MYSTÉRIUM VŠUDYPŘÍTOMNÝCH ČÍSEL (1)

Čáp Josef

Čáp Josef

autor

22.10.2018 Zajímavosti

Čísla nás doprovázejí na každém kroku, proto v našem životě hrají daleko větší úlohu, než si dokážeme vůbec představit. Není divu, že bez čísel nelze na tomto světě existovat, poněvadž tyto imaginární jednotky - čísla, ovládají civilizační pokrok ve všech jeho aspektech. Čísla řídí výpočetní techniku, což znamená, že na jejich bázi funguje také internet, který je dnes markantní dominantou civilizačního vzestupu. Lze s nimi vyjádřit cokoliv, třeba hudbu můžeme zapsat do číselné podoby, atp.

Tudíž bychom měli především pochopit to, v čem tkví jejich tajemná moc? Co je to číslo, případně jaký je rozdíl mezi číslem a číslicemi? Dnes používáme arabské číslice, jež se nazývají podle arabských matematiků, kteří je v průběhu 10. století zanesli do Evropy, nicméně tyto numerické znaky pocházejí ze starověké Indie.

S největší pravděpodobností čísla vzešla z kultu a nauk o staroindických kosmických bozích. V hinduistických spisech se můžeme dozvědět, že nad celým vesmírem bdí Svatá trojice, čímž je takzvaná Trimúrti. Jedná se o bohy Brahmá, Višnu a Šivu. Naši předci ve starověku důsledně pozorovali vesmír, konzistentně sledovali hvězdnou oblohu a pohyb planet.

A na základě toho, co viděli nebo zjistili, mohli dojít k závěru, že planety mají svou duchovní povahu a vliv na člověka. Tudíž nebeským objektům přiřadili zvláštní symboly, z nichž se mohly kvůli efektivnějšímu značení zrodit, nám dobře známá čísla a číslice. Jak je tedy patrné, v číslech je obsaženo vše potřebné, včetně vesmírného řádu, proto lze o číslech hovořit, jako o písmu kosmickém, v němž se nalézá pravda o životě, ale i budoucnosti tohoto či jiných vesmírných světů.

Aby jsme tohle vše dokázali uceleně pochopit, je nutné se vydat přímo do středu tajuplných čísel, v nichž se nalézá vstup do imaginárního světa, v němž se neskutečné stává skutečným, což je z exaktního pohledu jakýsi rébus, jemuž se v tomto příspěvku podíváme na zoubek.

 

Čísla jsou elementárním zdrojem obsahu

Složený grafický znak o šesti číslech, např. 111222, představuje soustavu čísel, čímž není - jedno, nýbrž skupina čísel. S pomocí čísel tak získáváme v běžném životě potřebné informace, o všem možném i nemožném. Například - přehled o stavu vašeho bankovního konta udávají čísla, datum spotřeby, nebo den vašeho narození, ale i různé identifikátory jsou zapsané v číslech, tj. občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, rodné číslo, telefonní číslo, aj.

Čísla v našem světě vytvářejí nechaotickou realitu, na jejímž fundamentu je postaveno naprosto vše, čímž je systém ovládající chod společnosti, který utvářel minulou i současnou civilizaci. S pomocí čísel nežijeme v chaosu, poněvadž neuspořádanost je předchůdkyní stávající uspořádanosti, z níž se zrodil dávno před naší existencí v plné své kráse a neuchopitelné velikosti - VESMÍR, v jehož strukturách se nalézáme i my.

Naskýtá se proto otázka, jak mohou čísla v lidské mysli rezonovat s kosmickým řádem, pakliže jsou imaginární povahy, jak se dočítáme v odborné literatuře? Jde o to, že čísla jsou fragmentem domnělé mozaiky, kterou je zapotřebí složit dohromady, abychom z nich mohli vytvořit ucelený obraz skutečnosti, navzdory tomu, že realita představuje jistý matematický kód transcendentálního charakteru, který skrz numerické znaky - čísla, pronikl až do našeho nevědomí, z čehož můžeme vyvodit,  že čísla jsou skrytou řečí a komunikačním jazykem Tvůrce kosmu.

Chápu, že těmto myšlenkám lze jen dost těžko porozumět, a tak raději uvedu konkrétní příklad. Aby svíčka svítila, tak musí hořet, jinak by z ní nevzešlo světlo, jenž tma nemůže pohltit.  Svíčka v tomto příkladu představuje čísla, jimž porozumíme jen tehdy, když je spatříme. Jakmile v temnotě nebude svíčka hořet, čili svítit, neuzříme svíčku ani čísla.

 

Vesmírný kód

Naši předci v dávnověku používali čísla ve všech možných oblastech a životních situacích, zejména v posvátné geometrii, ale také při výstavbě monumentálních chrámů a nadčasových pyramid, které vzešly z dokonalosti seslaných čísel. Staří Babyloňané již před 3700 lety, využívali šedesátkovou soustavu, kterou při měření času používáme dodnes, to jsou minuty a sekundy. Čas počítáme po šedesáti jednotkách. Minuta má 60 sekund, hodina 60 minut.

S čísly souvisí takzvaný - ZLATÝ ŘEZ (latinsky: sectio aurea), o němž se můžeme dozvědět, že jej mnozí vědci a badatelé považují za samu dokonalost, která pochází od vyspělých mimozemšťanů, nebo dokonce od BohaZlatý řez vznikne rozdělením úsečky na dvě části tak, že poměr větší části k menší je stejný jako poměr celé úsečky k větší části. Hodnota tohoto poměru je rovna iracionálnímu číslu.

Zlatý řez je číslo iracionální, nelze jej tedy zapsat konečným počtem číslic -

1,61803398874989484820458683436563811772030917980576286213544862270526046281

Já osobně v tomto čísle spatřuji složitý model exaktně vypočteného vesmíru, který trefně připomíná vlastnosti operačního systému. Vzhledem k tomu, že starověké kultury z kosmických poznatků získaly úctyhodné znalosti, mohly se tyto dosažené vědomosti promítnout do společenského zřízení, z něhož vzešly legendami opředené civilizace, jež se striktně řídily mystickou moudrostí, co vibruje s textem na takzvané - Smaragdové desce.

Co je to Smaragdová deska? Smaragdová deska je považována za dílo, které je připisováno - Hermu Trismegistovi, to jest řecké jméno egyptského boha Thovta. Obsažený text na této desce tvoří základ hermetismu, který značně ovlivnil směřování a vývoj středověké alchymie. A co je na tomto textu vlastně tak mimořádného, že jej mnozí badatelé a hermetici považují za Svatý grál esoterického konceptu a poznání? Posuďte sami zde níže otištěný text…

 

Text smaragdové desky

Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole,
jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to,
co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci.
A jako všechny věci byly učiněny z jediného, prostřed-
kování jediného, tak všechny věci zrodily se z této jediné věci
přizpůsobením.

Slunce jest jeho otcem, měsíc jest jeho matkou, vítr nosil
jej ve svých útrobách, země jest jeho živitelkou.
On jest otcem universálního telesmatu celého světa.
Jeho síla jest celá, když byla proměněna v zemi.
Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého, opatrně a na-
nejvýš moudře.

On vystupuje od země k nebi a zase znova sestupuje z nebe
na zemi a přijímá sílu věcí hořeních i doleních.
Takto budeš míti slávu celého vesmíru; veškerá hmota
prchne před tebou.

Tu sídlí síla, ze všech sil nejmocnější, která překoná každou
jemnou věc a pronikne každou věc pevnou.
Takto stvořen byl vesmír.
Odtud vzejdou přizpůsobení podivuhodná, jichž způsob
jest zde.

Proto jsem byl nazván Hermes Trismegistos, maje tři části
filosofie celého vesmíru.
Co jsem pověděl o magisteriu slunce jest úplné.

(Překlad Pierra de Lasenica)

Cosi takového můžeme interpretovat ve shodě s tím, že vesmírné zákonitosti založené na číslech universa, mají stejnou hodnotu napříč celým kosmickým prostorem, naši planetu nevyjímaje. Z výše uvedeného vyplývá především to, že za implementací čísel z vesmíru do společenského zřízení v dávné minulosti, stála kosmická inspirace, v níž je možné odhalit skrytost poznání a také inteligenci, co představuje možnost k překonání materiálních tužeb a klamů, upevňující nepochopenou existenci, kterou náš mozek sugestivně převádí do viděného spektra vyobrazené reality.

A právě tohle dokazuje, že v číslech lze spatřit vše, čím jsme obklopeni, neboť čísla jsou jako zářící hvězdy na nebi, které můžeme počítat a zapsat do numerické podoby. Z tohoto důvodu představují čísla „VYŠŠÍ ZÁMĚR“, o němž exaktní věda začíná hovořit a uvažovat, jako o kvantové mechanice. (Pozn. Kvantová mechanika se věnuje pohybům částic v mikrosvětě pod vlivem působících mechanických sil).

-pokračování-

Další díly