TAJNÉ UČENÍ PLEJÁD: Ukázka prvního okruhu třetí kapitoly studijního materiálu - Energetická struktura lidské DNA, jádra buňky, role aminokyselin a spouštěče rakovinového onemocnění

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

05.02.2013 Exkluzivně

DNA = kyselina deoxyribonukleová je velitelem všech tělesných funkcí. Je rozdělena na kodující a nekódující část. Jednou svou částí určuje způsob a charakter toho, jak má být naše tělo postaveno, jak má mnoho miliard jeho částí fungovat, jak má být tělo opravováno. Určuje barvu očí, vlasů, typ krve, ale i charakter imunitního systému. Existence vědomí je závislá na existenci DNA. Lidská bytost disponuje sedmi typy (stupni) vědomí. Činnost vědomí je upravována vitamíny a enzymy. Každý vitamín a enzym je naprogramován na sedm základních funkcí. Endokrinní systém, který reguluje všechny funkce, se skládá ze sedmi žláz (nadledvinky, pohlavní orgány, slinivka-pankreas, brzlík-thymus, štítná žláza, hypofíza, a epifíza). Každá taková žláza je spojena s jedním typem vědomí. DNA také určuje typy reakcí těla na vnější prostředí.

RNA = kyselina ribonukleová. Jde o velmi příbuznou molekulu, která se skládá z DNA, a jejim úkolem je shromažďovat bílkoviny z prostředí aminokyselin a enzymů. Směšuje tyto aminokyseliny s tzv. neuropeptidy a polypeptidy, přičemž výsledkem je koktejl zvaný hormony.

HORMÓNY – jedná se o první kompletní biochemickou jednotku lidské bytosti, která disponuje vlastním vědomím. Tak jak existuje sedm úrovní vědomí, existuje sedm souprav (sad) hormonů nacházejících se v sedmi žlázách s vnitřní sekrecí.

Když byla naše planeta v raném stádiu svého vývoje, docházelo zde k velmi podivuhodným a kombinovaným účinkům elektřiny, atmosféry a slunečního záření. Díky tomu vznikly čtyři základní jednotky života, které se nazývají: ADENIN; GUANIN; THIAMIN; CITOSIN. Tyto čtyři aminokyseliny ztělesňují 4 základní živlové elementy.

 • ADENINvzdušný živel,

 • GUANINvodní živel,

 • THIAMINzemní živel,

 • CITOSINohnivý živel.

Přičemž základní harmonická vztahová vzájemnost těchto čtyř elementárních prvků podmiňuje základní harmonický vztah živlových energií v lidském organismu. Mimo tyto čtyři prvky se v DNA dále nachází CUKRY a FOSFÁTY. Tyto prvky spolupracují při kombinaci základních molekul kyslíku, vodíku, dusíku a uhlíku. Přičemž prostřednictvím tohoto koktejlu udržují stavbu lidského těla pohromadě rychlostí 50 milionů buněk za vteřinu.

 • 02živel oheň,

 • H2živel voda,

 • N2 živel vzduch,

 • C - živel zem.

DNA každé buňky obsahuje zakódované informace, které buňce přímo sdělují jak sama sebe obnovit, jak o sebe pečovat a jakým způsobem se regenerovat. DNA je pružná a ohebná a citlivě reaguje na jakékoliv, byť sebemenší mozkové signály, se kterými vstupuje do harmonické rezonance. Každá DNA je polarizovaná. To znamená, že jeden její konec je nositelem kladného náboje a opačný konec je nositelem záporného náboje (je to jako u pyradinu). Tím pádem funguje jako tzv. tyčový magnet. DNA je také velice citlivě reagující i na sebeslabší elektromagnetické pole. Nechráněná DNA produkuje velmi toxické buňky a také poměrně rozsáhlé odpadové látky.

Lidská DNA také velmi výrazně reaguje na mentální energii. Lze říci, že je-li mentální energie pozitivní povahy, tak energeticky nabíjí buňky a tyto buňky jsou poté schopny převádět mentální energii na energii fyzického typu. S tím souvisí další skutečnost, a to je, že člověk s pozitivním myšlením má tím pádem zákonitě více fyzické energie. I z tohoto důvodu je pozitivní myšlení velmi důležitým a žádoucím faktorem, který umožňuje udržet si podstatně déle během jakéhokoliv výkonu dostatek fyzické energie. Navíc dobře fungující DNA je schopna zabezpečit vynikající komunikaci mezi buňkami fyzického těla a lidskou aurou. Tato komunikace umožňuje a zabezpečuje lepší energetický přenos mezi jednotlivými vrstvami aury a buňkami lidského těla.

V tomto ohledu je dobré si zapamatovat, že mentální energie v tomto ohledu zastupuje jinový potenciál energie a fyzická energie zastupuje jangový typ energie. Lidská DNA je unikátní systém, který je svou povahou a charakteristikou na rozhraní mezi elektromagnetickým polem a biochemií těla. V podstatě se jedná o zahuštěná éterická pole, která obsahují programové sekvence, které mají nejen vzájemnou propojenost na fyzické tělo, ale i na druhou stranu jsou ve spojení s duševním faktorem a hlavně s lidským duchem čili s lidským "Vyšším Já". Tyto éterické ganglie čili struktury DNA mohou být za určitých okolností řízeny i lidským fyzickým vědomím. V případě, že se dotyčnému jedinci podaří zvýšit fyzické frekvence svého vědomí na dostatečnou úroveň.Nejvíce negativní stimuly podmiňující rozvoj rakovinového bujení - obecné hledisko

Plejáďané své studenty upozorňují na následující obecná hlediska, která mohou být významným spouštěčem rakovinového onemocnění:

 • 1. Tělo dlouhodobě trpí nedostatkem vitamínu typu B-komplex, což je především: B2; B6; B12; B14; B17 a B18. Tento nedostatek, je ve většině drtivých případů způsoben chronickým a neřešeným stresem. Aktivní stresové situace, kterým podléhá lidský organismus, způsobují zvýšenou spotřebu právě těchto vitamínů. Je to z důvodu vyšších energetických nároků na eliminaci stresového náporu. V dalším cyklu nedostatek těchto vitamínů způsobuje blokování hladiny estrogenu v těle muže i ženy. V dalším cyklu pak toto způsobuje hromadění proteinů v individuálně vybíraných místech ve fyzickém těle. V další fázi pak tento nahromaděný či naakumulovaný protein na buňkové úrovni způsobuje blokaci buňkové spotřeby kyslíku. V důsledku toho se začne v dané buňce hromadit kysličník uhličitý. Pakliže se tak stane, je daná buňka nastartovaná k rozsáhlým strukturálním mutacím. Což v samém důsledku koresponduje se vznikem rakovinného bujení. Plejáďané poskytují odkaz na materiály dr. Harolda Mannera, který se specializuje na problematiku úbytku vitamínu B v lidském těle v návaznosti na vznik rakovinového bujení.

 • 2. Průměrná emise vitamínu B v lidském organismu by neměla klesnout pod 14000 paradinů. Průměrná emise kysličníku uhličitého v daném vybraném orgánu (srdce, játra, ledviny atd.) by neměla přesáhnout hodnotu 6800 paradinů (i když bude vitamín nad hladinou, ale orgán pod hladinou, pak jde i tak o nedobrou situaci). Je vhodné věnovat pozornost vitamínu B17 (leatril zablokuje narušené buňky a vyloučí je z organismu). Leatril je obsažen i v peckách meruněk, broskvích, třešních a jablkách.

 • 3. Dalším velmi zásadním spouštěčem rakovinného bujení  je tzv. VOLNÁ KOLAGENOVÁ VAZBA. Tato volná kolagenová vazba snižuje buňkovou adhezi (buňkovou strukturu, oslabuje buňkové stěny), vzhledem k chronickému nedostatku vitamínu C. Toto je jeden z důvodů, proč vitamín C je naprosto zásadní pro lidský organismus. Plejáďané zmiňují v souvislosti s významným výskytem vitamínu C plodinu zvanou "Acerola" čili "Třešeň barbadoská".


Plejádské učení velmi zajímavým způsobem popisuje vnitřní strukturu lidské DNA, a to v návaznosti na výše uvedené informace.

Lidská DNA je složena ze dvou vláken, přičemž jedno vlákno emituje kolem sebe kladný a druhé vlákno emituje záporný náboj. Na koncích těchto vláken se pak nachází samostatný kladný a záporný náboj. Vlákna jsou složená z různě poskládaných sekvencí čtyř druhů aminokyselin (ADENIN – CITOSIN – GUANIN – THIMIN). Pořadí aminokyselin na vláknu DNA je různorodé. Např.: THIMIN – ADENIN - ADENIN – GUANIN - GUANIN – CITOSIN – ADENIN – ADENIN – ADENIN. Na jednom vláknu DNA je vždy přesně umístěno přesně 3675 aminokyselinových boxů. Poté uvnitř DNA existují tzv. HORIZONTÁLNÍ SPOJENÍ, a to prostřednictvím tzv. "gluko-fosfátových kotev" a mezičlánky, které jsou tvořeny atomy vodíkových plynů. Každé jedno toto horizontální spojení vždy obsahuje dvě kotvy, které jsou zrcadlově orientovány proti sobě. Tyto kotvy rotují o stejné frekvenci kolem aminokyselinových struktur na vláknu DNA. Za přirozenou rotaci se považuje rychlost mezi 715 až 825 otáčkami za jednu minutu. Obě dvě vzájemně provázaná vlákna DNA vytváří zvláštní energetickou auru, která má elektromagnetickou povahu. Z tohoto hlediska lze konstatovat, že DNA je z jedné strany povahy elektromagnetické a z druhé strany povahy biochemické.Příčiny vzniku rotačních poruch u "gluko-fosfátové kotvy"

Plejáďané hovoří v tom smyslu, že rychlost rotace těchto kotev okolo aminokyselinového řetězce je pro zdraví člověka extrémně důležitá. Její poruchy bývají vůbec nejčastějším činitelem rakovinového onemocnění u lidské bytosti. Rychlost rotace gluko-fosfátových kotev by se měla pohybovat mezi 715 až 825 cykly za minutu. Jakmile tato rotace překročí horní limitu, mohou se během několika měsíců vytvořit velmi výrazné podmínky pro vznik maligního (zhoubného) nádoru, a to kdekoliv v organismu. A opačně. Pakliže dlouhodobě poklesne rotace pod 715 otáček za minutu, vytváří se ty samé podmínky pro vznik benigního nádoru.  Existuje několik příčin takovéto situace. Ale vždy se jedná o souběh těchto příčin, které vstupují do synergie.

Z výše uvedeného vyplývá, jak velmi důležitá je diagnostikace cyklů u "gluko-fosfátových kotev" lidského organismu. Plejáďané také poskytují dvě velmi efektivní a alternativní metody, prostřednictvím kterých lze účinným způsobem realizovat korekce v rotaci "gluko-fosfátových kotev" uvnitř jádra buněk příslušného orgánu nebo části těla, a tím inhibovat vývoj rakovinového onemocnění. Obě dvě metody jsou součástí výuky "Učení Plejád".

Plejáďané ve svých materiálech upozorňují také na to, že zjistili, jak extrémně velký vliv má na řádnou rotaci "gluko-fosfátových" kotev uvnitř DNA pH lidského organismu (pH buněčného prostředí), a tím pádem i vliv na nastartování rakovinového bujení. Plejáďané zjistili, že hraničními hodnotami pH je oblast vymezená idexem 6,5 až 7,5 (dlouhodobá kvalita buněčného prostoru). Jakákoliv výchylka nahoru nebo dolů působí na "gluko-fosfátové kotvy" DNA. 

Platí toto pravidlo:

Jakmile se zvedne pH nad 7,5 po dobu delší jak jeden měsíc, dochází v rovině DNA k tlakům na rotaci "gluko-fosfátových" kotev takovým způsobem, že tuto rotaci zpomaluje. Z toho vyplývá, že dlouhodobá a lépe řečeno extrémní zásaditost těla zakládá biochemické a elektomagnetické podmínky ke vzniku benigních (nezhoubných) nádorů. Oproti tomu, klesne-li pH pod 6,5 trvale alespoň po dobu jednoho měsíce, tlaky na rotaci elektronových kotev zvyšují jejich rotační rychlost. A tím se zakládají elektrochemické a biochemické podmínky pro vznik maligních nádorů. Plejáďané ale upozorňují na fakt přidruženosti dalších například výše vymenovaných příčin.

Plejáďané důrazně varují před podceňováním těchto informací. Hovoří o tom, že naši předci žili daleko zdravěji a dokázali daleko kvalitněji utřídit harmonické konsekvence lidského těla, a to z toho důvodu, že žili v kvalitním sepjetí s přírodou a s planetou. Tudíž jejich životní styl vyžadoval pouze jediné. Žít přirozeně. Ale to neplatí o současném lidstvu. Každodenní přirozené fungování současného lidstva je ve vztahu k přírodě a k planetě Zemi absolutně nepřirozené a špatné. Z tohoto důvodu nám nestačí přirozeně žít, ale musíme si neustále každý den připomínat a upozorňovat na všechny důležité korekční nástroje a tyto prakticky a vědomě používat.Vzhledem k obrovskému zájmu o studium „Tajného učení Plejád“ je již první třída studujících zcela zaplněná.  Z tohoto důvodu jsme poskytli příležitost dalším zájemcům ve druhé třídě. Zde začíná studium ve dnech 19. - 21. 4. 2013.  Ovšem i zde je volných již pouze posledních deset studijních pozic. Pokud Vás tento veskrze špičkový studijní materiál zaujal (přečtěte si i další články na toto téma zde na stránkách), máte možnost si po kliknutí na tuto upoutávku prostudovat detailní organizační informace a studijní náplň prvního ročníku. Můžete se tak stát aktivními studenty velmi ojedinělého projektu.

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.