelů, se nyní rozšířilo rozsáhlým množením knih, workshopů, kurzů a internetových stránek, takže učení již nemusí být respektována, uznávána a oceňována za jejich skutečnou hodnotu. Pozitivní stránkou současného širokého a svobodného šíření znalostí je však to, že se otevřely možnosti zapojení se do učení, praktik, víry a tradic, které se zabývají modely jemnohmotného těla. To nabízí každému příležitost prozkoumat svou spiritualitu a naše společné duchovní dědictví, ať už jako součást organizovaného náboženství, nebo v otevřenějším, holističtějším přístupu ke zdraví a pohodě. Tento kompletní průvodce jemnohmotným energetickým tělem sleduje východní a západní vývoj cest k transformaci na několika tradicích, starověkých i moderních. Spojuje vědecké a duchovní perspektivy a diskutuje o potenciálu, který pochopení jemnohmotného těla nabízí pro integrální model léčení.

Čtenáři by se neměli trápit, když se občas ocitnou obklopeni tím, co se jeví jako neslučitelné myšlenky, anomálie a hádanky. V tomto ohledu je důležité, aby byla kniha čtena jako celek. To usnadní obecné porozumění, které zahrnuje koncepty, které jsou již poněkud známé ze západní kultury. Když je porovnají s východními koncepty a popisy, odhalí mnoho vzájemných podobností. Tento proces posílí pochopení minulosti i budoucího vývoje našeho hledání samých sebe jako lidských bytostí. Stručně řečeno, úkolem nyní není zničit minulé stavy bytí člověka, ale přijmout to, co jsme byli v minulosti, a přenést tyto předcházející modely vědomí do nového vědomí, které integruje všechno, čím jsme. Výsledky analýz minulého se stanou významnými energiemi nového způsobu života, ve kterém je vše na svém místě a vše funguje tak, jak má. V Genesis 28: 10-19, například, dostane hebrejský patriarcha Jacob sen o žebříku do nebe, po němž může s anděly stoupat a sestupovat. Jacob místo, kde zažil sen, pojmenoval Beth El, Boží dům.