ESOTERICKÁ ŠKOLA - "TAJNÉ UČENÍ PLEJAD" (jedinečný studijní projekt v ČR) (1)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

16.11.2012 Exkluzivně

Jedná se o multiplicitní, plně autonomní technologii, která reaguje na bioplasmické impulzy humanoidních jedinců a torzní vlny, které jsou patřičným způsobem stimulovány.

Obrazec HURATRONU je objektivizací extrémně silného vibračního frekvenčního vzorce. Emituje kolem sebe velmi výrazné torzní energetické pole, na které velmi silným způsobem reaguje jakákoliv organická hmota. Základním barevným rozhraním HURATRONU je jantarová, medově žlutá barva.


Analýza struktury

HURATRON disponuje dvěma energetickými polaritními systémy:

1. Energetické ohnisko, které má (+) jangový náboj, se nazývá  KALAB (dva kulovité útvary spojené přímou linií).

2. Ohnisko, které je tvořeno hroznem vířivých polí, kterých je celkem 15 (kulovité objekty v dolní části pracovní platformy),  je totožné s nábojem JIN (-). Tato část se nazývá GANDARA. Jednotlivá ohniska GANDARY mají podobu koule a každá o specifické indiferentní rychlosti rotuje kolem své osy. Rychlost rotace je tak extrémně velká, že není lidským zrakovým smyslem postřehnutelná.

Každé ohnisko v návaznosti na planetu Zemi odpovídá jedné z 15 dimenzí našeho vesmíru. Vzhledem k tomu, že vědomí planety Země a její duchovní integrita jsou datově a energeticky se všemi 15 dimenzemi propojeny, tvoří každé jedno ohnisko specifický komunikační port s vědomím planety Země v příslušné dimenzi.

Vzhledem k tomu, že v současné době je vědomí planety Země aktivní pouze do 12 dimenze (včetně dvanácté), je aktivních prvních dvanáct energetických ohnisek. Tři energetická ohniska svazku čtvrtého a pátého jsou zatím neaktivní. Tato pracovní platforma prostřednictvím GANDARA sektoru může být používána (využita) v rámci zemského (planetárního) schématu, ale i v rámci schématu individuálního člověka (operatéra), jelikož jeho energoinformační profilové schéma je identické se schématem planetárním. To znamená, že i lidská bytost má aktivní 12 dimenzionální platformu vědomí Duše i Ducha. Z tohoto důvodu opět 12 center odpovídá evolučně aktivní složce lidské bytosti.

GANDARA je název celého centra, přičemž jednotlivé části se nazývají GANY.


Plejádská Pracovní Platforma (PPP) 002
Proto platí následující informace:

Na stacionárním vláknu alfa (první sloupec) směrem od shora dolů:

GAN - barva – v energoinformačním spojení s čakrami – dimenzí – generátor, vyzařovač a absorbér energie:

 • č. 1 červená – frek. odpovídá 1.č. lidské - 1.č.zemské - 1.D – energie CHI,

 • č. 2oranžová – frek. odpovídá 2.č.lidská - 2.č.planetární – 2.D - energie KI,

 • č. 3 –– frek. odpovídá 3.č. lidská - 3. č. planetár. – 3.D - energie typu REI,

 • č. 4 tmavozelený – frek. odpovídá 4.č.lidská – 4.č.planetární - 4.D - energie MANA,

 • č. 5světle modrá – frek. od 5.č. lidská - 5.č.planetár. – 5.D – energie KOSMICKÁ PRÁNA.


Na stacionárním vláknu beta (druhý sloupec):

GAN - barva – v energoinformačním spojení s čakrami – dimenzí – generátor, vyzařovač a absorbér energie:

 • č. 6 fialová – 6.č.lidská - 6.č.planetární – 6.D - energie TRAIA,

 • č. 7bílá – 7.č.lidská - 7.č.planetární – 7.D - energie KÉÉ,

 • č. 8 - stříbrná – 1.superčakrou lidskou - 8.č.planetární – 8.D - energie RA,

 • č. 9 zlatá – 2. superčakrou lidskou - 9.č.planetání - 9.D - energie SHAA (šá).

Na stacionárním vláknu gama (třetí sloupec):

GAN - barva – v energoinformačním spojení s čakrami – dimenzí – generátor, vyzařovač a absorbér energie:

 • č.10 lososová –třetí superčakrou lidská - 10.č.planetární - 10.D - energie MAYA,

 • č.11tyrkysová - 4.superčakra lidská - 11.č.planetární - 11.D - energie DINA,

 • č.12černá – 5.superčakra lidská -12.č.planetární - 12.D - energie ZON-SA.


GAN 13, 14 a 15 se bude aktivovat průběžně, tak jak z dlouhodobého evolučního hlediska bude vědomí planety Země a lidské bytosti expandovat do 13, 14. a 15 D reality tohoto vesmíru.

GAN 1. až 12. pro zasvěceného operátora slouží jako:

a) Unikátní zásobníky léčivých energií, které lze evokovat a vyzařovat prostřednictvím této platformy kdekoliv v prostoru a čase. (Plejáďané zjistili, že nemoci a poruchy, kterými trpí lidé ve 3D, mají svá příčinná energetická ohniska v jiných dimenzích. Podle toho se vybírá tzv. základní stavební matečná energie příslušné dimenze, která je aplikovaná do postiženého orgánu nebo části těla.)

b) GAN 1 až 12 dále slouží jako diagnostický činitel, prostřednictvím kterého můžeme měřit intenzitu příslušné matečné dimenzionální energie (MANA, PRANA….atd) v tzv. HOLONOMNÍ EVOLUČNÍ BUŇCE daného jedince. Případně dle potřeby tento energetický faktor harmonizovat.

c) Ty samé procesy lze aktivovat v planetárním prostředí v návaznosti na životní prostředí operatéra a nebo blízkých osob v případě, že registrujeme či diagnostikujeme výraznou energetickou nerovnováhu.

d) Jednotlivé GANY také můžeme použít jednak jako diagnostický prostředek a jednak jako energetizační prostředek při práci s lidskými čakrami a superčakrami. Prostřednictvím jednotlivých GANŮ lze také vstupovat do energoinformačního pole jednotlivých dimenzionálních projekcí lidské bytosti za účelem nutných a pozitivních zásahů.


Jangový (plus) pól se nazývá KALAB - je ústředním vyzařovacím segmentem, který je propojen na dvě hvězdné platformy:

 • energetické jádro hvězdy MAYA (větší koule) – podle energ. spojení na hvězdu MAYA,
 • energetické jádro hvězdy TAYGETA (menší koule), v jejímž planetárním systému se nachází civilizační shluky Plejáďanů.

Přímka je linie spojení, přičemž dvě čárky okolo symbolizují planety, v jejichž prostředí se nachází aktuální plejádská civilizace. Jsou to dvě největší planety – DARN (je součástí planetárního systému May) a BAŠÁR (je součástí planetárního systému TAYGETY).

V případě, že s platformou č. 2 bude pracovat lidská bytost zde na Zemi, pak centrum (velká koule) reprezentuje ENERGETICKÉ JÁDRO či SRDCE SLUNCE. Energetické centrum (malá koule) reprezentuje ústřední hvězdu Plejádského systému – ALCYON. Pak dvě čárky reprezentují planetu Zemi (spodní čárka) a Lunu (vrchní čárka).Subsystém číslo 1 Generátor zpracovávaných a používaných energií je složen z 6ti kapslí obdélníkového charakteru, ve třech patrech (v řazení 3+2+1).

Tento podsystém je velmi citlivě reagující na bioenergetické pulzy lidské bytosti, případně vibrační pole pracovních minerálů (krystalů), které se případně vkládají do tělesa jednotlivých segmentů. Tento podsystém je funkčně z jedné strany spojen s JINOVÝM POLEM pracovní platformy, jelikož z jednotlivých GANŮ jímá (nasává) energetický potenciál dvanácti druhů energií, které podle potřeby rezonančně upravuje. Pokyny k této rezonanční úpravě poskytuje operatér prostřednictvím bioplasmických impulzů a nebo rezonančního pole aktivních minerálů.


Subsystém číslo 2
– je složen z celkem pěti kanálů, které odpovídají pěti stacionárním vláknům, na kterých jsou uloženy jednotlivé GANY. Což znamená, že prostřednictvím těchto meridiánů je vedená čili distribuovaná sjednocená energie GANŮ na jednom vláknu. Na těchto meridiánech se nachází 16 podpůrných regulačních center. Během pracovního výkonu se do prostředí těchto pracovních center vkládají podle dané metodiky malé krystalky křišťálu, nebo mohou být centra stimulována ve výjimečných případech i bioelektrickými pulzy.

Mezi vláknem 2 a 3 se nachází tzv. KUAN CENTRUM. Toto centrum aktivujeme pouze v případě, že chceme vyrovnávat energie v tzv. LIDSKÉM HOLONOMNÍM ENERGETICKÉM POLI. V takovém případě se během příslušného výkonu vždy dotýkáme tohoto centra ukazováčkem levé ruky.


Subsystém č. 3
- (ústí do něho subsystém č. 2) se nazývá BARAX – je to srdce celé soustavy.

Jedná se o specifickou frekvenci o vlastní jednotce vědomí, jejímž účelem je v náležitém skladu (poměru) směšovat o předem nastavených frekvencích jednotlivé energie jímané z prostředí GANU. V případě, kdy je tato pracovní platforma použita pro zjištění osobního identifikačního kódu, spojuje se tato jednotka s duševním vědomím operatéra (respektive žadatele), dále pak s vědomím planety Země a vědomím příslušné hvězdné sestavy. Toto jádro na základě prováděné komunikace nakonec vyšle datový impulz, který je žadatelem přijat jako konkrétní informace, která je převedena do konkrétního tvarového symbolu.


Subsystém č. 4 – "TELESKOP"  (tvar luku)

Tento subsystém je složen ze tří základních (hvězdných) stalárních ohnisek, která jsou definována sedmi hvězdami VELKÉ MEDVĚDICE (Velkého vozu) /koule na 2. hodině/, které se nazývají SEDM SESTER (7 SUDIČEK). Sedmi stelárním ohniskům souhvězdí Orionu odpovídá koule na 11.hodině. Stelárnímu ohnisku Síria A, B, C odpovídá koule u subsystému č.3.

Energetická platforma číslo 2 je primárně určena pro vysoce organizovanou práci s tzv. DVANÁCTI respektive 15 bazálními dimenzionálními energiemi, které tvoří v dané dimenzi tzv. PRIMÁRNÍ ENERGII, ze které je v dané dimenzi vše vytvořeno. Operace s těmito dimenzemi se však v mnoha ohledech dotýkají samé podstaty života a tzv. REINKARNAČNÍHO EVOLUČNÍHO POHYBU. V tomto prostředí však hrají extrémně důležitou roli stelární čili hvězdné konstelace VELKÉHO VOZU, ORIONU a SÍRIA, a to v tomto režimu:


a) role SEDMI SESTER (sedm hvězd Velkého Vozu)

Plejádská civilizace stejně jako starobylé učení definuje sedm hvězd VELKÉHO VOZU jako strážce lidské inkarnace. Ve skutečnosti jde o to, že energie vědomí sedmi hvězd Velkého Vozu se aktivně účastní reikarnačního procesu každé živé formy do inkarnace. Velmi zjednodušeně lze říci, že každá Duše sestupující do 3D (do hmoty) přichází do kontaktu s energiemi vědomí těchto hvězd, jejichž role spočívá v analýze karmické vrstvy inkarnovaného vědomí, přičemž na základě analýzy této karmické vrstvy se podílí na mentální, psychické, ale i fyzické výbavě daného inkarnáta.

Archetyp sudiček stojících u kolébky zrozence je jakousi mlhavou odezvou (vzpomínkou) na tento proces. Tak jak energie těchto hvězd stojí u procesu zrození, tak u sedmi hvězd v souhvězdí Orionu - jejich vědomí je aktivní v procesu umírání a smrti.

Energie těchto sedmi hvězd, kterým se říká SEDM OTCŮ, se aktivně podílí na rekapitulaci právě prožitého života daného jedince a stejně tak se aktivně podílí na postupném energetickém odpojení jemnohmotných těl od těla fyziologického. Zároveň tato stelární vědomí přijímají od Duše aktuálně zemřelého člověka datový profil jeho aktuálně prožitého života. A tento soubor informací pak předávají do STUDNICE DAT, kde se shromažďují informace o všech prožitých životech k tomu, aby byly později analyzovány.b) Role Energie SEDMI OTCŮ (sedm nejjasnějších hvězd Orionu úzce spolupracujících se systémem SEDMI SESTER)

Sedm hvězd Orionu bylo velmi preferováno ve starém Egyptě, stejně tak jako např. systém SEDMI SESTER byl preferován u nativních národů severní Ameriky. Každopádně v obou případech je zjevné, že jak vědomí sedmi hvězd VELKÉ MEDVĚDICE, tak vědomí SEDMI HVĚZD ORIONU se v této části galaxie aktivně podílí na reinkarnačních procesech všech živých organismů pozemského i nepozemského charakteru.

SEDM SESTER VELKÉ MEDVĚDICE se nazývá:

 • DUBHEje ve spojní s 1. čakrou,

 • MERAK je ve spojení s 2. čakrou,

 • FEKDA je ve spojení 3. čakrou,

 • MEGRÉSje ve spojení 4. čakrou,

 • ALIOT je ve spojení 5. čakrou,

 • MIZAR je ve spojení 6. čakrou,

 • ALKAID je ve spojení 7. čakrou.SEDM OTCŮ ORIONU

 • BETELGEUZE je ve spojení 1. č.,

 • BELÁTRIX je ve spojení 2. č.,

 • RIEGEL je ve spojení 3. č.,

 • SAIPH je ve spojení 4. č.,

 • ALNITAKje ve spojení 5. č.,

 • ALNILAN je ve spojení 6. č.,

 • MINTAKA je ve spojení 7. č.

Právě z výše uvedených důvodů (asistence na reinkarnaci) zohledňuje plejádská pracovní platforma číslo dvě (PPP 2) tuto záležitost a vstupuje do komunikace s těmito hvězdnými formacemi vědomí. V případě, že má dojít k energetickému zásahu především v HOLONOMNÍ OBLASTI dané bytosti, která úzce souvisí s evolucí a procesem inkarnace.


I když je třída "A" ESOTERICKÉ ŠKOLY - "UČENÍ PLEJÁD" již beznadějně obsazena, rozhodl se lektor Jaroslav Chvátal otevřít v roce 2013 druhou třídu "B".  Pro další potenciální zájemce se tak nabízí jedinečná příležotost studovat v tomto nadčasovém a velmi praktickém studijním projektu. Pro podrobné informace týkající se obsahu studia pro první ročník a organizační informace klikněte na tuto upoutávku.


-pokračování-
Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.