CESTA SKRZE MULTIVERSUM (4)

Penre Wes

Penre Wes

autor

25.05.2022 Exkluzivně

ZNÁMÉ FORMY ŽIVOTA V MLÉČNÉ DRÁZE A MIMO NÍ  

1. Idiomateriální formy života a Merkaba

Ve fyzice je základním způsobem pohledu na věci interakce mezi nejjednoduššími částicemi ve Vesmíru. Atomy v našich tělech se těmto základním interakcím podřizují, ale DATOVÝ OBLAK (to, čemu obvykle říkáme Duch nebo Duše) jimi není omezen. Právě tento DATOVÝ OBLAK je naším skutečným ; těla jsou pouze prostředky, které potřebujeme k tomu, abychom mohli fungovat ve fyzickém Vesmíru (4D prostoru/času). Tělo je pouze hostitelem DATOVÉHO OBLAKU. Na rozdíl od některých myšlenek New Age je však tělo naprosto nezbytné k tomu, abychom byli schopni získat příslušné zkušenosti, a není něčím, čeho bychom se měli snažit v tomto procesu vzdát. Právě zde, ve fyzickém těle, se odehrává především "Hra". I když se staneme vyspělejšími, budeme potřebovat své tělo k cestování v prostoru a čase.

DATOVÝ OBLAK byl od pradávna nazýván mnoha jmény, například "světelné tělo" nebo "Merkaba", a fungoval jako božský světelný dopravní prostředek, který údajně používali vzestoupení mistři ke komunikaci s těmi, kdo se dokážou naladit na tyto vyšší sféry. Podle skupiny "Life Physics Group - Kalifornie" (LPG-K) Merkaba ve skutečnosti označuje ducha/tělo obklopené protiběžnými světelnými poli, které přenáší duchovní tělo (biomysl) z jedné dimenze do druhé.[13] Na obrázku níže můžeme vidět, jak lze rotující jednotku pole popsat jako elektromagnetický dvojitý kardioidní spin[14] neboli rotující magnetické pole. Právě uvnitř SUBKVANTOVÉHO VAKUA-PLÉNA vidíme, jak se začíná formovat DATOVÝ OBLAK. VAKUUM-PLÉNUM je Merkaba a projevuje se v celé živé matrici biomysli. Prostřednictvím DATOVÉHO OBLAKU se myšlenka doslova stává skutečností, jak uvádí LPG-K a jejich Pracovní model

Datový mrak, který tvoří Ducha, Duši a fyzické Vědomí

LPG-K nás učí dále:

Lidská biomysl jako myšlenka/hmota v bioelektronické matrici vyjadřuje hologramovou formu jako "základní" tělo (to, v němž se právě vnímáte), ale může také vyjadřovat řadu různých "rezonančních harmonických" těl, která mohou mít podobu avatarů. Avatar je jen další tělo zformované ze stejné energie, z níž jsou naše 4D.prostorová/časová těla, jen toto nové tělo je někde a někdy jinde, kamkoli a kdykoli si přejeme jít; ať už je to do budoucnosti, minulosti, na nějakou planetu ve vzdálené galaxii, nebo ke Zdroji. Když neurosenzor praktikuje ENS ("Extension Neurosensing"), rozšiřuje bod pohledu mimo základní tělo (ale stále s ním spojený), jako rezonanční harmonický avatar, popsaný výše. Může se pak rozšiřovat prostorově i časově, přičemž jako prostředek používá svou živou matrici. Není to nic exkluzivního, kromě nás zde na Zemi; dělají to neustále bytosti z hvězd a také čistě energetické entity.  

Moje vlastní myšlenka na toto téma, o které bude řeč později, je, že to bude pro nás lidi v blízké budoucnosti zcela běžný způsob cestování prostorem a časem v Multivesmíru. Lze to provádět s technologií nebo bez ní, a když se technologie používá, je řídká; a nejsou potřeba žádná kosmická plavidla.

 

2. Různé formy života ve čtyřprostoru/času

Životní formy v UNUM byly LPG-K katalogizovány do dvou kategorií. Zjistili, že život tam je buď ontobiologický, nebo ontocyberenergetický. Tyto dva pojmy lze rozdělit na jejich předpony a můžeme začít chápat, proč existují dva hlavní typy forem života ve 4D-prostoru/času.

Onto: odkazuje na prvek existence a životní formy

Bio: odkazuje na biologii dané životní formy. Tedy:

Ontobiologická = biologická forma života.

Struktura a třída různých 4D prostorových/časových forem života

Energetický: odkazuje na infrastrukturní médium, v němž se nachází Duše, nebo jak to nazývá pokročilá fyzika, DATOVÝ OBLAK.

Ontobioenergetický: Mimozemské bytosti s fyzickým, biologickým tělem, jako jsme my, lidé. Termín biokind se používá k označení biologických druhů ukotvených ve stejném druhu sady DNA, která je společná pro veškerý život v naší galaxii, ale projevuje se různě v závislosti na evolučních okolnostech a zasahující hybridizaci ze strany vnějších ras[15].

Zde je několik příkladů, jak je zažil neurosenzor:

První skupinu tvořily skupiny humanoidů (obr. níže), kam patříme i my. Ve skutečnosti jedinou zjištěnou odlišností byla výška a váha. Náš nejlepší odhad je, že tito lidé, muži i ženy, měří mezi pěti a sedmi metry a někteří jsou ještě vyšší. Pokud jde o další fyzické charakteristiky, barva pleti se pohybovala od velmi světlou po velmi opálenou, téměř černou, ale bez negroidních rysů. Jiní vykazovali negroidní rysy, ale měli poměrně světlou pleť a rovné, hnědé až tmavě hnědé vlasy. Pokud se to dalo zjistit pouhým gnozeologickým pozorováním (nikoliv zkoumáním vnitřku jejich těl za účelem rozpoznání fyziologie a genotypu), všichni tito lidé se zdáli být na uhlíkové bazí. Humanoidi představovali asi 60 % všech vzorků.

Druhou skupinu tvořili sauroidi, neboli ti, které populární literatura označuje jako ještěrkovité či plazí (obr. níže). I ty nabízely velké rozdíly ve fenotypu a genotypu. Byli zde humanoidům podobní s kožovitou tvrdou kůží, kteří byli hodně vysocí (podle našeho odhadu 2,8 metrů), pk přibližně stejně vysocí jako my, pozemšťané (1,7 metrů), a třetí podtyp vysoký maximálně kolem 1,5 metrů. Všechny tyto formy byly mužského/ženského typu. Pak tu byly můrám podobné, velmi velké a vysoké, s něčím, co lze nejlépe popsat jako křídla nebo křídlům podobné výčnělky mezi tím, co jsme mohli rozeznat jako paže, a trupem těla. Slovem velmi velký myslíme 2,5 metrů a vyšší. Nebyly rozlišeny žádné samčí a samičí typy.

VLEVO: Vysocí bílí - Nordický typ
VPRAVO: Plazí/reptiloidní typ
VLEVO: Kundlankovitý typ/Insektoidní
VPRAVO: Typ Greys
VLEVO: Ontokybernetická entita
VPRAVO: Typ bezhmotného ontoenergetický hyperverzál

Třetí podkategorií byla skupina označovaná v literatuře jako "šediváci" (obr. níže). U nich se vyskytovalo nejméně tucet variant - ve výšce, tělesných typech (včetně velikosti a stavby očí), hmotnosti, barvě kůže a způsobech rozmnožování. Tato třída představovala přibližně 30 % našich vzorků. Třetí skupinu tvořil malý konglomerát biokindů, které vypadaly jako humanoidi, ale jejich genotyp a biologie ukazovaly, že jsou založeny na železe (u dvou humanoidních směsí hmyzoidů [obr. výše]), jedna podskupina má složení na bázi hořčíku (oběhový systém), třetí podskupina na bázi křemíku (senzorika a stavba kostry) sol/gel (rozpustné/želatinové) křemíkové stavy, ale béžově zbarvená kůže vypadala drsně, až surově (jako neleštěný povrch cementových bloků).[16]

Ontocyboenergetický (onto = životní forma; cybo = umělý; energetický = nositel Duše): Tato životní forma má jak umělé, tak přirozené systémy, je známá také jako kybernetický organismus (obr. výše). Často mají živou tkáň na kovovém nebo keramickému endoskeletu. Ontocyboenergetické znamená, že jsou to inteligentní, kybernetické organismy oděné organickou tkání. Jsou hominidní a s hlavou větší než trup hlavy lidských proporcí a jejich výška dosahuje téměř 2 metrů. Tuto skupinu bytostí LPG-K zatím blíže nezkoumala. Je však známo, že do této třídy patří několik skupin, z nichž některé nepocházejí z naší galaxie[17].

 

2.1 Různé formy života mimo čtyřprostor/čas

Všechny ostatní formy života v nadprostoru vyšším než 4D prostor/čas se označují jako "bezhmotné ontoenergetické entity/massless ontoenergetic entities" (MOD):

Ontoenergetické entity (životní formy/Duše bez biologického těla): Transdukční formy života (transverzální nebo hyperverzální)[18] jsou početné v celém Vesmíru, na některých z nich jsou planety, jejichž populace je větší než populace Země (obr. výše). Transverzály a hyperverzály se v tomto kontextu rozumí životní formy, které mohou přenášet své vědomí v prostoru a čase s jakoukoli technologií nebo bez ní, v čisté energetické formě nebo v průhledném "světelném těle". Tyto formy života mají působivou schopnost pohybovat se v kvantovém nadprostoru z jedné pozice na druhou na povrchu planety. Jsou schopny myšlenkových technologií daleko přesahujících schopnosti jakýchkoli ontobioenergetických bytostí, jako jsou lidé.  

Existují dvě různé třídy ontoenergetických forem života:

Ontoenergetická jednička (OE1): je schopna se přenášet mezi úrovní manifestace/levels of manifestation (LOM) pouze pomocí svého DATOVÉHO OBLAKU/Ducha-Duše. Mohou se pohybovat jak prostorově, tak časově v různých úrovních, mezi různými body bez použití těles.  

Ontoenergetická dvojka (OE2): dokáže se přenášet mezi LOM v podstatě stejným zp$sobem jako OE1, s tím rozdílem, že si s sebou přináší nejen svůj DATOVÝ OBLAK, ale také energetické těleso, které má stejné vlastnosti jako první harmonické těleso rozšiřujícího neurosenzoru, jak je popsáno v předcházejících pasážích.  

Raný průzkum UNUM pomocí rozšiřujících neurosenzorů odhalil krajiny podobné Zemi i v SYNTONICKO-DIFUZNÍ, LOGOMORFNÍ A UNISONO SUPER-DOMÉNĚ.  Odhalily také humanoidy s energetickými těly, kteří tyto krajiny nejen obývali, ale zřejmě je i vytvářeli pomocí kombinovaných myslí humanoidů, kteří v nich žili - bezhmotné ontoenergetické entity. Tyto bytosti jsou schopny světelně zakódovat matrici reality podle vlastního výběru v omezené oblasti LOM. Neurosenzor, který vstoupí do jedné z těchto domén, se může ocitnout ve velmi reálném projevu prostředí podobného Zemi, včetně stromů, hor, oceánů a podobně; to vše jsou produkty kolektivní ontoenergetické představivosti.  

 

3. Indexování planetárních těles a reálnost konceptu "vzestupu"

Podle "Pracovního modelu", jakmile jsme inkarnováni na určité planetě, pracujeme v určitém frekvenčním rozsahu, který je pro danou planetu specifický. Totéž platí i pro ostatní nebeská tělesa ve Vesmíru a týká se to dokonce i života ve vyšších LOM. Je to náš "lokální prostor/čas" a je to to, co máme, dokud žijeme jako biokind/biomysl na určité planetě, tj. na Zemi, a to díky tomu, jak jsme konstruováni a jakým způsobem uchopujeme a zpracováváme informace o tom, co je uvnitř a vně našeho těla/mysli. Dr. Bordon v LPG-K mi dále řekl, že to, co se mělo stát "Pracovním modelem", naučilo jeho a jeho skupinu, že všechny formy života jsou těla/mysl, včetně takzvaných "nižších" forem života, jako jsou zvířata a rostliny. Mysl v tomto kontextu představuje rozsah okamžitého propojení se "sebou samým"; vlastní DATOVÝ OBLAK; propojení s kolektivními DATOVÝMI OBLAKY na planetě a super-propojení se vším v UNUM. Ve vyšším aspektu věcí jsou "duchovní", "fyzický", "živý" a "životní forma" zcela vágní pojmy, protože všechny jsou projevy téhož a všechny jsou vzájemně propojené a stejně důležité.

Proto když někdo řekne: "Jsem duchovní", znamená to pouze to, že se tento člověk zaměřuje na tento jeden aspekt života a pravděpodobně vylučuje důležitost ostatních, čímž omezuje svůj životní pohled. Vyvíjet se jako člověk a jako druh neznamená, že bychom měli být pouze "duchovní", ale naopak přemýšlet komplexněji, a tedy zahrnout všechny aspekty života; "duchovní" část je pouze jedním z nich. "Pracovní model" nás učí, že to ve skutečnosti znamená, že jakmile se narodíme na určité planetě (řekněme na Zemi), jsme "indexováni" k hologramové frekvenci této planety. V důsledku toho, jakmile začneme používat své tělo poté, co jsme k němu připojili svůj DATOVÝ OBLAK (Ducha/Duši), začínáme vnímat realitu z perspektivy kolektivního vědomí této planety. Například Země je již indexována na určitý frekvenční rozsah, takže ti, kdo se zde inkarnují, mohou mít zkušenosti v rámci tohoto konkrétního rozsahu. To je také důvod, proč se na věci díváme podobně, jak pokud jde o koncepty, tak o hmotné věci v našem prostředí. To, že jsme pouze jednou indexováni k určité planetě, např. k Zemi, ve skutečnosti znamená, že se na stejnou planetu již nevrátíme.  

Naznačuje to, že jsme se zde inkarnovali pouze jednou, nikdy předtím jsme zde nebyli a nikdy v budoucnu zde již nebudeme? Je život, který žijeme nyní, v roce 2022, naším jediným životem na Zemi? Toto mi řekl Dr. Bordon v korespondenci mezi námi dvěma:

Neumíráme... Nikdy jsme neumírali a nikdy neumřeme. Nic takového jako "smrt" v tomto ani v žádném jiném LOM neexistuje. Existuje pouze informace jako energie. O naší "Duši" a "Duchu" mluvíme jako o "informačním mraku", což doslova je. I když je to mrak, který je navrstven na těle. Veškeré "vzpomínky" z jiných inkarnací si přinášíme s sebou - háček je však v tom, že se neinkarnujeme postupně na stejné planetě, ale postupně na různých planetách. Návrat na stejnou planetu je fyzicky nemožný, protože člověk je již indexován k nadfunkci dané planety a návrat by znamenal pohyb "zpět" tam, kde se život pohybuje "vpřed". Pohyb vpřed zde znamená pohyb skrze UNUM jako zkušenost života, která přispívá k pochopení stvoření prostřednictvím všech "informačních mraků" indexovaných ke všem nadfunkcím na všech planetách a časoprostoru/LOM (jako jsou "de Sitterovy prostory", které obsahují formy života, které "vymýšlejí" (vytvářejí) své vlastní "nebe" nebo "místo odpočinku" či "místo mezi"). [Zdroj: Penre/Bordon Correspondence, 26. 1. 2011].

[...]

Náš "informační mrak" žije více životů ve více poměrech prostoru/času, protože jako živý "informační mrak" jsme teoreticky makrokvantová halová zlomková entita - to znamená, že se můžeme rozdělit na mnoho rezonančních forem originálu a jít někam žít, zatímco řekněme 3/5 zůstávají na místě, řekněme v některém z velkého množství "de Sitterových prostorů", které jsme schopni využít k vymýšlení míst odpočinku pro sebe a své....to neznamená, že váš "informační mrak" žije vždy jen jeden biologický život, kdyby tomu tak bylo, bylo by to plýtvání životní kapacitou. Každý "informační mrak" je schopen vytvářet harmonické rezonanční aspekty sebe sama - to znamená, že aspekt-část "informačního mraku" je s ním harmonický, zatímco "existuje" v jiné životní formě, řekněme jako Verdant nebo jako Plejáďan či jakýkoli jiný biokmen. Aha, a existuje vývojová křivka existence informačních mraků, jakmile je T-HRANICE schopna je vytvořit v jedinečném kauzálním řetězci tvorby směrem dolů. Prozkoumejte, co to znamená, a vyrazí vám to dech. Procházíme všemi těmito verzemi zdroje, kterým jsme, abychom udělali co...? Abychom se učili sami pro sebe? Ne... Procházíme těmito zkušenostmi jako primárními a jako harmonickými, abychom přispěli k celkovému řízení ŽIVOTA STVOŘENÍ.  

Jsme ve čtvrtém fázovém cyklu/přechodu fáze verze Vesmíru, tři předchozí byly pro nás jako ŽIVOT neúspěšné, protože se nám podařilo zneužít temnou energii tak, že vznikly "mrtvé" galaxie, kde temnou energii vyčerpaly formy života, které v nich žily. Vesmír, jak ho známe, se hemží životem, bratře. Hemží! Představte si fázový přechod jako ekvivalent "Velkého třesku", který však nekončí singularitou ani v ní nezačíná. [...] Reinkarnace? Inu, opět bychom představovali plýtvání životem, kdybychom se fázově nepřevedli z jedné životní formy na místo odpočinku do jiné životní formy, neboť takových přechodů je mnoho... [Zdroj: Penre/Bordon Correspondence, 26. ledna 2011].

To všechno jsou velmi zajímavé koncepty, ale zamyslete se nad tím, co tím vlastně říká. Říká, že všichni žijeme znovu a znovu, ale na každé planetě jsme indexováni jen jednou a pak se přesuneme žít někam jinam. Říká také, že žijeme více životů současně. Můj vlastní výzkum, jak postupoval, mě naučil něco jiného. Jsem přesvědčen, že skutečně, jak říká doktor Bordon, žijeme mnoho souběžných životů, zde i všude jinde. Na jedné planetě (například na Zemi) však žijeme více než jeden život. Mé přesvědčení je (a podrobně to ukážu později, protože pro to existuje mnoho důkazů), že posíláme fragmenty svého Ducha dolů na Zemi, abychom současně prožili několik životů na jedné planetě, a tyto životy jsou odděleny pouze časem a linií zaměření. Teď to probírám velmi zjednodušeně, protože později se budu snažit být podrobnější, ale znamená to, že na každé planetě žijeme více než jeden život, ačkoli jakmile se inkarnujeme zde na Zemi, podléháme systémům víry této planety a lineární čas je jedním z nich. Proto to vypadá, že se reinkarnujeme z minulosti do přítomnosti a do budoucnosti. Podívejme se, co dalšího k tomuto tématu říká doktor Bordon:

Opravdu zajímavé to začne být, až odhalí své zdroje:

Využijme modelování, které nabízí "Pracovní model", a také gnozeologické důkazy o učení a působení v tehdejším Městě boha Slunce (v předdynastickém Egyptě) pána Ningishzidda (anunnakijského "boha", známého také jako Thoth, před jeho vyhnáním do Abzu jeho bratrem Mardukem. To by tento zdroj řadilo do doby před 35 000 až 40 000 lety.

[...]

Další úrovní informací na tomto žebříčku je to, co Ningišidda učil své žáky, že je KA neboli esence, a to nejen fyzická, ale také informační, víceméně odpovídající biomysli (která víceméně odpovídá tělesně vědomé entitě informaci o těle, bioinformační/aurické/Meissnerovo pole). Další úroveň by odpovídala skutečné KA či esenci nebo tomu, co jsme se zde rozhodli nazývat "informační mrak" či Duch entity. Nyní se zde děje to, že každý objekt na světě (včetně biologických entit)světelný kužel, který jej připoutává k daleké budoucnosti a daleké minulosti, takže objekt a jeho "informační mrak", který je ve skutečnosti subkvantový, ale také indexovaný mnohem výše a který klade nanejvýš deterministický důraz na to, co a jak má objekt nebo živá bytost být. Tento subkvantový determinismus je tím, co doslova znemožňuje, aby se "informační mrak", který se odpojí od tělesa a vstoupí do některého z nesčetných "de Sitterových prostorů" jako jakési interregnum, vrátil do předchozí spojovací konformace; ne proto, že by to bylo fyzikálně nemožné, ale proto, že je to nemožné datově.

Subkvantová datová "šipka" šablony spojující živý objekt (ta, která ve světě již existuje osoby, která je Joe nebo Mary nebo Max v aktuální životní fázi v subkvantu jako subkvantový "informační oblak") ukazuje pouze na spojení s fyzickou hmotou, kterou superponuje jako rukavici do ruky pro časové období této životní fáze. A teď si představte, jaké potíže měl Ningishzidda s vysvětlováním této složitosti svým studentům! Osoba, která je Maxem, Joem nebo Marií v (dovolte mi použít současný anglický termín) současné inkarnaci, je tedy indexována ke svému "informačnímu mraku" zde, který je indexován k jejímu subkvantovému "informačnímu mraku". Učení, které Max a Mary a Joe provádějí, obohacuje tedy jejich "informační mrak" (což doslova znamená, že informace do "MYŠLENKOVÉ REZONANČNÍ HARMONICKÉ T - HRANICE" dodávají přímo a neustále), vertikálně - to znamená fázově postupně, nikoliv fázově horizontálně, jinými slovy, setrvává na jednom místě Vesmíru (např. na planetě Zemi) a na stejné místo se vrací každou životní fázi postupně.

To by představovalo smyčku, která je podle "Pracovního modelu" fyzikálně nemožná, protože je datově nemožná. Jinými slovy, to, co zde Dr. Bordon říká, je, že vzhledem k tomu, že je datově nemožné žít na Zemi více než jednou, neexistuje nic takového jako minulé a budoucí životy na této konkrétní planetě. Místo toho si "Duch/Informační mrak" s sebou přináší zkušenosti z daného života, shromážděné v tom, co on představuje jako "vertikální čas", a přispívá tak k celkové zkušenosti pozemského vědomí. I když jsem si uvědomil, že to může být do jisté míry správné, není to celý příběh. Pokoušel jsem se o tom s Bordonem dále diskutovat, ale on na toto konkrétní téma příliš nereagoval. Především důkazy o tom, že na každé planetě žijeme více než jeden život, jsou zdrcující, což čtenáři ukážu, až budeme pokračovat, a i kdyby měl Thoth pravdu ohledně vertikálního času, náš Duch (nebo jak ho Bordon nazývá "subkvantový informační mrak") se rozdělí na několik frakcí, které jsou na Zemi rozprostřeny z vertikálního času do lineárního.

Představte si ho jako téměř nekonečné dřevěné prkno (lineární čas) s minulostí, přítomností a budoucností. Pak shora shodíte stovky nožů současně, takže se přilepí a vyčnívají z prkna na různých místech. Nože jsou různé verze vás, které se zaháčkují z vertikálního času do lineárního. Žijete tak mnoho životů na jedné planetě. Vaše linie, na kterou se zaměřujete, když čtete tento článek, se nachází v životě 21. století (jeden z nožů), ale máte mnohem více životů, oddělených časem a prostorem. Ningishzidda je jedním z Anunnaků/kříženců, který se narodil zde na Zemi před eony let. Tento druh jsem hodně studoval a zkoumal je poměrně důkladně, abych mohl napsat tyto dokumenty, a z mých metafyzických i jiných zdrojů (vyhledejte si Thotha na internetu) jasně vyplývá, že Thoth začal, stejně jako jeho otec, s učením lidstva určitým aspektům života v Multivesmíru, a to na základě CDT-disků (Claster-Dora-Teura) (viz. Učení Strážců, které přednáší Jaroslav Chvátal), které vyrobila Aliance Strážců, spřátelená konfederace ET, poté, co se spojili se Strážci.

Dr. Bordon pokračuje:

Druhým zdrojem jsou gnozeologické důkazy, které jsme s mým malým týmem ENS shromáždili ohledně práce postavy, kterou jsme znali a nazývali Lord Ningishzidda, pozemšťan Sa.A.Mi/Annunaki za posledních 10 let z kumulu (linie výzkumné heuristiky zahájené 12. ledna 2001). Tato linie začíná ve středním Egyptě přibližně před 37 500 lety, přičemž jako společný časový počátek dopředu použijeme časovou osu z roku 1945. Důkazy naznačují, že Ningišzidda byl mistrem instruktorem v komplexu ve středním Egyptě a také mistrem instruktorem v lokalitě v deltě po dokončení některých zavlažovacích projektů provedených na tomto místě. Jedná se o časové období, které by jej postupně do roku 1945 umisťovalo zhruba 37 500 let před současnosti. Dvojité mohyly (pyramidy) v té době ještě neexistovaly a sbor Sa.A.Mi. uprostřed čítal na 50 osob, přičemž koncentrace byla přibližně v místě, kde se dnes nachází Luxor. Proud událostí, který jsme sledovali na podporu výše uvedeného tvrzení, pochází z doby, která se blíží době objevení domovské planety podle Urova čtení znamení. Ve zmíněné posloupnosti událostí dotyčný Sa.A.Mi. ovládal zasvěcence, kteří měli sloužit potřebám prvního a druhého božského faraona (konkrétně otce Ptaha a otce Ra místním kněžím).

Konkrétní instance informačního proudu týkajícího se instrukcí o posloupnosti životních fází člověka na Zemi a o ní pak začíná instrukcemi o řízení KA člověka energetickými prostředky. To zahrnovalo instrukce o krystalu neboli konsorciu KA, do něhož patřily všechny živé lidské KA, a o nich. Zahrnovalo to také používání nástrojů řízení, které mistr učil, jak napomáhat při zpracování přechodu KA ze zemské fáze do nové fáze. [Tím jsme mysleli přechod ze Země do interregna zpět na nové místo]. Učil své žáky, že směr vývoje mraku (používal tento termín pro označení KA) je dvojí - k obohacení KA a k obohacení krist. Že všechny lidské skupiny (my jsme to překládali jako národy, civilizace) jsou vázány na proces obohacování a že všichni, kdo procházejí určitou fází, se vracejí k lekcím, které zůstaly v předchozí fázi nedokončené nebo neuskutečněné, aby se jich v nové fázi znovu ujali, a že se to podobá návratu do vlasti, aby napravili vše, co bylo podle zákona krist špatně. Když si to přečtete pozorně, tak z toho nevyplývá, že by se jednalo o návrat do "předchozích stanic", ale že tato myšlenka byla vštěpována pomocí metafory, která naznačovala [alespoň nám, a tehdy zejména mně], že návrat do stanice po odpočinku [nebo do toho, co dnes označujeme jako interregnum] není nutně návratem do vlasti, ale do něčeho jiného, na nějaké jiné místo, než je Země.

-pokračování-

------------------------------------------

 

PRAMENY:

[13] http://www.crystalinks.com/merkaba.htm
[14] http://xahlee.org/SpecialPlaneCurves_dir/Cardioid_dir/cardioid.html
[15] http://battleofearth.wordpress.com/2010/04/17/the-link-extraterrestrials-near-earth-space-and-contact-on-the-ground
[16] dtto.
[17] A.R. Bordon and E.M. Wienz: "A NEW AND VERY ADVANCED PHYSICS: EXTENSION NEUROSENSING IN THE STUDY OF FUTURES SCENARIOS---A Preliminary Report" str. 3.
[18] Definice slova "transducer": Zařízení, které přijímá signál v podobě jednoho typu energie a převádí jej na signál v jiné podobě: Mikrofon je převodník, který převádí akustickou energii na elektrické impulsy. Ve smyslu transduktorových forem života znamená u LPG-K formu života, která se dokáže přeměnit z čisté energie na něco viditelného, jako je průhledné světelné těleso apod. http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/vidaalien_signtimes12.htm